Μνημόνιο 3.5

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

2.3 Μεταρρύθμιση Διοίκησης Τμήματος Εσόδων 

Η ικανότητα (ενν. «του Ελληνικού Κράτους») για είσπραξη εσόδων έχει τρωθεί   από μια μακρά ιστορία που έχει να κάνει με πολύπλοκη νομοθεσία, κακή διαχείριση, πολιτικές παρεμβάσεις, γενναιόδωρες αμνηστεύσεις και ταυτόχρονα χρόνια αδυναμία επιβολής. Για να σπάσουν αυτές οι πρακτικές και να εμπεδωθεί η φορολογική συνείδηση αλλά και η κουλτούρα  της πληρωμής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων η κυβέρνηση δεσμεύεται να λάβει ισχυρά μέτρα για την βελτίωση της είσπραξης, μεταξύ άλλων και να προβεί στη λήψη άμεσων μέτρων επιβολής όσον αφορά τους οφειλέτες που αδυνατούν να πληρώσουν στην ώρα τους τις ρυθμίσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και να μην εισαγάγει νέα ρύθμιση ή άλλα συστήματα αμνήστευσης ή διακανονισμών ούτε να διευρύνονει τα υφιστάμενα συστήματα. Αυτές οι προσπάθειες, ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες αφορούν την αντιμετώπιση αδυναμιών στην επιβολή και την είσπραξη φόρων και την καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, έχουν στόχο την απόδοση μέχρι και 0,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2018.

Ως  προαπαιτούμενα  οι Αρχές θα περάσουν νομοθεσία για τη δημιουργία ενός αυτόνομου Οργανισμού Εσόδων που θα καθορίζει: (α) Τη νομική μορφή του Οργανισμού, την Οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο εφαρμογής. (β) Τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Δ.Σ. (γ) Τη σχέση με τον Υπουργό Οικονομικών και τις άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. (δ) Την ευελιξία του Οργανισμού όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του και τη σχέση του με τη Δημόσια Διοίκηση. (ε) Την αυτονομία του προϋπολογισμού, με δική του ανάπτυξη οικονομικών υπηρεσιών και μια νέα φόρμουλα χρηματοδότησης που ευθυγραμμίζει τα κίνητρα με τη συλλογή εσόδων και θα διασφαλίζει την επάρκεια του προϋπολογισμού του, για την προβλεψιμότητα και την ευελιξία του (του Οργανισμού) καθώς και διαδικασία προϋπολογισμού που διασφαλίζει διαβουλεύσεις με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέποντας και λαμβάνοντας υπόψη της υπηρεσίας. (στ) Αναφορά θα δίνει στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο.  [Σχόλιο: Σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς ο νέος οργανισμός Δημοσίων Εσόδων θα αναφέρεται στο ελληνικό κοινοβούλιο]  

Επιπλέον οι Αρχές, κάνοντας χρήση της τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να:

i. Να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη υπηρεσία εσόδων πλήρως λειτουργική μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2017.  Μέχρι τον Μάιο του 2016, οι Αρχές θα πρέπει να συγκροτήσουν μια επιτροπή εφαρμογής υπό την προεδρία του SGPR η οποία μέχρι τέλη Ιουνίου να υποβάλει αυτό το σχέδιο εφαρμογής. Επίσης οι Αρχές μέχρι τον [Ιούνιο του 2016]  (βασικό παραδοτέο)  οφείλουν: (α) Να διορίσουν το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο, από τη στιγμή του διορισμού του θα επιβλέπει τη διαδικασία συγρότησης του Οργανισμού και του έργου της επιτροπής εφαρμογής. Επίσης θα αναλάβουν την ευθύνη της καθοδήγησης της Διοίκησης Εσόδων κατά το μεταβατικό στάδιο σύμφωνα με τις αρχές του νέου Οργανισμού. (β)  Να εγκρίνουν, σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τη νομοθεσία του οργανισμού, μέτρα (όπως Mds και πιστώσεις προϋπολογισμού) τα οποία εξασφαλίζουν: Την εφάπαξ διάθεση πόρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει ο Οργανισμός με το αρχικό του απόθεμα, τόσο όσον αφορά το προσωπικό και τον εξοπλισμό όσο και την εξασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου πόρων ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί αποτελεσματικά και άμεση αύξηση του κονδυλίου που θα αφορά ιδιαίτερες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Επίσης επαρκή  πίστωση που θα επιτρέψει τις προσλήψεις ικανού αριθμού προσωπικού το 2016 και 2017 για τη μείωση των κενών θέσεων σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι Αρχές έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] πρέπει να φροντίσουν [με προτεραιότητα] για τη θέσπιση σχετικής δευτερεύουσας νομοθεσίας (βασικό ανθρώπινο δυναμικό, προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών), έτσι ώστε ο Οργανισμός να είναι σε πλήρη λειτουργικότητα έως την 1η Ιανουαρίου 2017 με το διοικητικό συμβούλιο από τη στιγμή εκείνη  να ασκεί πλήρως όλες του τις εξουσίες.  (βασικό παραδοτέο) .

ii. Αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών: Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών, (τόσο μέσω τραπεζικών μεταφορών ποσών όσο και μέσω καρτών), και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με εφαρμογή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής απαραίτητης νομοθεσίας από τον [Ιούνιο] του 2016.

iii. Ενίσχυση συμμόρφωσης: Οι Αρχές από τον Ιούνιο του 2016 θα υιοθετήσουν πλήρες διευρυμένο σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης. Ιδιαίτερα, η επιβολή και η είσπραξη ΦΠΑ, θα ενδυναμωθεί μεταξύ άλλων μέσω απλοποιημένων και επιταχυμένων διαδικασιών και μέτρων για την καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης τύπου «καρουσέλ». Οι Αρχές θα πρέπει: α.  Να περάσουν μέχρι τον [Μάιο του 2016] νομοθεσία που επιταχύνει τις διαδικασίες απαλλαγής του ΦΠΑ και να περιορίσουν την επανεγγραφή ώστε να προστατεύσουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. β. Να προμηθευτούν σχετικό λογισμικό  [Σχόλιο: Στο κείμενο της συμφωνίας της 12ης Ιουλίου του 2015 γινόταν αναφορά και στην γερμανική εταιρία από την οποία θα έπρεπε να αγοράσουν το λογισμικό]  που θα επιτρέπει τη σημαντική αύξηση εντοπισμού της απάτης αξιολογεί τους κινδύνους και θα ανιχνεύει τις περιπτώσεις απάτης τύπου «καρουσέλ» έως τον Ιούνιο του 2016. γ. Έως τον Ιούνιο του 2016 μια αξιολόγηση των επιπτώσεων από μια αύξηση ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ. 

