Μνημόνιο 3.5

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

2.5.2. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσοκομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε αναθέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέπει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς.

i. Προκειμένου να στηρίξουν τον εξορθολογισμό των δαπανών, οι αρχές: α. Θα κάνουν συγκεκριμένα βήματα έως τον Δεκέμβριο του 2016  [Σχόλιο: Ενότητα που υπήρχε και στο προηγούμενο Μνημόνιο και απλά μεταφέρεται κατά ένα έτος]   (και αντιστοίχως έως τον Δεκέμβριο του 2017) ώστε να αυξήσουν: (i) το ποσοστό των κεντρικών προμηθειών στο 60% (και στο 80%) (ii) το μερίδιο των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνόλου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Αυτό συμπεριλαμβάνει ως ενδιάμεσο βήμα την καθιέρωση μιας λίστας υλικών τα οποία πρέπει να αποκτηθούν μέσω κεντρικών προμηθειών (έως τον Ιούνιο του 2016) και τη θέσπιση της απαίτησης από τα νοσοκομεία να προμηθευτούν τα υλικά μέσω του κεντρικού συστήματος προμηθειών με την κατάθεση χρονοδιαγράμματος (έως τον Σεπτέμβριο του 2016). β) Θα αντικαταστήσουν το πρακτικώς δοκιμασμένο εισιτήριο των 5 ευρώ για τις νοσοκομειακές επισκέψεις με αντίστοιχα μέτρα σε επίπεδο διαχείρισης της ζήτησης (Μάιος του 2016), εναλλακτικά θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή του  [Σχόλιο: Περίεργη διατύπωση: Οι θεσμοί θεωρούν επιτυχημένο μέτρο των 5ευρω για την εισαγωγή στα νοσοκομεία αλλά επιτρέπουν την αλλαγή του με άλλο μέτρο το οποίο όμως αν αποτύχει θα οδηγεί απευθείας στην εκ νέου εφαρμογή του μέτρου των 5ευρώ]  . γ) Θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα έως το Δεκέμβριο του 2016 ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2017 και των ορίων επανάκτησης να μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2017 και τον Δεκέμβριο το 2017. Έως τον Δεκέμβριο του 2017 οι αρχές θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2018 και των ορίων επανάκτησης θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος  [Βήχας:  Δηλαδή υποχρεωτική μείωση των ελλειμμάτων κατά 30% ανεξαρτήτως αναγκών, αδιαφορώντας για τις τραγικές ελλείψεις των δημοσίων δομών ( ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ) τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ιατροφαρμακευτικό υλικό.Εάν αυτό ισχύσει οι δημόσιες δομές θα παρουσιάσουν και άλλες ελλείψεις με ακόμη πιό ολέθριες συνέπειες για την δημόσια υγεία. Η Ελληνική κυβέρνηση αντί να συζητά περαιτέρω μειώσεις θα έπρεπε να απαιτεί αύξηση των κονδυλίων για την υγεία, προτάσσοντας τους επιβαρυμένους δείκτες υγείας της Ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.] . Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2018 και τον Δεκέμβριο το 2018. δ) Θα ολοκληρώσουν την σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης προκειμένου να αρχίσουν να επιτυγχάνονται συμφωνίες για τις τιμές, τις ποσότητες και την επισφάλεια, όπως στην ΜΕΑ,  ειδικά για καινοτόμα και υψηλού κόστους φάρμακα (Ιούνιος 2016). ε) Θα συστήσουν ένα κέντρο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας ώστε να αξιολογεί ποιά προϊόντα θα συστήνονται και κάτω από ποιες συνθήκες και συμφωνίες, σε εναρμόνιση με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και με αποδεικτικά στοιχεία της βέλτιστης πρακτικής στην ΕΕ (Δεκέμβριος 2017). Η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, Ιούνιο και Δεκέμβριο ξεκινώντας από τον Ιούνιο 2016.

ii. Για να υποστηριχθεί η διείσδυση τον γενοσήμων φαρμάκων, οι αρχές πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα για α) τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Δεκέμβριο του 2016, (β) να προωθήσουν την χρήση των γενοσήμων μέσω δημόσιας καμπάνιας (από τον Ιούνιο του 2016 και μετά), (γ) την αναθεώρηση των τρεχόντων στόχων συνταγογράφησης για τους γιατρούς (έως τον Δεκέμβριο του 2016), (δ) την αύξηση του μεριδίου των ενδονοσοκομειακών γενόσημων φαρμάκων στο 50% έως τον Δεκέμβριο του 2016 (και στο 60% έως τον Ιούνιο του 2017) (ε) την αύξηση του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων των εξωτερικών ασθενών κατά όγκο σε 40% έως τον Μάρτιο του 2017 (και έως 60% μέχρι τον Μάρτιο του 2018)  [Σχόλιο: Πρόκειται για ποσοστά που μειώνουν τον συνολικό όγκο των δημοσίων δαπανών για την συνταγογράφηση φαρμάκων αλλά σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών θα κλωνίσει τον ελληνικό κλάδο] .

