Μνημόνιο 3.5

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2.4 Δημοσιονομική πολιτική και σύστημα δημόσιων προμηθειών

2.4.1. Δημοσιονομική πολιτική

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των ελέγχων των δαπανών, στην εκκαθάριση καθυστερημένων οφειλών και στην ενίσχυση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισμό και της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων.

Βασική προϋπόθεση του Οργανικού Νόμου για τον προϋπολογισμό που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 είναι η μεταφορά των Γραφείων Φορολογικού Ελέγχου στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) μέχρι τον Ιανουάριο του 2017  [Σχόλιο: Ο προηγούμενος επικεφαλής του ΣΔΟΕ έχει καταγγείλει ότι η μεταφορά αυτή με τον τρόπο και τη βιασύνη που γίνεται ουσιαστικά οδηγεί στην παραγραφή δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων ελέγχου] . Για να γίνει η μεταφορά σταδιακά, οι αρχές θα πρέπει: i) να φτιάξουν ένα πλάνο δράσης και να συμπεριλάβουν όλες τις δραστηριότητες και τα ορόσημα για τη μεταφορά των ευθυνών [Μάιος] 2016. ii) το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να καθορίσουν τις ευθύνες και τη δομή των ΓΔΟΥ [Ιούνιος] 2016) (iii) να εκδώσουν από κοινού το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μια εγκύκλιο η οποία θα ορίζει τις αρμοδιότητες των Γραφείων Λογιστικού Ελέγχου ([Ιούνιος] 2016) iv) να παράσχουν στις ΓΔΟΥ επαρκές προσωπικό (Ιούνιος 2016 ανάλογα με την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του προσωπικού v) να εξασφαλίσουν την πρόσβαση του προσωπικού των ΓΔΟΥ στο ηλεκτρικό σύστημα των Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης (Σεπτέμβριος 2016). Οι αρχές επιπλέον θα εργαστούν στην εύρεση λύσης για τις περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων που στερούνται πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης vi) να παράσχουν πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό [Ιούνιος] 2016 και θα προβούν σε εκπαίδευση έως τον Οκτώβριο 2016.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανικού Νόμου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2016, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], των προγενέστερου ελέγχου των οφειλών του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πλήρως λειτουργικό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται. Οι αρχές θα στελεχώσουν πλήρως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μέχρι τον [Ιούλιο του 2016], το οποίο αναμένεται να γνωμοδοτήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η Ελλάδα πρέπει να διαβουλευθεί με τους θεσμούς για το σχέδιο του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβάνοντας και τις μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες θα στηριχθούν τα κύρια φορολογικά μέτρα που προβλέπονται.

Η κυβέρνηση θα σχεδιάσει νέο σχέδιο κατάρτισης προϋπολογισμού και λογιστικό σχέδιο  [Σχόλιο: Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο συντάσσεται ο προϋπολογισμός του κράτους] , εγκαίρως (Δεκέμβριος 2016) μέχρι τον προϋπολογισμό του 2018. Για να ενισχυθεί το λογιστικό σχέδιο, οι αρχές δεσμεύονται να: i) συμφωνήσουν σε μια σταδιακή προσέγγιση και σχεδιασμό του Λογιστικού Σχεδίου, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016. και ii) να αναπτύξουν τον οικονομικό σχεδιασμό με τη συμβουλή των ενδιαφερόμενων μερών (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016).

Οι αρχές παρουσίασαν ένα σχέδιο για την ολοκλήρωση και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα το εφαρμόσουν το συντομότερο όταν το επιτρέψει η κατάσταση ρευστότητας  [Σχόλιο: Τα χρήματα που χρωστάει άτοκα το δημόσιο (7 δισ. ευρώ) στους πολίτες θα δοθούν... αλλά όταν θα υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Κάντε εσείς τους υπολογισμούς σας]  (συνεχής δράση). Οι αρχές στη συνέχεια θα εκκαθαρίσουν το ποσό των ανεξόφλητων καθυστερημένων δαπανών [xx δισεκατομμύρια ευρώ] μέχρι το τέλος του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των καθυστερούμενων μη επεξεργασμένων επιστροφών φόρου και συντάξεων. Οι αρχές θα παρέχουν μια προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου των καθυστερούμενων οφειλών που διεξήχθη από τον Ιανουάριο [μέχρι το τέλος Μαΐου του 2016] και μια πλήρη έκθεση μέχρι [το τέλος Ιουνίου 2016]. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια από τις ασφαλιστικές εισφορές θα μεταφερθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία στα ταμεία υγείας και στα νοσοκομεία προκειμένου να εκκαθαριστεί το υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων που αφορούν την υγεία, σύμφωνα με τους στόχους του KPI.