iv. Καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Από τον Ιούνιο του 2016 οι Αρχές θα πρέπει να έχουν καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που θα βασίζεται σε μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων. Αυτό θα περιλαμβάνει: α. Προσδιορισμό των αδήλωτων καταθέσεων, με έλεγχο των τραπεζικών συναλλαγών τόσο σε τραπεζικά ιδρύματα εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. β.  Εισαγωγή ενός προγράμματος εθελοντικής αποκάλυψης με κατάλληλες κυρώσεις, κίνητρα και διαδικασίες επαλήθευσης, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς και χωρίς οποιαδήποτε πρόβλεψη αμνήστευσης. γ.  Οι Αρχές θα πρέπει να ζητήσουν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν την κυριότητα περιουσιακών στοιχείων και δεδομένα που αφορούν την απόκτησή τους από Έλληνες πολίτες καθώς και το πώς θα μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. δ. Η εργασία αυτή θα πρέπει να επιδιωχθεί με την τεχνική βοήθεια της φορολογικής διοίκησης και την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών διεύρυνσης των δυνατοτήτων του. ε.  Τη θέσπιση περιουσιακού μητρώου ώστε να βελτιωθεί η καταγραφή και παρακολούθησή του.  στ.  Συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα αφορούν τη είσπραξη φόρων επί εισοδημάτων που δημιουργούνται σε ιδιωτικά off-shore χαρτοφυλάκια.
 
v.  Eπικέντρωση φορολογικών ελέγχων σε υποθέσεις προτεραιότητας. Oι Αρχές θα εφαρμόσουν αποτελεσματικά την πολιτική εξέτασης φορολογικών υποθέσεων προτεραιότητας και αυτό θα παρακολουθείται μέσω ενός ειδικού δείκτη βασικών επιδόσεων  [Σχόλιο: Εδώ πρόκειται για ουσιαστική διαφορά αντιμετώπισης των φορολογικών παραβάσεων που είδαμε και στα προηγούμενα κείμενα συμφωνίας όπου αλλάζει το σύστημα ελέγχου με βάση τον κίνδυνο παραγραφής σε ένα σύστημα αξιολόγησης σημαντικότητας των υποθέσεων] .
 
vi. Βελτίωση Είσπραξης Φορολογικών Οφειλών. Για να βελτιωθεί η είσπραξη φορολογικών οφειλών, οι Αρχές, έως τον Μάιο του 2016, θα πρέπει να προχωρήσουν σε έκδοση ενός επικαιροποιημένου καταλόγου με τους μεγάλους οφειλέτες φόρων,  (βασικό παραδοτέο)  και να εφαρμόσουν το 2016 μια εθνική στρατηγικής είσπραξης συμπεριλαμβανομένης και της περαιτέρω αυτοματοποίησής της συλλογής φόρων και [μέχρι τον Νοέμβριο να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα που θα αφορούν την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων από τα ανασφάλιστα οχήματα ή εκείνα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, καθώς και τις εισφορές από την χωρίς άδεια χρήση των συχνοτήτων].  [Σχόλιο: Πρόκειται για μέτρο που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολο να εισπραχθεί εξαιτίας του πολιτικού κόστους]  . Οι Αρχές θα προμηθευτούν λογισμικό που θα επιτρέπει την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων, την πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία συντηρητικής κατάσχεσης. Αυτό θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι τον [Δεκέμβριο του 2016]  [Σχόλιο: Εδώ γίνεται αναφορά σε ηλεκτρονικό πρόγραμμα άμεσης συντηρητικής κατάσχεσης το οποίο όμως παρόλο που έχει ημερομηνία δεν εμφανίζεται ως απαραίτητο για την εκταμίεσυση δόσης] .  Οι Αρχές θα πρέπει να τροποποιήσουν τη νομοθεσία προκειμένου να θεσπίσουν σαφή κριτήρια που θα αφορούν τις μη εισπράξιμες και προς διαγραφή φορολογικές απαιτήσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.
 
vii. Διακανονισμοί με μεγάλους οφειλέτες. Οι Αρχές θα πρέπει να ξεκινήσουν μια επεξεργασία διαλογής των μεγάλων οφειλετών με βάση την ανάλυση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων που θα καθορίζουν τη βιωσιμότητάς τους.  Για τον σκοπό αυτό, μέχρι το [τέλος Μαΐου του 2016], θα εκδόσουν εγκυκλίους σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στις οποίες θα καθορίζεται η μέθοδος διαβάθμισης των φοροοφειλετών με βάση την οικονομική τους κατάσταση και την δυνατότητά τους να πληρώσουν και σύμφωνες με το σχετικό  καθεστώς περί αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης χρεών και θα ξεκινήσουν τη συνεργασία με μια εταιρία που διαθέτει σχετική εμπειρία η οποία θα βοηθήσει, την LDU (Μοναδα Μεγάλων Οφειλετών) και του KEAO και εφόσον είναι αναγκαίο θα χρησιμοποιήσουν όλη την απαραίτητη νομοθεσία ώστε να εξασφαλίσουν πως η εταιρία θα δεσμεύεται από όρους εμπιστευτικότητας και θα έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες από τη Φορολογική Διοίκηση και το ΚΕΑΟ. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, η LDU υα οριστικοποιήσει την έκθεση ταξινόμησης των μεγάλων οφειλετών ανάλογα με την οικονομική και χρηματοοικονομική τους κατάσταση και στη βάση των κατευθυντηρίων γραμμών που αναφέρονται παραπάνω, οι Αρχές θα πρέπει να προτείνουν ανάλογους στόχους είσπραξης φόρων και λύσεις. (όπως εκκαθάριση ή άλλα μέτρα επιβολής, αναδιάρθρωσης χρέους). Μέχρι τον [Ιούνιο του 2016] θα αναπτυχθούν ΚPIs ώστε να αξιολογούνται οι προσπάθειες που καταβάλλονται στην εφαρμογή των διαφόρων εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την επιβολή είσπραξης.
 
viii. Μείωση άσκοπων δικαστικών αγωγών. Οι Αρχές θα ενισχύσουν τη μονάδα επίλυσης διαφορών διορίζοντας από τον [Μάιο του 2016] Διευθυντή καθώς και αναπληρωτή Διευθυντή και θα παράσχουν σε αυτούς ένα σύστημα διαχείρισης υποθέσεων.
 
