Μνημόνιο 3.5

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

2.5.2. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσοκομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε αναθέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέπει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς.

i. Προκειμένου να στηρίξουν τον εξορθολογισμό των δαπανών, οι αρχές: α. Θα κάνουν συγκεκριμένα βήματα έως τον Δεκέμβριο του 2016  [Σχόλιο: Ενότητα που υπήρχε και στο προηγούμενο Μνημόνιο και απλά μεταφέρεται κατά ένα έτος]   (και αντιστοίχως έως τον Δεκέμβριο του 2017) ώστε να αυξήσουν: (i) το ποσοστό των κεντρικών προμηθειών στο 60% (και στο 80%) (ii) το μερίδιο των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνόλου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Αυτό συμπεριλαμβάνει ως ενδιάμεσο βήμα την καθιέρωση μιας λίστας υλικών τα οποία πρέπει να αποκτηθούν μέσω κεντρικών προμηθειών (έως τον Ιούνιο του 2016) και τη θέσπιση της απαίτησης από τα νοσοκομεία να προμηθευτούν τα υλικά μέσω του κεντρικού συστήματος προμηθειών με την κατάθεση χρονοδιαγράμματος (έως τον Σεπτέμβριο του 2016). β) Θα αντικαταστήσουν το πρακτικώς δοκιμασμένο εισιτήριο των 5 ευρώ για τις νοσοκομειακές επισκέψεις με αντίστοιχα μέτρα σε επίπεδο διαχείρισης της ζήτησης (Μάιος του 2016), εναλλακτικά θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή του  [Σχόλιο: Περίεργη διατύπωση: Οι θεσμοί θεωρούν επιτυχημένο μέτρο των 5ευρω για την εισαγωγή στα νοσοκομεία αλλά επιτρέπουν την αλλαγή του με άλλο μέτρο το οποίο όμως αν αποτύχει θα οδηγεί απευθείας στην εκ νέου εφαρμογή του μέτρου των 5ευρώ]  . γ) Θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα έως το Δεκέμβριο του 2016 ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2017 και των ορίων επανάκτησης να μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2017 και τον Δεκέμβριο το 2017. Έως τον Δεκέμβριο του 2017 οι αρχές θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2018 και των ορίων επανάκτησης θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος  [Βήχας:  Δηλαδή υποχρεωτική μείωση των ελλειμμάτων κατά 30% ανεξαρτήτως αναγκών, αδιαφορώντας για τις τραγικές ελλείψεις των δημοσίων δομών ( ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ) τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ιατροφαρμακευτικό υλικό.Εάν αυτό ισχύσει οι δημόσιες δομές θα παρουσιάσουν και άλλες ελλείψεις με ακόμη πιό ολέθριες συνέπειες για την δημόσια υγεία. Η Ελληνική κυβέρνηση αντί να συζητά περαιτέρω μειώσεις θα έπρεπε να απαιτεί αύξηση των κονδυλίων για την υγεία, προτάσσοντας τους επιβαρυμένους δείκτες υγείας της Ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.] . Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2018 και τον Δεκέμβριο το 2018. δ) Θα ολοκληρώσουν την σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης προκειμένου να αρχίσουν να επιτυγχάνονται συμφωνίες για τις τιμές, τις ποσότητες και την επισφάλεια, όπως στην ΜΕΑ,  ειδικά για καινοτόμα και υψηλού κόστους φάρμακα (Ιούνιος 2016). ε) Θα συστήσουν ένα κέντρο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας ώστε να αξιολογεί ποιά προϊόντα θα συστήνονται και κάτω από ποιες συνθήκες και συμφωνίες, σε εναρμόνιση με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και με αποδεικτικά στοιχεία της βέλτιστης πρακτικής στην ΕΕ (Δεκέμβριος 2017). Η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, Ιούνιο και Δεκέμβριο ξεκινώντας από τον Ιούνιο 2016.

ii. Για να υποστηριχθεί η διείσδυση τον γενοσήμων φαρμάκων, οι αρχές πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα για α) τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Δεκέμβριο του 2016, (β) να προωθήσουν την χρήση των γενοσήμων μέσω δημόσιας καμπάνιας (από τον Ιούνιο του 2016 και μετά), (γ) την αναθεώρηση των τρεχόντων στόχων συνταγογράφησης για τους γιατρούς (έως τον Δεκέμβριο του 2016), (δ) την αύξηση του μεριδίου των ενδονοσοκομειακών γενόσημων φαρμάκων στο 50% έως τον Δεκέμβριο του 2016 (και στο 60% έως τον Ιούνιο του 2017) (ε) την αύξηση του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων των εξωτερικών ασθενών κατά όγκο σε 40% έως τον Μάρτιο του 2017 (και έως 60% μέχρι τον Μάρτιο του 2018)  [Σχόλιο: Πρόκειται για ποσοστά που μειώνουν τον συνολικό όγκο των δημοσίων δαπανών για την συνταγογράφηση φαρμάκων αλλά σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών θα κλωνίσει τον ελληνικό κλάδο] .

iii. Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, οι αρχές θα (α) έως τον Ιούνιο του 2016 καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων με το σχέδιο να αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2017  [Βήχας:  Εδώ αναφέρεται στη περιβόητη ΕΣΑΝ (εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοσκομείων), μια ιδιωτική εταιρεία η οποία δημιοιργήθηκε επί Βορίδη, επικαιροποιήθηκε στο τρίτο μνημόνιο και ζεί και βασιλεύει και στο μνημόνιο 3,5.] ,  ώστε να έχουν καλυφθεί όλα τα νοσοκομεία ως το 2018,  (η πρόοδος αυτού του μακροπρόθεσμου στόχου θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016), (β) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ετοιμάσουν σχέδιο για να εφαρμόσουν το σύστημα DRG  [Βήχας:  To DRG είναι ένα σύστημα κοστολόγησης των νοσηλειών ανάλογα με τις παθήσεις. Ένας τιμοκατάλογος δηλαδή των νόσων, πχ η σκωληκοειδεκτομή θα δικαιολογεί νοσηλεία τριών ημερών. Εάν ο ασθενής παρουσιάσει κάποια επιπλοκή και χρειαστεί περισσότερες μέρες νοσηλείας αυτά τα έξοδα δεν θα δικαιολογούνται. Είναι γνωστά τα ‘’αιματηρά εξιτήρια’’ στη Γερμανία όταν εφαρμόστηκε το ίδιο σύστημα και ονομάστηκαν έτσι γιατί οι ασθενείς σε μερικές περιπτώσεις έπαιρναν εξιτήριο κυριολεκτικά με τα αίματα για να μην επιβαρυνθει ο προυπολογισμός των νοσοκομείων.]  (γ) έως τον Δεκέμβριο 2017 θα αρχίσουν να εφαρμόζουν το νέο DRG ή εναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων ώστε να έχουν καλυφθούν όλα τα νοσοκομεία έως τον Ιούνιο του 2018 (η πρόοδος σε αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε τρεις μήνες, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016). Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης.  [Βήχας:  Αν ένα νοσοκομείο δηλαδή παρέχει σωστές, βάσει της ιατρικής επιστήμης, υπηρεσίες στους ασθενείς κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως ΄μη αξιολογηθέν ΄από αυτή την εταιρεία ΕΣΑΝ και να ανατεθεί η λειτουργία του σε ιδιώτη πάροχο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αυτή η Απριλιανή ΄΄συμφωνία΄΄. Δηλαδή να ιδιωτικοποιηθεί.] 

