Μνημόνιο 3.5

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

3. Διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος. Δεν θα πρέπει να ληφθούν από τις αρχές μονομερή φορολογικά ή άλλα μέτρα πολιτικής, τα οποία θα υπονόμευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή βιωσιμότητας των τραπεζών. Όλα τα μέτρα, νομικά ή μη που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος τα οποία μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών (π.χ. φερεγγυότητα, ρευστότητα, ποιότητα στοιχείων κ.λπ.) θα πρέπει να ληφθούν σε στενή συνεργασία με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και να είναι σύμφωνες με τον ESM.

Οι αρχές θα επιταχύνουν δράσεις που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για την δημοσιονομική πολιτική σχετικά με την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα με (i) ομαλοποίηση των συνθηκών ρευστότητας και ενίσχυσης του κεφαλαίου (ii) αντιμετώπιση των Κόκκινων Δανείων και (iii) ενίσχυση της διακυβέρνησης.

Επαναφέροντας ρευστότητα και κεφαλαιοποίηση στο τραπεζικό σύστημα

Οι αρχές είναι δεσμευμένες να περιορίζουν την οικονομική ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, σε σχέση με τους κανόνες του ευρωπαικού συστήματος, αλλά και να επιτυγχάνουν το μεσοπρόθεσμο μοντέλο αναχρηματοδότησης των τραπεζών. Συνεπώς, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να φτιάχνουν τριμηνιαία χρηματοδοτούμενα σχεδιαγράμματα για την τράπεζα της Ελλάδος για να εξασφαλίσουν έναν συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση για την απαιτούμενη ρευστότητα.

Το αντίκτυπο των κεφαλαιακών ελέγχων, θα πρέπει να ελέγχεται με κάθε λεπτομέρεια η οποία θα κοινοποιείται στην Ευρωπαική επιτροπή, την Ευρωπαική κεντρική τράπεζα (ΕΚΤ), τον Ευρωπαικό Μηχανισμό σταθερότητας (ESM), καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι αρχές θα διαχειριστούν τη διαδικασία σταδιακής άρσης των κάπιταλ κοντρόλς, μαζί με την εποπτεία των Ε.Ε., ΕΚΤ, ΕΜΣ, ΔΝΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος με παράλληλο στόχο τη μείωση του μακροοικονομικού αντίκτυπου αυτων των περιορισμών  [Σχόλιο: Καμία ρητή αναφορά σε ημερομηνία άρσης των capital controls] .

Η τράπεζα της Ελλάδος, θα αναλάβει την αποπεράτωση της διαδικασίας της ανακεφαλοποίησης για τις λιγότερο συστημικές τράπεζες με βάση τις τρέχουσες κεφαλαιακές αξιολογήσεις. Εάν οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, η τράπεζα της Ελλάδος θα εξασφαλίσει την ανασύσταση των ιδρυμάτων.

Διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Κόκκινα Δάνεια - NPLs)

Ως  προαπαιτούμενο 
οι αρχές πρέπει

  • Να υιοθετήσουν τις τροπολογίες του νόμου 43354/2015 (Νόμος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων), ώστε να επιτρέψουν γρήγορα την πώληση των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων με μόνη εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και προστατεύονται πλήρως από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Ωστόσο η απελευθέρωση της πώλησης αυτών των δανείων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016  [Σχόλιο: Δηλαδή στο τέλος του 2016 δεν θα προστατεύεται ούτε η πρώτη κατοικία στις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες] . Ταυτόχρονα θα γίνει άρση των περιορισμών σε σχέση με την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου, ευθυγράμμιση της φορολογίας με τη βέλτιστη διεθνή πρακτική και αντιμετώπιση των ασυνεπειών που έχει σχέση με τον Ομολογιακό νόμο (3156/2003) καθώς κι εφαρμογή όλων των υπολοίπων ζητημάτων που θα συμφωνηθούν με τους Θεσμούς.

  • Να ρυθμίσουν τις δευτερεύουσες νομολογίες στον ήδη τροπολογημένο νόμο (4354/2015) και να ιδρύσουν μια σχετική συμβούλευτική εποτροπή από την κυβέρνηση για τον πλήρη έλεγχο του πλαισίου αδειοδότησης των εταιρειών παροχής πιστώσεως.

Εώς το τέλος του Απριλίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει να

1. Ιδρύσουν ένα κύριο πλαίσιο και σχέδιο δράσης για την τροπολογία του νόμου εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων (4307/2014), καθώς και να ιδρύσουν έναν μηχανισμό για την αναδόμηση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους (βιώσιμου ή μη βιώσιμου).

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρακολούθησης με επιπλέον βασικούς δείκτες απόδοσης σε σχέση με τους τρόπους επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων/επισφαλειών (NPE). Στα τέλη του Ιουνίου, η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με  τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα συμφωνήσει με τις τράπεζες πάνω σε συγκεκριμένους στόχους βασικών οικονομικών και επιχειρησιακών δεικτών και την εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερο βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσεων για τους δανειολήπτες. Ακόμη η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα εξασφαλίσει ότι οι στόχοι των NPE παραμένουν εφικτοί και οι στρατηγικές των τραπεζών έχουν σχεδιαστεί και εκτελεστεί για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τακτικά έκθεση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης και την πρόοδό τους για να πετυχαίνουν στόχους για τα μη εξυπηρετούμενες επισφάλειες. Από τον Οκτώβριο του 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύει μία συγκεντρωτική τριμηνιαία έκθεση με τις εξελίξεις πάνω στους στόχους. Επίσης, η ίδια θα αναθέσει σε μία ομάδα την τακτική αξιολόγηση και ανάλυση των τραπεζικών επιδόσεων ώστε να πετυχαίνει τους στόχους ή τον προσδιορισμό των εμποδίων, σε περίπτωση που χάσει τον στόχο, και τους λόγους της μειωμένης απόδοσης, με σκοπό την παροχή συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

Στα τέλη Απριλίου του 2016, σαν πρωταρχική ενέργεια:
Οι αρχές πρέπει να:

Τροποποιήσουν τον φόρο εισοδήματος για να εξασφαλίσουν ότι οι διαγραφές χρεών, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών αναδιάρθρωσης, δεν θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα του δανειολήπτη  [Σχόλιο: το μέτρο αυτό θα προκαλέσει μείωση της φορολογίας εισοδήματος στους δανειολήπτες που θα αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους] .

Στα τέλη Μαίου του 2016
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει:

Να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και να επιταχύνει την αναδιάρθρωση των βιώσιμων, μεγάλων επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε δυσκολία και, αν χρειαστεί, να αντιμετωπίσει από κοινού ολόκληρους οικονομικούς τομείς. Το ταμείο πρέπει να συνεργαστεί ενεργά με τις τράπεζες έτσι ώστε οι προτάσεις της εκθέσης να υιοθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες. Οι αρχές πρέπει να αξιοποιήσουν τα πορίσματα αυτής της εργασίας για να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό συντονισμού των ιδιωτικών και δημόσιων πιστωτών.