ix.  Αναθεώρηση του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ Δικαιοσύνης και Φορολογικής Διοίκησης στη μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής. Οι Αρχές θα προτείνουν έναν τρόπο οργάνωσης προς την κατεύθυνση εκείνη ώστε τα αιτήματα των Εισαγγελέων να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικό τρόπο χωρίς να διαταράσσεται η διαδικασία και να τίθεται σε κίνδυνο η εξέλιξη των υποθέσεων. [Ιούνιος 2016]. Αυτό θα περιλαμβάνει έκδοση εγκυκλίου από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τους άλλους Εισαγγελείς όπου θα τονίζεται η ανάγκη επικέντρωσης στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει προτεραιότητα. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις περιορισμένες να επικεντρωθούν στις σημαντικές υποθέσεις, οι κανόνες που αφορούν τις ενστάσεις θα επανεξεταστούν ώστε να διασφαλιστεί πως μονάχα σχετικές και τεκμηριωμένες ενστάσεις θα χρειάζεται να διερευνηθούν πλήρως.
 
x. Ενίσχυση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Οι Αρχές θα ενισχύσουν τον αγώνα τους κατά του λαθρεμπορίου μέσω της πλήρους και έγκαιρης εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τα μέτρα [που προβλέπονται] για τον εντοπισμό δεξαμενών, (σταθερών ή κινητών) καθώς και με την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών. Οι Αρχές θα υιοθετήσουν μια στρατηγική απέναντι στο λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνού έως τον [Μάιο του 2016] και, έως τον [Δεκέμβριο του 2016] (Βασικό παραδοτέο) θα εξοπλίσουν με ηλεκτρονικούς σαρωτές (scanners) τα τρία κύρια και διεθνή λιμάνια  [Σχόλιο: Μέχρι στιγμής έχουν εφαρμοστεί αρκετά μέτρα ελέγχου του λαθρεμπορίου συμπεριλαμβανομένου και του μηχανισμούς ελέγχου εισροών-εκκροών χωρίς να έχει εμφανιστεί κάμψη του σχετικού δείκτη] .
 
xi. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Τελωνειακών Υπηρεσιών. Η κυβέρνηση θα απλοποιήσει τις προ-τελωνειακές διαδικασίες από τον [Ιούνιο του 2016]. Επιπλέον, με τη συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, οι Αρχές θα ενημερώσουν για το σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου εθνικό ενιαίο πρόγραμμα [από τον Μάιο του 2016] και θα προχωρήσει στη συνέχεια στην εφαρμογή του. Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε θεσμικές αλλαγές για τους ελέγχους εκκαθάρισης και θα αναδιαρθρώσει το τμήμα ανάλυσης κινδύνων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του WCO μέχρι τον [Μάιο του 2016] και θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες τελωνειακής αναδιοργάνωσης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016.  (βασικό παραδοτέο) .
  
xii. Βελτίωση της είσπραξης και διαγραφή χρεών Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέχρι τον Μάιο του 2016 οι Αρχές θα παρέχουν στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) πρόσβαση σε έμμεσα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και σε τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης και θα συντάσσουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη λίστα των μεγάλων οφειλετών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Μέχρι τον [Ιούνιο του 2016] οι Αρχές θα πρέπει: α. Να προχωρήσουν σε νομοθεσία που θα θέτει «σε καραντίνα» τα ανείσπρακτα χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. β.  Να προχωρήσει σε βελτίωση των κανόνων σχετικά με τη διαγραφή των μη εισπράξιμων χρεών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

xiii. Ένσωμάτωση όλων των μηχανισμών είσπραξης των Ασφ. Ταμείων και ένταξη τους στη Φορολογική Διοίκηση. Για την ένταξη των αρχείων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των πληρωμών και  εισπράξεών τους στη Φορολογική Διοίκηση έως το τέλος του 2017, και προκειμένου να ενισχυθεί η είσπραξη των χρεών, ως πρώτο βήμα και από τον Ιούνιο του 2016. θα στελεχωθεί το ΚΕΑΟ με 600 άτομα, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητά του για ελέγχους και σε δεύτερη φάση θα ενισχυθεί με [.....] άτομα από [.....] (απουσιάζουν οι αριθμητικοί προσδιορισμοί). Από τον [Δεκέμβριο του 2016] οι Αρχές θα δημιουργήσουν μια ενιαία βάση δεδομένων που θα διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ και μέσα στην οποία θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε όλα τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι Αρχές, προσβλέποντας στην ενοποίηση των εισπράξεων των ασφαλιστικών εισφορών, θα δημιουργήσουν ένα ενιαίο μητρώο οφειλετών, συνδεόμενο με την πρόοδο της συγχώνευσης των Ασφαλιστικών Ταμείων έως τον Σεπτέμβριο του 2016 και θα θεσπίσουν νομοθετικό πλαίσιο για την από κοινού είσπραξη του SSC και ΤΙP, μέχρι τον Νοέμβριο του 2016.
 
Οι Αρχές θα εξακολουθήσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες τους, σύμφωνα με την αξιολόγηση των βασικών δεικτών απόδοσης. Μεσοπρόθεσμα οι Αρχές θα συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση της Φορολογικής Διοίκησης κατόπιν συμφωνίας με τους θεσμούς και λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των αναφορών τεχνικής βοήθειας της Κομισιόν/ΔΝΤ.
2.3 Μεταρρύθμιση Διοίκησης Τμήματος Εσόδων

Η ικανότητα (ενν. «του Ελληνικού Κράτους») για είσπραξη εσόδων έχει τρωθεί   από μια μακρά ιστορία που έχει να κάνει με πολύπλοκη νομοθεσία, κακή διαχείριση, πολιτικές παρεμβάσεις, γενναιόδωρες αμνηστεύσεις και ταυτόχρονα χρόνια αδυναμία επιβολής. Για να σπάσουν αυτές οι πρακτικές και να εμπεδωθεί η φορολογική συνείδηση αλλά και η κουλτούρα  της πληρωμής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων η κυβέρνηση δεσμεύεται να λάβει ισχυρά μέτρα για την βελτίωση της είσπραξης, μεταξύ άλλων και να προβεί στη λήψη άμεσων μέτρων επιβολής όσον αφορά τους οφειλέτες που αδυνατούν να πληρώσουν στην ώρα τους τις ρυθμίσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και να μην εισαγάγει νέα ρύθμιση ή άλλα συστήματα αμνήστευσης ή διακανονισμών ούτε να διευρύνονει τα υφιστάμενα συστήματα. Αυτές οι προσπάθειες, ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες αφορούν την αντιμετώπιση αδυναμιών στην επιβολή και την είσπραξη φόρων και την καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, έχουν στόχο την απόδοση μέχρι και 0,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2018.