iv. Για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της απόδοσης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, οι αρχές: (α) έως τον [Ιούνιο του 2016] θα εκδώσουν την κατάλληλη νομοθεσία για να ενεργοποιήσουν ξανά και να μονιμοποιήσουν τον ετήσιο έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών, (β) έως τον Ιούνιο του 2016 θα έχουν αναπτύψει την αξιολόγηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά περιοχή και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια (έως τον Δεκέμβριο 2016)  [Σχόλιο: Το σύστημα υγείας ιδιωτικοποιείται και επίσημα. Ενώ σε κανένα μέρος του Μνημονίου δεν γίνεται λόγος για την κάλυψη των τεράστιων κενών του συστήματος υγείας βλέπουμε σαφέστατη στροφή προς την υιοθέτηση μεικτού συστήματος δημοσίου-ιδιωτικού τομέα] , και θα αναπτύξουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς (η πρόοδος  προς αυτόν τον στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες  τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).  (γ) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ολοκληρώσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, με προτεραιότητα σε αυτά της διάγνωσης και της επιλεκτικής χειρουργικής επέμβασης (να έχουν αναπτυχθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2016) με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο. Με βάση το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα αναπτύξουν ένα σύστημα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής των ασθενών ανά θεραπεία, με στόχο την μείωσή τους στην πάροδο του χρόνου, (δ) έως τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προέγκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ικανοτήτων του δημόσιου τομέα (η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).

v. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι αρχές θα: α) μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των φαρμάκων, μεταξύ άλλων κάνοντας μεγαλύτερη χρήση των συμφωνιών για τον όγκο τιμών μέσω της επιτροπής διαπραγματεύσεων όπου είναι απαραίτητο, β) αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα για να περιορίσουν υπερβολικές δαπάνες στις διαγνώσεις, γ) αναπτύξουν πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και θεραπευτικές επιπτώσεις, δ) αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τα μονοπάτια περίθαλψης ασθενών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης) και τα μονοπάτια που έχουν τις μεγαλύτερες θεραπευτικές και δαπανηρές επιπτώσεις θα υλοποιηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, Η πρόοδος προς την υιοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου θα αξιολογούνται κάθε έξι μήνες (Ιούνιο και Δεκέμβριο) ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016.

vi. Σαν συνεχείς/τρέχουσες δεσμεύσεις οι αρχές: α) θα αναθεωρούν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, τη θετική και την αρνητική λίστα με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο MD 2912 / Β / 30.10.2012 και των σχετικών κανονισμών που υπόκεινται σε κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης και με τιμές που καθορίζονται στο επίπεδο των χαμηλότερων τριων στην ΕΕ ή χαμηλότερα, εάν οι αρχές μπορούν να διαπραγματεύονται εκπτώσεις ή συμφωνίες όγκου τιμών. β)θα δημοσιεύουν κάθε έξι μήνες ένα δελτίο τιμών για να μειώνουν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων (Φεβρουάριο και Αύγουστο). γ)θα εκτελούν τις ανακτήσεις κάθε έξι μήνες και θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους δ)θα εφαρμόζουν και θα εισπράττουν εκκρεμείς ανακτήσεις (συνεχώς έως ότου εκκαθαριστούν) για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τι διαγνώσεις και τις ιδιωτικές κλινικές. ε) θα αξιολογήσουν τα υφιστάμενα μέτρα για την εναρμόνιση των διαρθρωτικών δαπανών σύμφωνα με ανακτημένους στόχους σε κάθε περιοχή παρέχοντας εκθέσεις που θα αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματά τους (σχεδιασμός, σχετική νομοθεσία που εμπλέκεται, αποτελέσματα). στ) Θα συνεχίσουν να συλλέγουν στοιχεία από τον  ΕΟΠΥΥ και να τα δημοσιεύουν με καθυστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα, συμπεριλαμβάνοντας α) μηνιαίες εκθέσεις με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στους τομείς των φαρμάκων, των διαγνώσεων και των ιδιωτικών κλινικών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο και το ανώτατο όριο δαπανών και τις εκτελέσεις των ανακτήσεων) – (β) μια μηνιαία έκθεση για τα οικονομικά στοιχεία των νοσοκομείων – (γ) μια τριμηνιαία έκθεση βασισμένη σε μια σειρά από δραστηριότητες (έσοδα, διαδικασίες, έξοδα, αποτελέσματα) σχετικές με τους δείκτες και τα οικονομικά δεδομένα των νοσοκομείων – (δ) μια ετήσια έκθεση για τη σύγκριση των επιδόσεων των νοσοκομείων με βάση τους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης – (ε) μια ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους σε ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού), με έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (ζ) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο στην ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων και μητρώων για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές δραστικές ουσίες και διαδικασίες διάγνωσης (διμηνιαία) (η) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στην συνταγογράφηση (θ) Θα αναλαμβάνουν τακτικές και τεκμηριωμένες δημόσιες καμπάνιες για να υποστηρίξουν τα γενόσημα φάρμακα (ι) Θα αναφέρουν γραπτά την πρόοδο προς τη συγκρότηση του κέντρου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα εφαρμόσουν πλήρως την συνολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και θα προχωρήσουν με την εγκατάσταση του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως προβλέπεται στο νόμο 4238 έως τον Δεκέμβριο 2016. Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης. Η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου αυτού θα αξιολογείται τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.
2.5.2. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσοκομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε αναθέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέπει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς.

