Μνημόνιο 3.5

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2.1 Δημοσιονομική πολιτική

Το πρωτογενές αποτέλεσμα για το 2015, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να έχει επιτευχθεί σε ποσοστό [χχ] τοις εκατό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον στόχο του προγράμματος για έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ, με βάση μια ισχυρότερη συλλογή εσόδων και τις εφάπαξ εισπράξεις που δεν είχαν προβλεφθεί κατά το 3ο πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με τον ESM τον Αύγουστο του 2015. Παρά τη δημοσιονομική υπεραπόδοση του 2015 η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική τροχιά παρέμεινε αμετάβλητη καθώς οι αποδόσεις των ήδη νομοθετημένων μέτρων έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα και τη μη εφαρμογή ορισμένων μέτρων.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν για την εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών με την συνέχιση της δημοσιονομικής πορείας που συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015 και αναφέρεται σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,5, 1,75 και 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα. [Ο ορισμός του προγράμματος για το πρωτογενές πλεόνασμα θα μπορούσε να ρυθμιστεί ώστε να αποκλείει την επίδραση των καθαρών δαπανών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών μέσω ενός κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης της Ε.Ε. ].  [Σχόλιο: Εδώ για πρώτη φορά γίνεται σύνδεση με το προσφυγικό. Η πρόταση ελάφρυνσης του Μνημονίου βρίσκεται σε αγκύλες και άρα είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση. Ο μηχανισμός ελέγχου αυτού του συστήματος θα ανήκει στην Ε.Ε.] 

Για την κάλυψη των δημοσιονομικών στόχων, ως προαπαιτούμενη δράση η κυβέρνηση θα υιοθετήσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2016 και θα νομοθετήσει με στόχο την εξοικονόμηση πόρων που ισοδυναμούν με [¾], [2¼] και [3,2] τοις εκατό του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Οι αναπροσαρμογές των προϋπολογισμών δείχνουν μεγαλύτερο βάρος παραμετρικών μέτρων για το 2017]  για το 2016, το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, μέσω των παρακάτω παραμετρικών μέτρων:

  • Σφαιρική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος (όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.5.1) που θα δημιουργήσει πρόσθετη εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ και θα αντισταθμίσει το κόστος της απόφαση του ΣτΕ (που ισοδυναμεί με 2% του ΑΕΠ) σχετικά με τη συνταγματικότητα ορισμένων πτυχών του προηγούμενου μεταρρυθμιστικού προγράμματος μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση θα αυξήσει την εξοικονόμηση πόρων και πέραν του 2018 μέχρι το 2025.

  • Σημαντική μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα αποδώσει 1% του ΑΕΠ, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία (βλ. HMU για λεπτομέρειες)  [Σχόλιο: Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βασικά στοιχεία επί των οποίων γίνεται η συζήτηση δεν είναι δημόσια. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ούτε αυτά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου] :

» Σημαντική μείωση των ευκαιριών φοροαποφυγής, μέσω της συγκέντρωσης των μέχρι σήμερα ξεχωριστών συστημάτων φορολογία απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων σε μια ενιαία υποκείμενη συνολική φορολογίας απασχόλησης. Το ανώτατο όριο του πραγματικού φορολογικού συντελεστή, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων φόρων αλληλεγγύης θα ανέρχεται στο [50] τοις εκατό  [Σχόλιο: Γνωστή πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα μεγαλύτερα εισοδήματα της τάξης του 50%. Εδώ το βλέπουμε υπό διαπραγμάτευση] .

» Διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της μείωσης της έκπτωσης φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες από 2.100 ευρώ σε [1.800 ευρώ]. Αυτό θα μειώσει το αφορολόγητο όριο στα [8.182 ευρώ]  [Σχόλιο: Το νούμερο αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες δεν συνάδει με τον ισχυρισμό Τσακαλώτου για μείωση της τάξης των 300€]  και θα εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50% των μισθωτών και των συνταξιούχων θα πληρώσουν φόρο. Για να βελτιωθεί η διαφάνεια η κοινωνική έκπτωση φόρου πρέπει να μειωθεί σημαντικά.