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει από τον [Ιούνιο] του 2016 το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών  (βασικό παραδοτέο) , συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και διασφαλίσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά των υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταβίβαση μετρητών και δαπανών) στον ΕΟΠΥΥ κατά την διάρκεια της σχετικής περιόδου. Οι αρχές θα συντάξουν έκθεση [Ιούνιος 2016] σχετικά με τα αποτελέσματα των υποχρεώσεων του ελέγχου του ΕΟΠΥΥ. Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες με βάση τους βασικούς δείκτες απόδοσης.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις εργασίες για την βελτίωση του κατακερματισμένου συστήματος διαχείρισης ρευστού. Οι αρχές θα συντάξουν τον [Απρίλιο 2016] έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση των κεντρικών φορέων διοίκησης με Υπουργική Απόφαση ζητώντας να μεταφερθούν στους λογαριασμούς στο δημόσιο ταμείο ενιαίου λογαριασμού (TSA). Οι αρχές θα καθορίσουν τον [Μάιο] του 2016 ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της λειτουργίας ταμειακού προγραμματισμού και μια επιτροπή διαχείρισης ρευστού υψηλού επιπέδου, η οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από GAO, ΟΔΔΗΧ, SGPR. Οι αρχές θα συντάξουν από τον Ιούνιο του 2016 σχέδιο δράσης για την παγίωση των τραπεζικών λογαριασμών των θυγατρικών και θα ιδρύσει μέχρι τον Μάιο του 2016 μια ομάδα εργασίας για το σκοπό αυτό. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην διαχείριση ρευστού οι αρχές θα κλείσουν τους λογαριασμούς στις εμπορικές τράπεζες, θα μεταφέρουν τα ποσά σε ένα ενιαίο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα υποβάλουν συνολική κατάσταση στα θεσμικά όργανα μέχρι τον [Ιούλιο] 2016

[Το υπουργείο οικονομικών θα δημιουργήσει ένα λογαριασμό κλειστής διάρθρωσης για τη διαχείριση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εσωτερικές Υποθέσεις (AMIF/ISF) και τις αντίστοιχες συνεισφορές στην Ελλάδα. Ο λογαριασμός θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων των εθνικών προγραμμάτων AMIF/ISF. Ο ξεχωριστός λογαριασμός θα δημιουργηθεί μέχρι τον Μάιο του 2016 με κεφάλαια από την κυβέρνηση που θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προκαταβολές που ορίζονται από την Επιτροπή και την αντίστοιχη εθνική συγχρηματοδότηση. Τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αυτού του λογαριασμού θα παρέχονται μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή].  [Σχόλιο: Πρόκειται για ταμείο το οποίο θα διαχειρίζεται τα χρήματα της Ε.Ε. για την ελάφρυνη του κόστους εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης. Τα ποσά αυτά διατίθενται στις ΜΚΟ και δεν αφορούν τις δαπάνες της κεντρικής διοίκησης. Το ταμείο αυτό θα δίνει αναφορά στην Ε.Ε. μηνιαίως] .

2.4.2 Δημό​σιες Συμβάσεις

Η Ελλάδα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων,  [Σχόλιο: Για αυτό προφανώς έχει επιχειρήσει μέχρι στιγμής 2 φορές να καταργήσει το σύστημα Διαύγειας και το αντίστοιχο σύστημα διαφάνειας περί δημοσίων συμβάσεων και μάλιστα με αναδρομική ισχύ]  την πρόληψη καθιερωμένων παθογενειών και την εξασφάλιση μεγαλύτερου ελέγχου και λογοδοσίας. Με βάση το σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015 οι αρχές:

i. [Μέχρι τον Μάιο 2016] θα υιοθετήσουν ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25), και της θέσπισης μίας Αρχής Εξέτασης Προσφυγών που θα παρέχει γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής, όπως περιγράφονται στην Οδηγία για το συντονισμό των νομοθετικών, ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (EU Remedies Directives- πρωτοβάθμιες προσφυγές). Η Αρχή Εξέτασης Προσφυγών θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.  [Σχόλιο: Νέα αρχή ελέγχου συμβάσεων] 

ii. Μέχρι τον Φεβρουάριο 2017, οι αρχές θα υιοθετήσουν μέτρα για τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση του συστήματος ένδικων μέσων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (δευτεροβάθμιες προσφυγές), λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργία της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Ιούνιο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα) και θα προτείνουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

iii. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.