iii. Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, οι αρχές θα (α) έως τον Ιούνιο του 2016 καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων με το σχέδιο να αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2017  [Βήχας:  Εδώ αναφέρεται στη περιβόητη ΕΣΑΝ (εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοσκομείων), μια ιδιωτική εταιρεία η οποία δημιοιργήθηκε επί Βορίδη, επικαιροποιήθηκε στο τρίτο μνημόνιο και ζεί και βασιλεύει και στο μνημόνιο 3,5.] ,  ώστε να έχουν καλυφθεί όλα τα νοσοκομεία ως το 2018,  (η πρόοδος αυτού του μακροπρόθεσμου στόχου θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016), (β) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ετοιμάσουν σχέδιο για να εφαρμόσουν το σύστημα DRG  [Βήχας:  To DRG είναι ένα σύστημα κοστολόγησης των νοσηλειών ανάλογα με τις παθήσεις. Ένας τιμοκατάλογος δηλαδή των νόσων, πχ η σκωληκοειδεκτομή θα δικαιολογεί νοσηλεία τριών ημερών. Εάν ο ασθενής παρουσιάσει κάποια επιπλοκή και χρειαστεί περισσότερες μέρες νοσηλείας αυτά τα έξοδα δεν θα δικαιολογούνται. Είναι γνωστά τα ‘’αιματηρά εξιτήρια’’ στη Γερμανία όταν εφαρμόστηκε το ίδιο σύστημα και ονομάστηκαν έτσι γιατί οι ασθενείς σε μερικές περιπτώσεις έπαιρναν εξιτήριο κυριολεκτικά με τα αίματα για να μην επιβαρυνθει ο προυπολογισμός των νοσοκομείων.]  (γ) έως τον Δεκέμβριο 2017 θα αρχίσουν να εφαρμόζουν το νέο DRG ή εναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων ώστε να έχουν καλυφθούν όλα τα νοσοκομεία έως τον Ιούνιο του 2018 (η πρόοδος σε αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε τρεις μήνες, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016). Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης.  [Βήχας:  Αν ένα νοσοκομείο δηλαδή παρέχει σωστές, βάσει της ιατρικής επιστήμης, υπηρεσίες στους ασθενείς κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως ΄μη αξιολογηθέν ΄από αυτή την εταιρεία ΕΣΑΝ και να ανατεθεί η λειτουργία του σε ιδιώτη πάροχο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αυτή η Απριλιανή ΄΄συμφωνία΄΄. Δηλαδή να ιδιωτικοποιηθεί.] 

iv. Για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της απόδοσης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, οι αρχές: (α) έως τον [Ιούνιο του 2016] θα εκδώσουν την κατάλληλη νομοθεσία για να ενεργοποιήσουν ξανά και να μονιμοποιήσουν τον ετήσιο έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών, (β) έως τον Ιούνιο του 2016 θα έχουν αναπτύψει την αξιολόγηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά περιοχή και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια (έως τον Δεκέμβριο 2016)  [Σχόλιο: Το σύστημα υγείας ιδιωτικοποιείται και επίσημα. Ενώ σε κανένα μέρος του Μνημονίου δεν γίνεται λόγος για την κάλυψη των τεράστιων κενών του συστήματος υγείας βλέπουμε σαφέστατη στροφή προς την υιοθέτηση μεικτού συστήματος δημοσίου-ιδιωτικού τομέα] , και θα αναπτύξουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς (η πρόοδος  προς αυτόν τον στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες  τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).  (γ) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ολοκληρώσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, με προτεραιότητα σε αυτά της διάγνωσης και της επιλεκτικής χειρουργικής επέμβασης (να έχουν αναπτυχθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2016) με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο. Με βάση το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα αναπτύξουν ένα σύστημα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής των ασθενών ανά θεραπεία, με στόχο την μείωσή τους στην πάροδο του χρόνου, (δ) έως τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προέγκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ικανοτήτων του δημόσιου τομέα (η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).

v. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι αρχές θα: α) μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των φαρμάκων, μεταξύ άλλων κάνοντας μεγαλύτερη χρήση των συμφωνιών για τον όγκο τιμών μέσω της επιτροπής διαπραγματεύσεων όπου είναι απαραίτητο, β) αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα για να περιορίσουν υπερβολικές δαπάνες στις διαγνώσεις, γ) αναπτύξουν πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και θεραπευτικές επιπτώσεις, δ) αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τα μονοπάτια περίθαλψης ασθενών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης) και τα μονοπάτια που έχουν τις μεγαλύτερες θεραπευτικές και δαπανηρές επιπτώσεις θα υλοποιηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, Η πρόοδος προς την υιοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου θα αξιολογούνται κάθε έξι μήνες (Ιούνιο και Δεκέμβριο) ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016.

vi. Σαν συνεχείς/τρέχουσες δεσμεύσεις οι αρχές: α) θα αναθεωρούν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, τη θετική και την αρνητική λίστα με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο MD 2912 / Β / 30.10.2012 και των σχετικών κανονισμών που υπόκεινται σε κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης και με τιμές που καθορίζονται στο επίπεδο των χαμηλότερων τριων στην ΕΕ ή χαμηλότερα, εάν οι αρχές μπορούν να διαπραγματεύονται εκπτώσεις ή συμφωνίες όγκου τιμών. β)θα δημοσιεύουν κάθε έξι μήνες ένα δελτίο τιμών για να μειώνουν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων (Φεβρουάριο και Αύγουστο). γ)θα εκτελούν τις ανακτήσεις κάθε έξι μήνες και θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους δ)θα εφαρμόζουν και θα εισπράττουν εκκρεμείς ανακτήσεις (συνεχώς έως ότου εκκαθαριστούν) για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τι διαγνώσεις και τις ιδιωτικές κλινικές. ε) θα αξιολογήσουν τα υφιστάμενα μέτρα για την εναρμόνιση των διαρθρωτικών δαπανών σύμφωνα με ανακτημένους στόχους σε κάθε περιοχή παρέχοντας εκθέσεις που θα αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματά τους (σχεδιασμός, σχετική νομοθεσία που εμπλέκεται, αποτελέσματα). στ) Θα συνεχίσουν να συλλέγουν στοιχεία από τον  ΕΟΠΥΥ και να τα δημοσιεύουν με καθυστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα, συμπεριλαμβάνοντας α) μηνιαίες εκθέσεις με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στους τομείς των φαρμάκων, των διαγνώσεων και των ιδιωτικών κλινικών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο και το ανώτατο όριο δαπανών και τις εκτελέσεις των ανακτήσεων) – (β) μια μηνιαία έκθεση για τα οικονομικά στοιχεία των νοσοκομείων – (γ) μια τριμηνιαία έκθεση βασισμένη σε μια σειρά από δραστηριότητες (έσοδα, διαδικασίες, έξοδα, αποτελέσματα) σχετικές με τους δείκτες και τα οικονομικά δεδομένα των νοσοκομείων – (δ) μια ετήσια έκθεση για τη σύγκριση των επιδόσεων των νοσοκομείων με βάση τους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης – (ε) μια ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους σε ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού), με έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (ζ) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο στην ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων και μητρώων για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές δραστικές ουσίες και διαδικασίες διάγνωσης (διμηνιαία) (η) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στην συνταγογράφηση (θ) Θα αναλαμβάνουν τακτικές και τεκμηριωμένες δημόσιες καμπάνιες για να υποστηρίξουν τα γενόσημα φάρμακα (ι) Θα αναφέρουν γραπτά την πρόοδο προς τη συγκρότηση του κέντρου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα εφαρμόσουν πλήρως την συνολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και θα προχωρήσουν με την εγκατάσταση του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως προβλέπεται στο νόμο 4238 έως τον Δεκέμβριο 2016. Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης. Η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου αυτού θα αξιολογείται τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.
2.5.2. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσοκομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε αναθέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέπει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς.