Ως προαπαιτούμενα οι Αρχές θα περάσουν νομοθεσία για τη δημιουργία ενός αυτόνομου Οργανισμού Εσόδων που θα καθορίζει: (α) Τη νομική μορφή του Οργανισμού, την Οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο εφαρμογής. (β) Τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Δ.Σ. (γ) Τη σχέση με τον Υπουργό Οικονομικών και τις άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. (δ) Την ευελιξία του Οργανισμού όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του και τη σχέση του με τη Δημόσια Διοίκηση. (ε) Την αυτονομία του προϋπολογισμού, με δική του ανάπτυξη οικονομικών υπηρεσιών και μια νέα φόρμουλα χρηματοδότησης που ευθυγραμμίζει τα κίνητρα με τη συλλογή εσόδων και θα διασφαλίζει την επάρκεια του προϋπολογισμού του, για την προβλεψιμότητα και την ευελιξία του (του Οργανισμού) καθώς και διαδικασία προϋπολογισμού που διασφαλίζει διαβουλεύσεις με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέποντας και λαμβάνοντας υπόψη της υπηρεσίας. (στ) Αναφορά θα δίνει στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο. 

Επιπλέον οι Αρχές, κάνοντας χρήση της τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να:

i. Να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη υπηρεσία εσόδων πλήρως λειτουργική μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2017.  Μέχρι τον Μάιο του 2016, οι Αρχές θα πρέπει να συγκροτήσουν μια επιτροπή εφαρμογής υπό την προεδρία του SGPR η οποία μέχρι τέλη Ιουνίου να υποβάλει αυτό το σχέδιο εφαρμογής. Επίσης οι Αρχές μέχρι τον [Ιούνιο του 2016] (Βασικό παραδοτέο) οφείλουν: (α) Να διορίσουν το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο, από τη στιγμή του διορισμού του θα επιβλέπει τη διαδικασία συγρότησης του Οργανισμού και του έργου της επιτροπής εφαρμογής. Επίσης θα αναλάβουν την ευθύνη της καθοδήγησης της Διοίκησης Εσόδων κατά το μεταβατικό στάδιο σύμφωνα με τις αρχές του νέου Οργανισμού. (β)  Να εγκρίνουν, σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τη νομοθεσία του οργανισμού, μέτρα (όπως Mds και πιστώσεις προϋπολογισμού) τα οποία εξασφαλίζουν: Την εφάπαξ διάθεση πόρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει ο Οργανισμός με το αρχικό του απόθεμα, τόσο όσον αφορά το προσωπικό και τον εξοπλισμό όσο και την εξασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου πόρων ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί αποτελεσματικά και άμεση αύξηση του κονδυλίου που θα αφορά ιδιαίτερες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Επίσης επαρκή  πίστωση που θα επιτρέψει τις προσλήψεις ικανού αριθμού προσωπικού το 2016 και 2017 για τη μείωση των κενών θέσεων σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι Αρχές έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] πρέπει να φροντίσουν [προτεραιότητα] για τη θέσπιση σχετικής δευτερεύουσας νομοθεσίας (βασικό ανθρώπινο δυναμικό, προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών), έτσι ώστε ο Οργανισμός να είναι σε πλήρη λειτουργικότητα έως την 1η Ιανουαρίου 2017 με το διοικητικό συμβούλιο από τη στιγμή εκείνη  να ασκεί πλήρως όλες του τις εξουσίες. (Βασικό παραδοτέο).

ii. Αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών: Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών, (τόσο μέσω τραπεζικών μεταφορών ποσών όσο και μέσω καρτών), και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με εφαρμογή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής απαραίτητης νομοθεσίας από τον [Ιούνιο] του 2016.

iii. Ενίσχυση συμμόρφωσης: Οι Αρχές από τον Ιούνιο του 2016 θα υιοθετήσουν πλήρες διευρυμένο σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης. Ιδιαίτερα, η επιβολή και η είσπραξη ΦΠΑ, θα ενδυναμωθεί μεταξύ άλλων μέσω απλοποιημένων και επιταχυμένων διαδικασιών και μέτρων για την καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης τύπου «καρουσέλ». Οι Αρχές θα πρέπει: α.  Να περάσουν μέχρι τον [Μάιο του 2016] νομοθεσία που επιταχύνει τις διαδικασίες απαλλαγής του ΦΠΑ και να περιορίσουν την επανεγγραφή ώστε να προστατεύσουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. β. Να προμηθευτούν σχετικό λογισμικό που θα επιτρέπει τη σημαντική αύξηση εντοπισμού της απάτης αξιολογεί τους κινδύνους και θα ανιχνεύει τις περιπτώσεις απάτης τύπου «καρουσέλ» έως τον Ιούνιο του 2016. γ. Έως τον Ιούνιο του 2016 μια αξιολόγηση των επιπτώσεων από μια αύξηση ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ. iv. Καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Από τον Ιούνιο του 2016 οι Αρχές θα πρέπει να έχουν καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που θα βασίζεται σε μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων. Αυτό θα περιλαμβάνει: α. Προσδιορισμό των αδήλωτων καταθέσεων, με έλεγχο των τραπεζικών συναλλαγών τόσο σε τραπεζικά ιδρύματα εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. β.  Εισαγωγή ενός προγράμματος εθελοντικής αποκάλυψης με κατάλληλες κυρώσεις, κίνητρα και διαδικασίες επαλήθευσης, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς και χωρίς οποιαδήποτε πρόβλεψη αμνήστευσης. γ.  Οι Αρχές θα πρέπει να ζητήσουν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν την κυριότητα περιουσιακών στοιχείων και δεδομένα που αφορούν την απόκτησή τους από Έλληνες πολίτες καθώς και το πώς θα μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. δ. Η εργασία αυτή θα πρέπει να επιδιωχθεί με την τεχνική βοήθεια της φορολογικής διοίκησης και την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών διεύρυνσης των δυνατοτήτων του. ε.  Τη θέσπιση περιουσιακού μητρώου ώστε να βελτιωθεί η καταγραφή και παρακολούθησή του.  στ.  Συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα αφορούν τη είσπραξη φόρων επί εισοδημάτων που δημιουργούνται σε ιδιωτικά off-shore χαρτοφυλάκια.
 
v.  Eπικέντρωση φορολογικών ελέγχων σε υποθέσεις προτεραιότητας. Oι Αρχές θα εφαρμόσουν αποτελεσματικά την πολιτική εξέτασης φορολογικών υποθέσεων προτεραιότητας και αυτό θα παρακολουθείται μέσω ενός ειδικού δείκτη βασικών επιδόσεων.
 