i. Προκειμένου να στηρίξουν τον εξορθολογισμό των δαπανών, οι αρχές: α. Θα κάνουν συγκεκριμένα βήματα έως τον Δεκέμβριο του 2016  [Σχόλιο: Ενότητα που υπήρχε και στο προηγούμενο Μνημόνιο και απλά μεταφέρεται κατά ένα έτος]   (και αντιστοίχως έως τον Δεκέμβριο του 2017) ώστε να αυξήσουν: (i) το ποσοστό των κεντρικών προμηθειών στο 60% (και στο 80%) (ii) το μερίδιο των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνόλου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Αυτό συμπεριλαμβάνει ως ενδιάμεσο βήμα την καθιέρωση μιας λίστας υλικών τα οποία πρέπει να αποκτηθούν μέσω κεντρικών προμηθειών (έως τον Ιούνιο του 2016) και τη θέσπιση της απαίτησης από τα νοσοκομεία να προμηθευτούν τα υλικά μέσω του κεντρικού συστήματος προμηθειών με την κατάθεση χρονοδιαγράμματος (έως τον Σεπτέμβριο του 2016). β) Θα αντικαταστήσουν το πρακτικώς δοκιμασμένο εισιτήριο των 5 ευρώ για τις νοσοκομειακές επισκέψεις με αντίστοιχα μέτρα σε επίπεδο διαχείρισης της ζήτησης (Μάιος του 2016), εναλλακτικά θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή του  [Σχόλιο: Περίεργη διατύπωση: Οι θεσμοί θεωρούν επιτυχημένο μέτρο των 5ευρω για την εισαγωγή στα νοσοκομεία αλλά επιτρέπουν την αλλαγή του με άλλο μέτρο το οποίο όμως αν αποτύχει θα οδηγεί απευθείας στην εκ νέου εφαρμογή του μέτρου των 5ευρώ]  . γ) Θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα έως το Δεκέμβριο του 2016 ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2017 και των ορίων επανάκτησης να μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2017 και τον Δεκέμβριο το 2017. Έως τον Δεκέμβριο του 2017 οι αρχές θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2018 και των ορίων επανάκτησης θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος  [Βήχας:  Δηλαδή υποχρεωτική μείωση των ελλειμμάτων κατά 30% ανεξαρτήτως αναγκών, αδιαφορώντας για τις τραγικές ελλείψεις των δημοσίων δομών ( ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ) τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ιατροφαρμακευτικό υλικό.Εάν αυτό ισχύσει οι δημόσιες δομές θα παρουσιάσουν και άλλες ελλείψεις με ακόμη πιό ολέθριες συνέπειες για την δημόσια υγεία. Η Ελληνική κυβέρνηση αντί να συζητά περαιτέρω μειώσεις θα έπρεπε να απαιτεί αύξηση των κονδυλίων για την υγεία, προτάσσοντας τους επιβαρυμένους δείκτες υγείας της Ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.] . Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2018 και τον Δεκέμβριο το 2018. δ) Θα ολοκληρώσουν την σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης προκειμένου να αρχίσουν να επιτυγχάνονται συμφωνίες για τις τιμές, τις ποσότητες και την επισφάλεια, όπως στην ΜΕΑ,  ειδικά για καινοτόμα και υψηλού κόστους φάρμακα (Ιούνιος 2016). ε) Θα συστήσουν ένα κέντρο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας ώστε να αξιολογεί ποιά προϊόντα θα συστήνονται και κάτω από ποιες συνθήκες και συμφωνίες, σε εναρμόνιση με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και με αποδεικτικά στοιχεία της βέλτιστης πρακτικής στην ΕΕ (Δεκέμβριος 2017). Η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, Ιούνιο και Δεκέμβριο ξεκινώντας από τον Ιούνιο 2016.

ii. Για να υποστηριχθεί η διείσδυση τον γενοσήμων φαρμάκων, οι αρχές πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα για α) τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Δεκέμβριο του 2016, (β) να προωθήσουν την χρήση των γενοσήμων μέσω δημόσιας καμπάνιας (από τον Ιούνιο του 2016 και μετά), (γ) την αναθεώρηση των τρεχόντων στόχων συνταγογράφησης για τους γιατρούς (έως τον Δεκέμβριο του 2016), (δ) την αύξηση του μεριδίου των ενδονοσοκομειακών γενόσημων φαρμάκων στο 50% έως τον Δεκέμβριο του 2016 (και στο 60% έως τον Ιούνιο του 2017) (ε) την αύξηση του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων των εξωτερικών ασθενών κατά όγκο σε 40% έως τον Μάρτιο του 2017 (και έως 60% μέχρι τον Μάρτιο του 2018)  [Σχόλιο: Πρόκειται για ποσοστά που μειώνουν τον συνολικό όγκο των δημοσίων δαπανών για την συνταγογράφηση φαρμάκων αλλά σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών θα κλωνίσει τον ελληνικό κλάδο] .

iii. Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, οι αρχές θα (α) έως τον Ιούνιο του 2016 καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων με το σχέδιο να αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2017  [Βήχας:  Εδώ αναφέρεται στη περιβόητη ΕΣΑΝ (εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοσκομείων), μια ιδιωτική εταιρεία η οποία δημιοιργήθηκε επί Βορίδη, επικαιροποιήθηκε στο τρίτο μνημόνιο και ζεί και βασιλεύει και στο μνημόνιο 3,5.] ,  ώστε να έχουν καλυφθεί όλα τα νοσοκομεία ως το 2018,  (η πρόοδος αυτού του μακροπρόθεσμου στόχου θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016), (β) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ετοιμάσουν σχέδιο για να εφαρμόσουν το σύστημα DRG  [Βήχας:  To DRG είναι ένα σύστημα κοστολόγησης των νοσηλειών ανάλογα με τις παθήσεις. Ένας τιμοκατάλογος δηλαδή των νόσων, πχ η σκωληκοειδεκτομή θα δικαιολογεί νοσηλεία τριών ημερών. Εάν ο ασθενής παρουσιάσει κάποια επιπλοκή και χρειαστεί περισσότερες μέρες νοσηλείας αυτά τα έξοδα δεν θα δικαιολογούνται. Είναι γνωστά τα ‘’αιματηρά εξιτήρια’’ στη Γερμανία όταν εφαρμόστηκε το ίδιο σύστημα και ονομάστηκαν έτσι γιατί οι ασθενείς σε μερικές περιπτώσεις έπαιρναν εξιτήριο κυριολεκτικά με τα αίματα για να μην επιβαρυνθει ο προυπολογισμός των νοσοκομείων.]  (γ) έως τον Δεκέμβριο 2017 θα αρχίσουν να εφαρμόζουν το νέο DRG ή εναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων ώστε να έχουν καλυφθούν όλα τα νοσοκομεία έως τον Ιούνιο του 2018 (η πρόοδος σε αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε τρεις μήνες, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016). Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης.  [Βήχας:  Αν ένα νοσοκομείο δηλαδή παρέχει σωστές, βάσει της ιατρικής επιστήμης, υπηρεσίες στους ασθενείς κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως ΄μη αξιολογηθέν ΄από αυτή την εταιρεία ΕΣΑΝ και να ανατεθεί η λειτουργία του σε ιδιώτη πάροχο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αυτή η Απριλιανή ΄΄συμφωνία΄΄. Δηλαδή να ιδιωτικοποιηθεί.] 

