Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 31

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Άρθρο 31 Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας

1. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και τα μέλη της οικογένειάς τους σύνταξη λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, αν η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση. Για τη χορήγηση της σύνταξης του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης από τον κατά τα ανωτέρω δικαιούχο. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, η διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης του εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά την απασχόληση, το είδος της νόσου ανά επάγγελμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση εξομοιώνονται και οι επαγγελματικές ασθένειες. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ασθενείας του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης και για όσους ασφαλίζονται μετά την 1.1.2016 αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού.

2. Επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται βάσει του άρθρου 28 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 3029/2002. Σε καμία περίπτωση το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της εθνικής σύνταξης στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

3. Επί ατυχήματος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, περί του οποίου κρίνουν τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και τα μέλη της οικογένειάς τους σύνταξη λόγω θανάτου, αν έχουν πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης από αυτόν που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο του άρθρου 11. Τα ίδια όργανα προσδιορίζουν με αιτιολογημένη απόφασή τους, σε περίπτωση αμφισβήτησης, εάν το ατύχημα ήταν εργατικό ή εκτός εργασίας.

4. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ανωτέρω θέμα καταργείται. Καταβαλλόμενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθμίσεων που καταργούνται στο εξής, διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη εφαρμογής των άρθρων 14 και 33

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που το ατύχημα επισυμβαίνει μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 31 Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας

1. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και τα μέλη της οικογένειάς τους σύνταξη λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, αν η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση. Για τη χορήγηση της σύνταξης του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης από τον κατά τα ανωτέρω δικαιούχο. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, η διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης του εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά την απασχόληση, το είδος της νόσου ανά επάγγελμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση εξομοιώνονται και οι επαγγελματικές ασθένειες. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ασθενείας του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης και για όσους ασφαλίζονται μετά την 1.1.2016 αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού.

2. Επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται βάσει του άρθρου 28 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 3029/2002. Σε καμία περίπτωση το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της εθνικής σύνταξης στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

3. Επί ατυχήματος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, περί του οποίου κρίνουν τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και τα μέλη της οικογένειάς τους σύνταξη λόγω θανάτου, αν έχουν πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης από αυτόν που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο του άρθρου 11. Τα ίδια όργανα προσδιορίζουν με αιτιολογημένη απόφασή τους, σε περίπτωση αμφισβήτησης, εάν το ατύχημα ήταν εργατικό ή εκτός εργασίας.

4. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ανωτέρω θέμα καταργείται. Καταβαλλόμενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθμίσεων που καταργούνται στο εξής, διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη εφαρμογής των άρθρων 14 και 33

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που το ατύχημα επισυμβαίνει μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 31 Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας

Με το άρθρο 31 ρυθμίζεται, κατά ενιαίο τρόπο, η χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λόγω θανάτου, όταν η αναπηρία και ο θάνατος αντίστοιχα οφείλονται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση, χωρίς προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης. Προβλέπεται ρητά ότι με εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση εξομοιώνονται και οι επαγγελματικές ασθένειες.

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής και η διαδικασία για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λόγω θανάτου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, προβλέπεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ασθενείας του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης και για όσους ασφαλίζονται μετά την 1.1.2016 αυτές του ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ., όπως ισχύουν κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού.

Ευνοϊκότερες προϋποθέσεις θεσπίζονται, επίσης, και για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λόγω θανάτου, όταν η αναπηρία και ο θάνατος αντίστοιχα οφείλονται σε ατύχημα εκτός εργασίας ή απασχόλησης, αφού στην περίπτωση αυτή απαιτείται η πραγματοποίηση του μισού χρόνου ασφάλισης από αυτόν που προβλέπεται στην συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο. Προβλέπεται επίσης, ότι οι καταβαλλόμενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθμίσεων που καταργούνται στο εξής, διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 14 και 33.

Σύμφωνα με την παρ.2, επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται

1.  Για τον προσδιορισμό των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών στους
φορείς κύριας ασφάλισης, που ασφαλίζουν μισθωτούς, λαμβάνεται  υπόψη το
πηλίκον της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο
ασφαλισμένος κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους
εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των
οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό δώρων
εορτών και επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης,
που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος εντός της  χρονικής αυτής
περιόδου.

  Για τους φορείς  κύριας ασφάλισης  μισθωτών, στους οποίους ως  βάση
υπολογισμού των παροχών θεωρείται  η ημέρα εργασίας, η κατά ο
προηγούμενο εδάφιο διαίρεση γίνεται με τον αριθμό  ημερών εργασίας και
το πηλίκον πολλαπλασιάζεται επί 25.

  Αν ο ασφαλισμένος  στην ίδια χρονική περίοδο δεν έχει πραγματοποιήσει
σαράντα (40) τουλάχιστον μηνών ή χιλίων (1.000) ημερών απασχόληση, για
τον προσδιορισμό των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών συνυπολογίζονται και
οι αποδοχές μηνών εργασίας της αμέσου προηγούμενης χρονικής περιόδου
μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των σαράντα (40) μηνών ή χιλιών (1.000)
ημερών.

  Επί εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά την απασχόληση και
ατυχήματος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, αν δεν έχουν συμπληρωθεί οι
παραπάνω μήνες ή έτη, ο υπολογισμός  γίνεται με βάση το σύνολο του
χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί.

  Για τον προσδιορισμό των παραπάνω συνολικών αποδοχών, οι αποδοχές του
ασφαλιστέου για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην των αποδοχών του
τελευταίου πριν από  την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
ημερολογιακού έτους, λαμβάνονται υπόψη αυξημένες κατά το ποσοστό
αύξησης των συντάξεων του κάθε φορέα.

2.  Για τον υπολογισμό της σύνταξης στους φορείς κύριας ασφάλισης,
που ασφαλίζουν  αυτοαπασχολούμενους, λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές
κατηγορίες που θα καθορισθούν  με το προεδρικό διάταγμα, που
προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος,  βάσει των
οποίων  καταβλήθηκαν  εισφορές  ολόκληρο το χρόνο της ασφάλισης του
ασφαλισμένου, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του
προηγουμένου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδοτήσεως έτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 3029/2002

4. Για τη μεταβίβαση των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταγράφεται
ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματικά
βιβλία.


• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

75%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.