vi. Βελτίωση Είσπραξης Φορολογικών Οφειλών. Για να βελτιωθεί η είσπραξη φορολογικών οφειλών, οι Αρχές, έως τον Μάιο του 2016, θα πρέπει να προχωρήσουν σε έκδοση ενός επικαιροποιημένου καταλόγου με τους μεγάλους οφειλέτες φόρων, (βασικό παραδοτέο) και να εφαρμόσουν το 2016 μια εθνική στρατηγικής είσπραξης συμπεριλαμβανομένης και της περαιτέρω αυτοματοποίησής της συλλογής φόρων και [μέχρι τον Νοέμβριο να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα που θα αφορούν την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων από τα ανασφάλιστα οχήματα ή εκείνα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, καθώς και τις εισφορές από την χωρίς άδεια χρήση των συχνοτήτων]. Οι Αρχές θα προμηθευτούν λογισμικό που θα επιτρέπει την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων, την πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία συντηρητικής κατάσχεσης. Αυτό θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι τον [Δεκέμβριο του 2016]. Οι Αρχές θα πρέπει να τροποποιήσουν τη νομοθεσία προκειμένου να θεσπίσουν σαφή κριτήρια που θα αφορούν τις μη εισπράξιμες και προς διαγραφή φορολογικές απαιτήσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.
 
vii. Διακανονισμοί με μεγάλους οφειλέτες. Οι Αρχές θα πρέπει να ξεκινήσουν μια επεξεργασία διαλογής των μεγάλων οφειλετών με βάση την ανάλυση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων που θα καθορίζουν τη βιωσιμότητάς τους.  Για τον σκοπό αυτό, μέχρι το [τέλος Μαΐου του 2016], θα εκδόσουν εγκυκλίους σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στις οποίες θα καθορίζεται η μέθοδος διαβάθμισης των φοροοφειλετών με βάση την οικονομική τους κατάσταση και την δυνατότητά τους να πληρώσουν και σύμφωνες με το σχετικό  καθεστώς περί αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης χρεών και θα ξεκινήσουν τη συνεργασία με μια εταιρία που διαθέτει σχετική εμπειρία η οποία θα βοηθήσει, την LDU μοναδα μεγάλων οφειλετών και του KEAO και εφόσον είναι αναγκαίο θα χρησιμοποιήσουν όλη την απαραίτητη νομοθεσία ώστε να εξασφαλίσουν πως η εταιρία θα δεσμεύεται από όρους εμπιστευτικότητας και θα έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες από τη Φορολογική Διοίκηση και το ΚΕΑΟ. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, η LDU υα οριστικοποιήσει την έκθεση ταξινόμησης των μεγάλων οφειλετών ανάλογα με την οικονομική και χρηματοοικονομική τους κατάσταση και στη βάση των κατευθυντηρίων γραμμών που αναφέρονται παραπάνω, οι Αρχές θα πρέπει να προτείνουν ανάλογους στόχους είσπραξης φόρων και λύσεις. (όπως εκκαθάριση ή άλλα μέτρα επιβολής, αναδιάρθρωσης χρέους). Μέχρι τον [Ιούνιο του 2016] θα αναπτυχθούν ΚPIs ώστε να αξιολογούνται οι προσπάθειες που καταβάλλονται στην εφαρμογή των διαφόρων εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την επιβολή είσπραξης.
 
viii. Μείωση άσκοπων δικαστικών αγωγών. Οι Αρχές θα ενισχύσουν τη μονάδα επίλυσης διαφορών διορίζοντας από τον [Μάιο του 2016] Διευθυντή καθώς και αναπληρωτή Διευθυντή και θα παράσχουν σε αυτούς ένα σύστημα διαχείρισης υποθέσεων.
 
ix.  Αναθεώρηση του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ Δικαιοσύνης και Φορολογικής Διοίκησης στη μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής. Οι Αρχές θα προτείνουν έναν τρόπο οργάνωσης προς την κατεύθυνση εκείνη ώστε τα αιτήματα των Εισαγγελέων να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικό τρόπο χωρίς να διαταράσσεται η διαδικασία και να τίθεται σε κίνδυνο η εξέλιξη των υποθέσεων. [Ιούνιος 2016]. Αυτό θα περιλαμβάνει έκδοση εγκυκλίου από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τους άλλους Εισαγγελείς όπου θα τονίζεται η ανάγκη επικέντρωσης στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει προτεραιότητα. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις περιορισμένες να επικεντρωθούν στις σημαντικές υποθέσεις, οι κανόνες που αφορούν τις ενστάσεις θα επανεξεταστούν ώστε να διασφαλιστεί πως μονάχα σχετικές και τεκμηριωμένες ενστάσεις θα χρειάζεται να διερευνηθούν πλήρως.
 
x. Ενίσχυση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Οι Αρχές θα ενισχύσουν τον αγώνα τους κατά του λαθρεμπορίου μέσω της πλήρους και έγκαιρης εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τα μέτρα [που προβλέπονται] για τον εντοπισμό δεξαμενών, (σταθερών ή κινητών) καθώς και με την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών. Οι Αρχές θα υιοθετήσουν μια στρατηγική απέναντι στο λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνού έως τον [Μάιο του 2016] και, έως τον [Δεκέμβριο του 2016] (Βασικό παραδοτέο) θα εξοπλίσουν με ηλεκτρονικούς σαρωτές (scanners) τα τρία κύρια και διεθνή λιμάνια.
 
xi. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Τελωνειακών Υπηρεσιών. Η κυβέρνηση θα απλοποιήσει τις προ-τελωνειακές διαδικασίες από τον [Ιούνιο του 2016]. Επιπλέον, με τη συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, οι Αρχές θα ενημερώσουν για το σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου εθνικό ενιαίο πρόγραμμα [από τον Μάιο του 2016] και θα προχωρήσει στη συνέχεια στην εφαρμογή του. Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε θεσμικές αλλαγές για τους ελέγχους εκκαθάρισης και θα αναδιαρθρώσει το τμήμα ανάλυσης κινδύνων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του WCO μέχρι τον [Μάιο του 2016] και θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες τελωνειακής αναδιοργάνωσης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016. (Βασικό Παραδοτέο).
  