iv. Μέχρι [την 1η Ιουνίου] 2016, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών για τις ανάγκες του 2017 και εξής, στη βάση ενός σχεδίου που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα. Η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάιο του 2016, μια εθνική στρατηγική που θα προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης.
2.4 Δημοσιονομική πολιτική και σύστημα δημόσιων προμηθειών

2.4.1. Δημοσιονομική πολιτική

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των ελέγχων των δαπανών, στην εκκαθάριση καθυστερημένων οφειλών και στην ενίσχυση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισμό και της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων.

Βασική προϋπόθεση του Οργανικού Νόμου για τον προϋπολογισμό που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 είναι η μεταφορά των Γραφείων Φορολογικού Ελέγχου στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) μέχρι τον Ιανουάριο του 2017. Για να γίνει η μεταφορά σταδιακά, οι αρχές θα πρέπει: i) να φτιάξουν ένα πλάνο δράσης και να συμπεριλάβουν όλες τις δραστηριότητες και τα ορόσημα για τη μεταφορά των ευθυνών [Μάιος] 2016. ii) το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να καθορίσουν τις ευθύνες και τη δομή των ΓΔΟΥ [Ιούνιος] 2016) (iii) να εκδώσουν από κοινού το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μια εγκύκλιο η οποία θα ορίζει τις αρμοδιότητες των Γραφείων Λογιστικού Ελέγχου ([Ιούνιος] 2016) iv) να παράσχουν στις ΓΔΟΥ επαρκές προσωπικό (Ιούνιος 2016 ανάλογα με την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του προσωπικού v) να εξασφαλίσουν την πρόσβαση του προσωπικού των ΓΔΟΥ στο ηλεκτρικό σύστημα των Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης (Σεπτέμβριος 2016). Οι αρχές επιπλέον θα εργαστούν στην εύρεση λύσης για τις περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων που στερούνται πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης vi) να παράσχουν πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό [Ιούνιος] 2016 και θα προβούν σε εκπαίδευση έως τον Οκτώβριο 2016.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανικού Νόμου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2016, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], των προγενέστερου ελέγχου των οφειλών του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πλήρως λειτουργικό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται. Οι αρχές θα στελεχώσουν πλήρως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μέχρι τον [Ιούλιο του 2016], το οποίο αναμένεται να γνωμοδοτήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η Ελλάδα πρέπει να διαβουλευθεί με τους θεσμούς για το σχέδιο του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβάνοντας και τις μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες θα στηριχθούν τα κύρια φορολογικά μέτρα που προβλέπονται.

Η κυβέρνηση θα σχεδιάσει νέο σχέδιο κατάρτισης προϋπολογισμού και λογιστικό σχέδιο, εγκαίρως (Δεκέμβριος 2016) μέχρι τον προϋπολογισμό του 2018. Για να ενισχυθεί το λογιστικό σχέδιο, οι αρχές δεσμεύονται να: i) συμφωνήσουν σε μια σταδιακή προσέγγιση και σχεδιασμό του Λογιστικού Σχεδίου, μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016. και ii) να αναπτύξουν τον οικονομικό σχεδιασμό με τη συμβουλή των ενδιαφερόμενων μερών (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016).

