Μνημόνιο 3.5

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2.4 Δημοσιονομική πολιτική και σύστημα δημόσιων προμηθειών

2.4.1. Δημοσιονομική πολιτική

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των ελέγχων των δαπανών, στην εκκαθάριση καθυστερημένων οφειλών και στην ενίσχυση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισμό και της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων.

Βασική προϋπόθεση του Οργανικού Νόμου για τον προϋπολογισμό που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 είναι η μεταφορά των Γραφείων Φορολογικού Ελέγχου στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) μέχρι τον Ιανουάριο του 2017  [Σχόλιο: Ο προηγούμενος επικεφαλής του ΣΔΟΕ έχει καταγγείλει ότι η μεταφορά αυτή με τον τρόπο και τη βιασύνη που γίνεται ουσιαστικά οδηγεί στην παραγραφή δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων ελέγχου] . Για να γίνει η μεταφορά σταδιακά, οι αρχές θα πρέπει: i) να φτιάξουν ένα πλάνο δράσης και να συμπεριλάβουν όλες τις δραστηριότητες και τα ορόσημα για τη μεταφορά των ευθυνών [Μάιος] 2016. ii) το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να καθορίσουν τις ευθύνες και τη δομή των ΓΔΟΥ [Ιούνιος] 2016) (iii) να εκδώσουν από κοινού το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μια εγκύκλιο η οποία θα ορίζει τις αρμοδιότητες των Γραφείων Λογιστικού Ελέγχου ([Ιούνιος] 2016) iv) να παράσχουν στις ΓΔΟΥ επαρκές προσωπικό (Ιούνιος 2016 ανάλογα με την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του προσωπικού v) να εξασφαλίσουν την πρόσβαση του προσωπικού των ΓΔΟΥ στο ηλεκτρικό σύστημα των Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης (Σεπτέμβριος 2016). Οι αρχές επιπλέον θα εργαστούν στην εύρεση λύσης για τις περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων που στερούνται πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης vi) να παράσχουν πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό [Ιούνιος] 2016 και θα προβούν σε εκπαίδευση έως τον Οκτώβριο 2016.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανικού Νόμου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2016, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], των προγενέστερου ελέγχου των οφειλών του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πλήρως λειτουργικό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται. Οι αρχές θα στελεχώσουν πλήρως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μέχρι τον [Ιούλιο του 2016], το οποίο αναμένεται να γνωμοδοτήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η Ελλάδα πρέπει να διαβουλευθεί με τους θεσμούς για το σχέδιο του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβάνοντας και τις μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες θα στηριχθούν τα κύρια φορολογικά μέτρα που προβλέπονται.

Η κυβέρνηση θα σχεδιάσει νέο σχέδιο κατάρτισης προϋπολογισμού και λογιστικό σχέδιο  [Σχόλιο: Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο συντάσσεται ο προϋπολογισμός του κράτους] , εγκαίρως (Δεκέμβριος 2016) μέχρι τον προϋπολογισμό του 2018. Για να ενισχυθεί το λογιστικό σχέδιο, οι αρχές δεσμεύονται να: i) συμφωνήσουν σε μια σταδιακή προσέγγιση και σχεδιασμό του Λογιστικού Σχεδίου, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016. και ii) να αναπτύξουν τον οικονομικό σχεδιασμό με τη συμβουλή των ενδιαφερόμενων μερών (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016).

Οι αρχές παρουσίασαν ένα σχέδιο για την ολοκλήρωση και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα το εφαρμόσουν το συντομότερο όταν το επιτρέψει η κατάσταση ρευστότητας  [Σχόλιο: Τα χρήματα που χρωστάει άτοκα το δημόσιο (7 δισ. ευρώ) στους πολίτες θα δοθούν... αλλά όταν θα υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Κάντε εσείς τους υπολογισμούς σας]  (συνεχής δράση). Οι αρχές στη συνέχεια θα εκκαθαρίσουν το ποσό των ανεξόφλητων καθυστερημένων δαπανών [xx δισεκατομμύρια ευρώ] μέχρι το τέλος του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των καθυστερούμενων μη επεξεργασμένων επιστροφών φόρου και συντάξεων. Οι αρχές θα παρέχουν μια προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου των καθυστερούμενων οφειλών που διεξήχθη από τον Ιανουάριο [μέχρι το τέλος Μαΐου του 2016] και μια πλήρη έκθεση μέχρι [το τέλος Ιουνίου 2016]. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια από τις ασφαλιστικές εισφορές θα μεταφερθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία στα ταμεία υγείας και στα νοσοκομεία προκειμένου να εκκαθαριστεί το υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων που αφορούν την υγεία, σύμφωνα με τους στόχους του KPI.