xii. Βελτίωση της είσπραξης και διαγραφή χρεών Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέχρι τον Μάιο του 2016 οι Αρχές θα παρέχουν στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) πρόσβαση σε έμμεσα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και σε τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης και θα συντάσσουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη λίστα των μεγάλων οφειλετών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Μέχρι τον [Ιούνιο του 2016] οι Αρχές θα πρέπει: α. Να προχωρήσουν σε νομοθεσία που θα θέτει «σε καραντίνα» τα ανείσπρακτα χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. β.  Να προχωρήσει σε βελτίωση των κανόνων σχετικά με τη διαγραφή των μη εισπράξιμων χρεών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

xiii. Ένσωμάτωση όλων των μηχανισμών είσπραξης των Ασφ. Ταμείων και ένταξη τους στη Φορολογική Διοίκηση. Για την ένταξη των αρχείων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των πληρωμών και  εισπράξεών τους στη Φορολογική Διοίκηση έως το τέλος του 2017, και προκειμένου να ενισχυθεί η είσπραξη των χρεών, ως πρώτο βήμα και από τον Ιούνιο του 2016. θα στελεχωθεί το ΚΕΑΟ με 600 άτομα, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητά του για ελέγχους και σε δεύτερη φάση θα ενισχυθεί με [.....] άτομα από [.....] (απουσιάζουν οι αριθμητικοί προσδιορισμοί). Από τον [Δεκέμβριο του 2016] οι Αρχές θα δημιουργήσουν μια ενιαία βάση δεδομένων που θα διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ και μέσα στην οποία θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε όλα τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι Αρχές, προσβλέποντας στην ενοποίηση των εισπράξεων των ασφαλιστικών εισφορών, θα δημιουργήσουν ένα ενιαίο μητρώο οφειλετών, συνδεόμενο με την πρόοδο της συγχώνευσης των Ασφαλιστικών Ταμείων έως τον Σεπτέμβριο του 2016 και θα θεσπίσουν νομοθετικό πλαίσιο για την από κοινού είσπραξη του SSC και ΤΙP, μέχρι τον Νοέμβριο του 2016.
 
Οι Αρχές θα εξακολουθήσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες τους, σύμφωνα με την αξιολόγηση των βασικών δεικτών απόδοσης. Μεσοπρόθεσμα οι Αρχές θα συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση της Φορολογικής Διοίκησης κατόπιν συμφωνίας με τους θεσμούς και λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των αναφορών τεχνικής βοήθειας της Κομισιόν/ΔΝΤ.


2.3. Revenue administration reforms

The ability to collect revenues has been hampered by a long history of complicated legislation, poor administration, political interference and generous amnesties, with chronically weak enforcement. To break from this practice and improve the tax and social security payment culture, the Government firmly commits to take strong actions to improve collection, including by taking immediate enforcement action regarding debtors who fail to pay their instalments or current obligations on time and to not introduce new instalment or other amnesty or settlement schemes nor extend existing schemes. These efforts, particularly those aimed at addressing shortfalls in tax collection and enforcement and to create better tax compliance, will be targeted to yield around 0.5 percent of GDP by 2018.

As prior actions, the authorities will pass legislation to establish an autonomous revenue agency that specifies: a) the agency’s legal form, organization, status, and scope; b) the powers and functions of the CEO and the independent Board of Governors; c) the relationship to the Minister of Finance and other governmental entities; d) the agency’s human resource flexibility and relationship to the civil service; e) budget autonomy, with own GDFS and a new funding formula to align incentives with revenue collection and guarantee budget adequacy, predictability and flexibility and a budget procedure ensuring discussions with the General accounting office of the Ministry of finance allowing for the needs of the agency to be taken into consideration; f) reporting to the Government and Parliament.
Furthermore, the authorities, making use of technical assistance, will:

i. Make the autonomous revenue administration fully operational by 1st of January 2017. The authorities will by May 2016 put in place an implementation committee, chaired by the SGPR, which will provide an implementation plan for the agency by end June. The authorities shall by [June 2016] (key deliverable): (a) appoint the Board of Governors, which from the moment of appointment will supervise the process of establishment the agency and the work of the implementation committee. It will also assume responsibility for guiding the revenue administration in the transition period according to the principles of the new agency; (b) adopt, in agreement with the Institutions and in conformity with the agency legislation, measures (i.e. MDs, budget appropriations) to provide for: a one-off injection of resources to address problems facing the agency with the initial stock in terms of both personnel and equipment and to ensure a sufficient level of resources to start to operate effectively; an immediate increase in budget for discretionary operational activities; the adequate appropriation to allow for the recruitments of sufficient staff in the agency in 2016 and 2017 to reduce the vacant positions to a normal level. The authorities will by [September 2016] adopt [priority] secondary legislation of the law (key human resources, budget including procedures) so that the agency is fully operational by 1st of January 2017 with the board of governors to exercise in full all its powers by that time (key deliverable)

ii. Increase the use of electronic payments. The Government will pursue the implementation of the action plan for the promotion and facilitation of the use of electronic payments (through both transfers and cards) and the reduction in the use of cash, with implementation according to its schedule, including adoption of legislation by [June] 2016;

iii. Enhance compliance. The authorities will by June 2016 adopt a fully-fledged plan to increase tax compliance. In particular VAT collection and enforcement will be strengthened inter alia through streamlined procedures and with measures to combat VAT carousel fraud. The authorities will (a) adopt by [May 2016] legislation to accelerate de-registration procedures and limit VAT re-registration to protect VAT revenue; (b) procure in order to allow use by June 2016 the risk assessment software allowing substantially increased detection of carousel fraud;{in the previous memorandum the name of the German company which would provide the software was mentioned} (c) prepare by June 2016 an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to EUR 25,000.

iv. Fight tax evasion. The authorities will by June 2016 produce a comprehensive plan for combating tax evasion based on an effective interagency cooperation which includes: a) identification of undeclared deposits by checking bank transactions in banking institutions in Greece and abroad; b) introduction of a voluntary disclosure program with appropriate sanctions, incentives and verification procedures, consistent with international best practice, and without any amnesty provisions; c) requesting from EU Member States to provide data on asset ownership and acquisition by Greek citizens, and how the data will be exploited; d) pursuing work with technical assistance in tax administration and making full use of the resources in capacity building; e) establishing a wealth registry to improve monitoring; f) concrete steps to ensure the collection of tax on incomes generated on off-shore portfolios of individuals.

v. Focus tax audits on priority cases. The authorities will implement effectively the policy of auditing priority tax cases and this will be monitored through a specific key performance indicator {based on importance rather that seniority.}

vi. Improve collection of tax debt. To improve collection of tax debt the authorities will by May 2016 publish on an update of the list of large tax debtors (key deliverable), and update the list on a regular basis, and implement in 2016, a national collection strategy including further automation of debt collection, [and by November take necessary measures towards the timely collection of fines on vehicles uninsured or not undertaking mandatory technical controls, and of levies for the unlicensed use of frequencies]{the measure has already been announced but not implemented due to its political cost}. The authorities will procure the software allowing for further automation of the debt collection, embracing inter alia fully automatized garnishment procedure to be delivered by [Dec 2016]. The authorities will amend legislation establishing clear criteria of non-collectability to write-off tax claims by September 2016.