iv. Για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της απόδοσης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, οι αρχές: (α) έως τον [Ιούνιο του 2016] θα εκδώσουν την κατάλληλη νομοθεσία για να ενεργοποιήσουν ξανά και να μονιμοποιήσουν τον ετήσιο έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών, (β) έως τον Ιούνιο του 2016 θα έχουν αναπτύψει την αξιολόγηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά περιοχή και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια (έως τον Δεκέμβριο 2016)  [Σχόλιο: Το σύστημα υγείας ιδιωτικοποιείται και επίσημα. Ενώ σε κανένα μέρος του Μνημονίου δεν γίνεται λόγος για την κάλυψη των τεράστιων κενών του συστήματος υγείας βλέπουμε σαφέστατη στροφή προς την υιοθέτηση μεικτού συστήματος δημοσίου-ιδιωτικού τομέα] , και θα αναπτύξουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς (η πρόοδος  προς αυτόν τον στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες  τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).  (γ) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ολοκληρώσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, με προτεραιότητα σε αυτά της διάγνωσης και της επιλεκτικής χειρουργικής επέμβασης (να έχουν αναπτυχθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2016) με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο. Με βάση το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα αναπτύξουν ένα σύστημα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής των ασθενών ανά θεραπεία, με στόχο την μείωσή τους στην πάροδο του χρόνου, (δ) έως τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προέγκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ικανοτήτων του δημόσιου τομέα (η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).

v. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι αρχές θα: α) μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των φαρμάκων, μεταξύ άλλων κάνοντας μεγαλύτερη χρήση των συμφωνιών για τον όγκο τιμών μέσω της επιτροπής διαπραγματεύσεων όπου είναι απαραίτητο, β) αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα για να περιορίσουν υπερβολικές δαπάνες στις διαγνώσεις, γ) αναπτύξουν πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και θεραπευτικές επιπτώσεις, δ) αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τα μονοπάτια περίθαλψης ασθενών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης) και τα μονοπάτια που έχουν τις μεγαλύτερες θεραπευτικές και δαπανηρές επιπτώσεις θα υλοποιηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, Η πρόοδος προς την υιοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου θα αξιολογούνται κάθε έξι μήνες (Ιούνιο και Δεκέμβριο) ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016.

vi. Σαν συνεχείς/τρέχουσες δεσμεύσεις οι αρχές: α) θα αναθεωρούν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, τη θετική και την αρνητική λίστα με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο MD 2912 / Β / 30.10.2012 και των σχετικών κανονισμών που υπόκεινται σε κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης και με τιμές που καθορίζονται στο επίπεδο των χαμηλότερων τριων στην ΕΕ ή χαμηλότερα, εάν οι αρχές μπορούν να διαπραγματεύονται εκπτώσεις ή συμφωνίες όγκου τιμών. β)θα δημοσιεύουν κάθε έξι μήνες ένα δελτίο τιμών για να μειώνουν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων (Φεβρουάριο και Αύγουστο). γ)θα εκτελούν τις ανακτήσεις κάθε έξι μήνες και θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους δ)θα εφαρμόζουν και θα εισπράττουν εκκρεμείς ανακτήσεις (συνεχώς έως ότου εκκαθαριστούν) για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τι διαγνώσεις και τις ιδιωτικές κλινικές. ε) θα αξιολογήσουν τα υφιστάμενα μέτρα για την εναρμόνιση των διαρθρωτικών δαπανών σύμφωνα με ανακτημένους στόχους σε κάθε περιοχή παρέχοντας εκθέσεις που θα αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματά τους (σχεδιασμός, σχετική νομοθεσία που εμπλέκεται, αποτελέσματα). στ) Θα συνεχίσουν να συλλέγουν στοιχεία από τον  ΕΟΠΥΥ και να τα δημοσιεύουν με καθυστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα, συμπεριλαμβάνοντας α) μηνιαίες εκθέσεις με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στους τομείς των φαρμάκων, των διαγνώσεων και των ιδιωτικών κλινικών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο και το ανώτατο όριο δαπανών και τις εκτελέσεις των ανακτήσεων) – (β) μια μηνιαία έκθεση για τα οικονομικά στοιχεία των νοσοκομείων – (γ) μια τριμηνιαία έκθεση βασισμένη σε μια σειρά από δραστηριότητες (έσοδα, διαδικασίες, έξοδα, αποτελέσματα) σχετικές με τους δείκτες και τα οικονομικά δεδομένα των νοσοκομείων – (δ) μια ετήσια έκθεση για τη σύγκριση των επιδόσεων των νοσοκομείων με βάση τους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης – (ε) μια ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους σε ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού), με έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (ζ) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο στην ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων και μητρώων για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές δραστικές ουσίες και διαδικασίες διάγνωσης (διμηνιαία) (η) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στην συνταγογράφηση (θ) Θα αναλαμβάνουν τακτικές και τεκμηριωμένες δημόσιες καμπάνιες για να υποστηρίξουν τα γενόσημα φάρμακα (ι) Θα αναφέρουν γραπτά την πρόοδο προς τη συγκρότηση του κέντρου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα εφαρμόσουν πλήρως την συνολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και θα προχωρήσουν με την εγκατάσταση του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως προβλέπεται στο νόμο 4238 έως τον Δεκέμβριο 2016. Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης. Η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου αυτού θα αξιολογείται τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

2.5.2. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσοκομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε αναθέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέπει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς.