» Μόνιμη ενσωμάτωση του επιδόματος αλληλεγγύης στον κώδικα φορολογίας με διαφοροποιημένους οριακούς συντελεστές από 0 έως [9]%  [Σχόλιο: Αναπροσαρμογή του επιδόματος αλληλεγγύης που μετατρέπεται από έκτακτο σε μόνιμο φόρο με αυξήσεις μέχρι και 9% - διαπραγματεύσιμο]  που συνδέονται στενά με τον φόρο εισοδήματος.

» Περιορισμός του ορισμού του επαγγελματία αγρότη για τους σκοπούς του ορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και την κατάργηση του προνομιακού φορολογικού καθεστώτος για το γεωργικό εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων επιδοτήσεων) μέσω της φορολογίας για το ίδιο φορολογικό πρόγραμμα απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων με τα πρότυπα της έκπτωσης φόρου.

» Παροχή φορολογικής ουδετερότητας για τις επενδύσεις, τους φορολογικούς συντελεστές επί των μερισμάτων και των εσόδων από τους τόκους που συγκλίνουν σε 15%. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογούνται με 15% έως τα 12.000€ ετήσιο εισόδημα και σε 33% πέρα από αυτό το ποσό.

  • Παραμετρικά μέτρα με σκοπό την εξοικονόμηση ποσού της τάξης του [1,2]% του ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένων των:

» Εξορθολογισμός των συντελεστών και των απαλλαγών προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του ΦΠΑ (εξοικονόμηση περίπου ¼ % του ΑΕΠ), συμπεριλαμβανομένων [(i) εισαγωγή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ για υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο), συλλογής επεξεργασίας νερού και υπηρεσίες τροφοδοσίας, εμφιαλωμένο νερό και ταχυδρομικών υπηρεσιών, (ii) αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα βιβλία, περιοδικά και τις ψυχαγωγικές υπηρεσίες από το 6% στο 13%  [Σχόλιο: Πρόκειται για το μέτρο που αποφύγαμε στην προηγούμενη διαπραγμάτευση και για το οποίο ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα προτείνει αύξηση το κανονικού συντελεστή κατά 1 μονάδα -στο 24%- προκειμένου να αποφευχθεί]   (iii) μείωση της έκπτωσης ΦΠΑ για νέες αγορές αυτοκινήτων για τις επιχειρήσεις. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ θα αυξηθούν περαιτέρω μέσω της προσαρμογής των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα].[να το καθορίσουν οι αρχές]  [Σχόλιο: Αυτή είναι η πρώτη αναφορά σε τμήμα που δεν έχει καν ενσωματωθεί στη διαπραγμάτευση. Σε διάφορα σημεία του νέου Μνημονίου φαίνεται ότι τα τεχνικά κλιμάκια δεν έχουν επισέλθει στη συζήτηση] .

» Περαιτέρω έλεγχος του μισθολογικού κόστους (εξοικονόμηση πάνω από ¼ τοις εκατό του ΑΕΠ). [Να το καθορίσουν οι αρχές]. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει (i) το πάγωμα της αύξησης των μισθών από το 2016 έως το 2018 για ειδικά μισθολόγια  [Σχόλιο: Εδώ η πρώτη αναφορά για ουσιαστική κατάργηση του Νόμου Βερναρδάκη για τις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων. Εξειδικεύεται παρακάτω] , όπως συμβαίνει σήμερα για το ενιαίο μισθολόγιο (ii) η επέκταση της αναλογίας 1 πρόσληψη για κάθε 5 απολύσεις σε όλο τον δημόσιο τομέα.

» Εξορθολογισμός της φορολογίας σε ορισμένους τομείς (εξοικονόμηση περίπου 0,5 τοις εκατό του ΑΕΠ). Περιλαμβάνοντας: (i) την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια κατά τα πρότυπα και τις οδηγίες της Ε.Ε. (ii) την προσαρμογή των συντελεστών και απαλλαγών για τον ΕΝΦΙΑ  [Σχόλιο: Γνωρίζαμε για την αναπροσαρμογή του ΕΝΦΙΑ εξαιτίας της αλλαγής στα αντικειμενικά κριτήρια, ο στόχος φαίνεται να παραμένει ο ίδιος]  (iii) την μεταρρύθμιση της φορολογίας των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης, του φόρου πολυτελείας και κυκλοφορίας και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για αγορά αυτοκινήτων σε επιχειρήσεις (iv) την αύξηση της εισφοράς για τα κινητά τηλέφωνα σε συνδρομητές κατά 25% και την καθιέρωση εισφοράς 10% στις συνδρομές καλωδιακής τηλεόρασης (iv) την αύξηση φορολογίας κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, κτηματομεσιτικών, επενδύσεων και εταιριών διαχείρισης χαρτοφυλακίων (vi) τη μόνιμη αύξηση του (επί τοις εκατό) τζίρου της φορολογίας τυχερών παιχνιδιών [Να συμπληρωθεί]  [Σχόλιο: Πρόκειται για αναζήτηση άλλου τρόπου φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών αφού φαίνεται ότι η νομοθετημένη φορολόγηση ανά στήλη δεν περνάει από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια]  επί του ΑΕΠ. [Άλλα μέτρα που θα προκύψουν από τις συζητήσεις με τις αρχές].