vii. Deal with large debtors. The authorities will launch a process ensuring triage of the large debtors on the basis of the analysis of economic and financial data to determine their viability. To this effect they will by [end-May 2016], issue guidance in accordance with best practice defining the method to differentiate tax debtors based on their economic situation and capacity to pay, consistent with the relevant insolvency and debt restructuring regimes, and launch the procurement of a company with relevant experience to assist Large Debtor Unit (LDU) of the tax administration and Single Collection Centre for Social Security Contribution Debt (KEAO) in the triage and they will, if necessary, take all legislation needed to ensure the company will be bound by confidentiality rules and have access to relevant information from tax administration and KEAO. By September 2016, the LDU will finalize a report classifying large debtors according to their economic and financial situation on the basis of the guidelines noted above and proposing corresponding debt collection targets and solutions (such as: liquidation or other enforcement measures, debt restructuring). By [June 2016], KPIs will be developed to measure the efforts made in implementing the various tools used for enforced collection.

viii. Reduce unnecessary litigations. The authorities will reinforce the dispute resolution unit by appointing by [May 2016] its director and deputy and provide by September 2016 a case management system.

ix. Rethink the model of cooperation between Justice and tax administration in the fight against high level tax fraud. The authorities will propose an organization of work and procedures to allow the prosecutors requests to be treated in an efficient way without disrupting the work on risk assessed audits [June 2016]. This will include publishing a circular by the Prosecutor of the Supreme Court to the other prosecutors highlighting the need to focus on priority cases. In order to allow the scarce resources to focus on the important cases, the rules about complaints will be reviewed to ensure that only relevant and substantiated complaints need to be fully investigated.

x. Reinforce fight against smuggling The authorities will reinforce their fight against smuggling by a full and timely implementation of the joint ministerial decision taken to combat fuel smuggling and its measures for locating storage tanks (fixed or mobile) and for installing the inflow-outflow system; the authorities will adopt an anti-smuggling strategy for fuel and tobacco by [May 2016]; and will equip with scanners the three main international ports by [December 2016] (key deliverable){so far, several measures have been tried yet no results have been achieved}.

xi. Enhance custom services efficiency. The Government will streamline pre-customs procedures by [June 2016]. In addition, with the participation of public and private stakeholders, the authorities will update the trade facilitation action plan for the national single window by [May] 2016 and proceed subsequently with its implementation. The Government will make institutional changes for post-clearance audits and restructure the risk analysis department in line with WCO recommendations by [May 2016] and complete the customs reorganisation by September 2016 (key deliverable).

xii. Improve collection and write off of social security debt. By May 2016 the authorities will provide KEAO with access to indirect bank account registry and to tax administration data, and will publish regularly the list of large debtors for social security debt. By [June 2016] the authorities will (i) issue legislation to quarantine uncollectable Social security contribution debt; and (ii) improve the rules on write-off of uncollectible Social security contribution debt.

xiii. Integrate all social security collection functions and transfer to the tax administration. To integrate social security contribution filing, payment and collection into the tax administration by the end of 2017 the authorities will, in order to enhance debt collection, increase as a first step the staffing of KEAO to 600 people by June 2016, notably to strengthen its control capacity, and, as a second step, the capacity of KEAO will be increased to [ ] by […]. By [December 2016] the authorities will create a single SSC debt database managed by KEAO that will encompass information currently processed by all social security funds. The authorities, with a view to integrate the collection of social security contributions, will create a single contributor register in coordination with progress with the pension funds consolidation by September 2016 and adopt a legal framework for joint collection of SSC and PIT by November 2016.

The authorities will continue to improve operations as measured by key performance indicators. Over the medium term authorities will continue the reforms improving tax administration, to be agreed with the Institutions, and taking into account recommendations of technical assistance reports conducted by the EC/IMF.


2.3. Μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης

Μια μακρά ιστορία περίπλοκης νομοθεσίας, κακοδιοίκησης, πολιτικών παρεμβάσεων και γενναιόδωρων φορολογικών αμνηστιών, με χρόνια ελλιπή επιβολή του νόμου, έχει παρεμποδίσει την ικανότητα είσπραξης φόρων. Για να δοθεί τέλος σε αυτήν την πρακτική και να ενισχυθεί η κουλτούρα καταβολής του φόρου και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η κυβέρνηση δεσμεύεται αταλάντευτα να λάβει ισχυρά μέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης και να μη θεσπίσει νέες ρυθμίσεις δόσεων ή διακανονισμού ή αμνηστίας ούτε να επεκτείνει τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για: α) όσον αφορά τις κατασχέσεις, την κατάργηση του ανώτατου ορίου ύψους 25% επί των μισθών και συντάξεων και τη μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1.500 ευρώ, με την ταυτόχρονη διασφάλιση, σε κάθε περίπτωση, ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης· β) την τροποποίηση των ρυθμίσεων του 2014 και του 2015 για την σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποκλείονται όσοι δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη θέσπιση απαίτησης για τη φορολογική διοίκηση και τη διοίκηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τη συντόμευση της διάρκειας της ρύθμισης για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα, και την καθιέρωση επιτοκίων βάσει της ελεύθερης αγοράς, με παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (με οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ)· γ) την τροποποίηση της βασικής ρύθμισης δόσεων / του ΚΦΔ ώστε να προσαρμοστούν τα επιτόκια βάσει της ελεύθερης αγοράς, καθώς και την αναστολή, έως το τέλος του 2017, των απαιτήσεων επαλήθευσης από τρίτους και τραπεζικών εγγυήσεων· δ) την επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης για την απόκτηση λογισμικού για την ανάλυση του δικτύου ΦΠΑ και για περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατάσχεσης· ε) την άμεση θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταβίβαση, έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, του συνόλου των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, καθώς και του συνόλου του προσωπικού, του ΣΔΟΕ και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζεται με τη φορολογία και τα τελωνεία στη φορολογική διοίκηση· όλες οι μη αξιολογηθείσες εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ έπειτα από τον ν. 4321/2015 θα θεωρούνται λεπτομερή ενημερωτικά σημειώματα για τη φορολογική διοίκηση.
 
  • Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν άμεσα μέτρα επιβολής όσον αφορά τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Οι αρχές δεν θα θεσπίσουν νέες ρυθμίσεις δόσεων ή άλλες ρυθμίσεις αμνηστίας ή διακανονισμού, ούτε θα τροποποιήσουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις, π.χ. παρατείνοντας προθεσμίες. Επιπλέον, οι αρχές, χρησιμοποιώντας τεχνική βοήθεια:

i. θα ενισχύσουν τη συμμόρφωση. Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση: α) θα εγκρίνει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης· β) θα επεξεργαστεί, με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τομέα, κοστολογημένο σχέδιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με εφαρμογή που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016· γ) θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των οφειλετών για οφειλές από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που εκκρεμούν για περισσότερο από τρεις μήνες.

ii. θα καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Έως τον Νοέμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτίσουν συνολικό σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με βάση την αποτελεσματική διυπηρεσιακή συνεργασία, το οποίο θα περιλαμβάνει: α) εντοπισμό των μη δηλωμένων καταθέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό· β) θέσπιση προγράμματος εθελοντικής γνωστοποίησης με κατάλληλες κυρώσεις, κατάλληλα κίνητρα και διαδικασίες επαλήθευσης, σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και χωρίς καμία αμνηστευτική διάταξη· γ) αίτημα προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ για την παροχή δεδομένων περί ιδιοκτησίας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες, καθώς και τον τρόπο χρησιμοποίησης των δεδομένων αυτών· δ) ανανέωση του αιτήματος για τεχνική βοήθεια στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και πλήρης αξιοποίηση του πόρου για την ανάπτυξη ικανοτήτων· ε) καθιέρωση περιουσιολόγιου για τη βελτίωση της παρακολούθησης· στ) θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών), για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων· ζ) δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

iii. θα θέσουν σε μεγαλύτερη προτεραιότητα τα μέτρα για εισπράξιμους φόρους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα υπογράψουν την Υπουργική Απόφαση που θα προβλέπει την επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικό συναλλαγών σε βάθος 10 ετών. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα μειώσουν λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική βοήθεια τους περιορισμούς στη διεξαγωγή ελέγχων των φορολογικών δηλώσεων, με την επιφύλαξη του συστήματος εξωτερικού φορολογικού πιστοποιητικού. Έως τον Νοέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν μέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων με βάση την ανάλυση κινδύνου και όχι, όπως συμβαίνει σήμερα, την αρχαιότητα (δηλαδή το έτος διαγραφής). 
 
iv. θα βελτιώσουν τα εργαλεία είσπραξης φορολογικών οφειλών. Για τη βελτίωση της είσπραξης των φορολογικών οφειλών, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές (βασικό παραδοτέο): α) θα βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων· β) θα αφαιρέσουν την προσωπική αστική ευθύνη των φορολογικών υπαλλήλων για τη μη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών, και γ) θα προτείνουν, και θα εφαρμόσουν εντός του 2016, εθνική στρατηγική είσπραξης, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω αυτοματοποίησης της είσπραξης οφειλών, και, έως τον Νοέμβριο δ) θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα ή για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων, καθώς και των εισφορών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια· ε) θα θεσπίσουν νομοθεσία για να απομονώσουν τις μη εισπράξιμες οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης· και στ) θα βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξιμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και ζ) θα επιβάλλουν, εφόσον είναι νομίμως δυνατόν, την προκαταβολική είσπραξη σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών.

v. για τη βελτίωση της είσπραξης των οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές: α) θα παράσχουν στο ΚΕΑΟ πρόσβαση στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης· β) θα δημιουργήσουν ενιαία βάση δεδομένων για τις οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2016, οι αρχές θα υλοποιήσουν ένα κεντρικό μητρώο ασφαλισμένων, σε συντονισμό με την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων, και θα ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην φορολογική διοίκηση έως τα τέλη του 2017.

vi. θα ενισχύσουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Οι αρχές θα ενισχύσουν την επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ, μεταξύ άλλων με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και με μέτρα για την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα θεσπίσουν νομοθεσία για: α) την επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και τον περιορισμό της επανεγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ για την προστασία των εσόδων από τον ΦΠΑ· β) τη θέσπιση της δευτερογενούς νομοθεσίας που απαιτείται για τη σημαντική ενίσχυση της αναδιοργάνωσης του τμήματος επιβολής του ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και να καταπολεμηθεί η αλυσιδωτή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Οι αρχές θα υποβάλουν αίτημα στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ.

vii. θα ενισχύσουν την ικανότητα της διοίκησης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εξασφαλίσουν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΑΟ, θα ισχυροποιήσουν την ελεγκτική ικανότητα του ΙΚΑ και θα ενισχύσουν τη Μονάδα Μεγάλων Οφειλετών, για να βελτιώσουν την ικανότητά του επί θεμάτων που αφορούν την εκκαθάριση και την είσπραξη φόρων, καθώς και με ιδιαίτερα ικανούς νομικούς συμβούλους, υποστηριζόμενους από διεθνή ανεξάρτητη εταιρεία εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των οφειλετών. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, η ΜΜΟ θα κατηγοριοποιήσει τους εμπορικούς οφειλέτες με μεγάλη οφειλή προς το δημόσιο ανάλογα με τη βιωσιμότητά τους.

viii. θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία (βασικό παραδοτέο) για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων, με την οποία θα προσδιορίζονται: α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα· β) οι εξουσίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου· γ) η σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς· δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του φορέα και η σχέση του με τη δημόσια διοίκηση· ε) η αυτονομία του προϋπολογισμού του, με τη δική του Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και νέο τρόπο χρηματοδότησης για την εναρμόνιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων και για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας του προϋπολογισμού· στ) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα διορίσουν το Διοικητικό Συμβούλιο και θα θεσπίσουν κατά προτεραιότητα δευτερογενή νομοθεσία δυνάμει του νόμου (βασικοί ανθρώπινοι πόροι, προϋπολογισμός) περί του αυτόνομου φορέα διαχείρισης των εσόδων, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικός έως τον Ιούνιο του 2016.

Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες, όπως μετρώνται με βασικούς δείκτες επιδόσεων. Μεσοπρόθεσμα, οι αρχές θα συνεχίσουν με μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, οι οποίες πρέπει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς, λαμβανομένων υπόψη συστάσεων από τις εκθέσεις τεχνικής βοήθειας που εκπονούνται από την Επιτροπή / το ΔΝΤ.


Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Εντυπωσιακό στοιχείο που διατρέχει τη λογική της παρούσας συμφωνίας όσο και των προηγούμενων ανάλογων κειμένων είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση μέσα σε δύο με τρεις μήνες δεσμεύεται να αλλάξει ριζικά τα πάντα στη δημόσια διοίκηση. Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε πρόβλημα κουλτούρας των Ελλήνων πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τμήμα είσπραξης προστίμων από τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα το οποίο αποδίδεται στο θυμικό των Ελλήνων και όχι στην αδυναμία καταβολής ακόμα και των μικροποσών που απαιτούνται για την ασφάλιση και τον έλεγχο της αξιοπιστίας των οχημάτων. Σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης ενότητας είναι επίσης η επιβεβαίωση της αλλαγής του τρόπου ελέγχου των φορολογικών παραβάσεων με βάση τη σημαντικότητά τους και όχι το κίνδυνο παραγραφής των αδικημάτων. Η Ελλάδα δεσμεύεται επίσης ότι θα εκκαθαρίσει τους καταλόγους των μεγάλων οφειλετών και θα διαγράψει τα μη εισπράξιμα κεφάλαια.

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.