i. Προκειμένου να στηρίξουν τον εξορθολογισμό των δαπανών, οι αρχές: α. Θα κάνουν συγκεκριμένα βήματα έως τον Δεκέμβριο του 2016  [Σχόλιο: Ενότητα που υπήρχε και στο προηγούμενο Μνημόνιο και απλά μεταφέρεται κατά ένα έτος]   (και αντιστοίχως έως τον Δεκέμβριο του 2017) ώστε να αυξήσουν: (i) το ποσοστό των κεντρικών προμηθειών στο 60% (και στο 80%) (ii) το μερίδιο των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνόλου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Αυτό συμπεριλαμβάνει ως ενδιάμεσο βήμα την καθιέρωση μιας λίστας υλικών τα οποία πρέπει να αποκτηθούν μέσω κεντρικών προμηθειών (έως τον Ιούνιο του 2016) και τη θέσπιση της απαίτησης από τα νοσοκομεία να προμηθευτούν τα υλικά μέσω του κεντρικού συστήματος προμηθειών με την κατάθεση χρονοδιαγράμματος (έως τον Σεπτέμβριο του 2016). β) Θα αντικαταστήσουν το πρακτικώς δοκιμασμένο εισιτήριο των 5 ευρώ για τις νοσοκομειακές επισκέψεις με αντίστοιχα μέτρα σε επίπεδο διαχείρισης της ζήτησης (Μάιος του 2016), εναλλακτικά θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή του  [Σχόλιο: Περίεργη διατύπωση: Οι θεσμοί θεωρούν επιτυχημένο μέτρο των 5ευρω για την εισαγωγή στα νοσοκομεία αλλά επιτρέπουν την αλλαγή του με άλλο μέτρο το οποίο όμως αν αποτύχει θα οδηγεί απευθείας στην εκ νέου εφαρμογή του μέτρου των 5ευρώ]  . γ) Θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα έως το Δεκέμβριο του 2016 ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2017 και των ορίων επανάκτησης να μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2017 και τον Δεκέμβριο το 2017. Έως τον Δεκέμβριο του 2017 οι αρχές θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2018 και των ορίων επανάκτησης θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος  [Βήχας:  Δηλαδή υποχρεωτική μείωση των ελλειμμάτων κατά 30% ανεξαρτήτως αναγκών, αδιαφορώντας για τις τραγικές ελλείψεις των δημοσίων δομών ( ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ) τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ιατροφαρμακευτικό υλικό.Εάν αυτό ισχύσει οι δημόσιες δομές θα παρουσιάσουν και άλλες ελλείψεις με ακόμη πιό ολέθριες συνέπειες για την δημόσια υγεία. Η Ελληνική κυβέρνηση αντί να συζητά περαιτέρω μειώσεις θα έπρεπε να απαιτεί αύξηση των κονδυλίων για την υγεία, προτάσσοντας τους επιβαρυμένους δείκτες υγείας της Ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.] . Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2018 και τον Δεκέμβριο το 2018. δ) Θα ολοκληρώσουν την σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης προκειμένου να αρχίσουν να επιτυγχάνονται συμφωνίες για τις τιμές, τις ποσότητες και την επισφάλεια, όπως στην ΜΕΑ,  ειδικά για καινοτόμα και υψηλού κόστους φάρμακα (Ιούνιος 2016). ε) Θα συστήσουν ένα κέντρο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας ώστε να αξιολογεί ποιά προϊόντα θα συστήνονται και κάτω από ποιες συνθήκες και συμφωνίες, σε εναρμόνιση με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και με αποδεικτικά στοιχεία της βέλτιστης πρακτικής στην ΕΕ (Δεκέμβριος 2017). Η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, Ιούνιο και Δεκέμβριο ξεκινώντας από τον Ιούνιο 2016.

ii. Για να υποστηριχθεί η διείσδυση τον γενοσήμων φαρμάκων, οι αρχές πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα για α) τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Δεκέμβριο του 2016, (β) να προωθήσουν την χρήση των γενοσήμων μέσω δημόσιας καμπάνιας (από τον Ιούνιο του 2016 και μετά), (γ) την αναθεώρηση των τρεχόντων στόχων συνταγογράφησης για τους γιατρούς (έως τον Δεκέμβριο του 2016), (δ) την αύξηση του μεριδίου των ενδονοσοκομειακών γενόσημων φαρμάκων στο 50% έως τον Δεκέμβριο του 2016 (και στο 60% έως τον Ιούνιο του 2017) (ε) την αύξηση του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων των εξωτερικών ασθενών κατά όγκο σε 40% έως τον Μάρτιο του 2017 (και έως 60% μέχρι τον Μάρτιο του 2018)  [Σχόλιο: Πρόκειται για ποσοστά που μειώνουν τον συνολικό όγκο των δημοσίων δαπανών για την συνταγογράφηση φαρμάκων αλλά σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών θα κλωνίσει τον ελληνικό κλάδο] .

iii. Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, οι αρχές θα (α) έως τον Ιούνιο του 2016 καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων με το σχέδιο να αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2017  [Βήχας:  Εδώ αναφέρεται στη περιβόητη ΕΣΑΝ (εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοσκομείων), μια ιδιωτική εταιρεία η οποία δημιοιργήθηκε επί Βορίδη, επικαιροποιήθηκε στο τρίτο μνημόνιο και ζεί και βασιλεύει και στο μνημόνιο 3,5.] ,  ώστε να έχουν καλυφθεί όλα τα νοσοκομεία ως το 2018,  (η πρόοδος αυτού του μακροπρόθεσμου στόχου θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016), (β) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ετοιμάσουν σχέδιο για να εφαρμόσουν το σύστημα DRG  [Βήχας:  To DRG είναι ένα σύστημα κοστολόγησης των νοσηλειών ανάλογα με τις παθήσεις. Ένας τιμοκατάλογος δηλαδή των νόσων, πχ η σκωληκοειδεκτομή θα δικαιολογεί νοσηλεία τριών ημερών. Εάν ο ασθενής παρουσιάσει κάποια επιπλοκή και χρειαστεί περισσότερες μέρες νοσηλείας αυτά τα έξοδα δεν θα δικαιολογούνται. Είναι γνωστά τα ‘’αιματηρά εξιτήρια’’ στη Γερμανία όταν εφαρμόστηκε το ίδιο σύστημα και ονομάστηκαν έτσι γιατί οι ασθενείς σε μερικές περιπτώσεις έπαιρναν εξιτήριο κυριολεκτικά με τα αίματα για να μην επιβαρυνθει ο προυπολογισμός των νοσοκομείων.]  (γ) έως τον Δεκέμβριο 2017 θα αρχίσουν να εφαρμόζουν το νέο DRG ή εναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων ώστε να έχουν καλυφθούν όλα τα νοσοκομεία έως τον Ιούνιο του 2018 (η πρόοδος σε αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε τρεις μήνες, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016). Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης.  [Βήχας:  Αν ένα νοσοκομείο δηλαδή παρέχει σωστές, βάσει της ιατρικής επιστήμης, υπηρεσίες στους ασθενείς κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως ΄μη αξιολογηθέν ΄από αυτή την εταιρεία ΕΣΑΝ και να ανατεθεί η λειτουργία του σε ιδιώτη πάροχο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αυτή η Απριλιανή ΄΄συμφωνία΄΄. Δηλαδή να ιδιωτικοποιηθεί.] 

