Μνημόνιο 3.5

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

2.2 Φορολογική μεταρρύθμιση

Στην ενότητα 2.1 περιλαμβάνεται μια σημαντική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος όσον αφορά τα έσοδα καθώς και μια δέσμη μέτρων ως προαπαιτούμενες ενέργειες.  Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος και θα δώσουν ώθηση στην προσφορά εργασίας.

Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση δεσμεύεται με τα παρακάτω:

i. Φορολογικές μεταρρυθμίσεις: Οι Αρχές, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016 (α) Θα αναθεωρήσουν όλα τα κίνητρα που δίδονται στις επιχειρήσεις όσον αφορά τη φορολόγηση των εσόδων και τις φορολογικές απαλλαγές που εμπεριέχονται σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου και του νέου επενδυτικού νόμου στο ITC, εξαλείφοντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες. (β) Θα αναθεωρήσουν και να προχωρήσει σε σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης της ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (γ)  Θα επιμηκύνουν χρονικά και μέχρι το 2018 την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας (δ)  Θα συντάξουν όλους εκείνους τους δευτερεύοντες νόμους που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των ITC και TPC.  [Σχόλιο: Για μια ακόμη φορά βρίσκουμε την απαίτηση των πιστωτών για την κατάργηση του προνομιακού καθεστώτος για τους εφοπλιστές. Ωστόσο επειδή οι 56 φοροαπαλλαγές τους είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες υπάρχει η ασαφής οδηγία περί «σταδιακής» κατάργησης που στην πραγματικότητα είναι ανεφάρμοστη και αυτό φαίνεται και από την παρακάτω αναφορά σε επέκταση του εθελοντικού συστήματος είσπραξης εσόδων από τους εφοπλιστές] 

ii. Φορολογικοί Κώδικες: Τι οφείλουν να έχουν πράξει οι Αρχές μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και των οποίων η εφαρμογή θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017:  (βασικό παραδοτέο)  (α) Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τον ΦΠΑ, προκειμένου να εναρμονιστεί με τον Φορολογικό Κώδικα, εξαλείφοντας τα κενά που (αυτή τη στιγμή) υφίστανται, καθώς και μείωση του χρόνου απόδοσής του. (β)  Να απλοποιήσουν το γενικό καθεστώς του Φόρου Εισοδήματος και, για τις μικρές επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουν μια ενιαία βάση Φόρου Εισοδήματος και  Ασφαλιστικών Εισφορών που βρίσκονται κάτω από το όριο για την υπαγωγή τους στον ΦΠΑ. (γ) Να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό του νόμου που αφορά την φορολόγηση ITC και ο οποίος να καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές, τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων της ITC σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές και τι ενδοομιλικές συναλλαγές. (δ) Να αναπτύξουν φορολογικό πλαίσιο για συλλογικά επενδυτικά σχήματα και τους μετόχους τους, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ε) Να αναθεωρήσουν την παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών. (στ)  Να προχωρήσουν σε μια συνολική επανεξέταση των υπόλοιπων φορολογικών νόμων που έρχονται σε σύγκρουση με την ITC και TPC και να υλοποιήσει αυτές τις αλλαγές όπου αυτό είναι απαραίτητο. (ζ)  Να αναθεωρήσουν τις διατάξεις του TPC ώστε να παρέχονται κίνητρα για τη συνεργασία κατά το στάδιο του ελέγχου, μέσω μείωσης των προστίμων. (η)  Να επανεξετάσουν τη δυνατότητα για μια βραχυπρόθεση επέκταση του πιστοποιητικού φορολογικης ενημερότητας ως προδιαγραφή ποιότητας, χωρίς κανένα ρητό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις και χωρίς να θέτει σε αμφισβήτηση τη θεμελιώδη δικαιοδοσία ελέγχου της Φορολογικής Διοίκηση. (θ)  Να αναλάβουν την αναθεώρηση μιας μεταρρύθμισης του ΚΕΔΕ, περιλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης εσόδων που προέρχονται από το τίμημα εκποιήσεων σε δημόσιους πλειστηριασμούς. 

