Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η ελληνική κρίση

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Το κείμενο που ακολουθεί είναι οι σημειώσεις που είχα κρατήσει για να συμμετάσχω σε μια συζήτηση στο συνέδριο European Lab στους Δελφούς.