iv. Για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της απόδοσης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, οι αρχές: (α) έως τον [Ιούνιο του 2016] θα εκδώσουν την κατάλληλη νομοθεσία για να ενεργοποιήσουν ξανά και να μονιμοποιήσουν τον ετήσιο έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών, (β) έως τον Ιούνιο του 2016 θα έχουν αναπτύψει την αξιολόγηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά περιοχή και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια (έως τον Δεκέμβριο 2016)  [Σχόλιο: Το σύστημα υγείας ιδιωτικοποιείται και επίσημα. Ενώ σε κανένα μέρος του Μνημονίου δεν γίνεται λόγος για την κάλυψη των τεράστιων κενών του συστήματος υγείας βλέπουμε σαφέστατη στροφή προς την υιοθέτηση μεικτού συστήματος δημοσίου-ιδιωτικού τομέα] , και θα αναπτύξουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς (η πρόοδος  προς αυτόν τον στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες  τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).  (γ) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ολοκληρώσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, με προτεραιότητα σε αυτά της διάγνωσης και της επιλεκτικής χειρουργικής επέμβασης (να έχουν αναπτυχθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2016) με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο. Με βάση το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα αναπτύξουν ένα σύστημα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής των ασθενών ανά θεραπεία, με στόχο την μείωσή τους στην πάροδο του χρόνου, (δ) έως τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προέγκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ικανοτήτων του δημόσιου τομέα (η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).

v. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι αρχές θα: α) μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των φαρμάκων, μεταξύ άλλων κάνοντας μεγαλύτερη χρήση των συμφωνιών για τον όγκο τιμών μέσω της επιτροπής διαπραγματεύσεων όπου είναι απαραίτητο, β) αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα για να περιορίσουν υπερβολικές δαπάνες στις διαγνώσεις, γ) αναπτύξουν πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και θεραπευτικές επιπτώσεις, δ) αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τα μονοπάτια περίθαλψης ασθενών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης) και τα μονοπάτια που έχουν τις μεγαλύτερες θεραπευτικές και δαπανηρές επιπτώσεις θα υλοποιηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, Η πρόοδος προς την υιοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου θα αξιολογούνται κάθε έξι μήνες (Ιούνιο και Δεκέμβριο) ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016.

vi. Σαν συνεχείς/τρέχουσες δεσμεύσεις οι αρχές: α) θα αναθεωρούν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, τη θετική και την αρνητική λίστα με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο MD 2912 / Β / 30.10.2012 και των σχετικών κανονισμών που υπόκεινται σε κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης και με τιμές που καθορίζονται στο επίπεδο των χαμηλότερων τριων στην ΕΕ ή χαμηλότερα, εάν οι αρχές μπορούν να διαπραγματεύονται εκπτώσεις ή συμφωνίες όγκου τιμών. β)θα δημοσιεύουν κάθε έξι μήνες ένα δελτίο τιμών για να μειώνουν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων (Φεβρουάριο και Αύγουστο). γ)θα εκτελούν τις ανακτήσεις κάθε έξι μήνες και θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους δ)θα εφαρμόζουν και θα εισπράττουν εκκρεμείς ανακτήσεις (συνεχώς έως ότου εκκαθαριστούν) για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τι διαγνώσεις και τις ιδιωτικές κλινικές. ε) θα αξιολογήσουν τα υφιστάμενα μέτρα για την εναρμόνιση των διαρθρωτικών δαπανών σύμφωνα με ανακτημένους στόχους σε κάθε περιοχή παρέχοντας εκθέσεις που θα αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματά τους (σχεδιασμός, σχετική νομοθεσία που εμπλέκεται, αποτελέσματα). στ) Θα συνεχίσουν να συλλέγουν στοιχεία από τον  ΕΟΠΥΥ και να τα δημοσιεύουν με καθυστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα, συμπεριλαμβάνοντας α) μηνιαίες εκθέσεις με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στους τομείς των φαρμάκων, των διαγνώσεων και των ιδιωτικών κλινικών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο και το ανώτατο όριο δαπανών και τις εκτελέσεις των ανακτήσεων) – (β) μια μηνιαία έκθεση για τα οικονομικά στοιχεία των νοσοκομείων – (γ) μια τριμηνιαία έκθεση βασισμένη σε μια σειρά από δραστηριότητες (έσοδα, διαδικασίες, έξοδα, αποτελέσματα) σχετικές με τους δείκτες και τα οικονομικά δεδομένα των νοσοκομείων – (δ) μια ετήσια έκθεση για τη σύγκριση των επιδόσεων των νοσοκομείων με βάση τους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης – (ε) μια ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους σε ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού), με έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (ζ) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο στην ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων και μητρώων για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές δραστικές ουσίες και διαδικασίες διάγνωσης (διμηνιαία) (η) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στην συνταγογράφηση (θ) Θα αναλαμβάνουν τακτικές και τεκμηριωμένες δημόσιες καμπάνιες για να υποστηρίξουν τα γενόσημα φάρμακα (ι) Θα αναφέρουν γραπτά την πρόοδο προς τη συγκρότηση του κέντρου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα εφαρμόσουν πλήρως την συνολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και θα προχωρήσουν με την εγκατάσταση του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως προβλέπεται στο νόμο 4238 έως τον Δεκέμβριο 2016. Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης. Η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου αυτού θα αξιολογείται τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

2.5.2. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσοκομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε αναθέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέπει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς.