i. Προκειμένου να στηρίξουν τον εξορθολογισμό των δαπανών, οι αρχές:
α. Θα κάνουν συγκεκριμένα βήματα έως τον Δεκέμβριο του 2016 ( και αντιστοίχως έως τον Δεκέμβριο του 2017) ώστε να αυξήσουν: (i) το ποσοστό των κεντρικών προμηθειών στο 60% (και στο 80%) (ii) το μερίδιο των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνόλου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Αυτό συμπεριλαμβάνει ως ενδιάμεσο βήμα την καθιέρωση μιας λίστας υλικών τα οποία πρέπει να αποκτηθούν μέσω κεντρικών προμηθειών (έως τον Ιούνιο του 2016) και τη θέσπιση της απαίτησης από τα νοσοκομεία να προμηθευτούν τα υλικά μέσω του κεντρικού συστήματος προμηθειών με την κατάθεση χρονοδιαγράμματος (έως τον Σεπτέμβριο του 2016). β) Θα αντικαταστήσουν το πρακτικώς δοκιμασμένο εισιτήριο των 5 ευρώ για τις νοσοκομειακές επισκέψεις με αντίστοιχα μέτρα σε επίπεδο διαχείρισης της ζήτησης (Μάιος του 2016), εναλλακτικά θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή του. γ) Θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα έως το Δεκέμβριο του 2016 ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2017 και των ορίων επανάκτησης να μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2017 και τον Δεκέμβριο το 2017. Έως τον Δεκέμβριο του 2017 οι αρχές θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2018 και των ορίων επανάκτησης θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2018 και τον Δεκέμβριο το 2018. δ) Θα ολοκληρώσουν την σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης προκειμένου να αρχίσουν να επιτυγχάνονται συμφωνίες για τις τιμές, τις ποσότητες και την επισφάλεια, όπως στην ΜΕΑ,  ειδικά για καινοτόμα και υψηλού κόστους φάρμακα (Ιούνιος 2016). ε) Θα συστήσουν ένα κέντρο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας ώστε να αξιολογεί ποιά προϊόντα θα συστήνονται και κάτω από ποιες συνθήκες και συμφωνίες, σε εναρμόνιση με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και με αποδεικτικά στοιχεία της βέλτιστης πρακτικής στην ΕΕ (Δεκέμβριος 2017). Η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, Ιούνιο και Δεκέμβριο ξεκινώντας από τον Ιούνιο 2016.

ii. Για να υποστηριχθεί η διείσδυση τον γενοσήμων φαρμάκων, οι αρχές πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα για α) τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Δεκέμβριο του 2016, (β) να προωθήσουν την χρήση των γενοσήμων μέσω δημόσιας καμπάνιας (από τον Ιούνιο του 2016 και μετά), (γ) την αναθεώρηση των τρεχόντων στόχων συνταγογράφησης για τους γιατρούς (έως τον Δεκέμβριο του 2016), (δ) την αύξηση του μεριδίου των ενδονοσοκομειακών γενόσημων φαρμάκων στο 50% έως τον Δεκέμβριο του 2016 (και στο 60% έως τον Ιούνιο του 2017) (ε) την αύξηση του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων των εξωτερικών ασθενών κατά όγκο σε 40% έως τον Μάρτιο του 2017 (και έως 60% μέχρι τον Μάρτιο του 2018).

iii. Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, οι αρχές θα (α) έως τον Ιούνιο του 2016 καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων με το σχέδιο να αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2017,  ώστε να έχουν καλυφθεί όλα τα νοσοκομεία ως το 2018,  (η πρόοδος αυτού του μακροπρόθεσμου στόχου θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016), (β) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ετοιμάσουν σχέδιο για να εφαρμόσουν το σύστημα DRG ή άλλη διεθνούς τυποποιημένης μεθοδολογίας κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες και κάθε τρεις μήνες θα αναφέρουν την πρόοδο στην εφαρμογή, (γ) έως τον Δεκέμβριο 2017 θα αρχίσουν να εφαρμόζουν το νέο DRG ή εναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων ώστε να έχουν καλυφθούν όλα τα νοσοκομεία έως τον Ιούνιο του 2018 (η πρόοδος σε αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε τρεις μήνες, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016). Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης.

iv. Για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της απόδοσης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, οι αρχές: (α) έως τον [Ιούνιο του 2016] θα εκδώσουν την κατάλληλη νομοθεσία για να ενεργοποιήσουν ξανά και να μονιμοποιήσουν τον ετήσιο έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών, (β) έως τον Ιούνιο του 2016 θα έχουν αναπτύψει την αξιολόγηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά περιοχή και ανά ειδικότητα  και θα την χρησιμοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια (έως τον Δεκέμβριο 2016), και θα αναπτύξουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς (η πρόοδος  προς αυτόν τον στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες  τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).  (γ) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ολοκληρώσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, με προτεραιότητα σε αυτά της διάγνωσης και της επιλεκτικής χειρουργικής επέμβασης (να έχουν αναπτυχθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2016) με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο. Με βάση το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα αναπτύξουν ένα σύστημα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής των ασθενών ανά θεραπεία, με στόχο την μείωσή τους στην πάροδο του χρόνου, (δ) έως τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προέγκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ικανοτήτων του δημόσιου τομέα (η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).

v. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι αρχές θα: α) μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των φαρμάκων, μεταξύ άλλων κάνοντας μεγαλύτερη χρήση των συμφωνιών για τον όγκο τιμών μέσω της επιτροπής διαπραγματεύσεων όπου είναι απαραίτητο, β) αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα για να περιορίσουν υπερβολικές δαπάνες στις διαγνώσεις, γ) αναπτύξουν πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και θεραπευτικές επιπτώσεις, δ) αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τα μονοπάτια περίθαλψης ασθενών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης) και τα μονοπάτια που έχουν τις μεγαλύτερες θεραπευτικές και δαπανηρές επιπτώσεις θα υλοποιηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, Η πρόοδος προς την υιοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου θα αξιολογούνται κάθε έξι μήνες (Ιούνιο και Δεκέμβριο) ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016.

vi. Σαν συνεχείς/τρέχουσες δεσμεύσεις οι αρχές: α) θα αναθεωρούν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, τη θετική και την αρνητική λίστα με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο MD 2912 / Β / 30.10.2012 και των σχετικών κανονισμών που υπόκεινται σε κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης και με τιμές που καθορίζονται στο επίπεδο των χαμηλότερων τριων στην ΕΕ ή χαμηλότερα, εάν οι αρχές μπορούν να διαπραγματεύονται εκπτώσεις ή συμφωνίες όγκου τιμών. β)θα δημοσιεύουν κάθε έξι μήνες ένα δελτίο τιμών για να μειώνουν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων (Φεβρουάριο και Αύγουστο). γ)θα εκτελούν τις ανακτήσεις κάθε έξι μήνες και θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους δ)θα εφαρμόζουν και θα εισπράττουν εκκρεμείς ανακτήσεις (συνεχώς έως ότου εκκαθαριστούν) για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τι διαγνώσεις και τις ιδιωτικές κλινικές. ε) θα αξιολογήσουν τα υφιστάμενα μέτρα για την εναρμόνιση των διαρθρωτικών δαπανών σύμφωνα με ανακτημένους στόχους σε κάθε περιοχή παρέχοντας εκθέσεις που θα αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματά τους (σχεδιασμός, σχετική νομοθεσία που εμπλέκεται, αποτελέσματα). στ) Θα συνεχίσουν να συλλέγουν στοιχεία από τον  ΕΟΠΥΥ και να τα δημοσιεύουν με καθυστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα, συμπεριλαμβάνοντας α) μηνιαίες εκθέσεις με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στους τομείς των φαρμάκων, των διαγνώσεων και των ιδιωτικών κλινικών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο και το ανώτατο όριο δαπανών και τις εκτελέσεις των ανακτήσεων) – (β) μια μηνιαία έκθεση για τα οικονομικά στοιχεία των νοσοκομείων – (γ) μια τριμηνιαία έκθεση βασισμένη σε μια σειρά από δραστηριότητες (έσοδα, διαδικασίες, έξοδα, αποτελέσματα) σχετικές με τους δείκτες και τα οικονομικά δεδομένα των νοσοκομείων – (δ) μια ετήσια έκθεση για τη σύγκριση των επιδόσεων των νοσοκομείων με βάση τους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης – (ε) μια ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους σε ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού), με έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (ζ) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο στην ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων και μητρώων για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές δραστικές ουσίες και διαδικασίες διάγνωσης (διμηνιαία) (η) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στην συνταγογράφηση (θ) Θα αναλαμβάνουν τακτικές και τεκμηριωμένες δημόσιες καμπάνιες για να υποστηρίξουν τα γενόσημα φάρμακα (ι) Θα αναφέρουν γραπτά την πρόοδο προς τη συγκρότηση του κέντρου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα εφαρμόσουν πλήρως την συνολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και θα προχωρήσουν με την εγκατάσταση του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως προβλέπεται στο νόμο 4238 έως τον Δεκέμβριο 2016. Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης. Η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου αυτού θα αξιολογείται τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

2.5.2 Health care

The authorities have committed to continue reforming the health care sector, controlling public expenditure, managing prices of pharmaceuticals, improve hospital management, increase centralized procurement of hospital supplies, manage demand for pharmaceuticals and health care through evidence -based- prescription protocols, commission private sector health care providers in a cost effective manner, modernize IT systems, developing a new electronic referral system for primary and secondary care that allows to formulate care pathways for patients.

