Μνημόνιο 3.5

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

2.2 Φορολογική μεταρρύθμιση

Στην ενότητα 2.1 περιλαμβάνεται μια σημαντική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος όσον αφορά τα έσοδα καθώς και μια δέσμη μέτρων ως προαπαιτούμενες ενέργειες.  Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος και θα δώσουν ώθηση στην προσφορά εργασίας.

Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση δεσμεύεται με τα παρακάτω:

i. Φορολογικές μεταρρυθμίσεις: Οι Αρχές, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016 (α) Θα αναθεωρήσουν όλα τα κίνητρα που δίδονται στις επιχειρήσεις όσον αφορά τη φορολόγηση των εσόδων και τις φορολογικές απαλλαγές που εμπεριέχονται σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου και του νέου επενδυτικού νόμου στο ITC, εξαλείφοντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες. (β) Θα αναθεωρήσουν και να προχωρήσει σε σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης της ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (γ)  Θα επιμηκύνουν χρονικά και μέχρι το 2018 την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας (δ)  Θα συντάξουν όλους εκείνους τους δευτερεύοντες νόμους που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των ITC και TPC.  [Σχόλιο: Για μια ακόμη φορά βρίσκουμε την απαίτηση των πιστωτών για την κατάργηση του προνομιακού καθεστώτος για τους εφοπλιστές. Ωστόσο επειδή οι 56 φοροαπαλλαγές τους είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες υπάρχει η ασαφής οδηγία περί «σταδιακής» κατάργησης που στην πραγματικότητα είναι ανεφάρμοστη και αυτό φαίνεται και από την παρακάτω αναφορά σε επέκταση του εθελοντικού συστήματος είσπραξης εσόδων από τους εφοπλιστές] 

ii. Φορολογικοί Κώδικες: Τι οφείλουν να έχουν πράξει οι Αρχές μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και των οποίων η εφαρμογή θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017:  (βασικό παραδοτέο)  (α) Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τον ΦΠΑ, προκειμένου να εναρμονιστεί με τον Φορολογικό Κώδικα, εξαλείφοντας τα κενά που (αυτή τη στιγμή) υφίστανται, καθώς και μείωση του χρόνου απόδοσής του. (β)  Να απλοποιήσουν το γενικό καθεστώς του Φόρου Εισοδήματος και, για τις μικρές επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουν μια ενιαία βάση Φόρου Εισοδήματος και  Ασφαλιστικών Εισφορών που βρίσκονται κάτω από το όριο για την υπαγωγή τους στον ΦΠΑ. (γ) Να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό του νόμου που αφορά την φορολόγηση ITC και ο οποίος να καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές, τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων της ITC σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές και τι ενδοομιλικές συναλλαγές. (δ) Να αναπτύξουν φορολογικό πλαίσιο για συλλογικά επενδυτικά σχήματα και τους μετόχους τους, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ε) Να αναθεωρήσουν την παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών. (στ)  Να προχωρήσουν σε μια συνολική επανεξέταση των υπόλοιπων φορολογικών νόμων που έρχονται σε σύγκρουση με την ITC και TPC και να υλοποιήσει αυτές τις αλλαγές όπου αυτό είναι απαραίτητο. (ζ)  Να αναθεωρήσουν τις διατάξεις του TPC ώστε να παρέχονται κίνητρα για τη συνεργασία κατά το στάδιο του ελέγχου, μέσω μείωσης των προστίμων. (η)  Να επανεξετάσουν τη δυνατότητα για μια βραχυπρόθεση επέκταση του πιστοποιητικού φορολογικης ενημερότητας ως προδιαγραφή ποιότητας, χωρίς κανένα ρητό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις και χωρίς να θέτει σε αμφισβήτηση τη θεμελιώδη δικαιοδοσία ελέγχου της Φορολογικής Διοίκηση. (θ)  Να αναλάβουν την αναθεώρηση μιας μεταρρύθμισης του ΚΕΔΕ, περιλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης εσόδων που προέρχονται από το τίμημα εκποιήσεων σε δημόσιους πλειστηριασμούς. 

iii. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας: Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 οι Αρχές θα παρέχουν λεπτομερείς προτάσεις που θα εξασφαλίσουν την εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς ως τον Ιούνιο του 2017.  (βασικό παραδοτέο) . Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 θα πρέπει να έχουν διασταυρωθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών με τις πληροφορίες για τις ατομικές ιδιοκτησίες του Κτηματολογίου. 
2.2 Φορολογική μεταρρύθμιση

Στην ενότητα 2.1 περιλαμβάνεται μια σημαντική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος όσον αφορά τα έσοδα καθώς και μια δέσμη μέτρων ως προαπαιτούμενες ενέργειες.  Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος και θα δώσουν ώθηση στην προσφορά εργασίας.

Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση δεσμεύεται με τα παρακάτω:

i. Φορολογικές μεταρρυθμίσεις: Οι Αρχές, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016 (α) Θα αναθεωρήσουν όλα τα κίνητρα που δίδονται στις επιχειρήσεις όσον αφορά τη φορολόγηση των εσόδων και τις φορολογικές απαλλαγές που εμπεριέχονται σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου και του νέου επενδυτικού νόμου στο ITC, εξαλείφοντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες. (β) Θα αναθεωρήσουν και να προχωρήσει σε σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης της ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (γ)  Θα επιμηκύνουν χρονικά και μέχρι το 2018 την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας (δ)  Θα συντάξουν όλους εκείνους τους δευτερεύοντες νόμους που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των ITC και TPC.  [Σχόλιο: Για μια ακόμη φορά βρίσκουμε την απαίτηση των πιστωτών για την κατάργηση του προνομιακού καθεστώτος για τους εφοπλιστές. Ωστόσο επειδή οι 56 φοροαπαλλαγές τους είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες υπάρχει η ασαφής οδηγία περί «σταδιακής» κατάργησης που στην πραγματικότητα είναι ανεφάρμοστη και αυτό φαίνεται και από την παρακάτω αναφορά σε επέκταση του εθελοντικού συστήματος είσπραξης εσόδων από τους εφοπλιστές] 

ii. Φορολογικοί Κώδικες: Τι οφείλουν να έχουν πράξει οι Αρχές μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και των οποίων η εφαρμογή θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017:  (βασικό παραδοτέο)  (α) Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τον ΦΠΑ, προκειμένου να εναρμονιστεί με τον Φορολογικό Κώδικα, εξαλείφοντας τα κενά που (αυτή τη στιγμή) υφίστανται, καθώς και μείωση του χρόνου απόδοσής του. (β)  Να απλοποιήσουν το γενικό καθεστώς του Φόρου Εισοδήματος και, για τις μικρές επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουν μια ενιαία βάση Φόρου Εισοδήματος και  Ασφαλιστικών Εισφορών που βρίσκονται κάτω από το όριο για την υπαγωγή τους στον ΦΠΑ. (γ) Να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό του νόμου που αφορά την φορολόγηση ITC και ο οποίος να καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές, τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων της ITC σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές και τι ενδοομιλικές συναλλαγές. (δ) Να αναπτύξουν φορολογικό πλαίσιο για συλλογικά επενδυτικά σχήματα και τους μετόχους τους, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ε) Να αναθεωρήσουν την παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών. (στ)  Να προχωρήσουν σε μια συνολική επανεξέταση των υπόλοιπων φορολογικών νόμων που έρχονται σε σύγκρουση με την ITC και TPC και να υλοποιήσει αυτές τις αλλαγές όπου αυτό είναι απαραίτητο. (ζ)  Να αναθεωρήσουν τις διατάξεις του TPC ώστε να παρέχονται κίνητρα για τη συνεργασία κατά το στάδιο του ελέγχου, μέσω μείωσης των προστίμων. (η)  Να επανεξετάσουν τη δυνατότητα για μια βραχυπρόθεση επέκταση του πιστοποιητικού φορολογικης ενημερότητας ως προδιαγραφή ποιότητας, χωρίς κανένα ρητό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις και χωρίς να θέτει σε αμφισβήτηση τη θεμελιώδη δικαιοδοσία ελέγχου της Φορολογικής Διοίκηση. (θ)  Να αναλάβουν την αναθεώρηση μιας μεταρρύθμισης του ΚΕΔΕ, περιλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης εσόδων που προέρχονται από το τίμημα εκποιήσεων σε δημόσιους πλειστηριασμούς. 

iii. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας: Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 οι Αρχές θα παρέχουν λεπτομερείς προτάσεις που θα εξασφαλίσουν την εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς ως τον Ιούνιο του 2017.  (βασικό παραδοτέο) . Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 θα πρέπει να έχουν διασταυρωθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών με τις πληροφορίες για τις ατομικές ιδιοκτησίες του Κτηματολογίου. 

2.2 Φορολογική μεταρρύθμιση

Στην ενότητα 2.1 περιλαμβάνεται μια σημαντική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος όσον αφορά τα έσοδα καθώς και μια δέσμη μέτρων ως προαπαιτούμενες ενέργειες.  Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος και θα δώσουν ώθηση στην προσφορά εργασίας.

Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση δεσμεύεται με τα παρακάτω:

i. Φορολογικές μεταρρυθμίσεις: Οι Αρχές, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016 (α) Θα αναθεωρήσουν όλα τα κίνητρα που δίδονται στις επιχειρήσεις όσον αφορά τη φορολόγηση των εσόδων και τις φορολογικές απαλλαγές που εμπεριέχονται σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου και του νέου επενδυτικού νόμου στο ITC, εξαλείφοντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες. (β) Θα αναθεωρήσουν και να προχωρήσει σε σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης της ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (γ)  Θα επιμηκύνουν χρονικά και μέχρι το 2018 την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας (δ)  Θα συντάξουν όλους εκείνους τους δευτερεύοντες νόμους που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των ITC και TPC.  [Σχόλιο: Για μια ακόμη φορά βρίσκουμε την απαίτηση των πιστωτών για την κατάργηση του προνομιακού καθεστώτος για τους εφοπλιστές. Ωστόσο επειδή οι 56 φοροαπαλλαγές τους είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες υπάρχει η ασαφής οδηγία περί «σταδιακής» κατάργησης που στην πραγματικότητα είναι ανεφάρμοστη και αυτό φαίνεται και από την παρακάτω αναφορά σε επέκταση του εθελοντικού συστήματος είσπραξης εσόδων από τους εφοπλιστές] 

ii. Φορολογικοί Κώδικες: Τι οφείλουν να έχουν πράξει οι Αρχές μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και των οποίων η εφαρμογή θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017:  (βασικό παραδοτέο)  (α) Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τον ΦΠΑ, προκειμένου να εναρμονιστεί με τον Φορολογικό Κώδικα, εξαλείφοντας τα κενά που (αυτή τη στιγμή) υφίστανται, καθώς και μείωση του χρόνου απόδοσής του. (β)  Να απλοποιήσουν το γενικό καθεστώς του Φόρου Εισοδήματος και, για τις μικρές επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουν μια ενιαία βάση Φόρου Εισοδήματος και  Ασφαλιστικών Εισφορών που βρίσκονται κάτω από το όριο για την υπαγωγή τους στον ΦΠΑ. (γ) Να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό του νόμου που αφορά την φορολόγηση ITC και ο οποίος να καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές, τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων της ITC σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές και τι ενδοομιλικές συναλλαγές. (δ) Να αναπτύξουν φορολογικό πλαίσιο για συλλογικά επενδυτικά σχήματα και τους μετόχους τους, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ε) Να αναθεωρήσουν την παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών. (στ)  Να προχωρήσουν σε μια συνολική επανεξέταση των υπόλοιπων φορολογικών νόμων που έρχονται σε σύγκρουση με την ITC και TPC και να υλοποιήσει αυτές τις αλλαγές όπου αυτό είναι απαραίτητο. (ζ)  Να αναθεωρήσουν τις διατάξεις του TPC ώστε να παρέχονται κίνητρα για τη συνεργασία κατά το στάδιο του ελέγχου, μέσω μείωσης των προστίμων. (η)  Να επανεξετάσουν τη δυνατότητα για μια βραχυπρόθεση επέκταση του πιστοποιητικού φορολογικης ενημερότητας ως προδιαγραφή ποιότητας, χωρίς κανένα ρητό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις και χωρίς να θέτει σε αμφισβήτηση τη θεμελιώδη δικαιοδοσία ελέγχου της Φορολογικής Διοίκηση. (θ)  Να αναλάβουν την αναθεώρηση μιας μεταρρύθμισης του ΚΕΔΕ, περιλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης εσόδων που προέρχονται από το τίμημα εκποιήσεων σε δημόσιους πλειστηριασμούς. 

iii. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας: Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 οι Αρχές θα παρέχουν λεπτομερείς προτάσεις που θα εξασφαλίσουν την εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς ως τον Ιούνιο του 2017.  (βασικό παραδοτέο) . Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 θα πρέπει να έχουν διασταυρωθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών με τις πληροφορίες για τις ατομικές ιδιοκτησίες του Κτηματολογίου. 

2.2 Φορολογική μεταρρύθμιση

Στην ενότητα 2.1 περιλαμβάνεται μια σημαντική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος όσον αφορά τα έσοδα καθώς και μια δέσμη μέτρων ως προαπαιτούμενες ενέργειες.  Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος και θα δώσουν ώθηση στην προσφορά εργασίας.

Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση δεσμεύεται με τα παρακάτω:

i. Φορολογικές μεταρρυθμίσεις: Οι Αρχές, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016 (α) Θα αναθεωρήσουν όλα τα κίνητρα που δίδονται στις επιχειρήσεις όσον αφορά τη φορολόγηση των εσόδων και τις φορολογικές απαλλαγές που εμπεριέχονται σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου και του νέου επενδυτικού νόμου στο ITC, εξαλείφοντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες. (β) Θα αναθεωρήσουν και να προχωρήσει σε σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης της ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (γ)  Θα επιμηκύνουν χρονικά και μέχρι το 2018 την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας (δ)  Θα συντάξουν όλους εκείνους τους δευτερεύοντες νόμους που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των ITC και TPC.  [Σχόλιο: Για μια ακόμη φορά βρίσκουμε την απαίτηση των πιστωτών για την κατάργηση του προνομιακού καθεστώτος για τους εφοπλιστές. Ωστόσο επειδή οι 56 φοροαπαλλαγές τους είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες υπάρχει η ασαφής οδηγία περί «σταδιακής» κατάργησης που στην πραγματικότητα είναι ανεφάρμοστη και αυτό φαίνεται και από την παρακάτω αναφορά σε επέκταση του εθελοντικού συστήματος είσπραξης εσόδων από τους εφοπλιστές] 

ii. Φορολογικοί Κώδικες: Τι οφείλουν να έχουν πράξει οι Αρχές μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και των οποίων η εφαρμογή θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017:  (βασικό παραδοτέο)  (α) Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τον ΦΠΑ, προκειμένου να εναρμονιστεί με τον Φορολογικό Κώδικα, εξαλείφοντας τα κενά που (αυτή τη στιγμή) υφίστανται, καθώς και μείωση του χρόνου απόδοσής του. (β)  Να απλοποιήσουν το γενικό καθεστώς του Φόρου Εισοδήματος και, για τις μικρές επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουν μια ενιαία βάση Φόρου Εισοδήματος και  Ασφαλιστικών Εισφορών που βρίσκονται κάτω από το όριο για την υπαγωγή τους στον ΦΠΑ. (γ) Να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό του νόμου που αφορά την φορολόγηση ITC και ο οποίος να καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές, τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων της ITC σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές και τι ενδοομιλικές συναλλαγές. (δ) Να αναπτύξουν φορολογικό πλαίσιο για συλλογικά επενδυτικά σχήματα και τους μετόχους τους, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ε) Να αναθεωρήσουν την παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών. (στ)  Να προχωρήσουν σε μια συνολική επανεξέταση των υπόλοιπων φορολογικών νόμων που έρχονται σε σύγκρουση με την ITC και TPC και να υλοποιήσει αυτές τις αλλαγές όπου αυτό είναι απαραίτητο. (ζ)  Να αναθεωρήσουν τις διατάξεις του TPC ώστε να παρέχονται κίνητρα για τη συνεργασία κατά το στάδιο του ελέγχου, μέσω μείωσης των προστίμων. (η)  Να επανεξετάσουν τη δυνατότητα για μια βραχυπρόθεση επέκταση του πιστοποιητικού φορολογικης ενημερότητας ως προδιαγραφή ποιότητας, χωρίς κανένα ρητό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις και χωρίς να θέτει σε αμφισβήτηση τη θεμελιώδη δικαιοδοσία ελέγχου της Φορολογικής Διοίκηση. (θ)  Να αναλάβουν την αναθεώρηση μιας μεταρρύθμισης του ΚΕΔΕ, περιλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης εσόδων που προέρχονται από το τίμημα εκποιήσεων σε δημόσιους πλειστηριασμούς. 

iii. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας: Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 οι Αρχές θα παρέχουν λεπτομερείς προτάσεις που θα εξασφαλίσουν την εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς ως τον Ιούνιο του 2017.  (βασικό παραδοτέο) . Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 θα πρέπει να έχουν διασταυρωθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών με τις πληροφορίες για τις ατομικές ιδιοκτησίες του Κτηματολογίου. 

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Στην ενότητα φορολογικής μεταρρύθμισης βρίσκουμε μια σειρά υποχρεώσεων οι οποίες δεν εξειδικεύονται. Αναφέρεται συχνά ότι ο νέος φορολογικός κώδικας θα πρέπει να εφαρμόζει τις «βέλτιστες πρακτικές» της Ε.Ε. χωρίς καμία ουσιαστική αναφορά. Μάλιστα η κυβέρνηση αναλαμβάνει να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου αυτού κώδικα εντός 4 μηνών. Επιπλέον στην ενότητα αυτή υπάρχει ουσιαστικά και η παραδοχή από πλευράς πιστωτών ότι δεν μπορεί να αλλάξει η φορολογία των εφοπλιστών. Παρά το ότι υπάρχει η αναφορά περί σταδιακής μείωσης των φοροαπαλλαγών τους η συνταγματική προστασία των εφοπλιστών και των 54 φοροαπαλλαγών τους αναγκάζουν τους πιστωτές να ζητήσουν την χρονική επέκταση του προγράμματος εθελοντικής συνεισφορά τους. Είναι η μοναδική κατηγορία στην ελληνική κοινωνία που εθελοντικά μπορεί να αποφασίσει αν θα αναλάβει περισσότερα βάρη για την διάσωση της οικονομίας.

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.