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει από τον [Ιούνιο] του 2016 το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών  (βασικό παραδοτέο) , συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και διασφαλίσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά των υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταβίβαση μετρητών και δαπανών) στον ΕΟΠΥΥ κατά την διάρκεια της σχετικής περιόδου. Οι αρχές θα συντάξουν έκθεση [Ιούνιος 2016] σχετικά με τα αποτελέσματα των υποχρεώσεων του ελέγχου του ΕΟΠΥΥ. Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες με βάση τους βασικούς δείκτες απόδοσης.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις εργασίες για την βελτίωση του κατακερματισμένου συστήματος διαχείρισης ρευστού. Οι αρχές θα συντάξουν τον [Απρίλιο 2016] έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση των κεντρικών φορέων διοίκησης με Υπουργική Απόφαση ζητώντας να μεταφερθούν στους λογαριασμούς στο δημόσιο ταμείο ενιαίου λογαριασμού (TSA). Οι αρχές θα καθορίσουν τον [Μάιο] του 2016 ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της λειτουργίας ταμειακού προγραμματισμού και μια επιτροπή διαχείρισης ρευστού υψηλού επιπέδου, η οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από GAO, ΟΔΔΗΧ, SGPR. Οι αρχές θα συντάξουν από τον Ιούνιο του 2016 σχέδιο δράσης για την παγίωση των τραπεζικών λογαριασμών των θυγατρικών και θα ιδρύσει μέχρι τον Μάιο του 2016 μια ομάδα εργασίας για το σκοπό αυτό. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην διαχείριση ρευστού οι αρχές θα κλείσουν τους λογαριασμούς στις εμπορικές τράπεζες, θα μεταφέρουν τα ποσά σε ένα ενιαίο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα υποβάλουν συνολική κατάσταση στα θεσμικά όργανα μέχρι τον [Ιούλιο] 2016

[Το υπουργείο οικονομικών θα δημιουργήσει ένα λογαριασμό κλειστής διάρθρωσης για τη διαχείριση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εσωτερικές Υποθέσεις (AMIF/ISF) και τις αντίστοιχες συνεισφορές στην Ελλάδα. Ο λογαριασμός θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων των εθνικών προγραμμάτων AMIF/ISF. Ο ξεχωριστός λογαριασμός θα δημιουργηθεί μέχρι τον Μάιο του 2016 με κεφάλαια από την κυβέρνηση που θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προκαταβολές που ορίζονται από την Επιτροπή και την αντίστοιχη εθνική συγχρηματοδότηση. Τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αυτού του λογαριασμού θα παρέχονται μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή].  [Σχόλιο: Πρόκειται για ταμείο το οποίο θα διαχειρίζεται τα χρήματα της Ε.Ε. για την ελάφρυνη του κόστους εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης. Τα ποσά αυτά διατίθενται στις ΜΚΟ και δεν αφορούν τις δαπάνες της κεντρικής διοίκησης. Το ταμείο αυτό θα δίνει αναφορά στην Ε.Ε. μηνιαίως] .

2.4.2 Δημό​σιες Συμβάσεις

Η Ελλάδα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων,  [Σχόλιο: Για αυτό προφανώς έχει επιχειρήσει μέχρι στιγμής 2 φορές να καταργήσει το σύστημα Διαύγειας και το αντίστοιχο σύστημα διαφάνειας περί δημοσίων συμβάσεων και μάλιστα με αναδρομική ισχύ]  την πρόληψη καθιερωμένων παθογενειών και την εξασφάλιση μεγαλύτερου ελέγχου και λογοδοσίας. Με βάση το σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015 οι αρχές:

i. [Μέχρι τον Μάιο 2016] θα υιοθετήσουν ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25), και της θέσπισης μίας Αρχής Εξέτασης Προσφυγών που θα παρέχει γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής, όπως περιγράφονται στην Οδηγία για το συντονισμό των νομοθετικών, ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (EU Remedies Directives- πρωτοβάθμιες προσφυγές). Η Αρχή Εξέτασης Προσφυγών θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.  [Σχόλιο: Νέα αρχή ελέγχου συμβάσεων] 

ii. Μέχρι τον Φεβρουάριο 2017, οι αρχές θα υιοθετήσουν μέτρα για τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση του συστήματος ένδικων μέσων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (δευτεροβάθμιες προσφυγές), λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργία της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Ιούνιο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα) και θα προτείνουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

iii. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.

iv. Μέχρι [την 1η Ιουνίου] 2016, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών για τις ανάγκες του 2017 και εξής, στη βάση ενός σχεδίου που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα. Η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάιο του 2016, μια εθνική στρατηγική που θα προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης.
2.4 Δημοσιονομική πολιτική και σύστημα δημόσιων προμηθειών

2.4.1. Δημοσιονομική πολιτική

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των ελέγχων των δαπανών, στην εκκαθάριση καθυστερημένων οφειλών και στην ενίσχυση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισμό και της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων.