i. To support rationalisation of expenditure, the authorities will:a. take concrete steps by December 2016 (and by December 2017, respectively), to increase: (i) the proportion of centralized procurement to 60 percent (and to 80 percent), (ii) the share of procurement by hospitals of pharmaceutical products by active substance to 2/3 (and to ¾) of the total, in line with agreed targets. This includes, as intermediate step, establishing a list of items that must be obtained through centralised procurement (by June 2016) and setting the requirement for hospitals to obtain the items through the centralised procurement system by issuing a circular (by September 2016). b. replace the means-tested 5 Euro fee for hospital visits with equivalent measures in demand management terms (May 2016), or otherwise ensure its application {that's a rather curious statement; the instititions are willing to waiver the 5 euro ticket, which they consider a sucess whilst they demand that it's brought back imidiatelly if any other measure fails }. c. take further structural measures by December 2016 as needed to ensure that the estimated gap between spending for 2017 and the claw back ceilings is reduced by at least 30 percent compared to the previous year. The achievement of the spending target will be assessed in June 2017 and December 2017. By December 2017 the authorities will take further structural measures as needed to ensure that the estimated gap between spending for 2018 and the claw back ceilings is reduced by at least an additional 30 percent compared to the previous year. The achievement of the spending target will be assessed in June 2018 and December 2018 {this means that the deficits will have to be cut by 30% no matter what the cosequences. If something like that happens the situation of the public health syetm will become even worse than it is now}. d. complete the set-up of the negotiating committee to start developing price volume and risk agreements, such as MEAs, especially for innovative and high cost drugs (June 2016). e. set-up a Health Technology Assessment centre to evaluate which products to reimburse and under what conditions and agreements, in line with existing guidelines and with evidence of best-practice in the EU (December 2017). Progress towards this long-term goal will be assessed every six months, June and December, starting from June 2016.

ii. To support generics penetration, the authorities should adopt further measures to: a) improve the incentive structure of pharmacists, including on profit structure, by December 2016; (b) promote the use of generics through public campaigning (by June 2016 onwards); (c) revise the current prescription targets for doctors (by December 2016); (d) increase the share of inpatient generic medicines to 50 by December 2016 (and to 60 percent by June 2017); (e) increase the share of outpatient generic medicines by volume to 40 by March 2017 (and to 60 percent by March 2018) {these cuts are supposed to cut on spending for medicine while they will particularly harm the Greek pharmaceutical industry}.

iii. To improve financial management of hospitals, the authorities will:(a) by June 2016, deliver a plan to conduct annual independent financial audits of hospital accounts, with implementation to begin in 2017, and for all hospitals to be covered by 2018 (progress towards this long-term goal will be assessed every six months, in June and December, starting from June 2016); (b) by December 2016, deliver a plan to adopt DRG or other international standard activity-based costing methodology in all hospitals and every three months they will document progress towards the implementation; (c) by December 2017 they will start implementing the new DRG or alternative activity-based costing system for all hospitals to be covered by June 2018 (progress towards this long-term goal will be assessed every three months, starting from June 2016). To this end, they will make use of the available Technical Assistance support.

iv. To assess and improve the performance of health care providers, both public and private, the authorities will: (a) by [June 2016] issue the appropriate legislation to re-activate and make permanent the annual auditing of private clinics; (b) by June 2016, develop an assessment of public sector capacity by region and by specialty and use this to commission private providers per region subject to insufficient public capacity (by December 2016) {the public health system is being completely privatized while no provision is made for the betterment of the horrible conditions of the health system as they are at this moment}; and they will develop a full electronic record for patients (progress towards this goal will be assessed every six months, in June and December, starting from June 2016); (c) by December 2016 finalise a new system of electronic referrals to secondary care, with priority for those to diagnostics and elective surgery (to be developed by September 2016), based on e-prescription and the electronic record. Based on the electronic referrals system, they will develop a monitoring system of patients' waiting times by treatment, with the goal to reduce them over time; (d)by June 2017, develop a plan to pre-approve referrals to private sector providers based on the electronic patient record, the system of electronic referrals, the system of waiting times and the mapping of public sector capacity (progress towards this long-term goal will be assessed every six months, in June and December, starting from June 2016); 

v. Through the programme period, the authorities will: a. further reduce prices of drugs including by making greater use of price-volume agreements through the negotiating committeewherenecessary; b. develop additional measures to contain excessive spending on diagnostics; c. will develop additional prescription guidelines giving priority to those with the greatest cost and therapeutic implications; d. develop therapeutic protocols for the patient care pathways (primary and secondary care) for the pathways that have the greatest therapeutic and cost implications, tobeimplemented throughthe e-prescription system;
The progress towards adopting the necessary measures to meet the long-term commitments in this paragraph will be assessed every six months (June and December), starting from June 2016.

