Μνημόνιο 3.5

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2.1 Δημοσιονομική πολιτική

Το πρωτογενές αποτέλεσμα για το 2015, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να έχει επιτευχθεί σε ποσοστό [χχ] τοις εκατό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον στόχο του προγράμματος για έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ, με βάση μια ισχυρότερη συλλογή εσόδων και τις εφάπαξ εισπράξεις που δεν είχαν προβλεφθεί κατά το 3ο πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με τον ESM τον Αύγουστο του 2015. Παρά τη δημοσιονομική υπεραπόδοση του 2015 η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική τροχιά παρέμεινε αμετάβλητη καθώς οι αποδόσεις των ήδη νομοθετημένων μέτρων έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα και τη μη εφαρμογή ορισμένων μέτρων.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν για την εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών με την συνέχιση της δημοσιονομικής πορείας που συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015 και αναφέρεται σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,5, 1,75 και 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα. [Ο ορισμός του προγράμματος για το πρωτογενές πλεόνασμα θα μπορούσε να ρυθμιστεί ώστε να αποκλείει την επίδραση των καθαρών δαπανών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών μέσω ενός κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης της Ε.Ε. ].  [Σχόλιο: Εδώ για πρώτη φορά γίνεται σύνδεση με το προσφυγικό. Η πρόταση ελάφρυνσης του Μνημονίου βρίσκεται σε αγκύλες και άρα είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση. Ο μηχανισμός ελέγχου αυτού του συστήματος θα ανήκει στην Ε.Ε.] 

Για την κάλυψη των δημοσιονομικών στόχων, ως προαπαιτούμενη δράση η κυβέρνηση θα υιοθετήσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2016 και θα νομοθετήσει με στόχο την εξοικονόμηση πόρων που ισοδυναμούν με [¾], [2¼] και [3,2] τοις εκατό του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Οι αναπροσαρμογές των προϋπολογισμών δείχνουν μεγαλύτερο βάρος παραμετρικών μέτρων για το 2017]  για το 2016, το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, μέσω των παρακάτω παραμετρικών μέτρων:

 • Σφαιρική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος (όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.5.1) που θα δημιουργήσει πρόσθετη εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ και θα αντισταθμίσει το κόστος της απόφαση του ΣτΕ (που ισοδυναμεί με 2% του ΑΕΠ) σχετικά με τη συνταγματικότητα ορισμένων πτυχών του προηγούμενου μεταρρυθμιστικού προγράμματος μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση θα αυξήσει την εξοικονόμηση πόρων και πέραν του 2018 μέχρι το 2025.

 • Σημαντική μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα αποδώσει 1% του ΑΕΠ, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία (βλ. HMU για λεπτομέρειες)  [Σχόλιο: Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βασικά στοιχεία επί των οποίων γίνεται η συζήτηση δεν είναι δημόσια. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ούτε αυτά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου] :

» Σημαντική μείωση των ευκαιριών φοροαποφυγής, μέσω της συγκέντρωσης των μέχρι σήμερα ξεχωριστών συστημάτων φορολογία απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων σε μια ενιαία υποκείμενη συνολική φορολογίας απασχόλησης. Το ανώτατο όριο του πραγματικού φορολογικού συντελεστή, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων φόρων αλληλεγγύης θα ανέρχεται στο [50] τοις εκατό  [Σχόλιο: Γνωστή πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα μεγαλύτερα εισοδήματα της τάξης του 50%. Εδώ το βλέπουμε υπό διαπραγμάτευση] .

» Διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της μείωσης της έκπτωσης φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες από 2.100 ευρώ σε [1.800 ευρώ]. Αυτό θα μειώσει το αφορολόγητο όριο στα [8.182 ευρώ]  [Σχόλιο: Το νούμερο αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες δεν συνάδει με τον ισχυρισμό Τσακαλώτου για μείωση της τάξης των 300€]  και θα εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50% των μισθωτών και των συνταξιούχων θα πληρώσουν φόρο. Για να βελτιωθεί η διαφάνεια η κοινωνική έκπτωση φόρου πρέπει να μειωθεί σημαντικά.

» Μόνιμη ενσωμάτωση του επιδόματος αλληλεγγύης στον κώδικα φορολογίας με διαφοροποιημένους οριακούς συντελεστές από 0 έως [9]%  [Σχόλιο: Αναπροσαρμογή του επιδόματος αλληλεγγύης που μετατρέπεται από έκτακτο σε μόνιμο φόρο με αυξήσεις μέχρι και 9% - διαπραγματεύσιμο]  που συνδέονται στενά με τον φόρο εισοδήματος.

» Περιορισμός του ορισμού του επαγγελματία αγρότη για τους σκοπούς του ορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και την κατάργηση του προνομιακού φορολογικού καθεστώτος για το γεωργικό εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων επιδοτήσεων) μέσω της φορολογίας για το ίδιο φορολογικό πρόγραμμα απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων με τα πρότυπα της έκπτωσης φόρου.

» Παροχή φορολογικής ουδετερότητας για τις επενδύσεις, τους φορολογικούς συντελεστές επί των μερισμάτων και των εσόδων από τους τόκους που συγκλίνουν σε 15%. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογούνται με 15% έως τα 12.000€ ετήσιο εισόδημα και σε 33% πέρα από αυτό το ποσό.