Στα τέλη Ιουνίου 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων για να επιτρέψουν την  επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών δανειοληπτών, να επεκτείνουν το πλαίσιο για τους μεγάλους δανειολήπτες για να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους τους με ταιριαστές λύσεις και να παρέχουν φορολογικά κίνητρα για τις τράπεζες και τους δανειολήπτες επεξεργαζόμενες τα χρέη και να αναπτύξουν μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πιστωτών για να αντιμετωπίσουν τους οφειλέτες με ιδιαίτερα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη  (βασικό παραδοτέο) 

» Να εισάγουν προβλέψεις «καλής πίστης» στους  νόμους που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση του χρέους δηλώνοντας ότι οι δράσεις που λαμβάνονται με καλή πίστη από ιδιωτικούς και δημόσιους πιστωτές και ακολουθώντας τις διαδικασίες που καθορίζονται στο νόμο, δεν θα οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

» Να παρουσιάσουν μία έκθεση και λεπτομερείς προτάσεις τροποποιήσεων με σκοπό να βελτιώσουν την εταιρική νομοθεσία περί αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων, με την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, την  μείωση της περιόδου χορήγησης απαλλαγής, και να καθορίσουν τις λειτουργίες των διαχειριστών αφερεγγυότητας

» Να διορίσουν νέους ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές  [Σχόλιο: Βέβαια, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει σε 32 ημέρες]  και προσωπικό υποστήριξης και να δημιουργήσουν ειδικά δικαστήρια για την εκδίκαση υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών  για τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων που εκκρεμούν βάσει του νόμου 3869/2010.

» Να υιοθετήσουν μία νομοθεσία από το Δίκτυο Ενημέρωσης και Υποστήριξης που βρίσκεται σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να δίνει συμβουλές σε φυσικά πρόσωπα και ΜΜΕ σχετικά με τις νομικές και οικονομικές πτυχές των αναδιαρθρώσεων του  χρέους. Ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί τον Ιούνιο του 2016  [Σχόλιο: και πάλι, θα πρέπει η Ελλάδα να ανακαλύψει ειδικούς δικαστές και συμβούλους που να τους επιλέξει, να τους εκπαδιεύσει και να τους διορίσει (χωρίς φυσικά να κάνει προσλήψεις γιατί αυτές απαγορεύονται από το μνημόνιο) σε διάστημα λίγων ημερών... πολύ λογικό] .

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει

» Να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με την ΤτΕ, για το πώς να εξαλειφθούν όλα τα μη-ρυθμιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη μιας δυναμικής των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην αγορά με βάση τη μελέτη που  παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2015, η οποία θα δημοσιευθεί από το ΤΧΣ. Οι αρχές θα εξαλείψουν τους εναπομείναντες φραγμούς μέχρι το τέλος του 2016.

Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει

Να αναθεωρήσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τις κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης του χρέους για να ασχοληθεί με τις ομάδες των δανειοληπτών

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να θεσπίσουν με νόμο αποθετήρια πληροφοριών, στις οποίες θα έχει πρόσβαση το κοινό, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μητρώου συναλλαγής ακινήτων και μίας κεντρικής βάσης δεδομένων για την παγίωση πληροφοριών σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις δημόσιες υποχρεώσεις που θα είναι προσβάσιμο στο κοινό που θα έχει νόμιμο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων πίστωσης για την ανάπτυξη αποτελεσμάτων  [Σχόλιο: πρόκειται για ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαφάνειας στο οποίο όσοι θα έχουν έννομο συμφέρον (και άρα όχι όλοι) θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χρέη κάθε φυσικού προσώπου και την ιδιοκτησιακή του κατάσταση)] .

» Να δημιουργήσουν εξειδικευμένα τμήματα για θέματα εταιρικής αφερεγγυότητας στις συνοικίες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά

Στα τέλη του Οκτωβρίου του 2016,

Οι αρχές πρέπει

Να εγκρίνουν τροποποιήσεις στο εταιρικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτάσεις που θα υποβληθούν από τον Ιούνιο και να θεσπίσουν όλες τις αναγκαίες δευτερεύουσες νομολογίες για την ουσιαστική ενεργοποίηση του αρχής της διοίκησης της αφερεγγυότητας σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με τα θεσμικά όργανα από Απρίλιο 2016.

Στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2016,

H ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή και η δομή της διακυβέρνησης του θα ενισχυθεί με στόχο την πρόληψη τυχόν πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του  [Σχόλιο: Εθνική κυριαρχία] .

Σε περίπτωση που η Επιτροπή επιλογής αντικατασταθεί από την εκτελεστική επιτροπή ή / και το Γενικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει αποφάσεις σύμφωνα με το ΤΧΣ  [Σχόλιο: Το ΔΣ του ΤΧΣ θα αποφασίζει για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών ο οποίος δεσμεύεται να εκδίδει ό,τι αποφάσεις του μεταβιβάζουν] . Η επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση των επιπέδων των αμοιβών των οργάνων διακυβέρνησης του ΤΧΣ και θα προτείνει αλλαγές, ενδεχομένως, στην οποία περίπτωση ο υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει την αντίστοιχη απόφαση σύμφωνα με το νόμο του ΤΧΣ. Τα νέα μέλη που επιλέγονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λάβουν επαρκή αμοιβή, όπως προτείνεται από την επιτροπή  [Σχόλιο: Εδώ οι εκπρόσωποι των θεσμών δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με τους υψηλούς μισθούς, όπως κάνουν στην ενότητα περί των δημοσίων υπαλλήλων ειδικών μισθολογίων. Αντίθετα ζητούν την καλή αμοιβή των ανθρώπων που θα επιλέγουν οι ίδιοι]  .

H διακυβέρνηση των τραπεζών

H Κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές δραστηριότητες των τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν απολύτως σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς  [Σχόλιο: επειδή έχει αποδειχτεί ότι η λειτουργία τους ήταν πάντα άψογη και καμία τράπεζα δεν χρεοκώπησε. Για αυτό άλλωστε κρατάμε και τις ίδιες διοικήσεις] . Κάθε δυνητική αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών των τραπεζών θα πρέπει να γίνεται χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης. Οι διορισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις του δικαίου ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου.

Μέχρι το τέλος Μαΐου 2016, το ΤΧΣ με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου θα ολοκληρώσει την αναθεώρηση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών στις οποίες εφαρμόζονται αιτήματα προσαρμογής. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές, εφαρμόζοντας κριτήρια που υπερβαίνουν εποπτικές απαιτήσεις ικανότητας και ήθους  [Σχόλιο: Γιατί τα Panama Papers έχουν αποδείξει το ήθος των τραπεζιτών] . Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2016, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τραπεζών θα πρέπει να αντικατασταθούν με έναν τρόπο, ο οποίος να αντικατοπτρίζει τα ευρήματα της παραπάνω αναθεώρησης και να σέβονται το νόμο ΤΧΣ. Το ΤΧΣ θα βεβαιωθεί ότι η πρόσληψη των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν ανώτερων στελεχών θα είναι δίκαιη και διαφανής  [Σχόλιο: Σε αντίθεση με τις αιτιάσεις των πιστωτών για καμία εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνσηης στην επιλογή των στελεχών οι ίδιοιι διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν τα μέλη των ΔΣ πέραν των βασικών τους προσόντων] , και ότι αυτά τα νέα μέλη και ανώτερα στελέχη δεν θα είναι αντιπρόσωποι των προηγούμενων μετόχων ή θα συνδέονται με τους δανειολήπτες της τράπεζας με έκθεση (1 εκατομμυρίου ευρώ) ή τυχόν υποχρεώσεις σε καθυστέρηση. Το ΤΧΣ θα διασφαλίσει ότι τα νέα μέλη προκρίθηκαν και διορίζονται από τους Επιτροπές Διορισμών των τραπεζών και τηρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο νόμο ΕΤΧΣ και την περαιτέρω αναθεώρησή του. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, προτείνονται οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές  από την επανεξέταση που θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις τράπεζες.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2016, η ΤτΕ θα αξιολογήσει αν τα συμβούλια των τραπεζών» και η διαχείριση έχουν ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις της αναθεώρησης και, αν χρειαστεί, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του ρυθμιστικού πλαισίου της διακυβέρνησης των τραπεζών.