» Στοχευμένες περικοπές στις αμυντικές δαπάνες [0,2] τοις εκατό του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Στο προηγούμενο μνημόνιο υπήρχε σαφής αναφορά στη μείωση του προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών ως προς τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ που τώρα δεν υπάρχει στη συμφωνία] .

Το πακέτο των παραμετρικών φορολογικών μέτρων θα πρέπει να ενισχυθεί από ένα ευρύ φάσμα των διοικητικών ενεργειών από την πλευρά των εσόδων και των δαπανών. Από την πλευρά των εσόδων, οι δράσεις θα περιλαμβάνουν κυρίως εκείνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην είσπραξη και επιβολή φόρων και να δημιουργηθούν κίνητρα για τη συμμόρφωση ώστε να υπάρξει χρόνος για να αποδώσουν καρπούς (βλέπε παράγραφο 2.3). Επιπλέον θα ξεκινήσει αναθεώρηση δημοσίων δαπανών από τον [Μάιο] 2016 που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 με στόχο την ανάληψη δράσεων που θα παράγουν οικονομία της τάξης του 0,1 και του 0,3 % του ΑΕΠ το 2017 και το 2018 αθροιστικά.

Αν τα ετήσια δημοσιονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώσουν ότι τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα αποδίδουν αρκετά ώστε να οδηγήσουν σε μόνιμη δημοσιονομική υπεραπόδοση έναντι των αναληφθεισών στόχων του προγράμματος οι αρχές μπορούν -σε συμφωνία με τους Θεσμούς- να εξετάσουν τη χρήση των διαθέσιμων δημοσιονομικών περιθωρίων για την ενίσχυση του προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και / ή να μειώσουν το φορολογικό βάρος με προϋπόθεση οι επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων να είναι εξασφαλισμένη  [Σχόλιο: Αν τα μέτρα βγουν τότε η ελληνική κυβέρνηση με την άδεια των θεσμών μπορεί να αυξήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή να μειώσει την φορολογία] .

Η Ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων  [Σχόλιο: Δηλαδή αν το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικά κάποια μέτρα θα προστίθενται νέα προκειμένου να εξισορροπηθεί η απώλεια]  και θα λάβει αντισταθμιστικά μέτρα, όπου απαιτείται, για την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το 2017-2020 η οποία θα πρέπει να έχει νομοθετηθεί έως τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο)  και για τις ετήσιες αναθεωρήσεις του.
2.1 Δημοσιονομική πολιτική

Το πρωτογενές αποτέλεσμα για το 2015, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να έχει επιτευχθεί σε ποσοστό [χχ] τοις εκατό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον στόχο του προγράμματος για έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ, με βάση μια ισχυρότερη συλλογή εσόδων και τις εφάπαξ εισπράξεις που δεν είχαν προβλεφθεί κατά το 3ο πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με τον ESM τον Αύγουστο του 2015. Παρά τη δημοσιονομική υπεραπόδοση του 2015 η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική τροχιά παρέμεινε αμετάβλητη καθώς οι αποδόσεις των ήδη νομοθετημένων μέτρων έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα και τη μη εφαρμογή ορισμένων μέτρων.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν για την εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών με την συνέχιση της δημοσιονομικής πορείας που συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015 και αναφέρεται σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,5, 1,75 και 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα. [Ο ορισμός του προγράμματος για το πρωτογενές πλεόνασμα θα μπορούσε να ρυθμιστεί ώστε να αποκλείει την επίδραση των καθαρών δαπανών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών μέσω ενός κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης της Ε.Ε. ].