 • Παραμετρικά μέτρα με σκοπό την εξοικονόμηση ποσού της τάξης του [1,2]% του ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένων των:

» Εξορθολογισμός των συντελεστών και των απαλλαγών προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του ΦΠΑ (εξοικονόμηση περίπου ¼ % του ΑΕΠ), συμπεριλαμβανομένων [(i) εισαγωγή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ για υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο), συλλογής επεξεργασίας νερού και υπηρεσίες τροφοδοσίας, εμφιαλωμένο νερό και ταχυδρομικών υπηρεσιών, (ii) αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα βιβλία, περιοδικά και τις ψυχαγωγικές υπηρεσίες από το 6% στο 13%  [Σχόλιο: Πρόκειται για το μέτρο που αποφύγαμε στην προηγούμενη διαπραγμάτευση και για το οποίο ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα προτείνει αύξηση το κανονικού συντελεστή κατά 1 μονάδα -στο 24%- προκειμένου να αποφευχθεί]   (iii) μείωση της έκπτωσης ΦΠΑ για νέες αγορές αυτοκινήτων για τις επιχειρήσεις. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ θα αυξηθούν περαιτέρω μέσω της προσαρμογής των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα].[να το καθορίσουν οι αρχές]  [Σχόλιο: Αυτή είναι η πρώτη αναφορά σε τμήμα που δεν έχει καν ενσωματωθεί στη διαπραγμάτευση. Σε διάφορα σημεία του νέου Μνημονίου φαίνεται ότι τα τεχνικά κλιμάκια δεν έχουν επισέλθει στη συζήτηση] .

» Περαιτέρω έλεγχος του μισθολογικού κόστους (εξοικονόμηση πάνω από ¼ τοις εκατό του ΑΕΠ). [Να το καθορίσουν οι αρχές]. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει (i) το πάγωμα της αύξησης των μισθών από το 2016 έως το 2018 για ειδικά μισθολόγια  [Σχόλιο: Εδώ η πρώτη αναφορά για ουσιαστική κατάργηση του Νόμου Βερναρδάκη για τις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων. Εξειδικεύεται παρακάτω] , όπως συμβαίνει σήμερα για το ενιαίο μισθολόγιο (ii) η επέκταση της αναλογίας 1 πρόσληψη για κάθε 5 απολύσεις σε όλο τον δημόσιο τομέα.

» Εξορθολογισμός της φορολογίας σε ορισμένους τομείς (εξοικονόμηση περίπου 0,5 τοις εκατό του ΑΕΠ). Περιλαμβάνοντας: (i) την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια κατά τα πρότυπα και τις οδηγίες της Ε.Ε. (ii) την προσαρμογή των συντελεστών και απαλλαγών για τον ΕΝΦΙΑ  [Σχόλιο: Γνωρίζαμε για την αναπροσαρμογή του ΕΝΦΙΑ εξαιτίας της αλλαγής στα αντικειμενικά κριτήρια, ο στόχος φαίνεται να παραμένει ο ίδιος]  (iii) την μεταρρύθμιση της φορολογίας των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης, του φόρου πολυτελείας και κυκλοφορίας και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για αγορά αυτοκινήτων σε επιχειρήσεις (iv) την αύξηση της εισφοράς για τα κινητά τηλέφωνα σε συνδρομητές κατά 25% και την καθιέρωση εισφοράς 10% στις συνδρομές καλωδιακής τηλεόρασης (iv) την αύξηση φορολογίας κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, κτηματομεσιτικών, επενδύσεων και εταιριών διαχείρισης χαρτοφυλακίων (vi) τη μόνιμη αύξηση του (επί τοις εκατό) τζίρου της φορολογίας τυχερών παιχνιδιών [Να συμπληρωθεί]  [Σχόλιο: Πρόκειται για αναζήτηση άλλου τρόπου φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών αφού φαίνεται ότι η νομοθετημένη φορολόγηση ανά στήλη δεν περνάει από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια]  επί του ΑΕΠ. [Άλλα μέτρα που θα προκύψουν από τις συζητήσεις με τις αρχές].

» Στοχευμένες περικοπές στις αμυντικές δαπάνες [0,2] τοις εκατό του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Στο προηγούμενο μνημόνιο υπήρχε σαφής αναφορά στη μείωση του προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών ως προς τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ που τώρα δεν υπάρχει στη συμφωνία] .

Το πακέτο των παραμετρικών φορολογικών μέτρων θα πρέπει να ενισχυθεί από ένα ευρύ φάσμα των διοικητικών ενεργειών από την πλευρά των εσόδων και των δαπανών. Από την πλευρά των εσόδων, οι δράσεις θα περιλαμβάνουν κυρίως εκείνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην είσπραξη και επιβολή φόρων και να δημιουργηθούν κίνητρα για τη συμμόρφωση ώστε να υπάρξει χρόνος για να αποδώσουν καρπούς (βλέπε παράγραφο 2.3). Επιπλέον θα ξεκινήσει αναθεώρηση δημοσίων δαπανών από τον [Μάιο] 2016 που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 με στόχο την ανάληψη δράσεων που θα παράγουν οικονομία της τάξης του 0,1 και του 0,3 % του ΑΕΠ το 2017 και το 2018 αθροιστικά.

Αν τα ετήσια δημοσιονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώσουν ότι τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα αποδίδουν αρκετά ώστε να οδηγήσουν σε μόνιμη δημοσιονομική υπεραπόδοση έναντι των αναληφθεισών στόχων του προγράμματος οι αρχές μπορούν -σε συμφωνία με τους Θεσμούς- να εξετάσουν τη χρήση των διαθέσιμων δημοσιονομικών περιθωρίων για την ενίσχυση του προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και / ή να μειώσουν το φορολογικό βάρος με προϋπόθεση οι επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων να είναι εξασφαλισμένη  [Σχόλιο: Αν τα μέτρα βγουν τότε η ελληνική κυβέρνηση με την άδεια των θεσμών μπορεί να αυξήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή να μειώσει την φορολογία] .