iii. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας: Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 οι Αρχές θα παρέχουν λεπτομερείς προτάσεις που θα εξασφαλίσουν την εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς ως τον Ιούνιο του 2017.  (βασικό παραδοτέο) . Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 θα πρέπει να έχουν διασταυρωθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών με τις πληροφορίες για τις ατομικές ιδιοκτησίες του Κτηματολογίου. 
2.2 Φορολογική μεταρρύθμιση

Στην ενότητα 2.1 περιλαμβάνεται μια σημαντική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος όσον αφορά τα έσοδα καθώς και μια δέσμη μέτρων ως προαπαιτούμενες ενέργειες.  Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος και θα δώσουν ώθηση στην προσφορά εργασίας.

Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση δεσμεύεται με τα παρακάτω:

i. Φορολογικές μεταρρυθμίσεις: Οι Αρχές, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016 (α) Θα αναθεωρήσουν όλα τα κίνητρα που δίδονται στις επιχειρήσεις όσον αφορά τη φορολόγηση των εσόδων και τις φορολογικές απαλλαγές που εμπεριέχονται σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου και του νέου επενδυτικού νόμου στο ITC, εξαλείφοντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες. (β) Θα αναθεωρήσουν και θα προχωρήσουν σε σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης της ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (γ)  Θα επιμηκύνουν χρονικά και μέχρι το 2018 την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας (δ)  Θα συντάξουν όλους εκείνους τους δευτερεύοντες νόμους που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των ITC και TPC.

ii. Φορολογικοί Κώδικες: Τι οφείλουν να έχουν πράξει οι Αρχές μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και των οποίων η εφαρμογή θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017: (βασικό παραδοτέο) (α) Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τον ΦΠΑ, προκειμένου να εναρμονιστεί με τον Φορολογικό Κώδικα, εξαλείφοντας τα κενά που (αυτή τη στιγμή) υφίστανται, καθώς και μείωση του χρόνου απόδοσής του. (β)  Να απλοποιήσουν το γενικό καθεστώς του Φόρου Εισοδήματος και, για τις μικρές επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουν μια ενιαία βάση Φόρου Εισοδήματος και  Ασφαλιστικών Εισφορών που βρίσκονται κάτω από το όριο για την υπαγωγή τους στον ΦΠΑ. (γ) Να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό του νόμου που αφορά την φορολόγηση ITC και ο οποίος να καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές, τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων της ITC σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές και τι ενδοομιλικές συναλλαγές. (δ) Να αναπτύξουν φορολογικό πλαίσιο για συλλογικά επενδυτικά σχήματα και τους μετόχους τους, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ε) Να αναθεωρήσουν την παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών. (στ)  Να προχωρήσουν σε μια συνολική επανεξέταση των υπόλοιπων φορολογικών νόμων που έρχονται σε σύγκρουση με την ITC και TPC και να υλοποιήσει αυτές τις αλλαγές όπου αυτό είναι απαραίτητο. (ζ)  Να αναθεωρήσουν τις διατάξεις του TPC ώστε να παρέχονται κίνητρα για τη συνεργασία κατά το στάδιο του ελέγχου, μέσω μείωσης των προστίμων. (η)  Να επανεξετάσουν τη δυνατότητα για μια βραχυπρόθεση επέκταση του πιστοποιητικού φορολογικης ενημερότητας ως προδιαγραφή ποιότητας, χωρίς κανένα ρητό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις και χωρίς να θέτει σε αμφισβήτηση τη θεμελιώδη δικαιοδοσία ελέγχου της Φορολογικής Διοίκηση. (θ)  Να αναλάβουν την αναθεώρηση μιας μεταρρύθμισης του ΚΕΔΕ, περιλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης εσόδων που προέρχονται από το τίμημα εκποιήσεων σε δημόσιους πλειστηριασμούς.

iii. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας: Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 οι Αρχές θα παρέχουν λεπτομερείς προτάσεις που θα εξασφαλίσουν την εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς ως τον Ιούνιο του 2017. (Βασικό παραδοτέο). Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 θα πρέπει να έχουν διασταυρωθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών με τις πληροφορίες για τις ατομικές ιδιοκτησίες του Κτηματολογίου. 