Για την κάλυψη των δημοσιονομικών στόχων, ως προαπαιτούμενη δράση η κυβέρνηση θα υιοθετήσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2016 και θα νομοθετήσει με στόχο την εξοικονόμηση πόρων που ισοδυναμούν με [¾], [2¼] και [3,2] τοις εκατό του ΑΕΠ για το 2016, το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, μέσω των παρακάτω παραμετρικών μέτρων:

  • Σφαιρική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος (όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.5.1) που θα δημιουργήσει πρόσθετη εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ και θα αντισταθμίσει το κόστος της απόφαση του ΣτΕ (που ισοδυναμεί με 2% του ΑΕΠ) σχετικά με τη συνταγματικότητα ορισμένων πτυχών του προηγούμενου μεταρρυθμιστικού προγράμματος μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση θα αυξήσει την εξοικονόμηση πόρων και πέραν του 2018 μέχρι το 2025.

  • Σημαντική μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα αποδώσει 1% του ΑΕΠ, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία (βλ. HMU για λεπτομέρειες):

o Σημαντική μείωση των ευκαιριών φοροαποφυγής, μέσω της συγκέντρωσης των μέχρι σήμερα ξεχωριστών συστημάτων φορολογίας απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων σε μια ενιαία υποκείμενη συνολική φορολογίας απασχόλησης. Το ανώτατο όριο του πραγματικού φορολογικού συντελεστή, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων φόρων αλληλεγγύης θα ανέρχεται στο [50] τοις εκατό.

o Διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της μείωσης της έκπτωσης φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες από 2.100 ευρώ σε [1.800 ευρώ]. Αυτό θα μειώσει το αφορολόγητο όριο στα [8.182 ευρώ] και θα εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50% των μισθωτών και των συνταξιούχων θα πληρώσουν φόρο. Για να βελτιωθεί η διαφάνεια η κοινωνική έκπτωση φόρου πρέπει να μειωθεί σημαντικά.

o Μόνιμη ενσωμάτωση του επιδόματος αλληλεγγύης στον κώδικα φορολογίας με διαφοροποιημένους οριακούς συντελεστές από 0 έως [9]% που συνδέονται στενά με τον φόρο εισοδήματος.

o Περιορισμός του ορισμού του επαγγελματία αγρότη για τους σκοπούς του ορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και την κατάργηση του προνομιακού φορολογικού καθεστώτος για το γεωργικό εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων επιδοτήσεων) μέσω της φορολογίας για το ίδιο φορολογικό πρόγραμμα απασχόλησης και εισοδήματος επιχειρήσεων με τα πρότυπα της έκπτωσης φόρου.

o Παροχή φορολογικής ουδετερότητας για τις επενδύσεις, τους φορολογικούς συντελεστές επί των μερισμάτων και των εσόδων από τους τόκους που συγκλίνουν σε 15%. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογούνται με 15% έως τα 12.000€ ετήσιο εισόδημα και σε 33% πέρα από αυτό το ποσό.

  • Παραμετρικά μέτρα με σκοπό την εξοικονόμηση ποσού της τάξης του [1,2]% του ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένων των:

o Εξορθολογισμός των συντελεστών και των απαλλαγών προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του ΦΠΑ (εξοικονόμηση περίπου ¼ % του ΑΕΠ), συμπεριλαμβανομένων [(i) εισαγωγή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ για υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο), συλλογής επεξεργασίας νερού και υπηρεσίες τροφοδοσίας, εμφιαλωμένο νερό και ταχυδρομικών υπηρεσιών, (ii) αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα βιβλία, περιοδικά και τις ψυχαγωγικές υπηρεσίες από το 6% στο 13% (iii) μείωση της έκπτωσης ΦΠΑ για νέες αγορές αυτοκινήτων για τις επιχειρήσεις. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ θα αυξηθούν περαιτέρω μέσω της προσαρμογής των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα].[να το καθορίσουν οι αρχές].