Το ΤΧΣ θα εξασφαλίσει μέσω της υιοθετημένης σχετική Συμφωνίας Πλαισίου (RFA) ότι τα συμβόλαια των εξωτερικών πιστωτών με τις τράπεζες μπορούν να έχουν μέγιστη διάρκεια 5 συνεχόμενων ετών και ότι η πρώτη μετακύλιση των υπαρχόντων πιστωτών θα λάβει χώρα σε όλες τις τράπεζες το συντομότερο δυνατό αλλά όχι πριν το τέλος του οικονομικού έτους 2018.
3. Διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος. Δεν θα πρέπει να ληφθούν από τις αρχές μονομερή φορολογικά ή άλλα μέτρα πολιτικής, τα οποία θα υπονόμευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή βιωσιμότητας των τραπεζών. Όλα τα μέτρα, νομικά ή μη που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος τα οποία μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών (π.χ. φερεγγυότητα, ρευστότητα, ποιότητα στοιχείων κ.λπ.) θα πρέπει να ληφθούν σε στενή συνεργασία με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και να είναι σύμφωνες με τον ESM.

Οι αρχές θα επιταχύνουν δράσεις που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για την δημοσιονομική πολιτική σχετικά με την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα με (i) ομαλοποίηση των συνθηκών ρευστότητας και ενίσχυσης του κεφαλαίου (ii) αντιμετώπιση των Κόκκινων Δανείων και (iii) ενίσχυση της διακυβέρνησης.

Επαναφέροντας ρευστότητα και κεφαλαιοποίηση στο τραπεζικό σύστημα

Οι αρχές είναι δεσμευμένες να περιορίζουν την οικονομική ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, σε σχέση με τους κανόνες του ευρωπαικού συστήματος, αλλά και να επιτυγχάνουν το μεσοπρόθεσμο μοντέλο αναχρηματοδότησης των τραπεζών. Συνεπώς, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να φτιάχνουν τριμηνιαία χρηματοδοτούμενα σχεδιαγράμματα για την τράπεζα της Ελλάδος για να εξασφαλίσουν έναν συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση για την απαιτούμενη ρευστότητα.

Το αντίκτυπο των κεφαλαιακών ελέγχων, θα πρέπει να ελέγχεται με κάθε λεπτομέρεια η οποία θα κοινοποιείται στην Ευρωπαική επιτροπή, την Ευρωπαική κεντρική τράπεζα (ΕΚΤ), τον Ευρωπαικό Μηχανισμό σταθερότητας (ESM), καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι αρχές θα διαχειριστούν τη διαδικασία σταδιακής άρσης των κάπιταλ κοντρόλς, μαζί με την εποπτεία των Ε.Ε., ΕΚΤ, ΕΜΣ, ΔΝΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος με παράλληλο στόχο τη μείωση του μακροοικονομικού αντίκτυπου αυτων των περιορισμών  [Σχόλιο: Καμία ρητή αναφορά σε ημερομηνία άρσης των capital controls] .

Η τράπεζα της Ελλάδος, θα αναλάβει την αποπεράτωση της διαδικασίας της ανακεφαλοποίησης για τις λιγότερο συστημικές τράπεζες με βάση τις τρέχουσες κεφαλαιακές αξιολογήσεις. Εάν οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, η τράπεζα της Ελλάδος θα εξασφαλίσει την ανασύσταση των ιδρυμάτων.

Διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Κόκκινα Δάνεια - NPLs)

Ως  προαπαιτούμενο 
οι αρχές πρέπει

  • Να υιοθετήσουν τις τροπολογίες του νόμου 43354/2015 (Νόμος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων), ώστε να επιτρέψουν γρήγορα την πώληση των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων με μόνη εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και προστατεύονται πλήρως από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Ωστόσο η απελευθέρωση της πώλησης αυτών των δανείων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016  [Σχόλιο: Δηλαδή στο τέλος του 2016 δεν θα προστατεύεται ούτε η πρώτη κατοικία στις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες] . Ταυτόχρονα θα γίνει άρση των περιορισμών σε σχέση με την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου, ευθυγράμμιση της φορολογίας με τη βέλτιστη διεθνή πρακτική και αντιμετώπιση των ασυνεπειών που έχει σχέση με τον Ομολογιακό νόμο (3156/2003) καθώς κι εφαρμογή όλων των υπολοίπων ζητημάτων που θα συμφωνηθούν με τους Θεσμούς.

  • Να ρυθμίσουν τις δευτερεύουσες νομολογίες στον ήδη τροπολογημένο νόμο (4354/2015) και να ιδρύσουν μια σχετική συμβούλευτική εποτροπή από την κυβέρνηση για τον πλήρη έλεγχο του πλαισίου αδειοδότησης των εταιρειών παροχής πιστώσεως.

Εώς το τέλος του Απριλίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει να

1. Ιδρύσουν ένα κύριο πλαίσιο και σχέδιο δράσης για την τροπολογία του νόμου εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων (4307/2014), καθώς και να ιδρύσουν έναν μηχανισμό για την αναδόμηση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους (βιώσιμου ή μη βιώσιμου).

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρακολούθησης με επιπλέον βασικούς δείκτες απόδοσης σε σχέση με τους τρόπους επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων/επισφαλειών (NPE). Στα τέλη του Ιουνίου, η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με  τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα συμφωνήσει με τις τράπεζες πάνω σε συγκεκριμένους στόχους βασικών οικονομικών και επιχειρησιακών δεικτών και την εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερο βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσεων για τους δανειολήπτες. Ακόμη η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα εξασφαλίσει ότι οι στόχοι των NPE παραμένουν εφικτοί και οι στρατηγικές των τραπεζών έχουν σχεδιαστεί και εκτελεστεί για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τακτικά έκθεση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης και την πρόοδό τους για να πετυχαίνουν στόχους για τα μη εξυπηρετούμενες επισφάλειες. Από τον Οκτώβριο του 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύει μία συγκεντρωτική τριμηνιαία έκθεση με τις εξελίξεις πάνω στους στόχους. Επίσης, η ίδια θα αναθέσει σε μία ομάδα την τακτική αξιολόγηση και ανάλυση των τραπεζικών επιδόσεων ώστε να πετυχαίνει τους στόχους ή τον προσδιορισμό των εμποδίων, σε περίπτωση που χάσει τον στόχο, και τους λόγους της μειωμένης απόδοσης, με σκοπό την παροχή συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

Στα τέλη Απριλίου του 2016, σαν πρωταρχική ενέργεια:
Οι αρχές πρέπει να:

Τροποποιήσουν τον φόρο εισοδήματος για να εξασφαλίσουν ότι οι διαγραφές χρεών, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών αναδιάρθρωσης, δεν θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα του δανειολήπτη  [Σχόλιο: το μέτρο αυτό θα προκαλέσει μείωση της φορολογίας εισοδήματος στους δανειολήπτες που θα αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους] .