Βασική προϋπόθεση του Οργανικού Νόμου για τον προϋπολογισμό που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 είναι η μεταφορά των Γραφείων Φορολογικού Ελέγχου στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) μέχρι τον Ιανουάριο του 2017  [Σχόλιο: Ο προηγούμενος επικεφαλής του ΣΔΟΕ έχει καταγγείλει ότι η μεταφορά αυτή με τον τρόπο και τη βιασύνη που γίνεται ουσιαστικά οδηγεί στην παραγραφή δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων ελέγχου] . Για να γίνει η μεταφορά σταδιακά, οι αρχές θα πρέπει: i) να φτιάξουν ένα πλάνο δράσης και να συμπεριλάβουν όλες τις δραστηριότητες και τα ορόσημα για τη μεταφορά των ευθυνών [Μάιος] 2016. ii) το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να καθορίσουν τις ευθύνες και τη δομή των ΓΔΟΥ [Ιούνιος] 2016) (iii) να εκδώσουν από κοινού το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μια εγκύκλιο η οποία θα ορίζει τις αρμοδιότητες των Γραφείων Λογιστικού Ελέγχου ([Ιούνιος] 2016) iv) να παράσχουν στις ΓΔΟΥ επαρκές προσωπικό (Ιούνιος 2016 ανάλογα με την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του προσωπικού v) να εξασφαλίσουν την πρόσβαση του προσωπικού των ΓΔΟΥ στο ηλεκτρικό σύστημα των Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης (Σεπτέμβριος 2016). Οι αρχές επιπλέον θα εργαστούν στην εύρεση λύσης για τις περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων που στερούνται πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης vi) να παράσχουν πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό [Ιούνιος] 2016 και θα προβούν σε εκπαίδευση έως τον Οκτώβριο 2016.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανικού Νόμου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2016, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], των προγενέστερου ελέγχου των οφειλών του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πλήρως λειτουργικό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται. Οι αρχές θα στελεχώσουν πλήρως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μέχρι τον [Ιούλιο του 2016], το οποίο αναμένεται να γνωμοδοτήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η Ελλάδα πρέπει να διαβουλευθεί με τους θεσμούς για το σχέδιο του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβάνοντας και τις μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες θα στηριχθούν τα κύρια φορολογικά μέτρα που προβλέπονται.

Η κυβέρνηση θα σχεδιάσει νέο σχέδιο κατάρτισης προϋπολογισμού και λογιστικό σχέδιο  [Σχόλιο: Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο συντάσσεται ο προϋπολογισμός του κράτους] , εγκαίρως (Δεκέμβριος 2016) μέχρι τον προϋπολογισμό του 2018. Για να ενισχυθεί το λογιστικό σχέδιο, οι αρχές δεσμεύονται να: i) συμφωνήσουν σε μια σταδιακή προσέγγιση και σχεδιασμό του Λογιστικού Σχεδίου, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016. και ii) να αναπτύξουν τον οικονομικό σχεδιασμό με τη συμβουλή των ενδιαφερόμενων μερών (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016).

Οι αρχές παρουσίασαν ένα σχέδιο για την ολοκλήρωση και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα το εφαρμόσουν το συντομότερο όταν το επιτρέψει η κατάσταση ρευστότητας  [Σχόλιο: Τα χρήματα που χρωστάει άτοκα το δημόσιο (7 δισ. ευρώ) στους πολίτες θα δοθούν... αλλά όταν θα υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Κάντε εσείς τους υπολογισμούς σας]  (συνεχής δράση). Οι αρχές στη συνέχεια θα εκκαθαρίσουν το ποσό των ανεξόφλητων καθυστερημένων δαπανών [xx δισεκατομμύρια ευρώ] μέχρι το τέλος του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των καθυστερούμενων μη επεξεργασμένων επιστροφών φόρου και συντάξεων. Οι αρχές θα παρέχουν μια προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου των καθυστερούμενων οφειλών που διεξήχθη από τον Ιανουάριο [μέχρι το τέλος Μαΐου του 2016] και μια πλήρη έκθεση μέχρι [το τέλος Ιουνίου 2016]. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια από τις ασφαλιστικές εισφορές θα μεταφερθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία στα ταμεία υγείας και στα νοσοκομεία προκειμένου να εκκαθαριστεί το υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων που αφορούν την υγεία, σύμφωνα με τους στόχους του KPI.