o Περαιτέρω έλεγχος του μισθολογικού κόστους (εξοικονόμηση πάνω από ¼ τοις εκατό του ΑΕΠ). [Να το καθορίσουν οι αρχές]. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει (i) το πάγωμα της αύξησης των μισθών από το 2016 έως το 2018 για ειδικά μισθολόγια, όπως συμβαίνει σήμερα για το ενιαίο μισθολόγιο (ii) η επέκταση της αναλογίας 1 πρόσληψη για κάθε 5 απολύσεις σε όλο τον δημόσιο τομέα.

o Εξορθολογισμός της φορολογίας σε ορισμένους τομείς (εξοικονόμηση περίπου 0,5 τοις εκατό του ΑΕΠ). Περιλαμβάνοντας: (i) την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια κατά τα πρότυπα και τις οδηγίες της Ε.Ε. (ii) την προσαρμογή των συντελεστών και απαλλαγών για τον ΕΝΦΙΑ (iii) την μεταρρύθμιση της φορολογίας των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης, του φόρου πολυτελείας και κυκλοφορίας και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για αγορά αυτοκινήτων σε επιχειρήσεις (iv) την αύξηση της εισφοράς για τα κινητά τηλέφωνα σε συνδρομητές κατά 25% και την καθιέρωση εισφοράς 10% στις συνδρομές καλωδιακής τηλεόρασης (iv) την αύξηση φορολογίας κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, κτηματομεσιτικών, επενδύσεων και εταιριών διαχείρισης χαρτοφυλακίων (vi) τη μόνιμη αύξηση του (επί τοις εκατό) τζίρου της φορολογίας τυχερών παιχνιδιών [Να συμπληρωθεί] επί του ΑΕΠ. [Άλλα μέτρα που θα προκύψουν από τις συζητήσεις με τις αρχές].

o Στοχευμένες περικοπές στις αμυντικές δαπάνες [0,2] τοις εκατό του ΑΕΠ.

Το πακέτο των παραμετρικών φορολογικών μέτρων θα πρέπει να ενισχυθεί από ένα ευρύ φάσμα των διοικητικών ενεργειών από την πλευρά των εσόδων και των δαπανών. Από την πλευρά των εσόδων, οι δράσεις θα περιλαμβάνουν κυρίως εκείνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην είσπραξη και επιβολή φόρων και να δημιουργηθούν κίνητρα για τη συμμόρφωση ώστε να υπάρξει χρόνος για να αποδώσουν καρπούς (βλέπε παράγραφο 2.3). Επιπλέον θα ξεκινήσει αναθεώρηση δημοσίων δαπανών από τον [Μάιο] 2016 που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 με στόχο την ανάληψη δράσεων που θα παράγουν οικονομία της τάξης του 0,1 και του 0,3 % του ΑΕΠ το 2017 και το 2018 αθροιστικά.

Αν τα ετήσια δημοσιονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώσουν ότι τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα αποδίδουν αρκετά ώστε να οδηγήσουν σε μόνιμη δημοσιονομική υπεραπόδοση έναντι των αναληφθεισών στόχων του προγράμματος οι αρχές μπορούν -σε συμφωνία με τους Θεσμούς- να εξετάσουν τη χρήση των διαθέσιμων δημοσιονομικών περιθωρίων για την ενίσχυση του προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και / ή να μειώσουν το φορολογικό βάρος με προϋπόθεση οι επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων να είναι εξασφαλισμένη.

Η Ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων και θα λάβει αντισταθμιστικά μέτρα, όπου απαιτείται, για την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το 2017-2020 η οποία θα πρέπει να έχει νομοθετηθεί έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο) και για τις ετήσιες αναθεωρήσεις του.


2.1 F​iscal policy

The primary balance outcome of 2015 as defined under the programme is expected to have reached [xx] percent of GDP, compared to the programme target of a deficit of 0.25 percent of GDP, based on a stronger revenue collection and sizeable one-off factors that were not envisaged when the third ESM programme was agreed in August 2015. Despite the fiscal over-performance in 2015, the medium-term fiscal trajectory has remained unchanged as yields of already legislated measures have been revised down according to actual outcomes and non-implementation of some measures.

The Greek authorities commit to ensuring sustainable public finances by pursuing the fiscal path agreed in August 2015 that was based on primary surplus targets of 0.5, 1.75 and 3.5 percent of GDP in 2016, 2017 and 2018 respectively. [The programme definition of the primary balance could be adjusted to exclude the impact of migration-related expenditure net of EU transfers subject to a proper monitoring mechanism being defined] {This is the first time that the refugee crisis is mentioned. The idea of lightening the demands is in brackets, thus negotiable. The whole mechanism will be under EU control}.