Οι αρχές παρουσίασαν ένα σχέδιο για την ολοκλήρωση και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα το εφαρμόσουν το συντομότερο όταν το επιτρέψει η κατάσταση ρευστότητας (συνεχής δράση). Οι αρχές στη συνέχεια θα εκκαθαρίσουν το ποσό των ανεξόφλητων καθυστερημένων δαπανών [xx δισεκατομμύρια ευρώ] μέχρι το τέλος του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των καθυστερούμενων μη επεξεργασμένων επιστροφών φόρου και συντάξεων. Οι αρχές θα παρέχουν μια προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου των καθυστερούμενων οφειλών που διεξήχθη από τον Ιανουάριο [μέχρι το τέλος Μαΐου του 2016] και μια πλήρη έκθεση μέχρι [το τέλος Ιουνίου 2016]. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια από τις ασφαλιστικές εισφορές θα μεταφερθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία στα ταμεία υγείας και στα νοσοκομεία προκειμένου να εκκαθαριστεί το υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων που αφορούν την υγεία, σύμφωνα με τους στόχους του KPI.

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει από τον [Ιούνιο] του 2016 το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (βασικό παραδοτέο), συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και διασφαλίσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά των υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταβίβαση μετρητών και δαπανών) στον ΕΟΠΥΥ κατά την διάρκεια της σχετικής περιόδου. Οι αρχές θα συντάξουν έκθεση [Ιούνιος 2016] σχετικά με τα αποτελέσματα των υποχρεώσεων του ελέγχου του ΕΟΠΥΥ. Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες με βάση τους βασικούς δείκτες απόδοσης.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις εργασίες για την βελτίωση του κατακερματισμένου συστήματος διαχείρισης ρευστού. Οι αρχές θα συντάξουν τον [Απρίλιο 2016] έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση των κεντρικών φορέων διοίκησης με Υπουργική Απόφαση ζητώντας να μεταφερθούν στους λογαριασμούς στο δημόσιο ταμείο ενιαίου λογαριασμού (TSA). Οι αρχές θα καθορίσουν τον [Μάιο] του 2016 ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της λειτουργίας ταμειακού προγραμματισμού και μια επιτροπή διαχείρισης ρευστού υψηλού επιπέδου, η οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από GAO, ΟΔΔΗΧ, SGPR. Οι αρχές θα συντάξουν από τον Ιούνιο του 2016 σχέδιο δράσης για την παγίωση των τραπεζικών λογαριασμών των θυγατρικών και θα ιδρύσει μέχρι τον Μάιο του 2016 μια ομάδα εργασίας για το σκοπό αυτό. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην διαχείριση ρευστού οι αρχές θα κλείσουν τους λογαριασμούς στις εμπορικές τράπεζες, θα μεταφέρουν τα ποσά σε ένα ενιαίο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα υποβάλουν συνολική κατάσταση στα θεσμικά όργανα μέχρι τον [Ιούλιο] 2016

[Το υπουργείο οικονομικών θα δημιουργήσει ένα λογαριασμό κλειστής διάρθρωσης για τη διαχείριση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εσωτερικές Υποθέσεις (AMIF/ISF) και τις αντίστοιχες συνεισφορές στην Ελλάδα. Ο λογαριασμός θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων των εθνικών προγραμμάτων AMIF/ISF. Ο ξεχωριστός λογαριασμός θα δημιουργηθεί μέχρι τον Μάιο του 2016 με κεφάλαια από την κυβέρνηση που θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προκαταβολές που ορίζονται από την Επιτροπή και την αντίστοιχη εθνική συγχρηματοδότηση. Τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αυτού του λογαριασμού θα παρέχονται μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή].

2.4.2 Δημό​σιες Συμβάσεις

Η Ελλάδα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, την πρόληψη καθιερωμένων παθογενειών και την εξασφάλιση μεγαλύτερου ελέγχου και λογοδοσίας. Με βάση το σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015 οι αρχές:

i. [Μέχρι τον Μάιο 2016] θα υιοθετήσουν ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25), και της θέσπισης μίας Αρχής Εξέτασης Προσφυγών που θα παρέχει γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής, όπως περιγράφονται στην Οδηγία για το συντονισμό των νομοθετικών, ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (EU Remedies Directives- πρωτοβάθμιες προσφυγές). Η Αρχή Εξέτασης Προσφυγών θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

ii. Μέχρι τον Φεβρουάριο 2017, οι αρχές θα υιοθετήσουν μέτρα για τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση του συστήματος ένδικων μέσων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (δευτεροβάθμιες προσφυγές), λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργία της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Ιούνιο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα) και θα προτείνουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

iii. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.

iv. Μέχρι [την 1η Ιουνίου] 2016, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών για τις ανάγκες του 2017 και εξής, στη βάση ενός σχεδίου που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα. Η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάιο του 2016, μια εθνική στρατηγική που θα προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης.