2.2 Tax policy reforms

A major reform of the income tax system and a package of revenue measures are included as prior actions in the fiscal package described in section 2.1. These measures will help widen the tax base, improve tax efficiency and collectability, and boost labour supply.

In addition, the government commits to:

i.Tax reforms: the authorities will by [June] 2016, (a) review all business income tax incentives and integrate the tax exemptions, including the new investment law into the ITC, eliminating those deemed inefficient or inequitable; b) review and phase out preferential tax treatments for the shipping industry in line with the indications of the European Commission; c) extend the temporary voluntary contribution of the shipping community to 2018; d) issue all remaining secondary legislation necessary for the implementation of ITC and TPC. {Again, the creditors want to push for a lift on the shipowner's tax privileges. Still since all 56 tax exemptions seem to be constitutionally protected it seems that the shipowners will continue to be a unique group which can only be taxed voluntarily. Further on, the creditors seem to accept that.}

ii. Tax codes.The authorities will by September 2016 for implementation in January 2017 (key deliverable), a) codify and simplify the VAT legislation, aligning it with the tax procedure code, eliminating outstanding loopholes and shortening the VAT payment period; b) simplify the income tax regime and ensure consistency of the income base for income tax and social security contributions of small businesses below the VAT registration threshold; c) modernise the corporate tax law in ITC covering mergers and acquisitions and corporate reserve accounts and implement ITC provisions concerning cross-border transactions and transfer pricing; d) develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants in line with best practices in the EU; e) review the withholding tax on technical services; f) conduct a comprehensive review of remaining tax legislation that is in conflict with the ITC and TPC, integrating these acts where appropriate; g) revise TPC provisions to provide for incentives for cooperation at the stage of the audit by means of reduced fines; h) review the potential for a short-term extension of the tax certificate as a quality standard with no explicit advantage for businesses and without compromising the primary audit authority of the revenue administration; i) undertake a review and reform of the KEDE, including revenue administration procedures for enforced sale of assets at public auctions

iii. Property tax.The authorities will by June 2016 provide detailed proposals that will ensure the alignment of property tax assessment values with market prices by June 2017 (key deliverable). By September 2016, cross-checking of all ownership interests will have taken place against the available information on all individual properties in the cadastre.


2.2 Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να θεσπίσει μεταρρυθμίσεις, τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση φορολογία, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της εισπραξιμότητας και την τόνωση της προσφοράς εργασίας.

Ήδη, τον Ιούλιο του 2015, η κυβέρνηση θέσπισε σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα του ΦΠΑ, με στόχο την απλοποίηση της δομής του συστήματος ΦΠΑ, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς και την εξάλειψη και τον εξορθολογισμό των εξαιρέσεων, δημιουργώντας ετήσια έσοδα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, ως ακολούθως:

i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα καταργήσουν τη διασυνοριακή παρακράτηση φόρου που θεσπίστηκε με τη νομοθεσία περί δόσεων (νόμος 4321/2015) και θα αντιστρέψουν τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΦΕ που θεσπίστηκαν με τους νόμους 4328/2015 και 4331/2015· β) θα διευκρινίσουν ότι οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ για τα νησιά θα καταργηθούν πλήρως έως το τέλος του 2016 και θα καθορίσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις.

ii. Κώδικες φορολογίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015 θα εγκρίνουν εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις σχετικά με τους κώδικες φορολογικής διαδικασίας: α) θα θεσπίσουν νέες ποινικές νομικές διατάξεις για την φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικός ποινικός νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη συναφής νομοθεσία, καθώς και για να αντικατασταθεί το άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους· θα καταργήσουν όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επιβάλλονται βάσει του ν. 2523/1997· β) θα εκδώσουν εγκύκλιο σχετικά με τα πρόστιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρμογή του ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1017 ΚΦΔ· γ) θα μεριμνήσουν για κατάλληλες ποινές για τις απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων· η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ (βασικό παραδοτέο). Έως τον Φεβρουάριο του 2016, οι αρχές θα πραγματοποιήσουν συνολική επανεξέταση της υπόλοιπης φορολογικής νομοθεσίας που συγκρούεται με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ, ενσωματώνοντας τις εν λόγω νομικές πράξεις, κατά περίπτωση, ενώ έως τον Μάρτιο του 2016 θα εκδώσουν το σύνολο της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή του ΚΦΕ και του ΚΦΔ.