Η Ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων  [Σχόλιο: Δηλαδή αν το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικά κάποια μέτρα θα προστίθενται νέα προκειμένου να εξισορροπηθεί η απώλεια]  και θα λάβει αντισταθμιστικά μέτρα, όπου απαιτείται, για την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το 2017-2020 η οποία θα πρέπει να έχει νομοθετηθεί έως τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο)  και για τις ετήσιες αναθεωρήσεις του.
2.1 Δημοσιονομική πολιτική

Το πρωτογενές αποτέλεσμα για το 2015, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να έχει επιτευχθεί σε ποσοστό [χχ] τοις εκατό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον στόχο του προγράμματος για έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ, με βάση μια ισχυρότερη συλλογή εσόδων και τις εφάπαξ εισπράξεις που δεν είχαν προβλεφθεί κατά το 3ο πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με τον ESM τον Αύγουστο του 2015. Παρά τη δημοσιονομική υπεραπόδοση του 2015 η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική τροχιά παρέμεινε αμετάβλητη καθώς οι αποδόσεις των ήδη νομοθετημένων μέτρων έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα και τη μη εφαρμογή ορισμένων μέτρων.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν για την εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών με την συνέχιση της δημοσιονομικής πορείας που συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015 και αναφέρεται σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,5, 1,75 και 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα. [Ο ορισμός του προγράμματος για το πρωτογενές πλεόνασμα θα μπορούσε να ρυθμιστεί ώστε να αποκλείει την επίδραση των καθαρών δαπανών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών μέσω ενός κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης της Ε.Ε. ].  [Σχόλιο: Εδώ για πρώτη φορά γίνεται σύνδεση με το προσφυγικό. Η πρόταση ελάφρυνσης του Μνημονίου βρίσκεται σε αγκύλες και άρα είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση. Ο μηχανισμός ελέγχου αυτού του συστήματος θα ανήκει στην Ε.Ε.] 

Για την κάλυψη των δημοσιονομικών στόχων, ως προαπαιτούμενη δράση η κυβέρνηση θα υιοθετήσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2016 και θα νομοθετήσει με στόχο την εξοικονόμηση πόρων που ισοδυναμούν με [¾], [2¼] και [3,2] τοις εκατό του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Οι αναπροσαρμογές των προϋπολογισμών δείχνουν μεγαλύτερο βάρος παραμετρικών μέτρων για το 2017]  για το 2016, το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, μέσω των παρακάτω παραμετρικών μέτρων:

 • Σφαιρική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος (όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.5.1) που θα δημιουργήσει πρόσθετη εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ και θα αντισταθμίσει το κόστος της απόφαση του ΣτΕ (που ισοδυναμεί με 2% του ΑΕΠ) σχετικά με τη συνταγματικότητα ορισμένων πτυχών του προηγούμενου μεταρρυθμιστικού προγράμματος μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση θα αυξήσει την εξοικονόμηση πόρων και πέραν του 2018 μέχρι το 2025.

 • Σημαντική μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα αποδώσει 1% του ΑΕΠ, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία (βλ. HMU για λεπτομέρειες)  [Σχόλιο: Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βασικά στοιχεία επί των οποίων γίνεται η συζήτηση δεν είναι δημόσια. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ούτε αυτά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου] :

» Σημαντική μείωση των ευκαιριών φοροαποφυγής, μέσω της συγκέντρωσης των μέχρι σήμερα ξεχωριστών συστημάτων φορολογία απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων σε μια ενιαία υποκείμενη συνολική φορολογίας απασχόλησης. Το ανώτατο όριο του πραγματικού φορολογικού συντελεστή, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων φόρων αλληλεγγύης θα ανέρχεται στο [50] τοις εκατό  [Σχόλιο: Γνωστή πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα μεγαλύτερα εισοδήματα της τάξης του 50%. Εδώ το βλέπουμε υπό διαπραγμάτευση] .

» Διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της μείωσης της έκπτωσης φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες από 2.100 ευρώ σε [1.800 ευρώ]. Αυτό θα μειώσει το αφορολόγητο όριο στα [8.182 ευρώ]  [Σχόλιο: Το νούμερο αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες δεν συνάδει με τον ισχυρισμό Τσακαλώτου για μείωση της τάξης των 300€]  και θα εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50% των μισθωτών και των συνταξιούχων θα πληρώσουν φόρο. Για να βελτιωθεί η διαφάνεια η κοινωνική έκπτωση φόρου πρέπει να μειωθεί σημαντικά.

» Μόνιμη ενσωμάτωση του επιδόματος αλληλεγγύης στον κώδικα φορολογίας με διαφοροποιημένους οριακούς συντελεστές από 0 έως [9]%  [Σχόλιο: Αναπροσαρμογή του επιδόματος αλληλεγγύης που μετατρέπεται από έκτακτο σε μόνιμο φόρο με αυξήσεις μέχρι και 9% - διαπραγματεύσιμο]  που συνδέονται στενά με τον φόρο εισοδήματος.

» Περιορισμός του ορισμού του επαγγελματία αγρότη για τους σκοπούς του ορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και την κατάργηση του προνομιακού φορολογικού καθεστώτος για το γεωργικό εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων επιδοτήσεων) μέσω της φορολογίας για το ίδιο φορολογικό πρόγραμμα απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων με τα πρότυπα της έκπτωσης φόρου.

» Παροχή φορολογικής ουδετερότητας για τις επενδύσεις, τους φορολογικούς συντελεστές επί των μερισμάτων και των εσόδων από τους τόκους που συγκλίνουν σε 15%. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογούνται με 15% έως τα 12.000€ ετήσιο εισόδημα και σε 33% πέρα από αυτό το ποσό.

 • Παραμετρικά μέτρα με σκοπό την εξοικονόμηση ποσού της τάξης του [1,2]% του ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένων των:

» Εξορθολογισμός των συντελεστών και των απαλλαγών προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του ΦΠΑ (εξοικονόμηση περίπου ¼ % του ΑΕΠ), συμπεριλαμβανομένων [(i) εισαγωγή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ για υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο), συλλογής επεξεργασίας νερού και υπηρεσίες τροφοδοσίας, εμφιαλωμένο νερό και ταχυδρομικών υπηρεσιών, (ii) αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα βιβλία, περιοδικά και τις ψυχαγωγικές υπηρεσίες από το 6% στο 13%  [Σχόλιο: Πρόκειται για το μέτρο που αποφύγαμε στην προηγούμενη διαπραγμάτευση και για το οποίο ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα προτείνει αύξηση το κανονικού συντελεστή κατά 1 μονάδα -στο 24%- προκειμένου να αποφευχθεί]   (iii) μείωση της έκπτωσης ΦΠΑ για νέες αγορές αυτοκινήτων για τις επιχειρήσεις. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ θα αυξηθούν περαιτέρω μέσω της προσαρμογής των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα].[να το καθορίσουν οι αρχές]  [Σχόλιο: Αυτή είναι η πρώτη αναφορά σε τμήμα που δεν έχει καν ενσωματωθεί στη διαπραγμάτευση. Σε διάφορα σημεία του νέου Μνημονίου φαίνεται ότι τα τεχνικά κλιμάκια δεν έχουν επισέλθει στη συζήτηση] .