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει από τον [Ιούνιο] του 2016 το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών  (βασικό παραδοτέο) , συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και διασφαλίσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά των υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταβίβαση μετρητών και δαπανών) στον ΕΟΠΥΥ κατά την διάρκεια της σχετικής περιόδου. Οι αρχές θα συντάξουν έκθεση [Ιούνιος 2016] σχετικά με τα αποτελέσματα των υποχρεώσεων του ελέγχου του ΕΟΠΥΥ. Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες με βάση τους βασικούς δείκτες απόδοσης.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις εργασίες για την βελτίωση του κατακερματισμένου συστήματος διαχείρισης ρευστού. Οι αρχές θα συντάξουν τον [Απρίλιο 2016] έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση των κεντρικών φορέων διοίκησης με Υπουργική Απόφαση ζητώντας να μεταφερθούν στους λογαριασμούς στο δημόσιο ταμείο ενιαίου λογαριασμού (TSA). Οι αρχές θα καθορίσουν τον [Μάιο] του 2016 ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της λειτουργίας ταμειακού προγραμματισμού και μια επιτροπή διαχείρισης ρευστού υψηλού επιπέδου, η οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από GAO, ΟΔΔΗΧ, SGPR. Οι αρχές θα συντάξουν από τον Ιούνιο του 2016 σχέδιο δράσης για την παγίωση των τραπεζικών λογαριασμών των θυγατρικών και θα ιδρύσει μέχρι τον Μάιο του 2016 μια ομάδα εργασίας για το σκοπό αυτό. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην διαχείριση ρευστού οι αρχές θα κλείσουν τους λογαριασμούς στις εμπορικές τράπεζες, θα μεταφέρουν τα ποσά σε ένα ενιαίο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα υποβάλουν συνολική κατάσταση στα θεσμικά όργανα μέχρι τον [Ιούλιο] 2016

[Το υπουργείο οικονομικών θα δημιουργήσει ένα λογαριασμό κλειστής διάρθρωσης για τη διαχείριση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εσωτερικές Υποθέσεις (AMIF/ISF) και τις αντίστοιχες συνεισφορές στην Ελλάδα. Ο λογαριασμός θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων των εθνικών προγραμμάτων AMIF/ISF. Ο ξεχωριστός λογαριασμός θα δημιουργηθεί μέχρι τον Μάιο του 2016 με κεφάλαια από την κυβέρνηση που θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προκαταβολές που ορίζονται από την Επιτροπή και την αντίστοιχη εθνική συγχρηματοδότηση. Τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αυτού του λογαριασμού θα παρέχονται μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή].  [Σχόλιο: Πρόκειται για ταμείο το οποίο θα διαχειρίζεται τα χρήματα της Ε.Ε. για την ελάφρυνη του κόστους εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης. Τα ποσά αυτά διατίθενται στις ΜΚΟ και δεν αφορούν τις δαπάνες της κεντρικής διοίκησης. Το ταμείο αυτό θα δίνει αναφορά στην Ε.Ε. μηνιαίως] .

2.4.2 Δημό​σιες Συμβάσεις

Η Ελλάδα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων,  [Σχόλιο: Για αυτό προφανώς έχει επιχειρήσει μέχρι στιγμής 2 φορές να καταργήσει το σύστημα Διαύγειας και το αντίστοιχο σύστημα διαφάνειας περί δημοσίων συμβάσεων και μάλιστα με αναδρομική ισχύ]  την πρόληψη καθιερωμένων παθογενειών και την εξασφάλιση μεγαλύτερου ελέγχου και λογοδοσίας. Με βάση το σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015 οι αρχές:

i. [Μέχρι τον Μάιο 2016] θα υιοθετήσουν ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25), και της θέσπισης μίας Αρχής Εξέτασης Προσφυγών που θα παρέχει γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής, όπως περιγράφονται στην Οδηγία για το συντονισμό των νομοθετικών, ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (EU Remedies Directives- πρωτοβάθμιες προσφυγές). Η Αρχή Εξέτασης Προσφυγών θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.  [Σχόλιο: Νέα αρχή ελέγχου συμβάσεων] 

ii. Μέχρι τον Φεβρουάριο 2017, οι αρχές θα υιοθετήσουν μέτρα για τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση του συστήματος ένδικων μέσων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (δευτεροβάθμιες προσφυγές), λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργία της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Ιούνιο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα) και θα προτείνουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

iii. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.

iv. Μέχρι [την 1η Ιουνίου] 2016, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών για τις ανάγκες του 2017 και εξής, στη βάση ενός σχεδίου που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα. Η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάιο του 2016, μια εθνική στρατηγική που θα προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης.

2.4 Δημοσιονομική πολιτική και σύστημα δημόσιων προμηθειών

2.4.1. Δημοσιονομική πολιτική

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των ελέγχων των δαπανών, στην εκκαθάριση καθυστερημένων οφειλών και στην ενίσχυση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισμό και της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων.