2.4 Public Financial Management and Public Procurement

2.4.1 Public financial management


The authorities commit to continuing reforms that aim at improving the budget process and expenditure controls, clearing arrears, and strengthening budget reporting and cash management.

A key requirement of the Organic Budget Law adopted in October 2015 is the transfer of financial management functions from the Fiscal Audit Offices (FAOs) to GDFSs by January 2017. To manage the transfer of functions smoothly, the authorities will: (i) prepare an action plan listing all activities and milestones for the transfer of responsibilities ([May] 2016); (ii) issue a joint MoF and MAREG circular defining responsibilities and organisation structure of GDFSs ([June] 2016); (iii) issue a joint MoF and MAREG circular defining the new responsibilities of FAOs ([June] 2016); (iv) provide GDFSs with adequate staff (June 2016) based on an assessment of the staff capacity; (v) ensure access of GDFS staff to the FMIS IT system (September 2016). The authorities will also work on a solution for the regional offices of ministries who lack access to the FMIS IT system; (vi) provide a training plan for GDFS staff by [June] 2016 and carry out training until October 2016.

The authorities will complete the entire OBL reform by end-December 2016, including termination by [June 2016] of the ex-ante audit of payments by the Hellenic Court of Audit.

The Greek Government is committed to making the Fiscal Council fully operational. The members of the Board were appointed. The Authorities will fully staff the Fiscal Council by [July 2016]; the Fiscal Council is expected to issue its first opinion by September 2016.

Greece shall discuss with the Institutions the preparation of the draft budget during the month of September, including the macroeconomic assumptions on which it is based as well as the main fiscal measures envisaged.

The Government will design a new government Budget Classification structure and Chart of Accounts (December 2016) in time for the 2018 Budget. To advance the work on the Chart of Accounts, the authorities commit to: (i) agree a phased approach and the structure for the Chart of Accounts for central and general government (by [June] 2016); and (ii) develop the economic classification in consultation with the concerned stakeholders (by September 2016).

The authorities presented a plan to complete the clearance of arrears and will implement it as soon as the liquidity situation allows them to do so (continuous action). The authorities will then clear the outstanding stock of spending arrears of [EUR XX billion] by end-Programme, including the clearance of the backlog of unprocessed tax refund and pension claims The authorities will provide a preliminary report on the results of the audit of arrears conducted in January [by end-May 2016] and a full report by [end-June 2016]. TheGovernment will ensure that budgeted social security contributions are transferred from social security funds to health funds and hospitals so as to clear the stock of health-related arrears, in line with the KPI targets.

The Government will present, by [June] 2016, the medium-term action plan to meet the requirements of the Late Payment Directive (key deliverable) including concrete measures and safeguards to ensure the transfer of IKA liabilities (cash transfers and expenditures) to EOPYY during the relevant period. The authorities will provide a report by [June 2016] on the results of the audit of EOPYY’s accounts payables. The authorities will continue to improve operations as measured by key performance indicators.

The Government will continue the work on improving the fragmented cash management system. The authorities will provide by [April 2016] a report on the compliance of central administration entities with the Ministerial Decision requiring them to transfer their accounts to the Treasury Single Account (TSA). The authorities will establish by [May] 2016 a working group to develop the cash planning function and a high level cash management committee, which will include representatives from GAO, PDMA and SGPR. The authorities will provide by June 2016 an action plan to consolidate the bank accounts of subordinate entities and establish by May 2016 a working group to this effect. Following the implementation of a cash management reform the authorities will close accordingly central government accounts in commercial banks and consolidate them in the Treasury Single Account and provide a report to the Institutions on the overall situation in [July] 2016.