» Περαιτέρω έλεγχος του μισθολογικού κόστους (εξοικονόμηση πάνω από ¼ τοις εκατό του ΑΕΠ). [Να το καθορίσουν οι αρχές]. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει (i) το πάγωμα της αύξησης των μισθών από το 2016 έως το 2018 για ειδικά μισθολόγια  [Σχόλιο: Εδώ η πρώτη αναφορά για ουσιαστική κατάργηση του Νόμου Βερναρδάκη για τις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων. Εξειδικεύεται παρακάτω] , όπως συμβαίνει σήμερα για το ενιαίο μισθολόγιο (ii) η επέκταση της αναλογίας 1 πρόσληψη για κάθε 5 απολύσεις σε όλο τον δημόσιο τομέα.

» Εξορθολογισμός της φορολογίας σε ορισμένους τομείς (εξοικονόμηση περίπου 0,5 τοις εκατό του ΑΕΠ). Περιλαμβάνοντας: (i) την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια κατά τα πρότυπα και τις οδηγίες της Ε.Ε. (ii) την προσαρμογή των συντελεστών και απαλλαγών για τον ΕΝΦΙΑ  [Σχόλιο: Γνωρίζαμε για την αναπροσαρμογή του ΕΝΦΙΑ εξαιτίας της αλλαγής στα αντικειμενικά κριτήρια, ο στόχος φαίνεται να παραμένει ο ίδιος]  (iii) την μεταρρύθμιση της φορολογίας των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης, του φόρου πολυτελείας και κυκλοφορίας και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για αγορά αυτοκινήτων σε επιχειρήσεις (iv) την αύξηση της εισφοράς για τα κινητά τηλέφωνα σε συνδρομητές κατά 25% και την καθιέρωση εισφοράς 10% στις συνδρομές καλωδιακής τηλεόρασης (iv) την αύξηση φορολογίας κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, κτηματομεσιτικών, επενδύσεων και εταιριών διαχείρισης χαρτοφυλακίων (vi) τη μόνιμη αύξηση του (επί τοις εκατό) τζίρου της φορολογίας τυχερών παιχνιδιών [Να συμπληρωθεί]  [Σχόλιο: Πρόκειται για αναζήτηση άλλου τρόπου φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών αφού φαίνεται ότι η νομοθετημένη φορολόγηση ανά στήλη δεν περνάει από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια]  επί του ΑΕΠ. [Άλλα μέτρα που θα προκύψουν από τις συζητήσεις με τις αρχές].

» Στοχευμένες περικοπές στις αμυντικές δαπάνες [0,2] τοις εκατό του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Στο προηγούμενο μνημόνιο υπήρχε σαφής αναφορά στη μείωση του προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών ως προς τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ που τώρα δεν υπάρχει στη συμφωνία] .

Το πακέτο των παραμετρικών φορολογικών μέτρων θα πρέπει να ενισχυθεί από ένα ευρύ φάσμα των διοικητικών ενεργειών από την πλευρά των εσόδων και των δαπανών. Από την πλευρά των εσόδων, οι δράσεις θα περιλαμβάνουν κυρίως εκείνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην είσπραξη και επιβολή φόρων και να δημιουργηθούν κίνητρα για τη συμμόρφωση ώστε να υπάρξει χρόνος για να αποδώσουν καρπούς (βλέπε παράγραφο 2.3). Επιπλέον θα ξεκινήσει αναθεώρηση δημοσίων δαπανών από τον [Μάιο] 2016 που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 με στόχο την ανάληψη δράσεων που θα παράγουν οικονομία της τάξης του 0,1 και του 0,3 % του ΑΕΠ το 2017 και το 2018 αθροιστικά.

Αν τα ετήσια δημοσιονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώσουν ότι τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα αποδίδουν αρκετά ώστε να οδηγήσουν σε μόνιμη δημοσιονομική υπεραπόδοση έναντι των αναληφθεισών στόχων του προγράμματος οι αρχές μπορούν -σε συμφωνία με τους Θεσμούς- να εξετάσουν τη χρήση των διαθέσιμων δημοσιονομικών περιθωρίων για την ενίσχυση του προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και / ή να μειώσουν το φορολογικό βάρος με προϋπόθεση οι επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων να είναι εξασφαλισμένη  [Σχόλιο: Αν τα μέτρα βγουν τότε η ελληνική κυβέρνηση με την άδεια των θεσμών μπορεί να αυξήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή να μειώσει την φορολογία] .

Η Ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων  [Σχόλιο: Δηλαδή αν το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικά κάποια μέτρα θα προστίθενται νέα προκειμένου να εξισορροπηθεί η απώλεια]  και θα λάβει αντισταθμιστικά μέτρα, όπου απαιτείται, για την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το 2017-2020 η οποία θα πρέπει να έχει νομοθετηθεί έως τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο)  και για τις ετήσιες αναθεωρήσεις του.

2.1 Δημοσιονομική πολιτική

Το πρωτογενές αποτέλεσμα για το 2015, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να έχει επιτευχθεί σε ποσοστό [χχ] τοις εκατό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον στόχο του προγράμματος για έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ, με βάση μια ισχυρότερη συλλογή εσόδων και τις εφάπαξ εισπράξεις που δεν είχαν προβλεφθεί κατά το 3ο πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με τον ESM τον Αύγουστο του 2015. Παρά τη δημοσιονομική υπεραπόδοση του 2015 η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική τροχιά παρέμεινε αμετάβλητη καθώς οι αποδόσεις των ήδη νομοθετημένων μέτρων έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα και τη μη εφαρμογή ορισμένων μέτρων.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν για την εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών με την συνέχιση της δημοσιονομικής πορείας που συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015 και αναφέρεται σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,5, 1,75 και 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα. [Ο ορισμός του προγράμματος για το πρωτογενές πλεόνασμα θα μπορούσε να ρυθμιστεί ώστε να αποκλείει την επίδραση των καθαρών δαπανών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών μέσω ενός κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης της Ε.Ε. ].  [Σχόλιο: Εδώ για πρώτη φορά γίνεται σύνδεση με το προσφυγικό. Η πρόταση ελάφρυνσης του Μνημονίου βρίσκεται σε αγκύλες και άρα είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση. Ο μηχανισμός ελέγχου αυτού του συστήματος θα ανήκει στην Ε.Ε.] 