Στα τέλη Μαίου του 2016
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει:

Να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και να επιταχύνει την αναδιάρθρωση των βιώσιμων, μεγάλων επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε δυσκολία και, αν χρειαστεί, να αντιμετωπίσει από κοινού ολόκληρους οικονομικούς τομείς. Το ταμείο πρέπει να συνεργαστεί ενεργά με τις τράπεζες έτσι ώστε οι προτάσεις της εκθέσης να υιοθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες. Οι αρχές πρέπει να αξιοποιήσουν τα πορίσματα αυτής της εργασίας για να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό συντονισμού των ιδιωτικών και δημόσιων πιστωτών.

Στα τέλη Ιουνίου 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων για να επιτρέψουν την  επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών δανειοληπτών, να επεκτείνουν το πλαίσιο για τους μεγάλους δανειολήπτες για να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους τους με ταιριαστές λύσεις και να παρέχουν φορολογικά κίνητρα για τις τράπεζες και τους δανειολήπτες επεξεργαζόμενες τα χρέη και να αναπτύξουν μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πιστωτών για να αντιμετωπίσουν τους οφειλέτες με ιδιαίτερα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη  (βασικό παραδοτέο) 

» Να εισάγουν προβλέψεις «καλής πίστης» στους  νόμους που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση του χρέους δηλώνοντας ότι οι δράσεις που λαμβάνονται με καλή πίστη από ιδιωτικούς και δημόσιους πιστωτές και ακολουθώντας τις διαδικασίες που καθορίζονται στο νόμο, δεν θα οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

» Να παρουσιάσουν μία έκθεση και λεπτομερείς προτάσεις τροποποιήσεων με σκοπό να βελτιώσουν την εταιρική νομοθεσία περί αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων, με την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, την  μείωση της περιόδου χορήγησης απαλλαγής, και να καθορίσουν τις λειτουργίες των διαχειριστών αφερεγγυότητας

» Να διορίσουν νέους ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές  [Σχόλιο: Βέβαια, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει σε 32 ημέρες]  και προσωπικό υποστήριξης και να δημιουργήσουν ειδικά δικαστήρια για την εκδίκαση υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών  για τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων που εκκρεμούν βάσει του νόμου 3869/2010.

» Να υιοθετήσουν μία νομοθεσία από το Δίκτυο Ενημέρωσης και Υποστήριξης που βρίσκεται σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να δίνει συμβουλές σε φυσικά πρόσωπα και ΜΜΕ σχετικά με τις νομικές και οικονομικές πτυχές των αναδιαρθρώσεων του  χρέους. Ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί τον Ιούνιο του 2016  [Σχόλιο: και πάλι, θα πρέπει η Ελλάδα να ανακαλύψει ειδικούς δικαστές και συμβούλους που να τους επιλέξει, να τους εκπαδιεύσει και να τους διορίσει (χωρίς φυσικά να κάνει προσλήψεις γιατί αυτές απαγορεύονται από το μνημόνιο) σε διάστημα λίγων ημερών... πολύ λογικό] .

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει

» Να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με την ΤτΕ, για το πώς να εξαλειφθούν όλα τα μη-ρυθμιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη μιας δυναμικής των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην αγορά με βάση τη μελέτη που  παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2015, η οποία θα δημοσιευθεί από το ΤΧΣ. Οι αρχές θα εξαλείψουν τους εναπομείναντες φραγμούς μέχρι το τέλος του 2016.

Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει

Να αναθεωρήσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τις κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης του χρέους για να ασχοληθεί με τις ομάδες των δανειοληπτών

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να θεσπίσουν με νόμο αποθετήρια πληροφοριών, στις οποίες θα έχει πρόσβαση το κοινό, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μητρώου συναλλαγής ακινήτων και μίας κεντρικής βάσης δεδομένων για την παγίωση πληροφοριών σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις δημόσιες υποχρεώσεις που θα είναι προσβάσιμο στο κοινό που θα έχει νόμιμο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων πίστωσης για την ανάπτυξη αποτελεσμάτων  [Σχόλιο: πρόκειται για ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαφάνειας στο οποίο όσοι θα έχουν έννομο συμφέρον (και άρα όχι όλοι) θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χρέη κάθε φυσικού προσώπου και την ιδιοκτησιακή του κατάσταση)] .

» Να δημιουργήσουν εξειδικευμένα τμήματα για θέματα εταιρικής αφερεγγυότητας στις συνοικίες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά

Στα τέλη του Οκτωβρίου του 2016,

Οι αρχές πρέπει

Να εγκρίνουν τροποποιήσεις στο εταιρικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτάσεις που θα υποβληθούν από τον Ιούνιο και να θεσπίσουν όλες τις αναγκαίες δευτερεύουσες νομολογίες για την ουσιαστική ενεργοποίηση του αρχής της διοίκησης της αφερεγγυότητας σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με τα θεσμικά όργανα από Απρίλιο 2016.

Στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2016,

H ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή και η δομή της διακυβέρνησης του θα ενισχυθεί με στόχο την πρόληψη τυχόν πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του  [Σχόλιο: Εθνική κυριαρχία] .

Σε περίπτωση που η Επιτροπή επιλογής αντικατασταθεί από την εκτελεστική επιτροπή ή / και το Γενικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει αποφάσεις σύμφωνα με το ΤΧΣ  [Σχόλιο: Το ΔΣ του ΤΧΣ θα αποφασίζει για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών ο οποίος δεσμεύεται να εκδίδει ό,τι αποφάσεις του μεταβιβάζουν] . Η επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση των επιπέδων των αμοιβών των οργάνων διακυβέρνησης του ΤΧΣ και θα προτείνει αλλαγές, ενδεχομένως, στην οποία περίπτωση ο υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει την αντίστοιχη απόφαση σύμφωνα με το νόμο του ΤΧΣ. Τα νέα μέλη που επιλέγονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λάβουν επαρκή αμοιβή, όπως προτείνεται από την επιτροπή  [Σχόλιο: Εδώ οι εκπρόσωποι των θεσμών δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με τους υψηλούς μισθούς, όπως κάνουν στην ενότητα περί των δημοσίων υπαλλήλων ειδικών μισθολογίων. Αντίθετα ζητούν την καλή αμοιβή των ανθρώπων που θα επιλέγουν οι ίδιοι]  .

H διακυβέρνηση των τραπεζών

H Κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές δραστηριότητες των τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν απολύτως σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς  [Σχόλιο: επειδή έχει αποδειχτεί ότι η λειτουργία τους ήταν πάντα άψογη και καμία τράπεζα δεν χρεοκώπησε. Για αυτό άλλωστε κρατάμε και τις ίδιες διοικήσεις] . Κάθε δυνητική αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών των τραπεζών θα πρέπει να γίνεται χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης. Οι διορισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις του δικαίου ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου.