To meet the fiscal targets, as a prior action the Government will adopt a supplementary 2016 budget and other supporting legislation generating savings equivalent to [¾], [2¼] and [3.2] percent of GDP in 2016,{the budget readjustments tend to weight heavier on 2017} 2017 and 2018 respectively through parametric measures, as follows:
 
  • A holistic pension reform (as detailed in section 2.5.1) that will generate additional savings of 1 percent of GDP and compensate for the cost of the Court ruling (equivalent to 2 percent of GDP) on the constitutionality of some aspects of the previous pension reforms. The reform will generate increasing savings beyond 2018 and up to 2025.
 
  • A major reform of the personal income tax  yielding 1 percent of GDP which will include the following key elements (see TMU for details){It is very worth mentioning that the data upon which the whole discussion is based are not publicly known. Nobody knows either the Greek or the IMF numbers. Hopefully they do}:

o A substantial reduction in opportunities for tax avoidance, through the pooling of currently separately-taxed employment and business income into a single taxable aggregate with an employment tax credit. The top marginal effective tax rate, including both PIT and solidarity surcharge components, will be capped at [50] percent. {This is a previously known Greek proposal for a 50% increase on very high income taxation, It is now under negotiation}.

o A widening of the tax base through a reduction in the tax credit for employment income from EUR 2,100 to [EUR 1,800]. This will reduce the tax-free threshold to [EUR 8,182]) and ensure that at least 50 percent of those with salary or pension income will pay tax{the Greek FinMin assures that this will not be over 300 euro but he seems to be wrong}. To improve transparency, the tax credit taper will be substantially reduced.

o The permanent integration of the solidarity surcharge into the income tax code with schedular marginal rates from 0-[9] percent closely linked with the income tax brackets.

o The tightening of the definition of professional farmer for taxable income purposes and the elimination of the preferential tax regime for farm income (including direct subsidies) through taxation on the same tax schedule of employment and business income with standard tax credit.

o To provide tax neutrality for investment, the tax rates on dividends and interest income will converge at 15 percent. Rental income will be taxed at 15 percent up to €12,000 annual income and at 33 percent beyond that amount.
 
  • A series of other parametric measures, to generate savings of around [1.2] percent of GDP, including:

The streamlining of rates and exemptions to increase VAT revenues(savings of about ¼ percent of GDP), including [(i) the introduction of the standard VAT rate for utilities (electricity, gas, steam), water collection treatment and supply services, bottled water and postal services; (ii) raising the VAT rate on entertainment services books, and periodicals from 6 percent to 13 percent; (iii) reducing VAT deductibility for new car purchases for companies. VAT revenues will be further increased through the adjustment of excise taxation in fuels.][authorities to specify]{that's a new, new one}.

o Further control of the wage bill (savings of over a ¼ percent of GDP). [Authorities to specify] This could include (i) a freeze of promotion and wage drift for 2016-18 for the special wage grids, as is currently the case for the unified wage grid; (ii) the extension of the 1:5 public sector attrition rule until [2018].

o A rationalisation of taxation in a number of areas (savings around 0.5 percent of GDP). This includes (i) the harmonization of excise taxes on fuel, gas and electricity  with EU standards and directives; (ii) the adjustment of rates and exemptions for ENFIA; (iii) a reform of vehicle taxation, including registration, luxury and circulation taxes and personal income tax allowances for company cars; (iv) raising the mobile phone levy on subscribers by 25 percent and introducing a levy of 10 percent on cable TV for subscribers; (v) increasing the taxation on UCITS funds, Real Estate Investment Companies and Portfolio Management Companies; (vi) a permanent increase in the gross gaming tax([TBC] percent of GDP) [Other measures to be included through discussions with the authorities.]

o Targeted cuts in defence spending ([0.2] percent of GDP). {Previously known as cuts specificaly on NATO expenditure}.

This package of parametric fiscal measures will be bolstered by a wide range of administrative actions on the revenue and expenditure side. On the revenue side, these actions will most notably include those aimed at addressing shortfalls in tax collection and enforcement and to create better incentives to comply that will take some time to bear fruit (see section 2.3). In addition, expenditure reviews will be launched in [May] 2016 and should be completed by end 2016 with the aim of taking actions generating savings of 0.1 and 0.3 percent of GDP in 2017 and 2018, cumulatively.