Για την κάλυψη των δημοσιονομικών στόχων, ως προαπαιτούμενη δράση η κυβέρνηση θα υιοθετήσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2016 και θα νομοθετήσει με στόχο την εξοικονόμηση πόρων που ισοδυναμούν με [¾], [2¼] και [3,2] τοις εκατό του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Οι αναπροσαρμογές των προϋπολογισμών δείχνουν μεγαλύτερο βάρος παραμετρικών μέτρων για το 2017]  για το 2016, το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, μέσω των παρακάτω παραμετρικών μέτρων:

 • Σφαιρική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος (όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.5.1) που θα δημιουργήσει πρόσθετη εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ και θα αντισταθμίσει το κόστος της απόφαση του ΣτΕ (που ισοδυναμεί με 2% του ΑΕΠ) σχετικά με τη συνταγματικότητα ορισμένων πτυχών του προηγούμενου μεταρρυθμιστικού προγράμματος μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση θα αυξήσει την εξοικονόμηση πόρων και πέραν του 2018 μέχρι το 2025.

 • Σημαντική μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα αποδώσει 1% του ΑΕΠ, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία (βλ. HMU για λεπτομέρειες)  [Σχόλιο: Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βασικά στοιχεία επί των οποίων γίνεται η συζήτηση δεν είναι δημόσια. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ούτε αυτά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου] :

» Σημαντική μείωση των ευκαιριών φοροαποφυγής, μέσω της συγκέντρωσης των μέχρι σήμερα ξεχωριστών συστημάτων φορολογία απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων σε μια ενιαία υποκείμενη συνολική φορολογίας απασχόλησης. Το ανώτατο όριο του πραγματικού φορολογικού συντελεστή, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων φόρων αλληλεγγύης θα ανέρχεται στο [50] τοις εκατό  [Σχόλιο: Γνωστή πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα μεγαλύτερα εισοδήματα της τάξης του 50%. Εδώ το βλέπουμε υπό διαπραγμάτευση] .

» Διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της μείωσης της έκπτωσης φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες από 2.100 ευρώ σε [1.800 ευρώ]. Αυτό θα μειώσει το αφορολόγητο όριο στα [8.182 ευρώ]  [Σχόλιο: Το νούμερο αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες δεν συνάδει με τον ισχυρισμό Τσακαλώτου για μείωση της τάξης των 300€]  και θα εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50% των μισθωτών και των συνταξιούχων θα πληρώσουν φόρο. Για να βελτιωθεί η διαφάνεια η κοινωνική έκπτωση φόρου πρέπει να μειωθεί σημαντικά.

» Μόνιμη ενσωμάτωση του επιδόματος αλληλεγγύης στον κώδικα φορολογίας με διαφοροποιημένους οριακούς συντελεστές από 0 έως [9]%  [Σχόλιο: Αναπροσαρμογή του επιδόματος αλληλεγγύης που μετατρέπεται από έκτακτο σε μόνιμο φόρο με αυξήσεις μέχρι και 9% - διαπραγματεύσιμο]  που συνδέονται στενά με τον φόρο εισοδήματος.

» Περιορισμός του ορισμού του επαγγελματία αγρότη για τους σκοπούς του ορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και την κατάργηση του προνομιακού φορολογικού καθεστώτος για το γεωργικό εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων επιδοτήσεων) μέσω της φορολογίας για το ίδιο φορολογικό πρόγραμμα απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων με τα πρότυπα της έκπτωσης φόρου.

» Παροχή φορολογικής ουδετερότητας για τις επενδύσεις, τους φορολογικούς συντελεστές επί των μερισμάτων και των εσόδων από τους τόκους που συγκλίνουν σε 15%. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογούνται με 15% έως τα 12.000€ ετήσιο εισόδημα και σε 33% πέρα από αυτό το ποσό.

 • Παραμετρικά μέτρα με σκοπό την εξοικονόμηση ποσού της τάξης του [1,2]% του ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένων των:

» Εξορθολογισμός των συντελεστών και των απαλλαγών προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του ΦΠΑ (εξοικονόμηση περίπου ¼ % του ΑΕΠ), συμπεριλαμβανομένων [(i) εισαγωγή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ για υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο), συλλογής επεξεργασίας νερού και υπηρεσίες τροφοδοσίας, εμφιαλωμένο νερό και ταχυδρομικών υπηρεσιών, (ii) αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα βιβλία, περιοδικά και τις ψυχαγωγικές υπηρεσίες από το 6% στο 13%  [Σχόλιο: Πρόκειται για το μέτρο που αποφύγαμε στην προηγούμενη διαπραγμάτευση και για το οποίο ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα προτείνει αύξηση το κανονικού συντελεστή κατά 1 μονάδα -στο 24%- προκειμένου να αποφευχθεί]   (iii) μείωση της έκπτωσης ΦΠΑ για νέες αγορές αυτοκινήτων για τις επιχειρήσεις. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ θα αυξηθούν περαιτέρω μέσω της προσαρμογής των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα].[να το καθορίσουν οι αρχές]  [Σχόλιο: Αυτή είναι η πρώτη αναφορά σε τμήμα που δεν έχει καν ενσωματωθεί στη διαπραγμάτευση. Σε διάφορα σημεία του νέου Μνημονίου φαίνεται ότι τα τεχνικά κλιμάκια δεν έχουν επισέλθει στη συζήτηση] .