iii. Φόρος εισοδήματος. Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση: α) θα απλοποιήσει το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήματος· β) θα αναμορφώσει και θα ενσωματώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήματος, από το 2016, ώστε να επιτυγχάνεται με αποτελεσματικότερο τρόπο η προοδευτικότητα του συστήματος φορολογίας εισοδήματος· γ) θα εντοπίσει όλα τα κίνητρα που αφορούν τη φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων και θα ενσωματώσει τις εξαιρέσεις από τη φορολόγηση στον ΚΦΕ, καταργώντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες· δ) θα αναλάβει να επανεξετάσει και να μεταρρυθμίσει τον ΚΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης για την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιους πλειστηριασμούς· ε) θα εξασφαλίσει την επαρκή πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων για τη διεξαγωγή ελέγχων εγκαίρως και για σκοπούς επιβολής του νόμου· στ) θα επανεξετάσει το πλαίσιο της φορολογίας κεφαλαίου και θα επεξεργαστεί το φορολογικό πλαίσιο για τους φορείς συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σε αυτούς, σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ· ζ) θα επανεξετάσει την παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών· η) ενόψει τυχόν αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα, θα προσαρμόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα προσαρμόσει την εναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων· θ) θα επανεξετάσει τη λειτουργία της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης τυχόν υπαναχωρήσεων)· ι) θα εκμηδενίσει τις δυνατότητες αποφυγής της φορολογίας εισοδήματος· ια) θα καταστήσει αυστηρότερο τον ορισμό των αγροτών. (βασικό παραδοτέο)

iv. ΦΠΑ. Έως τον Μάρτιο του 2016, οι αρχές: α) θα κωδικοποιήσουν και θα απλουστεύσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, εναρμονίζοντάς την με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νομικά κενά που απομένουν και συντομεύοντας το χρονικό διάστημα για την καταβολή του ΦΠΑ· β) θα απλουστεύσουν το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος και θα διασφαλίσουν τη συνοχή της φορολογητέας βάσης του εισοδήματος για τη φορολογία εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το κατώτατο όριο εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ· γ) θα εκσυγχρονίσουν τις φορολογικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στον ΚΦΕ που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, καθώς και τους λογαριασμούς αποθεματικού των επιχειρήσεων, και θα εφαρμόσουν τις διατάξεις του ΚΦΕ που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλαγές και τις ενδοομιλικές συναλλαγές. (βασικό παραδοτέο)

v. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με τα στοιχεία για το σύνολο των ατομικών ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο. (βασικό παραδοτέο)


Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Στην ενότητα φορολογικής μεταρρύθμισης βρίσκουμε μια σειρά υποχρεώσεων οι οποίες δεν εξειδικεύονται. Αναφέρεται συχνά ότι ο νέος φορολογικός κώδικας θα πρέπει να εφαρμόζει τις «βέλτιστες πρακτικές» της Ε.Ε. χωρίς καμία ουσιαστική αναφορά. Μάλιστα η κυβέρνηση αναλαμβάνει να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου αυτού κώδικα εντός 4 μηνών. Επιπλέον στην ενότητα αυτή υπάρχει ουσιαστικά και η παραδοχή από πλευράς πιστωτών ότι δεν μπορεί να αλλάξει η φορολογία των εφοπλιστών. Παρά το ότι υπάρχει η αναφορά περί σταδιακής μείωσης των φοροαπαλλαγών τους η συνταγματική προστασία των εφοπλιστών και των 54 φοροαπαλλαγών τους αναγκάζουν τους πιστωτές να ζητήσουν την χρονική επέκταση του προγράμματος εθελοντικής συνεισφορά τους. Είναι η μοναδική κατηγορία στην ελληνική κοινωνία που εθελοντικά μπορεί να αποφασίσει αν θα αναλάβει περισσότερα βάρη για την διάσωση της οικονομίας.

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.