Βασική προϋπόθεση του Οργανικού Νόμου για τον προϋπολογισμό που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 είναι η μεταφορά των Γραφείων Φορολογικού Ελέγχου στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) μέχρι τον Ιανουάριο του 2017  [Σχόλιο: Ο προηγούμενος επικεφαλής του ΣΔΟΕ έχει καταγγείλει ότι η μεταφορά αυτή με τον τρόπο και τη βιασύνη που γίνεται ουσιαστικά οδηγεί στην παραγραφή δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων ελέγχου] . Για να γίνει η μεταφορά σταδιακά, οι αρχές θα πρέπει: i) να φτιάξουν ένα πλάνο δράσης και να συμπεριλάβουν όλες τις δραστηριότητες και τα ορόσημα για τη μεταφορά των ευθυνών [Μάιος] 2016. ii) το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να καθορίσουν τις ευθύνες και τη δομή των ΓΔΟΥ [Ιούνιος] 2016) (iii) να εκδώσουν από κοινού το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μια εγκύκλιο η οποία θα ορίζει τις αρμοδιότητες των Γραφείων Λογιστικού Ελέγχου ([Ιούνιος] 2016) iv) να παράσχουν στις ΓΔΟΥ επαρκές προσωπικό (Ιούνιος 2016 ανάλογα με την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του προσωπικού v) να εξασφαλίσουν την πρόσβαση του προσωπικού των ΓΔΟΥ στο ηλεκτρικό σύστημα των Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης (Σεπτέμβριος 2016). Οι αρχές επιπλέον θα εργαστούν στην εύρεση λύσης για τις περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων που στερούνται πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης vi) να παράσχουν πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό [Ιούνιος] 2016 και θα προβούν σε εκπαίδευση έως τον Οκτώβριο 2016.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανικού Νόμου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2016, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], των προγενέστερου ελέγχου των οφειλών του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πλήρως λειτουργικό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται. Οι αρχές θα στελεχώσουν πλήρως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μέχρι τον [Ιούλιο του 2016], το οποίο αναμένεται να γνωμοδοτήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η Ελλάδα πρέπει να διαβουλευθεί με τους θεσμούς για το σχέδιο του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβάνοντας και τις μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες θα στηριχθούν τα κύρια φορολογικά μέτρα που προβλέπονται.

Η κυβέρνηση θα σχεδιάσει νέο σχέδιο κατάρτισης προϋπολογισμού και λογιστικό σχέδιο  [Σχόλιο: Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο συντάσσεται ο προϋπολογισμός του κράτους] , εγκαίρως (Δεκέμβριος 2016) μέχρι τον προϋπολογισμό του 2018. Για να ενισχυθεί το λογιστικό σχέδιο, οι αρχές δεσμεύονται να: i) συμφωνήσουν σε μια σταδιακή προσέγγιση και σχεδιασμό του Λογιστικού Σχεδίου, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016. και ii) να αναπτύξουν τον οικονομικό σχεδιασμό με τη συμβουλή των ενδιαφερόμενων μερών (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016).

Οι αρχές παρουσίασαν ένα σχέδιο για την ολοκλήρωση και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα το εφαρμόσουν το συντομότερο όταν το επιτρέψει η κατάσταση ρευστότητας  [Σχόλιο: Τα χρήματα που χρωστάει άτοκα το δημόσιο (7 δισ. ευρώ) στους πολίτες θα δοθούν... αλλά όταν θα υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Κάντε εσείς τους υπολογισμούς σας]  (συνεχής δράση). Οι αρχές στη συνέχεια θα εκκαθαρίσουν το ποσό των ανεξόφλητων καθυστερημένων δαπανών [xx δισεκατομμύρια ευρώ] μέχρι το τέλος του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των καθυστερούμενων μη επεξεργασμένων επιστροφών φόρου και συντάξεων. Οι αρχές θα παρέχουν μια προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου των καθυστερούμενων οφειλών που διεξήχθη από τον Ιανουάριο [μέχρι το τέλος Μαΐου του 2016] και μια πλήρη έκθεση μέχρι [το τέλος Ιουνίου 2016]. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια από τις ασφαλιστικές εισφορές θα μεταφερθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία στα ταμεία υγείας και στα νοσοκομεία προκειμένου να εκκαθαριστεί το υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων που αφορούν την υγεία, σύμφωνα με τους στόχους του KPI.