» Περαιτέρω έλεγχος του μισθολογικού κόστους (εξοικονόμηση πάνω από ¼ τοις εκατό του ΑΕΠ). [Να το καθορίσουν οι αρχές]. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει (i) το πάγωμα της αύξησης των μισθών από το 2016 έως το 2018 για ειδικά μισθολόγια  [Σχόλιο: Εδώ η πρώτη αναφορά για ουσιαστική κατάργηση του Νόμου Βερναρδάκη για τις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων. Εξειδικεύεται παρακάτω] , όπως συμβαίνει σήμερα για το ενιαίο μισθολόγιο (ii) η επέκταση της αναλογίας 1 πρόσληψη για κάθε 5 απολύσεις σε όλο τον δημόσιο τομέα.

» Εξορθολογισμός της φορολογίας σε ορισμένους τομείς (εξοικονόμηση περίπου 0,5 τοις εκατό του ΑΕΠ). Περιλαμβάνοντας: (i) την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια κατά τα πρότυπα και τις οδηγίες της Ε.Ε. (ii) την προσαρμογή των συντελεστών και απαλλαγών για τον ΕΝΦΙΑ  [Σχόλιο: Γνωρίζαμε για την αναπροσαρμογή του ΕΝΦΙΑ εξαιτίας της αλλαγής στα αντικειμενικά κριτήρια, ο στόχος φαίνεται να παραμένει ο ίδιος]  (iii) την μεταρρύθμιση της φορολογίας των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης, του φόρου πολυτελείας και κυκλοφορίας και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για αγορά αυτοκινήτων σε επιχειρήσεις (iv) την αύξηση της εισφοράς για τα κινητά τηλέφωνα σε συνδρομητές κατά 25% και την καθιέρωση εισφοράς 10% στις συνδρομές καλωδιακής τηλεόρασης (iv) την αύξηση φορολογίας κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, κτηματομεσιτικών, επενδύσεων και εταιριών διαχείρισης χαρτοφυλακίων (vi) τη μόνιμη αύξηση του (επί τοις εκατό) τζίρου της φορολογίας τυχερών παιχνιδιών [Να συμπληρωθεί]  [Σχόλιο: Πρόκειται για αναζήτηση άλλου τρόπου φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών αφού φαίνεται ότι η νομοθετημένη φορολόγηση ανά στήλη δεν περνάει από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια]  επί του ΑΕΠ. [Άλλα μέτρα που θα προκύψουν από τις συζητήσεις με τις αρχές].

» Στοχευμένες περικοπές στις αμυντικές δαπάνες [0,2] τοις εκατό του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Στο προηγούμενο μνημόνιο υπήρχε σαφής αναφορά στη μείωση του προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών ως προς τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ που τώρα δεν υπάρχει στη συμφωνία] .

Το πακέτο των παραμετρικών φορολογικών μέτρων θα πρέπει να ενισχυθεί από ένα ευρύ φάσμα των διοικητικών ενεργειών από την πλευρά των εσόδων και των δαπανών. Από την πλευρά των εσόδων, οι δράσεις θα περιλαμβάνουν κυρίως εκείνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην είσπραξη και επιβολή φόρων και να δημιουργηθούν κίνητρα για τη συμμόρφωση ώστε να υπάρξει χρόνος για να αποδώσουν καρπούς (βλέπε παράγραφο 2.3). Επιπλέον θα ξεκινήσει αναθεώρηση δημοσίων δαπανών από τον [Μάιο] 2016 που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 με στόχο την ανάληψη δράσεων που θα παράγουν οικονομία της τάξης του 0,1 και του 0,3 % του ΑΕΠ το 2017 και το 2018 αθροιστικά.

Αν τα ετήσια δημοσιονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώσουν ότι τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα αποδίδουν αρκετά ώστε να οδηγήσουν σε μόνιμη δημοσιονομική υπεραπόδοση έναντι των αναληφθεισών στόχων του προγράμματος οι αρχές μπορούν -σε συμφωνία με τους Θεσμούς- να εξετάσουν τη χρήση των διαθέσιμων δημοσιονομικών περιθωρίων για την ενίσχυση του προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και / ή να μειώσουν το φορολογικό βάρος με προϋπόθεση οι επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων να είναι εξασφαλισμένη  [Σχόλιο: Αν τα μέτρα βγουν τότε η ελληνική κυβέρνηση με την άδεια των θεσμών μπορεί να αυξήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή να μειώσει την φορολογία] .

Η Ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων  [Σχόλιο: Δηλαδή αν το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικά κάποια μέτρα θα προστίθενται νέα προκειμένου να εξισορροπηθεί η απώλεια]  και θα λάβει αντισταθμιστικά μέτρα, όπου απαιτείται, για την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το 2017-2020 η οποία θα πρέπει να έχει νομοθετηθεί έως τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο)  και για τις ετήσιες αναθεωρήσεις του.

2.1 Δημοσιονομική πολιτική

Το πρωτογενές αποτέλεσμα για το 2015, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να έχει επιτευχθεί σε ποσοστό [χχ] τοις εκατό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον στόχο του προγράμματος για έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ, με βάση μια ισχυρότερη συλλογή εσόδων και τις εφάπαξ εισπράξεις που δεν είχαν προβλεφθεί κατά το 3ο πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με τον ESM τον Αύγουστο του 2015. Παρά τη δημοσιονομική υπεραπόδοση του 2015 η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική τροχιά παρέμεινε αμετάβλητη καθώς οι αποδόσεις των ήδη νομοθετημένων μέτρων έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα και τη μη εφαρμογή ορισμένων μέτρων.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν για την εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών με την συνέχιση της δημοσιονομικής πορείας που συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015 και αναφέρεται σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,5, 1,75 και 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα. [Ο ορισμός του προγράμματος για το πρωτογενές πλεόνασμα θα μπορούσε να ρυθμιστεί ώστε να αποκλείει την επίδραση των καθαρών δαπανών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών μέσω ενός κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης της Ε.Ε. ].  [Σχόλιο: Εδώ για πρώτη φορά γίνεται σύνδεση με το προσφυγικό. Η πρόταση ελάφρυνσης του Μνημονίου βρίσκεται σε αγκύλες και άρα είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση. Ο μηχανισμός ελέγχου αυτού του συστήματος θα ανήκει στην Ε.Ε.] 