vi. As continuous / ongoing commitments, the authorities will: a. update on a regular basis and at least every [six] months thepositiveand the negative list on the basis of criteriaset in MD 2912/B/30.10.2012 and related regulation, subject to prescription guide lines, and with prices set at the level of the lowest three in the EU or lower if the authorities can negotiate rebates or price-volume agreements;
b. publish every six months a price bulletin to reduce pharmaceutical prices (February and August); c. execute the clawbacks every six months and perform regular audits; d. apply and collect outstanding clawsbacks (continuously until they are cleared) for pharmaceuticals, diagnostics and private clinics; e. assess existing measures to bring structural spending in line with claw back targets in each area providing reports detailing their features and outcomes (design, relevant legislation involved, outcomes) (June and September); f. continue tocollectrelevant datafrom EOPYY and regularly publish it with a lag of three weeks after the end of the respective month,, including through, (a) monthly reports with analysis and description of detailed data on healthcare expenditure in the areas of pharmaceuticals, diagnostics and private clinics (including information on the progress against the expenditure ceiling and clawback execution);(b) a monthly report on hospital financial data; (c) a quarterly report based on a set of activity related (input, process, output, outcome) indicators and financial data for hospitals; (d) an annual report on comparing hospital performance based on benchmarking indicators; (e) an annual report on human resources for the whole health care sector (to be used as a human resource planning instrument) with a focus on PHC; g. document the progress on the development of new protocols and registries for the most expensive pharmaceutical active substances and diagnostics procedures (bimonthly); h. document the progress on prescriptionguidelines (bimonthly); i. undertake regular and documentable public campaigning to support generics; j. document progress towards setting-up of the HTA centre.

The authorities will closely monitor and fully implement universal coverage of health care  and inform citizens of their rights in that regard and they will proceed with the roll out of the  new Primary Health Care system as envisaged in Law 4238 by  December 2016. To this end, they will make use of the available Technical Assistance support. The progress towards this goal will be assessed in June and December.


2.5.2 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσοκομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε αναθέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέπει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς.

Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές δεσμεύτηκαν να επαναφέρουν προηγούμενα βασικά στοιχεία των μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας. Ειδικότερα, α) θα τροποποιήσουν το ν. 4332/2015 για την κατάργηση μέρους του ν. 4052/2012 (αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του τομέα της υγείας στο πλαίσιο του ΜΣ) για τον διορισμό ανώτατων διευθυντικών στελεχών στα νοσοκομεία· β) θα καταργήσουν την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1117/2015, με σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων και ποινών κατόπιν αξιολόγησης και καταγγελίας για ανάρμοστη συμπεριφορά και σύγκρουση συμφερόντων κατά τη συνταγογράφηση και για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΦ περί συνταγογράφησης (επαναφορά προηγούμενης δέσμευσης στο πλαίσιο του ΜΣ)· γ) θα επαναφέρουν την πλήρη συνταγογράφηση φαρμάκων κατά διεθνή κοινόχρηστη ονομασία (ΔΚΟ), μεταξύ άλλων με την κατάργηση της εγκυκλίου 26225/08.04.2015, με τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στα άρθρα 6.4 έως 6.6 της υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 3057/2012· δ) θα μειώσουν κατά 50% τις τιμές όλων των φαρμάκων μετά τη λήξη ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και κατά 32,5% όλων των γενόσημων φαρμάκων, με την κατάργηση της ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονταν ήδη στην αγορά το 2012· ε) θα εφαρμόσουν την είσπραξη των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές και θα αποσυνδέσουν τις εισπράξεις επιστροφών του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013.

Έως το Σεπτέμβριο του 2015, θα επεκτείνουν τα ανώτατα όρια είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρμακευτικά προϊόντα στα επόμενα τρία χρόνια και, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα εφαρμόσουν εκκρεμείς εισπράξεις επιστροφών μέχρι το H1-2015 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές· β) θα δημοσιεύουν ανά εξάμηνο ενημερωτικό δελτίο τιμών προκειμένου να μειωθούν οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων· και γ) θα επανεξετάσουν και θα περιορίσουν τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι διαρθρωτικές δαπάνες με τους στόχους για τις εισπράξεις επιστροφών (βασικά παραδοτέα). Θα εκτελούν τις εισπράξεις επιστροφών ανά εξάμηνο. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις στα νοσοκομεία ή αν θα λάβουν ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης.

Έως το Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα (βασικό παραδοτέο), όπως απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι οι δαπάνες για το 2016 είναι σύμφωνες με τα ανώτατα όρια εισπράξεων επιστροφών, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης νέων πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές δραστικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες. Οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των γενόσημων, μεταξύ άλλων, με τη μεγαλύτερη χρήση συμφωνιών συσχέτισης τιμής και ποσότητας, όπου κριθεί αναγκαίο. Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, θα εκπονήσουν πρόσθετες οδηγίες συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα στα φαρμακευτικά προϊόντα με το μεγαλύτερο κόστος και στη θεραπευτική δράση τους. Φιλόδοξα αλλά εφικτά χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να καθοριστούν από τις αρχές.