[The Ministry of Finance will establish a ring-fenced account for the management of the EU Home Affairs Funds (AMIF/ISF) and of Greece's respective national contributions. The account will operate exclusively for the financing of the beneficiaries of the National Programmes AMIF/ISF.The ring-fenced account will be by May 2016 at the latest endowed by the government with funds equivalent at least to the advance payments provided by the Commission and to the corresponding national co-financing. Monthly reporting of the activities of this account will be provided to DG HOME of the European Commission].{This fund will be managing EU moneys. The capital will only be going to NGO's and the management will fall solely with the EU}

2.4.2 Public procurement

Greece needs to take further action in the area of public procurement to increase efficiency and transparency of the Greek public procurement system, prevent misconduct, and ensure more accountability and control. {This must obviously be the reason why previous govenments have tried twice to abolish the Government Transparency website} Based on the Action Plan on Public Procurement agreed with the European Commission in October 2015, the authorities will:

i. [By May 2016], adopt a consolidated, comprehensive and simplified legislative framework (primary and secondary legislation) agreed with the European Commission on public procurement and concessions, including the transposition of the new EU Directives on public procurement and concessions (2014/23, 2014/24, 2014/25), and the establishment of a Remedies Review Body to provide fast and effective remedies as provided for in the EU Remedies Directives (first-instance remedies). The Remedies Review Body shall start operating by 31 December 2016.

ii. By February 2017, the authorities will adopt measures to improve and reform the judicial remedies system in the area of public procurement (second-instance remedies), taking into account the establishment of the Remedies Review Body. In preparation, by June 2016, the authorities in cooperation with the Commission will complete a comprehensive assessment of the existing judicial remedies system, identifying problems (e.g. lack of effective and rapid remedies, delays, difficulty of obtaining damages, litigation costs) and proposing specific actions for reform.

iii. The authorities will continue to implement the actions on e-procurement as agreed with the European Commission in the action plan.
iv. By [1 June] 2016, a new central purchasing scheme for the needs of 2017 (onwards), on the basis of a plan developed in cooperation with the European Commission, will enter into force.

The authorities will ensure that the SPPA remains the principal institution in the area of public procurement in Greece. The SPPA will cooperate with other Greek Institutions and the Commission in order to agree by May 2016 a national strategy that will identify systemic deficiencies of the national public procurement system, and propose realistic solutions to be implemented by the authorities through an action plan.


2.4 Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών και Δημόσιες Συμβάσεις

2.4.1. Διαχείριση των δημοσίων οικονομικών

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των ελέγχων των δαπανών, στην εκκαθάριση καθυστερημένων οφειλών και στην ενίσχυση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισμό και της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων. Οι αρχές θα εκδώσουν νομοθεσία έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό με σκοπό: α) να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τους ανεξάρτητους φορείς, β) να καταργηθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων έλεγχοι από το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους υπολόγους, γ) να δοθούν στις ΓΔΟΥ αποκλειστικές αρμοδιότητες οικονομικής υπηρεσίας και στο ΓΛΚ εξουσίες για την εποπτεία των οικονομικών του δημόσιου τομέα, και δ) να καταργηθούν σταδιακά οι υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου, έως τον Ιανουάριο του 2007. Οι αρχές θα εκδώσουν δευτερογενή νομοθεσία για τον προσδιορισμό των μεταβατικών διατάξεων της μεταρρύθμισης του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2015, και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016.

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να καταστήσει λειτουργικό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πριν την οριστικοποίηση του Μνημονίου. Προς τούτο, η κυβέρνηση εξέδωσε Υπουργική Απόφαση για την έναρξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής των μελών του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των μελών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η κυβέρνηση θα εκδώσει έως τον Σεπτέμβριο του 2015, την απαιτούμενη δευτερογενή νομοθεσία για να καταστεί πλήρως λειτουργικό το Συμβούλιο (περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του προσωπικού του) έως τον Νοέμβριο του 2015. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν την επανεξέταση των εργασιών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με τεχνική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Δεκέμβριο του 2016 και θα εκδώσουν την απαιτούμενη νομοθεσία (Μάρτιος του 2017).

Βάσει του Δημοσιονομικού Συμφώνου, η ελληνική κυβέρνηση υποβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεσοπρόθεσμων χρηματοδοτικών της σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο ECOFIΝ την άνοιξη εκάστου έτους και επικαιροποιεί την μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική της πριν από τα τέλη Μαΐου εκάστου έτους σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος. Εκτός αυτού, ως μέρος του κοινού δημοσιονομικού χρονοδιαγράμματος, η Ελλάδα υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο έτος έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους μαζί με τις ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίστηκε. Η κυβέρνηση θα καταρτίσει νέα κρατική διάρθρωση της ονοματολογίας του προϋπολογισμού, καθώς και λογιστικό σχέδιο (Σεπτέμβριος 2016) ήτοι εγκαίρως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2018.