Μέχρι το τέλος Μαΐου 2016, το ΤΧΣ με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου θα ολοκληρώσει την αναθεώρηση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών στις οποίες εφαρμόζονται αιτήματα προσαρμογής. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές, εφαρμόζοντας κριτήρια που υπερβαίνουν εποπτικές απαιτήσεις ικανότητας και ήθους  [Σχόλιο: Γιατί τα Panama Papers έχουν αποδείξει το ήθος των τραπεζιτών] . Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2016, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τραπεζών θα πρέπει να αντικατασταθούν με έναν τρόπο, ο οποίος να αντικατοπτρίζει τα ευρήματα της παραπάνω αναθεώρησης και να σέβονται το νόμο ΤΧΣ. Το ΤΧΣ θα βεβαιωθεί ότι η πρόσληψη των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν ανώτερων στελεχών θα είναι δίκαιη και διαφανής  [Σχόλιο: Σε αντίθεση με τις αιτιάσεις των πιστωτών για καμία εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνσηης στην επιλογή των στελεχών οι ίδιοιι διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν τα μέλη των ΔΣ πέραν των βασικών τους προσόντων] , και ότι αυτά τα νέα μέλη και ανώτερα στελέχη δεν θα είναι αντιπρόσωποι των προηγούμενων μετόχων ή θα συνδέονται με τους δανειολήπτες της τράπεζας με έκθεση (1 εκατομμυρίου ευρώ) ή τυχόν υποχρεώσεις σε καθυστέρηση. Το ΤΧΣ θα διασφαλίσει ότι τα νέα μέλη προκρίθηκαν και διορίζονται από τους Επιτροπές Διορισμών των τραπεζών και τηρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο νόμο ΕΤΧΣ και την περαιτέρω αναθεώρησή του. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, προτείνονται οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές  από την επανεξέταση που θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις τράπεζες.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2016, η ΤτΕ θα αξιολογήσει αν τα συμβούλια των τραπεζών» και η διαχείριση έχουν ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις της αναθεώρησης και, αν χρειαστεί, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του ρυθμιστικού πλαισίου της διακυβέρνησης των τραπεζών.

Το ΤΧΣ θα εξασφαλίσει μέσω της υιοθετημένης σχετική Συμφωνίας Πλαισίου (RFA) ότι τα συμβόλαια των εξωτερικών πιστωτών με τις τράπεζες μπορούν να έχουν μέγιστη διάρκεια 5 συνεχόμενων ετών και ότι η πρώτη μετακύλιση των υπαρχόντων πιστωτών θα λάβει χώρα σε όλες τις τράπεζες το συντομότερο δυνατό αλλά όχι πριν το τέλος του οικονομικού έτους 2018.

3. Διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος. Δεν θα πρέπει να ληφθούν από τις αρχές μονομερή φορολογικά ή άλλα μέτρα πολιτικής, τα οποία θα υπονόμευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή βιωσιμότητας των τραπεζών. Όλα τα μέτρα, νομικά ή μη που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος τα οποία μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών (π.χ. φερεγγυότητα, ρευστότητα, ποιότητα στοιχείων κ.λπ.) θα πρέπει να ληφθούν σε στενή συνεργασία με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και να είναι σύμφωνες με τον ESM.

Οι αρχές θα επιταχύνουν δράσεις που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για την δημοσιονομική πολιτική σχετικά με την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα με (i) ομαλοποίηση των συνθηκών ρευστότητας και ενίσχυσης του κεφαλαίου (ii) αντιμετώπιση των Κόκκινων Δανείων και (iii) ενίσχυση της διακυβέρνησης.

Επαναφέροντας ρευστότητα και κεφαλαιοποίηση στο τραπεζικό σύστημα

Οι αρχές είναι δεσμευμένες να περιορίζουν την οικονομική ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, σε σχέση με τους κανόνες του ευρωπαικού συστήματος, αλλά και να επιτυγχάνουν το μεσοπρόθεσμο μοντέλο αναχρηματοδότησης των τραπεζών. Συνεπώς, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να φτιάχνουν τριμηνιαία χρηματοδοτούμενα σχεδιαγράμματα για την τράπεζα της Ελλάδος για να εξασφαλίσουν έναν συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση για την απαιτούμενη ρευστότητα.

Το αντίκτυπο των κεφαλαιακών ελέγχων, θα πρέπει να ελέγχεται με κάθε λεπτομέρεια η οποία θα κοινοποιείται στην Ευρωπαική επιτροπή, την Ευρωπαική κεντρική τράπεζα (ΕΚΤ), τον Ευρωπαικό Μηχανισμό σταθερότητας (ESM), καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι αρχές θα διαχειριστούν τη διαδικασία σταδιακής άρσης των κάπιταλ κοντρόλς, μαζί με την εποπτεία των Ε.Ε., ΕΚΤ, ΕΜΣ, ΔΝΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος με παράλληλο στόχο τη μείωση του μακροοικονομικού αντίκτυπου αυτων των περιορισμών  [Σχόλιο: Καμία ρητή αναφορά σε ημερομηνία άρσης των capital controls] .

Η τράπεζα της Ελλάδος, θα αναλάβει την αποπεράτωση της διαδικασίας της ανακεφαλοποίησης για τις λιγότερο συστημικές τράπεζες με βάση τις τρέχουσες κεφαλαιακές αξιολογήσεις. Εάν οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, η τράπεζα της Ελλάδος θα εξασφαλίσει την ανασύσταση των ιδρυμάτων.

Διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Κόκκινα Δάνεια - NPLs)

Ως  προαπαιτούμενο 
οι αρχές πρέπει

  • Να υιοθετήσουν τις τροπολογίες του νόμου 43354/2015 (Νόμος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων), ώστε να επιτρέψουν γρήγορα την πώληση των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων με μόνη εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και προστατεύονται πλήρως από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Ωστόσο η απελευθέρωση της πώλησης αυτών των δανείων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016  [Σχόλιο: Δηλαδή στο τέλος του 2016 δεν θα προστατεύεται ούτε η πρώτη κατοικία στις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες] . Ταυτόχρονα θα γίνει άρση των περιορισμών σε σχέση με την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου, ευθυγράμμιση της φορολογίας με τη βέλτιστη διεθνή πρακτική και αντιμετώπιση των ασυνεπειών που έχει σχέση με τον Ομολογιακό νόμο (3156/2003) καθώς κι εφαρμογή όλων των υπολοίπων ζητημάτων που θα συμφωνηθούν με τους Θεσμούς.

  • Να ρυθμίσουν τις δευτερεύουσες νομολογίες στον ήδη τροπολογημένο νόμο (4354/2015) και να ιδρύσουν μια σχετική συμβούλευτική εποτροπή από την κυβέρνηση για τον πλήρη έλεγχο του πλαισίου αδειοδότησης των εταιρειών παροχής πιστώσεως.

Εώς το τέλος του Απριλίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει να

1. Ιδρύσουν ένα κύριο πλαίσιο και σχέδιο δράσης για την τροπολογία του νόμου εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων (4307/2014), καθώς και να ιδρύσουν έναν μηχανισμό για την αναδόμηση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους (βιώσιμου ή μη βιώσιμου).

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρακολούθησης με επιπλέον βασικούς δείκτες απόδοσης σε σχέση με τους τρόπους επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων/επισφαλειών (NPE). Στα τέλη του Ιουνίου, η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με  τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα συμφωνήσει με τις τράπεζες πάνω σε συγκεκριμένους στόχους βασικών οικονομικών και επιχειρησιακών δεικτών και την εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερο βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσεων για τους δανειολήπτες. Ακόμη η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα εξασφαλίσει ότι οι στόχοι των NPE παραμένουν εφικτοί και οι στρατηγικές των τραπεζών έχουν σχεδιαστεί και εκτελεστεί για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τακτικά έκθεση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης και την πρόοδό τους για να πετυχαίνουν στόχους για τα μη εξυπηρετούμενες επισφάλειες. Από τον Οκτώβριο του 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύει μία συγκεντρωτική τριμηνιαία έκθεση με τις εξελίξεις πάνω στους στόχους. Επίσης, η ίδια θα αναθέσει σε μία ομάδα την τακτική αξιολόγηση και ανάλυση των τραπεζικών επιδόσεων ώστε να πετυχαίνει τους στόχους ή τον προσδιορισμό των εμποδίων, σε περίπτωση που χάσει τον στόχο, και τους λόγους της μειωμένης απόδοσης, με σκοπό την παροχή συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

Στα τέλη Απριλίου του 2016, σαν πρωταρχική ενέργεια:
Οι αρχές πρέπει να:

Τροποποιήσουν τον φόρο εισοδήματος για να εξασφαλίσουν ότι οι διαγραφές χρεών, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών αναδιάρθρωσης, δεν θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα του δανειολήπτη  [Σχόλιο: το μέτρο αυτό θα προκαλέσει μείωση της φορολογίας εισοδήματος στους δανειολήπτες που θα αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους] .