i. Προκειμένου να στηρίξουν τον εξορθολογισμό των δαπανών, οι αρχές: α. Θα κάνουν συγκεκριμένα βήματα έως τον Δεκέμβριο του 2016  [Σχόλιο: Ενότητα που υπήρχε και στο προηγούμενο Μνημόνιο και απλά μεταφέρεται κατά ένα έτος]   (και αντιστοίχως έως τον Δεκέμβριο του 2017) ώστε να αυξήσουν: (i) το ποσοστό των κεντρικών προμηθειών στο 60% (και στο 80%) (ii) το μερίδιο των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνόλου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Αυτό συμπεριλαμβάνει ως ενδιάμεσο βήμα την καθιέρωση μιας λίστας υλικών τα οποία πρέπει να αποκτηθούν μέσω κεντρικών προμηθειών (έως τον Ιούνιο του 2016) και τη θέσπιση της απαίτησης από τα νοσοκομεία να προμηθευτούν τα υλικά μέσω του κεντρικού συστήματος προμηθειών με την κατάθεση χρονοδιαγράμματος (έως τον Σεπτέμβριο του 2016). β) Θα αντικαταστήσουν το πρακτικώς δοκιμασμένο εισιτήριο των 5 ευρώ για τις νοσοκομειακές επισκέψεις με αντίστοιχα μέτρα σε επίπεδο διαχείρισης της ζήτησης (Μάιος του 2016), εναλλακτικά θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή του  [Σχόλιο: Περίεργη διατύπωση: Οι θεσμοί θεωρούν επιτυχημένο μέτρο των 5ευρω για την εισαγωγή στα νοσοκομεία αλλά επιτρέπουν την αλλαγή του με άλλο μέτρο το οποίο όμως αν αποτύχει θα οδηγεί απευθείας στην εκ νέου εφαρμογή του μέτρου των 5ευρώ]  . γ) Θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα έως το Δεκέμβριο του 2016 ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2017 και των ορίων επανάκτησης να μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2017 και τον Δεκέμβριο το 2017. Έως τον Δεκέμβριο του 2017 οι αρχές θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το υπολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων για το 2018 και των ορίων επανάκτησης θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος  [Βήχας:  Δηλαδή υποχρεωτική μείωση των ελλειμμάτων κατά 30% ανεξαρτήτως αναγκών, αδιαφορώντας για τις τραγικές ελλείψεις των δημοσίων δομών ( ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ) τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ιατροφαρμακευτικό υλικό.Εάν αυτό ισχύσει οι δημόσιες δομές θα παρουσιάσουν και άλλες ελλείψεις με ακόμη πιό ολέθριες συνέπειες για την δημόσια υγεία. Η Ελληνική κυβέρνηση αντί να συζητά περαιτέρω μειώσεις θα έπρεπε να απαιτεί αύξηση των κονδυλίων για την υγεία, προτάσσοντας τους επιβαρυμένους δείκτες υγείας της Ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.] . Η επίτευξη του στόχου εξόδων θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2018 και τον Δεκέμβριο το 2018. δ) Θα ολοκληρώσουν την σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης προκειμένου να αρχίσουν να επιτυγχάνονται συμφωνίες για τις τιμές, τις ποσότητες και την επισφάλεια, όπως στην ΜΕΑ,  ειδικά για καινοτόμα και υψηλού κόστους φάρμακα (Ιούνιος 2016). ε) Θα συστήσουν ένα κέντρο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας ώστε να αξιολογεί ποιά προϊόντα θα συστήνονται και κάτω από ποιες συνθήκες και συμφωνίες, σε εναρμόνιση με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και με αποδεικτικά στοιχεία της βέλτιστης πρακτικής στην ΕΕ (Δεκέμβριος 2017). Η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, Ιούνιο και Δεκέμβριο ξεκινώντας από τον Ιούνιο 2016.

ii. Για να υποστηριχθεί η διείσδυση τον γενοσήμων φαρμάκων, οι αρχές πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα για α) τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Δεκέμβριο του 2016, (β) να προωθήσουν την χρήση των γενοσήμων μέσω δημόσιας καμπάνιας (από τον Ιούνιο του 2016 και μετά), (γ) την αναθεώρηση των τρεχόντων στόχων συνταγογράφησης για τους γιατρούς (έως τον Δεκέμβριο του 2016), (δ) την αύξηση του μεριδίου των ενδονοσοκομειακών γενόσημων φαρμάκων στο 50% έως τον Δεκέμβριο του 2016 (και στο 60% έως τον Ιούνιο του 2017) (ε) την αύξηση του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων των εξωτερικών ασθενών κατά όγκο σε 40% έως τον Μάρτιο του 2017 (και έως 60% μέχρι τον Μάρτιο του 2018)  [Σχόλιο: Πρόκειται για ποσοστά που μειώνουν τον συνολικό όγκο των δημοσίων δαπανών για την συνταγογράφηση φαρμάκων αλλά σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών θα κλωνίσει τον ελληνικό κλάδο] .

iii. Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, οι αρχές θα (α) έως τον Ιούνιο του 2016 καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων με το σχέδιο να αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2017  [Βήχας:  Εδώ αναφέρεται στη περιβόητη ΕΣΑΝ (εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοσκομείων), μια ιδιωτική εταιρεία η οποία δημιοιργήθηκε επί Βορίδη, επικαιροποιήθηκε στο τρίτο μνημόνιο και ζεί και βασιλεύει και στο μνημόνιο 3,5.] ,  ώστε να έχουν καλυφθεί όλα τα νοσοκομεία ως το 2018,  (η πρόοδος αυτού του μακροπρόθεσμου στόχου θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016), (β) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ετοιμάσουν σχέδιο για να εφαρμόσουν το σύστημα DRG  [Βήχας:  To DRG είναι ένα σύστημα κοστολόγησης των νοσηλειών ανάλογα με τις παθήσεις. Ένας τιμοκατάλογος δηλαδή των νόσων, πχ η σκωληκοειδεκτομή θα δικαιολογεί νοσηλεία τριών ημερών. Εάν ο ασθενής παρουσιάσει κάποια επιπλοκή και χρειαστεί περισσότερες μέρες νοσηλείας αυτά τα έξοδα δεν θα δικαιολογούνται. Είναι γνωστά τα ‘’αιματηρά εξιτήρια’’ στη Γερμανία όταν εφαρμόστηκε το ίδιο σύστημα και ονομάστηκαν έτσι γιατί οι ασθενείς σε μερικές περιπτώσεις έπαιρναν εξιτήριο κυριολεκτικά με τα αίματα για να μην επιβαρυνθει ο προυπολογισμός των νοσοκομείων.]  (γ) έως τον Δεκέμβριο 2017 θα αρχίσουν να εφαρμόζουν το νέο DRG ή εναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων ώστε να έχουν καλυφθούν όλα τα νοσοκομεία έως τον Ιούνιο του 2018 (η πρόοδος σε αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε τρεις μήνες, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016). Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης.  [Βήχας:  Αν ένα νοσοκομείο δηλαδή παρέχει σωστές, βάσει της ιατρικής επιστήμης, υπηρεσίες στους ασθενείς κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως ΄μη αξιολογηθέν ΄από αυτή την εταιρεία ΕΣΑΝ και να ανατεθεί η λειτουργία του σε ιδιώτη πάροχο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αυτή η Απριλιανή ΄΄συμφωνία΄΄. Δηλαδή να ιδιωτικοποιηθεί.] 