Οι αρχές θα παρουσιάσουν έως τον Σεπτέμβριο του 2015 σχέδιο για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, καθώς και των αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης, το οποίο θα θέσουν αμέσως σε εφαρμογή. Στη συνέχεια οι αρχές θα προβούν σε εκκαθάριση του υπολοίπου των καθυστερήσεων στις δαπάνες ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016 αφού ολοκληρωθεί λεπτομερής έλεγχος έως τα τέλη Ιανουαρίου 2016, και θα προβούν σε εκκαθάριση των καθυστερημένων αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει τη μεταφορά των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης προς τα ταμεία προνοίας και τα νοσοκομεία, ώστε να εκκαθαριστεί το σύνολο των σχετικών με την υγεία καθυστερούμενων οφειλών.

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έως τον Νοέμβριο του 2015 μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και εξασφαλίσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μεταβίβαση υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταφορές μετρητών και δαπάνες) στον ΕΟΠΠΥ εντός της αντίστοιχης περιόδου. Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα ολοκληρώσουν εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών πληρωτέων του ΕΟΠΠΥ και θα εξορθολογίσουν τη διαδικασία πληρωμών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν την επιχειρησιακή λειτουργία χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες επιδόσεων.

Για να βελτιωθεί το κατακερματισμένο σύστημα διαχείρισης μετρητών, η κυβέρνηση θα συμπεριλάβει όλες τις οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης στον ενιαίο λογαριασμό του δημόσιου ταμείου έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2015. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της διαχείρισης μετρητών οι αρχές θα κλείσουν τους αντίστοιχους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης σε εμπορικές τράπεζες και θα τους ενοποιήσουν στον ενιαίο λογαριασμό του δημόσιου ταμείου. Ως προαπαιτούμενο το Υπουργείο Οικονομικών θα οριοθετήσει τον λογαριασμό για τη διαχείριση των μέσων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και των εθνικών εισφορών της Ελλάδας. 

2.4.2 Δημόσιες συμβάσεις

Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, την πρόληψη ανάρμοστων συμπεριφορών και την εξασφάλιση μεγαλύτερης λογοδοσίας και έλεγχου. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα συνδράμει στην εφαρμογή, ένα σχέδιο δράσης που θα αναφέρει αναλυτικά τις λεπτομέρειες των παρακάτω ενεργειών (βασικό παραδοτέο). • Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25).

• Έως τον Δεκέμβριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση του συστήματος των μη ένδικων / διοικητικών μέσων. Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτομερή πρόταση για τη μεταρρύθμιση αυτή στην Επιτροπή μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.

• Έως τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχές θα εγκρίνουν μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος ένδικων μέσων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Σεπτέμβριο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα).

• Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.

• Έως τον Μάιο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, που θα θεσπιστεί σε συνεργασία με την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για τις ανάγκες του 2017.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα· η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, μια εθνική στρατηγική, να προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων το πνεύμα της συμφωνίας στοχεύει θεωρητικά στην μεγαλύτερη διαφάνεια και στην αποφυγή των γνωστών παθογενειών. Ωστόσο η μεταφορά των ελέγχων της εφορίας στην νέα αρχή που σύμφωνα με τους εφόρους θα επιφέρει διαγραφή δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων καθώς και η συχνή προσπάθεια κατάργησης της υποχρέωσης ανάρτησης των δημοσίων συμβάσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα δημιουργούν ερωτηματικά για το ποιες ακριβώς θα είναι οι «ρεαλιστικές λύσεις» που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επιπλέον στην ενότητα αυτή γίνεται μια αόριστη αναφορά περί της απόδοσης των άτοκων ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου «όταν θα το επιτρέψει η ρευστότητα». Σύμφωνα με τον κύριο Χουλιαράκη το ύψος αυτών των οφειλών είναι  σήμερα κοντά στα 7 δισ. ευρώ. Η δημόσιά δήλωσή του περί απόδοσης των οφειλών μέχρι το τέλος του χρόνου είναι τουλάχιστον αισιόδοξη. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.