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει από τον [Ιούνιο] του 2016 το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών  (βασικό παραδοτέο) , συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και διασφαλίσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά των υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταβίβαση μετρητών και δαπανών) στον ΕΟΠΥΥ κατά την διάρκεια της σχετικής περιόδου. Οι αρχές θα συντάξουν έκθεση [Ιούνιος 2016] σχετικά με τα αποτελέσματα των υποχρεώσεων του ελέγχου του ΕΟΠΥΥ. Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες με βάση τους βασικούς δείκτες απόδοσης.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις εργασίες για την βελτίωση του κατακερματισμένου συστήματος διαχείρισης ρευστού. Οι αρχές θα συντάξουν τον [Απρίλιο 2016] έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση των κεντρικών φορέων διοίκησης με Υπουργική Απόφαση ζητώντας να μεταφερθούν στους λογαριασμούς στο δημόσιο ταμείο ενιαίου λογαριασμού (TSA). Οι αρχές θα καθορίσουν τον [Μάιο] του 2016 ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της λειτουργίας ταμειακού προγραμματισμού και μια επιτροπή διαχείρισης ρευστού υψηλού επιπέδου, η οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από GAO, ΟΔΔΗΧ, SGPR. Οι αρχές θα συντάξουν από τον Ιούνιο του 2016 σχέδιο δράσης για την παγίωση των τραπεζικών λογαριασμών των θυγατρικών και θα ιδρύσει μέχρι τον Μάιο του 2016 μια ομάδα εργασίας για το σκοπό αυτό. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην διαχείριση ρευστού οι αρχές θα κλείσουν τους λογαριασμούς στις εμπορικές τράπεζες, θα μεταφέρουν τα ποσά σε ένα ενιαίο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα υποβάλουν συνολική κατάσταση στα θεσμικά όργανα μέχρι τον [Ιούλιο] 2016

[Το υπουργείο οικονομικών θα δημιουργήσει ένα λογαριασμό κλειστής διάρθρωσης για τη διαχείριση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εσωτερικές Υποθέσεις (AMIF/ISF) και τις αντίστοιχες συνεισφορές στην Ελλάδα. Ο λογαριασμός θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων των εθνικών προγραμμάτων AMIF/ISF. Ο ξεχωριστός λογαριασμός θα δημιουργηθεί μέχρι τον Μάιο του 2016 με κεφάλαια από την κυβέρνηση που θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προκαταβολές που ορίζονται από την Επιτροπή και την αντίστοιχη εθνική συγχρηματοδότηση. Τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αυτού του λογαριασμού θα παρέχονται μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή].  [Σχόλιο: Πρόκειται για ταμείο το οποίο θα διαχειρίζεται τα χρήματα της Ε.Ε. για την ελάφρυνη του κόστους εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης. Τα ποσά αυτά διατίθενται στις ΜΚΟ και δεν αφορούν τις δαπάνες της κεντρικής διοίκησης. Το ταμείο αυτό θα δίνει αναφορά στην Ε.Ε. μηνιαίως] .

2.4.2 Δημό​σιες Συμβάσεις

Η Ελλάδα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων,  [Σχόλιο: Για αυτό προφανώς έχει επιχειρήσει μέχρι στιγμής 2 φορές να καταργήσει το σύστημα Διαύγειας και το αντίστοιχο σύστημα διαφάνειας περί δημοσίων συμβάσεων και μάλιστα με αναδρομική ισχύ]  την πρόληψη καθιερωμένων παθογενειών και την εξασφάλιση μεγαλύτερου ελέγχου και λογοδοσίας. Με βάση το σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015 οι αρχές:

i. [Μέχρι τον Μάιο 2016] θα υιοθετήσουν ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25), και της θέσπισης μίας Αρχής Εξέτασης Προσφυγών που θα παρέχει γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής, όπως περιγράφονται στην Οδηγία για το συντονισμό των νομοθετικών, ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (EU Remedies Directives- πρωτοβάθμιες προσφυγές). Η Αρχή Εξέτασης Προσφυγών θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.  [Σχόλιο: Νέα αρχή ελέγχου συμβάσεων] 

ii. Μέχρι τον Φεβρουάριο 2017, οι αρχές θα υιοθετήσουν μέτρα για τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση του συστήματος ένδικων μέσων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (δευτεροβάθμιες προσφυγές), λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργία της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Ιούνιο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα) και θα προτείνουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

iii. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.

iv. Μέχρι [την 1η Ιουνίου] 2016, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών για τις ανάγκες του 2017 και εξής, στη βάση ενός σχεδίου που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα. Η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάιο του 2016, μια εθνική στρατηγική που θα προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης.

2.4 Δημοσιονομική πολιτική και σύστημα δημόσιων προμηθειών

2.4.1. Δημοσιονομική πολιτική

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των ελέγχων των δαπανών, στην εκκαθάριση καθυστερημένων οφειλών και στην ενίσχυση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισμό και της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων.