Έως το Δεκέμβριο του 2015 (και έως τον Δεκέμβριο του 2016 αντιστοίχως), οι αρχές θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των προμηθειών που διενεργούνται συγκεντρωτικά στο 60% (και στο 80 τοις εκατό), του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων για εξωτερικούς ασθενείς κατά όγκο στο 40% (και στο 60%), των γενόσημων φαρμάκων για ενδονοσοκομειακούς ασθενείς στο 50% (και στο 60%) και του μεριδίου των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνόλου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Η διείσδυση των γενόσημων θα πρέπει να υποστηριχθεί με περαιτέρω δράσεις για τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Αύγουστο του 2016.

Οι αρχές θα εντάξουν νέα φάρμακα στο θετικό κατάλογο βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 2912/B/30.10.2012 και στις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις, υπό την αίρεση των οδηγιών συνταγογράφησης, και με τιμές που καθορίζονται στο επίπεδο των χαμηλότερων τριών στην ΕΕ ή χαμηλότερα εάν οι αρχές δυνηθούν να διαπραγματευτούν έκπτωση. Έως τον Δεκέμβριο του 2017, οι αρχές θα συγκροτήσουν κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) που θα συμβάλλει στην ένταξη των φαρμάκων σε θετικό κατάλογο.

Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο για να εφαρμόσουν στα νοσοκομεία το σύστημα κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ-DRG) ή άλλης διεθνούς τυποποιημένης μεθοδολογίας κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια έως τον Δεκέμβριο του 2017, θα εφαρμόσουν το νέο ΚΕΝ ή το εναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων· έως τον Ιούνιο του 2016, θα καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων. Το σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2017, με κάλυψη όλων των νοσοκομείων έως το 2018. Για το σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.

Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει και να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία σε μηνιαία/τριμηνιαία βάση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα εκπονήσουν εκτίμηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια· θα αναπτύξουν επίσης ένα νέο ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς. Έως τον Αύγουστο του 2016, θα αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής. Έως τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προ-έγκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ικανοτήτων του δημόσιου τομέα. Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις οδούς εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) για τις οδούς περίθαλψης που έχουν τις μεγαλύτερες συνέπειες ως προς τη θεραπεία και το κόστος. Τα εν λόγω πρωτόκολλα θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα εφαρμόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, και θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την έκδοση υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται στον ν. 4238/2014 μέχρι τον Δεκέμβριο τον 2015. Για το σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Σχόλιο TPP: Η ενότητα περί της φαρμακευτικής περίθαλψης του νέου Μνημονίου αποτελεί στην πραγματικότητα αντιγραφή της αντίστοιχης του ισχύοντος. Τούτο αποδεικνύει ότι δεν έχουν γίνει πολλά το τελευταίο ένα έτος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό. Οι πιστωτές αντιμετωπίζουν το σύστημα υγείας σαν μια οικονομική τρύπα και ορίζουν ποσοστά δαπανών ανεξάρτητα από την επιστημονική και ιατρική ανάγκη. Δεν προβλέπονται προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού αλλά αντί αυτού ορίζεται η καταγραφή των υπαρχουσών δυνατοτήτων του δημόσιου συστήματος ανά περιφέρεια ώστε να επωφεληθούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία / κέντρα. Μια περίεργη διατύπωση βρίσκουμε στην υπόθεση του πεντάευρου για την εισαγωγή στα δημόσια νοσοκομεία. Οι πιστωτές δέχονται με «βαριά καρδιά» να αλλάξει το μέτρο το οποίο χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματικό με άλλο ισοδύναμο υπό τον όρο όμως ότι θα επανέλθει σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχα αποτελέσματα.  

Σχόλιο Γιώργου Βήχα :  Αυτά που αναφέρονται στο προσχέδιο σε γενικές γραμμές είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στο μνημόνιο του Αυγούστου. Συμπερασματικά αυτά που περιέχει αυτή η συμφωνία δρομολογούν την περαιτέρω κατάρρευση του συστήματος υγείας, την περαιτέρω επιδείνωση των δεικτών υγείας και δυστυχώς τελικά την ιδιωτικοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δημοσίων δομών.

Καρδιολόγος, μέλος Δ.Σ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και εθελοντής στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Ολόκληρο το άρθρο εδώ

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.