Στα τέλη Μαίου του 2016
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει:

Να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και να επιταχύνει την αναδιάρθρωση των βιώσιμων, μεγάλων επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε δυσκολία και, αν χρειαστεί, να αντιμετωπίσει από κοινού ολόκληρους οικονομικούς τομείς. Το ταμείο πρέπει να συνεργαστεί ενεργά με τις τράπεζες έτσι ώστε οι προτάσεις της εκθέσης να υιοθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες. Οι αρχές πρέπει να αξιοποιήσουν τα πορίσματα αυτής της εργασίας για να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό συντονισμού των ιδιωτικών και δημόσιων πιστωτών.

Στα τέλη Ιουνίου 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων για να επιτρέψουν την  επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών δανειοληπτών, να επεκτείνουν το πλαίσιο για τους μεγάλους δανειολήπτες για να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους τους με ταιριαστές λύσεις και να παρέχουν φορολογικά κίνητρα για τις τράπεζες και τους δανειολήπτες επεξεργαζόμενες τα χρέη και να αναπτύξουν μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πιστωτών για να αντιμετωπίσουν τους οφειλέτες με ιδιαίτερα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη  (βασικό παραδοτέο) 

» Να εισάγουν προβλέψεις «καλής πίστης» στους  νόμους που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση του χρέους δηλώνοντας ότι οι δράσεις που λαμβάνονται με καλή πίστη από ιδιωτικούς και δημόσιους πιστωτές και ακολουθώντας τις διαδικασίες που καθορίζονται στο νόμο, δεν θα οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

» Να παρουσιάσουν μία έκθεση και λεπτομερείς προτάσεις τροποποιήσεων με σκοπό να βελτιώσουν την εταιρική νομοθεσία περί αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων, με την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, την  μείωση της περιόδου χορήγησης απαλλαγής, και να καθορίσουν τις λειτουργίες των διαχειριστών αφερεγγυότητας

» Να διορίσουν νέους ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές  [Σχόλιο: Βέβαια, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει σε 32 ημέρες]  και προσωπικό υποστήριξης και να δημιουργήσουν ειδικά δικαστήρια για την εκδίκαση υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών  για τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων που εκκρεμούν βάσει του νόμου 3869/2010.

» Να υιοθετήσουν μία νομοθεσία από το Δίκτυο Ενημέρωσης και Υποστήριξης που βρίσκεται σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να δίνει συμβουλές σε φυσικά πρόσωπα και ΜΜΕ σχετικά με τις νομικές και οικονομικές πτυχές των αναδιαρθρώσεων του  χρέους. Ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί τον Ιούνιο του 2016  [Σχόλιο: και πάλι, θα πρέπει η Ελλάδα να ανακαλύψει ειδικούς δικαστές και συμβούλους που να τους επιλέξει, να τους εκπαδιεύσει και να τους διορίσει (χωρίς φυσικά να κάνει προσλήψεις γιατί αυτές απαγορεύονται από το μνημόνιο) σε διάστημα λίγων ημερών... πολύ λογικό] .

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει

» Να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με την ΤτΕ, για το πώς να εξαλειφθούν όλα τα μη-ρυθμιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη μιας δυναμικής των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην αγορά με βάση τη μελέτη που  παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2015, η οποία θα δημοσιευθεί από το ΤΧΣ. Οι αρχές θα εξαλείψουν τους εναπομείναντες φραγμούς μέχρι το τέλος του 2016.

Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει

Να αναθεωρήσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τις κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης του χρέους για να ασχοληθεί με τις ομάδες των δανειοληπτών

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να θεσπίσουν με νόμο αποθετήρια πληροφοριών, στις οποίες θα έχει πρόσβαση το κοινό, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μητρώου συναλλαγής ακινήτων και μίας κεντρικής βάσης δεδομένων για την παγίωση πληροφοριών σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις δημόσιες υποχρεώσεις που θα είναι προσβάσιμο στο κοινό που θα έχει νόμιμο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων πίστωσης για την ανάπτυξη αποτελεσμάτων  [Σχόλιο: πρόκειται για ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαφάνειας στο οποίο όσοι θα έχουν έννομο συμφέρον (και άρα όχι όλοι) θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χρέη κάθε φυσικού προσώπου και την ιδιοκτησιακή του κατάσταση)] .

» Να δημιουργήσουν εξειδικευμένα τμήματα για θέματα εταιρικής αφερεγγυότητας στις συνοικίες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά

Στα τέλη του Οκτωβρίου του 2016,

Οι αρχές πρέπει

Να εγκρίνουν τροποποιήσεις στο εταιρικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτάσεις που θα υποβληθούν από τον Ιούνιο και να θεσπίσουν όλες τις αναγκαίες δευτερεύουσες νομολογίες για την ουσιαστική ενεργοποίηση του αρχής της διοίκησης της αφερεγγυότητας σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με τα θεσμικά όργανα από Απρίλιο 2016.

Στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2016,

H ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή και η δομή της διακυβέρνησης του θα ενισχυθεί με στόχο την πρόληψη τυχόν πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του  [Σχόλιο: Εθνική κυριαρχία] .

Σε περίπτωση που η Επιτροπή επιλογής αντικατασταθεί από την εκτελεστική επιτροπή ή / και το Γενικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει αποφάσεις σύμφωνα με το ΤΧΣ  [Σχόλιο: Το ΔΣ του ΤΧΣ θα αποφασίζει για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών ο οποίος δεσμεύεται να εκδίδει ό,τι αποφάσεις του μεταβιβάζουν] . Η επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση των επιπέδων των αμοιβών των οργάνων διακυβέρνησης του ΤΧΣ και θα προτείνει αλλαγές, ενδεχομένως, στην οποία περίπτωση ο υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει την αντίστοιχη απόφαση σύμφωνα με το νόμο του ΤΧΣ. Τα νέα μέλη που επιλέγονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λάβουν επαρκή αμοιβή, όπως προτείνεται από την επιτροπή  [Σχόλιο: Εδώ οι εκπρόσωποι των θεσμών δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με τους υψηλούς μισθούς, όπως κάνουν στην ενότητα περί των δημοσίων υπαλλήλων ειδικών μισθολογίων. Αντίθετα ζητούν την καλή αμοιβή των ανθρώπων που θα επιλέγουν οι ίδιοι]  .

H διακυβέρνηση των τραπεζών

H Κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές δραστηριότητες των τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν απολύτως σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς  [Σχόλιο: επειδή έχει αποδειχτεί ότι η λειτουργία τους ήταν πάντα άψογη και καμία τράπεζα δεν χρεοκώπησε. Για αυτό άλλωστε κρατάμε και τις ίδιες διοικήσεις] . Κάθε δυνητική αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών των τραπεζών θα πρέπει να γίνεται χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης. Οι διορισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις του δικαίου ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου.