iv. Για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της απόδοσης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, οι αρχές: (α) έως τον [Ιούνιο του 2016] θα εκδώσουν την κατάλληλη νομοθεσία για να ενεργοποιήσουν ξανά και να μονιμοποιήσουν τον ετήσιο έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών, (β) έως τον Ιούνιο του 2016 θα έχουν αναπτύψει την αξιολόγηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά περιοχή και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια (έως τον Δεκέμβριο 2016)  [Σχόλιο: Το σύστημα υγείας ιδιωτικοποιείται και επίσημα. Ενώ σε κανένα μέρος του Μνημονίου δεν γίνεται λόγος για την κάλυψη των τεράστιων κενών του συστήματος υγείας βλέπουμε σαφέστατη στροφή προς την υιοθέτηση μεικτού συστήματος δημοσίου-ιδιωτικού τομέα] , και θα αναπτύξουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς (η πρόοδος  προς αυτόν τον στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες  τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).  (γ) έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα ολοκληρώσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, με προτεραιότητα σε αυτά της διάγνωσης και της επιλεκτικής χειρουργικής επέμβασης (να έχουν αναπτυχθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2016) με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο. Με βάση το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα αναπτύξουν ένα σύστημα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής των ασθενών ανά θεραπεία, με στόχο την μείωσή τους στην πάροδο του χρόνου, (δ) έως τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προέγκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ικανοτήτων του δημόσιου τομέα (η πρόοδος προς αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016).

v. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι αρχές θα: α) μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των φαρμάκων, μεταξύ άλλων κάνοντας μεγαλύτερη χρήση των συμφωνιών για τον όγκο τιμών μέσω της επιτροπής διαπραγματεύσεων όπου είναι απαραίτητο, β) αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα για να περιορίσουν υπερβολικές δαπάνες στις διαγνώσεις, γ) αναπτύξουν πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και θεραπευτικές επιπτώσεις, δ) αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τα μονοπάτια περίθαλψης ασθενών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης) και τα μονοπάτια που έχουν τις μεγαλύτερες θεραπευτικές και δαπανηρές επιπτώσεις θα υλοποιηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, Η πρόοδος προς την υιοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου θα αξιολογούνται κάθε έξι μήνες (Ιούνιο και Δεκέμβριο) ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016.

vi. Σαν συνεχείς/τρέχουσες δεσμεύσεις οι αρχές: α) θα αναθεωρούν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, τη θετική και την αρνητική λίστα με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο MD 2912 / Β / 30.10.2012 και των σχετικών κανονισμών που υπόκεινται σε κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης και με τιμές που καθορίζονται στο επίπεδο των χαμηλότερων τριων στην ΕΕ ή χαμηλότερα, εάν οι αρχές μπορούν να διαπραγματεύονται εκπτώσεις ή συμφωνίες όγκου τιμών. β)θα δημοσιεύουν κάθε έξι μήνες ένα δελτίο τιμών για να μειώνουν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων (Φεβρουάριο και Αύγουστο). γ)θα εκτελούν τις ανακτήσεις κάθε έξι μήνες και θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους δ)θα εφαρμόζουν και θα εισπράττουν εκκρεμείς ανακτήσεις (συνεχώς έως ότου εκκαθαριστούν) για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τι διαγνώσεις και τις ιδιωτικές κλινικές. ε) θα αξιολογήσουν τα υφιστάμενα μέτρα για την εναρμόνιση των διαρθρωτικών δαπανών σύμφωνα με ανακτημένους στόχους σε κάθε περιοχή παρέχοντας εκθέσεις που θα αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματά τους (σχεδιασμός, σχετική νομοθεσία που εμπλέκεται, αποτελέσματα). στ) Θα συνεχίσουν να συλλέγουν στοιχεία από τον  ΕΟΠΥΥ και να τα δημοσιεύουν με καθυστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα, συμπεριλαμβάνοντας α) μηνιαίες εκθέσεις με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στους τομείς των φαρμάκων, των διαγνώσεων και των ιδιωτικών κλινικών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο και το ανώτατο όριο δαπανών και τις εκτελέσεις των ανακτήσεων) – (β) μια μηνιαία έκθεση για τα οικονομικά στοιχεία των νοσοκομείων – (γ) μια τριμηνιαία έκθεση βασισμένη σε μια σειρά από δραστηριότητες (έσοδα, διαδικασίες, έξοδα, αποτελέσματα) σχετικές με τους δείκτες και τα οικονομικά δεδομένα των νοσοκομείων – (δ) μια ετήσια έκθεση για τη σύγκριση των επιδόσεων των νοσοκομείων με βάση τους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης – (ε) μια ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους σε ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού), με έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (ζ) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο στην ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων και μητρώων για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές δραστικές ουσίες και διαδικασίες διάγνωσης (διμηνιαία) (η) Θα τεκμηριώνουν την πρόοδο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στην συνταγογράφηση (θ) Θα αναλαμβάνουν τακτικές και τεκμηριωμένες δημόσιες καμπάνιες για να υποστηρίξουν τα γενόσημα φάρμακα (ι) Θα αναφέρουν γραπτά την πρόοδο προς τη συγκρότηση του κέντρου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα εφαρμόσουν πλήρως την συνολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και θα προχωρήσουν με την εγκατάσταση του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως προβλέπεται στο νόμο 4238 έως τον Δεκέμβριο 2016. Για το σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης. Η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου αυτού θα αξιολογείται τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Σχόλιο TPP: Η ενότητα περί της φαρμακευτικής περίθαλψης του νέου Μνημονίου αποτελεί στην πραγματικότητα αντιγραφή της αντίστοιχης του ισχύοντος. Τούτο αποδεικνύει ότι δεν έχουν γίνει πολλά το τελευταίο ένα έτος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό. Οι πιστωτές αντιμετωπίζουν το σύστημα υγείας σαν μια οικονομική τρύπα και ορίζουν ποσοστά δαπανών ανεξάρτητα από την επιστημονική και ιατρική ανάγκη. Δεν προβλέπονται προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού αλλά αντί αυτού ορίζεται η καταγραφή των υπαρχουσών δυνατοτήτων του δημόσιου συστήματος ανά περιφέρεια ώστε να επωφεληθούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία / κέντρα. Μια περίεργη διατύπωση βρίσκουμε στην υπόθεση του πεντάευρου για την εισαγωγή στα δημόσια νοσοκομεία. Οι πιστωτές δέχονται με «βαριά καρδιά» να αλλάξει το μέτρο το οποίο χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματικό με άλλο ισοδύναμο υπό τον όρο όμως ότι θα επανέλθει σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχα αποτελέσματα.  

Σχόλιο Γιώργου Βήχα :  Αυτά που αναφέρονται στο προσχέδιο σε γενικές γραμμές είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στο μνημόνιο του Αυγούστου. Συμπερασματικά αυτά που περιέχει αυτή η συμφωνία δρομολογούν την περαιτέρω κατάρρευση του συστήματος υγείας, την περαιτέρω επιδείνωση των δεικτών υγείας και δυστυχώς τελικά την ιδιωτικοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δημοσίων δομών.

Καρδιολόγος, μέλος Δ.Σ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και εθελοντής στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Ολόκληρο το άρθρο εδώ

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.