Βασική προϋπόθεση του Οργανικού Νόμου για τον προϋπολογισμό που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 είναι η μεταφορά των Γραφείων Φορολογικού Ελέγχου στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) μέχρι τον Ιανουάριο του 2017  [Σχόλιο: Ο προηγούμενος επικεφαλής του ΣΔΟΕ έχει καταγγείλει ότι η μεταφορά αυτή με τον τρόπο και τη βιασύνη που γίνεται ουσιαστικά οδηγεί στην παραγραφή δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων ελέγχου] . Για να γίνει η μεταφορά σταδιακά, οι αρχές θα πρέπει: i) να φτιάξουν ένα πλάνο δράσης και να συμπεριλάβουν όλες τις δραστηριότητες και τα ορόσημα για τη μεταφορά των ευθυνών [Μάιος] 2016. ii) το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να καθορίσουν τις ευθύνες και τη δομή των ΓΔΟΥ [Ιούνιος] 2016) (iii) να εκδώσουν από κοινού το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μια εγκύκλιο η οποία θα ορίζει τις αρμοδιότητες των Γραφείων Λογιστικού Ελέγχου ([Ιούνιος] 2016) iv) να παράσχουν στις ΓΔΟΥ επαρκές προσωπικό (Ιούνιος 2016 ανάλογα με την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του προσωπικού v) να εξασφαλίσουν την πρόσβαση του προσωπικού των ΓΔΟΥ στο ηλεκτρικό σύστημα των Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης (Σεπτέμβριος 2016). Οι αρχές επιπλέον θα εργαστούν στην εύρεση λύσης για τις περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων που στερούνται πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης vi) να παράσχουν πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό [Ιούνιος] 2016 και θα προβούν σε εκπαίδευση έως τον Οκτώβριο 2016.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανικού Νόμου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2016, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], των προγενέστερου ελέγχου των οφειλών του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πλήρως λειτουργικό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται. Οι αρχές θα στελεχώσουν πλήρως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μέχρι τον [Ιούλιο του 2016], το οποίο αναμένεται να γνωμοδοτήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η Ελλάδα πρέπει να διαβουλευθεί με τους θεσμούς για το σχέδιο του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβάνοντας και τις μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες θα στηριχθούν τα κύρια φορολογικά μέτρα που προβλέπονται.

Η κυβέρνηση θα σχεδιάσει νέο σχέδιο κατάρτισης προϋπολογισμού και λογιστικό σχέδιο  [Σχόλιο: Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο συντάσσεται ο προϋπολογισμός του κράτους] , εγκαίρως (Δεκέμβριος 2016) μέχρι τον προϋπολογισμό του 2018. Για να ενισχυθεί το λογιστικό σχέδιο, οι αρχές δεσμεύονται να: i) συμφωνήσουν σε μια σταδιακή προσέγγιση και σχεδιασμό του Λογιστικού Σχεδίου, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016. και ii) να αναπτύξουν τον οικονομικό σχεδιασμό με τη συμβουλή των ενδιαφερόμενων μερών (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016).

Οι αρχές παρουσίασαν ένα σχέδιο για την ολοκλήρωση και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα το εφαρμόσουν το συντομότερο όταν το επιτρέψει η κατάσταση ρευστότητας  [Σχόλιο: Τα χρήματα που χρωστάει άτοκα το δημόσιο (7 δισ. ευρώ) στους πολίτες θα δοθούν... αλλά όταν θα υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Κάντε εσείς τους υπολογισμούς σας]  (συνεχής δράση). Οι αρχές στη συνέχεια θα εκκαθαρίσουν το ποσό των ανεξόφλητων καθυστερημένων δαπανών [xx δισεκατομμύρια ευρώ] μέχρι το τέλος του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των καθυστερούμενων μη επεξεργασμένων επιστροφών φόρου και συντάξεων. Οι αρχές θα παρέχουν μια προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου των καθυστερούμενων οφειλών που διεξήχθη από τον Ιανουάριο [μέχρι το τέλος Μαΐου του 2016] και μια πλήρη έκθεση μέχρι [το τέλος Ιουνίου 2016]. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια από τις ασφαλιστικές εισφορές θα μεταφερθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία στα ταμεία υγείας και στα νοσοκομεία προκειμένου να εκκαθαριστεί το υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων που αφορούν την υγεία, σύμφωνα με τους στόχους του KPI.

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει από τον [Ιούνιο] του 2016 το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών  (βασικό παραδοτέο) , συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και διασφαλίσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά των υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταβίβαση μετρητών και δαπανών) στον ΕΟΠΥΥ κατά την διάρκεια της σχετικής περιόδου. Οι αρχές θα συντάξουν έκθεση [Ιούνιος 2016] σχετικά με τα αποτελέσματα των υποχρεώσεων του ελέγχου του ΕΟΠΥΥ. Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες με βάση τους βασικούς δείκτες απόδοσης.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις εργασίες για την βελτίωση του κατακερματισμένου συστήματος διαχείρισης ρευστού. Οι αρχές θα συντάξουν τον [Απρίλιο 2016] έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση των κεντρικών φορέων διοίκησης με Υπουργική Απόφαση ζητώντας να μεταφερθούν στους λογαριασμούς στο δημόσιο ταμείο ενιαίου λογαριασμού (TSA). Οι αρχές θα καθορίσουν τον [Μάιο] του 2016 ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της λειτουργίας ταμειακού προγραμματισμού και μια επιτροπή διαχείρισης ρευστού υψηλού επιπέδου, η οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από GAO, ΟΔΔΗΧ, SGPR. Οι αρχές θα συντάξουν από τον Ιούνιο του 2016 σχέδιο δράσης για την παγίωση των τραπεζικών λογαριασμών των θυγατρικών και θα ιδρύσει μέχρι τον Μάιο του 2016 μια ομάδα εργασίας για το σκοπό αυτό. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην διαχείριση ρευστού οι αρχές θα κλείσουν τους λογαριασμούς στις εμπορικές τράπεζες, θα μεταφέρουν τα ποσά σε ένα ενιαίο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα υποβάλουν συνολική κατάσταση στα θεσμικά όργανα μέχρι τον [Ιούλιο] 2016