Μέχρι το τέλος Μαΐου 2016, το ΤΧΣ με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου θα ολοκληρώσει την αναθεώρηση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών στις οποίες εφαρμόζονται αιτήματα προσαρμογής. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές, εφαρμόζοντας κριτήρια που υπερβαίνουν εποπτικές απαιτήσεις ικανότητας και ήθους  [Σχόλιο: Γιατί τα Panama Papers έχουν αποδείξει το ήθος των τραπεζιτών] . Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2016, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τραπεζών θα πρέπει να αντικατασταθούν με έναν τρόπο, ο οποίος να αντικατοπτρίζει τα ευρήματα της παραπάνω αναθεώρησης και να σέβονται το νόμο ΤΧΣ. Το ΤΧΣ θα βεβαιωθεί ότι η πρόσληψη των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν ανώτερων στελεχών θα είναι δίκαιη και διαφανής  [Σχόλιο: Σε αντίθεση με τις αιτιάσεις των πιστωτών για καμία εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνσηης στην επιλογή των στελεχών οι ίδιοιι διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν τα μέλη των ΔΣ πέραν των βασικών τους προσόντων] , και ότι αυτά τα νέα μέλη και ανώτερα στελέχη δεν θα είναι αντιπρόσωποι των προηγούμενων μετόχων ή θα συνδέονται με τους δανειολήπτες της τράπεζας με έκθεση (1 εκατομμυρίου ευρώ) ή τυχόν υποχρεώσεις σε καθυστέρηση. Το ΤΧΣ θα διασφαλίσει ότι τα νέα μέλη προκρίθηκαν και διορίζονται από τους Επιτροπές Διορισμών των τραπεζών και τηρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο νόμο ΕΤΧΣ και την περαιτέρω αναθεώρησή του. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, προτείνονται οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές  από την επανεξέταση που θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις τράπεζες.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2016, η ΤτΕ θα αξιολογήσει αν τα συμβούλια των τραπεζών» και η διαχείριση έχουν ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις της αναθεώρησης και, αν χρειαστεί, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του ρυθμιστικού πλαισίου της διακυβέρνησης των τραπεζών.

Το ΤΧΣ θα εξασφαλίσει μέσω της υιοθετημένης σχετική Συμφωνίας Πλαισίου (RFA) ότι τα συμβόλαια των εξωτερικών πιστωτών με τις τράπεζες μπορούν να έχουν μέγιστη διάρκεια 5 συνεχόμενων ετών και ότι η πρώτη μετακύλιση των υπαρχόντων πιστωτών θα λάβει χώρα σε όλες τις τράπεζες το συντομότερο δυνατό αλλά όχι πριν το τέλος του οικονομικού έτους 2018.

3. Διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος. Δεν θα πρέπει να ληφθούν από τις αρχές μονομερή φορολογικά ή άλλα μέτρα πολιτικής, τα οποία θα υπονόμευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή βιωσιμότητας των τραπεζών. Όλα τα μέτρα, νομικά ή μη που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος τα οποία μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών (π.χ. φερεγγυότητα, ρευστότητα, ποιότητα στοιχείων κ.λπ.) θα πρέπει να ληφθούν σε στενή συνεργασία με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και να είναι σύμφωνες με τον ESM.

Οι αρχές θα επιταχύνουν δράσεις που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για την δημοσιονομική πολιτική σχετικά με την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα με (i) ομαλοποίηση των συνθηκών ρευστότητας και ενίσχυσης του κεφαλαίου (ii) αντιμετώπιση των Κόκκινων Δανείων και (iii) ενίσχυση της διακυβέρνησης.

Επαναφέροντας ρευστότητα και κεφαλαιοποίηση στο τραπεζικό σύστημα

Οι αρχές είναι δεσμευμένες να περιορίζουν την οικονομική ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, σε σχέση με τους κανόνες του ευρωπαικού συστήματος, αλλά και να επιτυγχάνουν το μεσοπρόθεσμο μοντέλο αναχρηματοδότησης των τραπεζών. Συνεπώς, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να φτιάχνουν τριμηνιαία χρηματοδοτούμενα σχεδιαγράμματα για την τράπεζα της Ελλάδος για να εξασφαλίσουν έναν συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση για την απαιτούμενη ρευστότητα.

Το αντίκτυπο των κεφαλαιακών ελέγχων, θα πρέπει να ελέγχεται με κάθε λεπτομέρεια η οποία θα κοινοποιείται στην Ευρωπαική επιτροπή, την Ευρωπαική κεντρική τράπεζα (ΕΚΤ), τον Ευρωπαικό Μηχανισμό σταθερότητας (ESM), καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι αρχές θα διαχειριστούν τη διαδικασία σταδιακής άρσης των κάπιταλ κοντρόλς, μαζί με την εποπτεία των Ε.Ε., ΕΚΤ, ΕΜΣ, ΔΝΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος με παράλληλο στόχο τη μείωση του μακροοικονομικού αντίκτυπου αυτων των περιορισμών  [Σχόλιο: Καμία ρητή αναφορά σε ημερομηνία άρσης των capital controls] .

Η τράπεζα της Ελλάδος, θα αναλάβει την αποπεράτωση της διαδικασίας της ανακεφαλοποίησης για τις λιγότερο συστημικές τράπεζες με βάση τις τρέχουσες κεφαλαιακές αξιολογήσεις. Εάν οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, η τράπεζα της Ελλάδος θα εξασφαλίσει την ανασύσταση των ιδρυμάτων.

Διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Κόκκινα Δάνεια - NPLs)

Ως  προαπαιτούμενο 
οι αρχές πρέπει

  • Να υιοθετήσουν τις τροπολογίες του νόμου 43354/2015 (Νόμος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων), ώστε να επιτρέψουν γρήγορα την πώληση των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων με μόνη εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και προστατεύονται πλήρως από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Ωστόσο η απελευθέρωση της πώλησης αυτών των δανείων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016  [Σχόλιο: Δηλαδή στο τέλος του 2016 δεν θα προστατεύεται ούτε η πρώτη κατοικία στις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες] . Ταυτόχρονα θα γίνει άρση των περιορισμών σε σχέση με την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου, ευθυγράμμιση της φορολογίας με τη βέλτιστη διεθνή πρακτική και αντιμετώπιση των ασυνεπειών που έχει σχέση με τον Ομολογιακό νόμο (3156/2003) καθώς κι εφαρμογή όλων των υπολοίπων ζητημάτων που θα συμφωνηθούν με τους Θεσμούς.

  • Να ρυθμίσουν τις δευτερεύουσες νομολογίες στον ήδη τροπολογημένο νόμο (4354/2015) και να ιδρύσουν μια σχετική συμβούλευτική εποτροπή από την κυβέρνηση για τον πλήρη έλεγχο του πλαισίου αδειοδότησης των εταιρειών παροχής πιστώσεως.

Εώς το τέλος του Απριλίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει να

1. Ιδρύσουν ένα κύριο πλαίσιο και σχέδιο δράσης για την τροπολογία του νόμου εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων (4307/2014), καθώς και να ιδρύσουν έναν μηχανισμό για την αναδόμηση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους (βιώσιμου ή μη βιώσιμου).