Για την κάλυψη των δημοσιονομικών στόχων, ως προαπαιτούμενη δράση η κυβέρνηση θα υιοθετήσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2016 και θα νομοθετήσει με στόχο την εξοικονόμηση πόρων που ισοδυναμούν με [¾], [2¼] και [3,2] τοις εκατό του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Οι αναπροσαρμογές των προϋπολογισμών δείχνουν μεγαλύτερο βάρος παραμετρικών μέτρων για το 2017]  για το 2016, το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, μέσω των παρακάτω παραμετρικών μέτρων:

 • Σφαιρική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος (όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.5.1) που θα δημιουργήσει πρόσθετη εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ και θα αντισταθμίσει το κόστος της απόφαση του ΣτΕ (που ισοδυναμεί με 2% του ΑΕΠ) σχετικά με τη συνταγματικότητα ορισμένων πτυχών του προηγούμενου μεταρρυθμιστικού προγράμματος μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση θα αυξήσει την εξοικονόμηση πόρων και πέραν του 2018 μέχρι το 2025.

 • Σημαντική μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα αποδώσει 1% του ΑΕΠ, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία (βλ. HMU για λεπτομέρειες)  [Σχόλιο: Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βασικά στοιχεία επί των οποίων γίνεται η συζήτηση δεν είναι δημόσια. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ούτε αυτά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου] :

» Σημαντική μείωση των ευκαιριών φοροαποφυγής, μέσω της συγκέντρωσης των μέχρι σήμερα ξεχωριστών συστημάτων φορολογία απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων σε μια ενιαία υποκείμενη συνολική φορολογίας απασχόλησης. Το ανώτατο όριο του πραγματικού φορολογικού συντελεστή, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων φόρων αλληλεγγύης θα ανέρχεται στο [50] τοις εκατό  [Σχόλιο: Γνωστή πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα μεγαλύτερα εισοδήματα της τάξης του 50%. Εδώ το βλέπουμε υπό διαπραγμάτευση] .

» Διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της μείωσης της έκπτωσης φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες από 2.100 ευρώ σε [1.800 ευρώ]. Αυτό θα μειώσει το αφορολόγητο όριο στα [8.182 ευρώ]  [Σχόλιο: Το νούμερο αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες δεν συνάδει με τον ισχυρισμό Τσακαλώτου για μείωση της τάξης των 300€]  και θα εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50% των μισθωτών και των συνταξιούχων θα πληρώσουν φόρο. Για να βελτιωθεί η διαφάνεια η κοινωνική έκπτωση φόρου πρέπει να μειωθεί σημαντικά.

» Μόνιμη ενσωμάτωση του επιδόματος αλληλεγγύης στον κώδικα φορολογίας με διαφοροποιημένους οριακούς συντελεστές από 0 έως [9]%  [Σχόλιο: Αναπροσαρμογή του επιδόματος αλληλεγγύης που μετατρέπεται από έκτακτο σε μόνιμο φόρο με αυξήσεις μέχρι και 9% - διαπραγματεύσιμο]  που συνδέονται στενά με τον φόρο εισοδήματος.

» Περιορισμός του ορισμού του επαγγελματία αγρότη για τους σκοπούς του ορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και την κατάργηση του προνομιακού φορολογικού καθεστώτος για το γεωργικό εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων επιδοτήσεων) μέσω της φορολογίας για το ίδιο φορολογικό πρόγραμμα απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων με τα πρότυπα της έκπτωσης φόρου.

» Παροχή φορολογικής ουδετερότητας για τις επενδύσεις, τους φορολογικούς συντελεστές επί των μερισμάτων και των εσόδων από τους τόκους που συγκλίνουν σε 15%. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογούνται με 15% έως τα 12.000€ ετήσιο εισόδημα και σε 33% πέρα από αυτό το ποσό.

 • Παραμετρικά μέτρα με σκοπό την εξοικονόμηση ποσού της τάξης του [1,2]% του ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένων των:

» Εξορθολογισμός των συντελεστών και των απαλλαγών προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του ΦΠΑ (εξοικονόμηση περίπου ¼ % του ΑΕΠ), συμπεριλαμβανομένων [(i) εισαγωγή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ για υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο), συλλογής επεξεργασίας νερού και υπηρεσίες τροφοδοσίας, εμφιαλωμένο νερό και ταχυδρομικών υπηρεσιών, (ii) αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα βιβλία, περιοδικά και τις ψυχαγωγικές υπηρεσίες από το 6% στο 13%  [Σχόλιο: Πρόκειται για το μέτρο που αποφύγαμε στην προηγούμενη διαπραγμάτευση και για το οποίο ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα προτείνει αύξηση το κανονικού συντελεστή κατά 1 μονάδα -στο 24%- προκειμένου να αποφευχθεί]   (iii) μείωση της έκπτωσης ΦΠΑ για νέες αγορές αυτοκινήτων για τις επιχειρήσεις. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ θα αυξηθούν περαιτέρω μέσω της προσαρμογής των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα].[να το καθορίσουν οι αρχές]  [Σχόλιο: Αυτή είναι η πρώτη αναφορά σε τμήμα που δεν έχει καν ενσωματωθεί στη διαπραγμάτευση. Σε διάφορα σημεία του νέου Μνημονίου φαίνεται ότι τα τεχνικά κλιμάκια δεν έχουν επισέλθει στη συζήτηση] .

» Περαιτέρω έλεγχος του μισθολογικού κόστους (εξοικονόμηση πάνω από ¼ τοις εκατό του ΑΕΠ). [Να το καθορίσουν οι αρχές]. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει (i) το πάγωμα της αύξησης των μισθών από το 2016 έως το 2018 για ειδικά μισθολόγια  [Σχόλιο: Εδώ η πρώτη αναφορά για ουσιαστική κατάργηση του Νόμου Βερναρδάκη για τις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων. Εξειδικεύεται παρακάτω] , όπως συμβαίνει σήμερα για το ενιαίο μισθολόγιο (ii) η επέκταση της αναλογίας 1 πρόσληψη για κάθε 5 απολύσεις σε όλο τον δημόσιο τομέα.