[Το υπουργείο οικονομικών θα δημιουργήσει ένα λογαριασμό κλειστής διάρθρωσης για τη διαχείριση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εσωτερικές Υποθέσεις (AMIF/ISF) και τις αντίστοιχες συνεισφορές στην Ελλάδα. Ο λογαριασμός θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων των εθνικών προγραμμάτων AMIF/ISF. Ο ξεχωριστός λογαριασμός θα δημιουργηθεί μέχρι τον Μάιο του 2016 με κεφάλαια από την κυβέρνηση που θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προκαταβολές που ορίζονται από την Επιτροπή και την αντίστοιχη εθνική συγχρηματοδότηση. Τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αυτού του λογαριασμού θα παρέχονται μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή].  [Σχόλιο: Πρόκειται για ταμείο το οποίο θα διαχειρίζεται τα χρήματα της Ε.Ε. για την ελάφρυνη του κόστους εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης. Τα ποσά αυτά διατίθενται στις ΜΚΟ και δεν αφορούν τις δαπάνες της κεντρικής διοίκησης. Το ταμείο αυτό θα δίνει αναφορά στην Ε.Ε. μηνιαίως] .

2.4.2 Δημό​σιες Συμβάσεις

Η Ελλάδα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων,  [Σχόλιο: Για αυτό προφανώς έχει επιχειρήσει μέχρι στιγμής 2 φορές να καταργήσει το σύστημα Διαύγειας και το αντίστοιχο σύστημα διαφάνειας περί δημοσίων συμβάσεων και μάλιστα με αναδρομική ισχύ]  την πρόληψη καθιερωμένων παθογενειών και την εξασφάλιση μεγαλύτερου ελέγχου και λογοδοσίας. Με βάση το σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015 οι αρχές:

i. [Μέχρι τον Μάιο 2016] θα υιοθετήσουν ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25), και της θέσπισης μίας Αρχής Εξέτασης Προσφυγών που θα παρέχει γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής, όπως περιγράφονται στην Οδηγία για το συντονισμό των νομοθετικών, ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (EU Remedies Directives- πρωτοβάθμιες προσφυγές). Η Αρχή Εξέτασης Προσφυγών θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.  [Σχόλιο: Νέα αρχή ελέγχου συμβάσεων] 

ii. Μέχρι τον Φεβρουάριο 2017, οι αρχές θα υιοθετήσουν μέτρα για τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση του συστήματος ένδικων μέσων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (δευτεροβάθμιες προσφυγές), λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργία της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Ιούνιο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα) και θα προτείνουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

iii. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.

iv. Μέχρι [την 1η Ιουνίου] 2016, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών για τις ανάγκες του 2017 και εξής, στη βάση ενός σχεδίου που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα. Η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάιο του 2016, μια εθνική στρατηγική που θα προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων το πνεύμα της συμφωνίας στοχεύει θεωρητικά στην μεγαλύτερη διαφάνεια και στην αποφυγή των γνωστών παθογενειών. Ωστόσο η μεταφορά των ελέγχων της εφορίας στην νέα αρχή που σύμφωνα με τους εφόρους θα επιφέρει διαγραφή δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων καθώς και η συχνή προσπάθεια κατάργησης της υποχρέωσης ανάρτησης των δημοσίων συμβάσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα δημιουργούν ερωτηματικά για το ποιες ακριβώς θα είναι οι «ρεαλιστικές λύσεις» που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επιπλέον στην ενότητα αυτή γίνεται μια αόριστη αναφορά περί της απόδοσης των άτοκων ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου «όταν θα το επιτρέψει η ρευστότητα». Σύμφωνα με τον κύριο Χουλιαράκη το ύψος αυτών των οφειλών είναι  σήμερα κοντά στα 7 δισ. ευρώ. Η δημόσιά δήλωσή του περί απόδοσης των οφειλών μέχρι το τέλος του χρόνου είναι τουλάχιστον αισιόδοξη. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.