If annual budgetary outturns confirm that the above administrative measures are yielding sufficiently so as to lead to permanent fiscal over-performance vis-à-vis the programme targets, the authorities may - in agreement with the Institutions - consider the use of the available fiscal space to strengthen the GMI programme and/or to reduce tax burdens provided the achievement of the fiscal targets is assured. {Should the measures prove fruitful, the government may increase minimum income or lighten taxation}

The Greek government will monitor fiscal risks, including court rulings, and will take offsetting measures as needed to meet the medium-term fiscal targets in the context of the Medium-term Fiscal Strategy 2017-2020 to be legislated by June 2016 (key deliverable) and in its annual updates.

2.1 Δημοσιονομική πολιτική 
 
Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να διασφαλίζουν τον βιώσιμο χαρακτήρα των δημόσιων οικονομικών και να επιτυγχάνουν σημαντικά και βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα μεσοπρόθεσμα, τα οποία θα μειώνουν σταθερά το λόγο δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Οι αρχές θα συνεχίσουν, αντίστοιχα, να ακολουθούν μια νέα δημοσιονομική πορεία, βασισμένη στην επίτευξη στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους -1/4, 0,5, 1 3/4 και 3,5% του ΑΕΠ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018 και μετέπειτα, αντιστοίχως. Η πορεία των δημοσιονομικών στόχων είναι σύμφωνη με τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς αυτή ανακάμπτει από τη βαθύτερη ύφεσή της στα χρονικά.

Η κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα μία μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ και μία πρώτη φάση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, αύξησε τον φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, επέκτεινε την εφαρμογή του φόρου πολυτελείας, έλαβε μέτρα για την αύξηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων το 2015 και για την απαίτηση προκαταβολής του 100% του φόρου εισοδήματος για τις προσωπικές εταιρείες κ.λπ. και για τις ατομικές επιχειρήσεις, σταδιακά, έως το 2017, ενώ αύξησε και την εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον, ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση θα εγκρίνει νομοθεσία για:

• την αύξηση των εσόδων: α) σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες σε δύο ίσα στάδια τον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2016· β) αύξηση του φόρου επί της χωρητικότητας. Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ για το 2015, ώστε να εκδοθούν εκκαθαριστικά σημειώματα τον Οκτώβριο του 2015, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2016. Θα διορθώσουν επίσης τα ζητήματα που ανέκυψαν με τα προσφάτως εφαρμοσθέντα μέτρα για τα έσοδα.

• τη στοχοθέτηση και τον περιορισμό των δαπανών: α) με άμεση ισχύ, i) αποκατάσταση της πλήρους συνταγογράφησης φαρμάκων κατά διεθνή κοινόχρηστη ονομασία (ΔΚΟ)· ii) μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων μετά τη λήξη ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας· β) εκκίνηση του συνολικού προγράμματος επανεξέτασης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας (βλ. ενότητα 2.5.3.).

• Η δέσμη μέτρων θα περιλαμβάνει περαιτέρω μέτρα με δημοσιονομική επίπτωση, όπως μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε θέματα είσπραξης και επιβολής φόρων, καθώς και άλλα παραμετρικά μέτρα, για τα οποία γίνεται λόγος σε άλλα σημεία του παρόντος εγγράφου. Προκειμένου να αποδείξει τη δέσμευσή της για την εφαρμογή αξιόπιστων δημοσιονομικών πολιτικών, η κυβέρνηση θα εγκρίνει (Βασικό παραδοτέο), τον Οκτώβριο του 2015, συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2015 εφόσον κριθεί αναγκαίο, το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2016 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2016-19, η οποία θα υποστηρίζεται από μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη παραμετρικών μέτρων και διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων: α) δεύτερης φάσης μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος, βλ. ενότητα 2.5.1· β) μεταρρύθμισης του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, βλ. ενότητα 2.2.2· γ) σταδιακής κατάργησης της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017. Στο μεταξύ χαράσσεται στρατηγική για τη γεωργία· δ) φόρου επί τηλεοπτικών διαφημίσεων· ε) αναγγελίας προκήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και την καταβολή τελών που αφορούν τη χρήση των αντίστοιχων συχνοτήτων· στ) επέκτασης της φορολόγησης των μεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια (GGR), ύψους 30%, στα παιχνίδια VLT που αναμένεται ότι θα εγκατασταθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016· ζ) αύξησης του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια, για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%)· η) σταδιακής κατάργησης της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου· θ) επέκτασης της προσωρινής εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως το 2018· ι) μόνιμης μείωσης του ανωτάτου ορίου εξόδων για τις αμυντικές δαπάνες κατά 100 εκατομμύρια ευρώ το 2015 και θα ανέλθει σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ κατά τον υπολογισμό του ΝΑΤΟ το 2016, με σειρά στοχευμένων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης στους αριθμούς των απασχολούμενων και στις συμβάσεις του δημοσίου· ια) καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας ώστε να μειωθούν κατά το ήμισυ οι δαπάνες για τις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016.