» Εξορθολογισμός της φορολογίας σε ορισμένους τομείς (εξοικονόμηση περίπου 0,5 τοις εκατό του ΑΕΠ). Περιλαμβάνοντας: (i) την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια κατά τα πρότυπα και τις οδηγίες της Ε.Ε. (ii) την προσαρμογή των συντελεστών και απαλλαγών για τον ΕΝΦΙΑ  [Σχόλιο: Γνωρίζαμε για την αναπροσαρμογή του ΕΝΦΙΑ εξαιτίας της αλλαγής στα αντικειμενικά κριτήρια, ο στόχος φαίνεται να παραμένει ο ίδιος]  (iii) την μεταρρύθμιση της φορολογίας των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης, του φόρου πολυτελείας και κυκλοφορίας και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για αγορά αυτοκινήτων σε επιχειρήσεις (iv) την αύξηση της εισφοράς για τα κινητά τηλέφωνα σε συνδρομητές κατά 25% και την καθιέρωση εισφοράς 10% στις συνδρομές καλωδιακής τηλεόρασης (iv) την αύξηση φορολογίας κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, κτηματομεσιτικών, επενδύσεων και εταιριών διαχείρισης χαρτοφυλακίων (vi) τη μόνιμη αύξηση του (επί τοις εκατό) τζίρου της φορολογίας τυχερών παιχνιδιών [Να συμπληρωθεί]  [Σχόλιο: Πρόκειται για αναζήτηση άλλου τρόπου φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών αφού φαίνεται ότι η νομοθετημένη φορολόγηση ανά στήλη δεν περνάει από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια]  επί του ΑΕΠ. [Άλλα μέτρα που θα προκύψουν από τις συζητήσεις με τις αρχές].

» Στοχευμένες περικοπές στις αμυντικές δαπάνες [0,2] τοις εκατό του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Στο προηγούμενο μνημόνιο υπήρχε σαφής αναφορά στη μείωση του προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών ως προς τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ που τώρα δεν υπάρχει στη συμφωνία] .

Το πακέτο των παραμετρικών φορολογικών μέτρων θα πρέπει να ενισχυθεί από ένα ευρύ φάσμα των διοικητικών ενεργειών από την πλευρά των εσόδων και των δαπανών. Από την πλευρά των εσόδων, οι δράσεις θα περιλαμβάνουν κυρίως εκείνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην είσπραξη και επιβολή φόρων και να δημιουργηθούν κίνητρα για τη συμμόρφωση ώστε να υπάρξει χρόνος για να αποδώσουν καρπούς (βλέπε παράγραφο 2.3). Επιπλέον θα ξεκινήσει αναθεώρηση δημοσίων δαπανών από τον [Μάιο] 2016 που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 με στόχο την ανάληψη δράσεων που θα παράγουν οικονομία της τάξης του 0,1 και του 0,3 % του ΑΕΠ το 2017 και το 2018 αθροιστικά.

Αν τα ετήσια δημοσιονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώσουν ότι τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα αποδίδουν αρκετά ώστε να οδηγήσουν σε μόνιμη δημοσιονομική υπεραπόδοση έναντι των αναληφθεισών στόχων του προγράμματος οι αρχές μπορούν -σε συμφωνία με τους Θεσμούς- να εξετάσουν τη χρήση των διαθέσιμων δημοσιονομικών περιθωρίων για την ενίσχυση του προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και / ή να μειώσουν το φορολογικό βάρος με προϋπόθεση οι επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων να είναι εξασφαλισμένη  [Σχόλιο: Αν τα μέτρα βγουν τότε η ελληνική κυβέρνηση με την άδεια των θεσμών μπορεί να αυξήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή να μειώσει την φορολογία] .

Η Ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων  [Σχόλιο: Δηλαδή αν το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικά κάποια μέτρα θα προστίθενται νέα προκειμένου να εξισορροπηθεί η απώλεια]  και θα λάβει αντισταθμιστικά μέτρα, όπου απαιτείται, για την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το 2017-2020 η οποία θα πρέπει να έχει νομοθετηθεί έως τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο)  και για τις ετήσιες αναθεωρήσεις του.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Στην ενότητα δημοσιονομικής πολιτικής τα παραμετρικά μέτρα (δημοσιονομικά μέτρα θα βρείτε και στις παρακάτω ενότητες) στοχεύουν τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας (γίνεται αναφορά ότι τουλάχιστον το 50% των μισθωτών και των συνταξιούχων πρέπει να συμμετέχουν στη φορολόγηση). Μειώνεται σημαντικά το αφορολόγητο, προβλέπεται αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ (είτε με αύξηση του κανονικού συντελεστή, είτε με κατάργηση εκπτώσεων σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες). Χωρίς να υπάρχει κάποια αναφορά στο νέο μνημόνιο θεωρούμε σχεδόν βέβαιο ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των εκπτώσεων ΦΠΑ σε περισσότερα νησιά, όπως είχε συμφωνηθεί στο προηγούμενο Μνημόνιο. Στο κείμενο που δίνουμε στη δημοσιότητα επιβεβαιώνονται και οι πληροφορίες που διαψεύστηκαν αρκετές φορές μέχρι σήμερα σχετικά με την φορολόγηση της κινητής τηλεφωνίας και της συνδρομητικής τηλεόρασης. Η κυβέρνηση συμφωνεί να περάσει μέσα στους επόμενους 2 μήνες νέο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που θα επεκτείνεται μέχρι το 2020, δηλαδή 2 χρόνια μετά τη περίοδο διαθεσιμότητας του δανείου του ESΜ.  Όπως και στα προηγούμενα μνημόνια οι πιστωτές ζητούν την αλλαγή των μέτρων σε περίπτωση που το ΣτΕ κρίνει κάποια από αυτά αντισυνταγματικά έτσι ώστε να μην επηρεάζονται οι στόχοι του προγράμματος.

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.