Επιπλέον των ανωτέρω μέτρων, οι αρχές δεσμεύονται να θεσπίσουν, τον Οκτώβριο του 2015, αξιόπιστα διαρθρωτικά μέτρα που θα αποφέρουν τουλάχιστον το 3/4% του ΑΕΠ με ισχύ από το 2017 και το 1/4% του ΑΕΠ με ισχύ από το 2018 για να στηρίξουν την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για πρωτογενές ισοζύγιο ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα τον Οκτώβριο του 2016, αν κριθούν αναγκαία για να διασφαλιστούν οι στόχοι του 2017 και του 2018. Τα εν λόγω μέτρα θα περιλαμβάνουν τις αμυντικές δαπάνες, την προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και το πάγωμα των υποχρεωτικών δαπανών.

Τα φορολογικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα θα ενισχυθούν από ευρύ φάσμα διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε θέματα είσπραξης και επιβολής φόρων: τα μέτρα αυτά θα χρειαστεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να αποδώσουν καρπούς, αλλά θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων στην πορεία εφαρμογής των μέτρων.

Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων, και θα λάβει αντισταθμιστικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων. Οι αρχές προτίθενται να μεταφέρουν τουλάχιστον το 30% του πλεονάσματος που θα επιτευχθεί λόγω επιδόσεων υψηλότερων από τις αναμενόμενες στον χωριστό λογαριασμό που προορίζεται για τη μείωση του χρέους. Επιπλέον, ένα άλλο 30% του εν λόγω πλεονάσματος θα χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση μη καταβληθεισών κυβερνητικών υποχρεώσεων του παρελθόντος.


Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Στην ενότητα δημοσιονομικής πολιτικής τα παραμετρικά μέτρα (δημοσιονομικά μέτρα θα βρείτε και στις παρακάτω ενότητες) στοχεύουν τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας (γίνεται αναφορά ότι τουλάχιστον το 50% των μισθωτών και των συνταξιούχων πρέπει να συμμετέχουν στη φορολόγηση). Μειώνεται σημαντικά το αφορολόγητο, προβλέπεται αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ (είτε με αύξηση του κανονικού συντελεστή, είτε με κατάργηση εκπτώσεων σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες). Χωρίς να υπάρχει κάποια αναφορά στο νέο μνημόνιο θεωρούμε σχεδόν βέβαιο ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των εκπτώσεων ΦΠΑ σε περισσότερα νησιά, όπως είχε συμφωνηθεί στο προηγούμενο Μνημόνιο. Στο κείμενο που δίνουμε στη δημοσιότητα επιβεβαιώνονται και οι πληροφορίες που διαψεύστηκαν αρκετές φορές μέχρι σήμερα σχετικά με την φορολόγηση της κινητής τηλεφωνίας και της συνδρομητικής τηλεόρασης. Η κυβέρνηση συμφωνεί να περάσει μέσα στους επόμενους 2 μήνες νέο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που θα επεκτείνεται μέχρι το 2020, δηλαδή 2 χρόνια μετά τη περίοδο διαθεσιμότητας του δανείου του ESΜ.  Όπως και στα προηγούμενα μνημόνια οι πιστωτές ζητούν την αλλαγή των μέτρων σε περίπτωση που το ΣτΕ κρίνει κάποια από αυτά αντισυνταγματικά έτσι ώστε να μην επηρεάζονται οι στόχοι του προγράμματος.

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.