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρακολούθησης με επιπλέον βασικούς δείκτες απόδοσης σε σχέση με τους τρόπους επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων/επισφαλειών (NPE). Στα τέλη του Ιουνίου, η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με  τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα συμφωνήσει με τις τράπεζες πάνω σε συγκεκριμένους στόχους βασικών οικονομικών και επιχειρησιακών δεικτών και την εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερο βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσεων για τους δανειολήπτες. Ακόμη η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα εξασφαλίσει ότι οι στόχοι των NPE παραμένουν εφικτοί και οι στρατηγικές των τραπεζών έχουν σχεδιαστεί και εκτελεστεί για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τακτικά έκθεση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης και την πρόοδό τους για να πετυχαίνουν στόχους για τα μη εξυπηρετούμενες επισφάλειες. Από τον Οκτώβριο του 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύει μία συγκεντρωτική τριμηνιαία έκθεση με τις εξελίξεις πάνω στους στόχους. Επίσης, η ίδια θα αναθέσει σε μία ομάδα την τακτική αξιολόγηση και ανάλυση των τραπεζικών επιδόσεων ώστε να πετυχαίνει τους στόχους ή τον προσδιορισμό των εμποδίων, σε περίπτωση που χάσει τον στόχο, και τους λόγους της μειωμένης απόδοσης, με σκοπό την παροχή συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

Στα τέλη Απριλίου του 2016, σαν πρωταρχική ενέργεια:
Οι αρχές πρέπει να:

Τροποποιήσουν τον φόρο εισοδήματος για να εξασφαλίσουν ότι οι διαγραφές χρεών, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών αναδιάρθρωσης, δεν θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα του δανειολήπτη  [Σχόλιο: το μέτρο αυτό θα προκαλέσει μείωση της φορολογίας εισοδήματος στους δανειολήπτες που θα αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους] .

Στα τέλη Μαίου του 2016
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει:

Να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και να επιταχύνει την αναδιάρθρωση των βιώσιμων, μεγάλων επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε δυσκολία και, αν χρειαστεί, να αντιμετωπίσει από κοινού ολόκληρους οικονομικούς τομείς. Το ταμείο πρέπει να συνεργαστεί ενεργά με τις τράπεζες έτσι ώστε οι προτάσεις της εκθέσης να υιοθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες. Οι αρχές πρέπει να αξιοποιήσουν τα πορίσματα αυτής της εργασίας για να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό συντονισμού των ιδιωτικών και δημόσιων πιστωτών.

Στα τέλη Ιουνίου 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων για να επιτρέψουν την  επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών δανειοληπτών, να επεκτείνουν το πλαίσιο για τους μεγάλους δανειολήπτες για να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους τους με ταιριαστές λύσεις και να παρέχουν φορολογικά κίνητρα για τις τράπεζες και τους δανειολήπτες επεξεργαζόμενες τα χρέη και να αναπτύξουν μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πιστωτών για να αντιμετωπίσουν τους οφειλέτες με ιδιαίτερα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη  (βασικό παραδοτέο) 

» Να εισάγουν προβλέψεις «καλής πίστης» στους  νόμους που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση του χρέους δηλώνοντας ότι οι δράσεις που λαμβάνονται με καλή πίστη από ιδιωτικούς και δημόσιους πιστωτές και ακολουθώντας τις διαδικασίες που καθορίζονται στο νόμο, δεν θα οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

» Να παρουσιάσουν μία έκθεση και λεπτομερείς προτάσεις τροποποιήσεων με σκοπό να βελτιώσουν την εταιρική νομοθεσία περί αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων, με την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, την  μείωση της περιόδου χορήγησης απαλλαγής, και να καθορίσουν τις λειτουργίες των διαχειριστών αφερεγγυότητας

» Να διορίσουν νέους ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές  [Σχόλιο: Βέβαια, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει σε 32 ημέρες]  και προσωπικό υποστήριξης και να δημιουργήσουν ειδικά δικαστήρια για την εκδίκαση υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών  για τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων που εκκρεμούν βάσει του νόμου 3869/2010.

» Να υιοθετήσουν μία νομοθεσία από το Δίκτυο Ενημέρωσης και Υποστήριξης που βρίσκεται σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να δίνει συμβουλές σε φυσικά πρόσωπα και ΜΜΕ σχετικά με τις νομικές και οικονομικές πτυχές των αναδιαρθρώσεων του  χρέους. Ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί τον Ιούνιο του 2016  [Σχόλιο: και πάλι, θα πρέπει η Ελλάδα να ανακαλύψει ειδικούς δικαστές και συμβούλους που να τους επιλέξει, να τους εκπαδιεύσει και να τους διορίσει (χωρίς φυσικά να κάνει προσλήψεις γιατί αυτές απαγορεύονται από το μνημόνιο) σε διάστημα λίγων ημερών... πολύ λογικό] .

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει

» Να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με την ΤτΕ, για το πώς να εξαλειφθούν όλα τα μη-ρυθμιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη μιας δυναμικής των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην αγορά με βάση τη μελέτη που  παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2015, η οποία θα δημοσιευθεί από το ΤΧΣ. Οι αρχές θα εξαλείψουν τους εναπομείναντες φραγμούς μέχρι το τέλος του 2016.

Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει

Να αναθεωρήσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τις κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης του χρέους για να ασχοληθεί με τις ομάδες των δανειοληπτών

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να θεσπίσουν με νόμο αποθετήρια πληροφοριών, στις οποίες θα έχει πρόσβαση το κοινό, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μητρώου συναλλαγής ακινήτων και μίας κεντρικής βάσης δεδομένων για την παγίωση πληροφοριών σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις δημόσιες υποχρεώσεις που θα είναι προσβάσιμο στο κοινό που θα έχει νόμιμο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων πίστωσης για την ανάπτυξη αποτελεσμάτων  [Σχόλιο: πρόκειται για ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαφάνειας στο οποίο όσοι θα έχουν έννομο συμφέρον (και άρα όχι όλοι) θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χρέη κάθε φυσικού προσώπου και την ιδιοκτησιακή του κατάσταση)] .

» Να δημιουργήσουν εξειδικευμένα τμήματα για θέματα εταιρικής αφερεγγυότητας στις συνοικίες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά

Στα τέλη του Οκτωβρίου του 2016,

Οι αρχές πρέπει

Να εγκρίνουν τροποποιήσεις στο εταιρικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτάσεις που θα υποβληθούν από τον Ιούνιο και να θεσπίσουν όλες τις αναγκαίες δευτερεύουσες νομολογίες για την ουσιαστική ενεργοποίηση του αρχής της διοίκησης της αφερεγγυότητας σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με τα θεσμικά όργανα από Απρίλιο 2016.

Στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2016,

H ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή και η δομή της διακυβέρνησης του θα ενισχυθεί με στόχο την πρόληψη τυχόν πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του  [Σχόλιο: Εθνική κυριαρχία] .

Σε περίπτωση που η Επιτροπή επιλογής αντικατασταθεί από την εκτελεστική επιτροπή ή / και το Γενικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει αποφάσεις σύμφωνα με το ΤΧΣ  [Σχόλιο: Το ΔΣ του ΤΧΣ θα αποφασίζει για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών ο οποίος δεσμεύεται να εκδίδει ό,τι αποφάσεις του μεταβιβάζουν] . Η επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση των επιπέδων των αμοιβών των οργάνων διακυβέρνησης του ΤΧΣ και θα προτείνει αλλαγές, ενδεχομένως, στην οποία περίπτωση ο υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει την αντίστοιχη απόφαση σύμφωνα με το νόμο του ΤΧΣ. Τα νέα μέλη που επιλέγονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λάβουν επαρκή αμοιβή, όπως προτείνεται από την επιτροπή  [Σχόλιο: Εδώ οι εκπρόσωποι των θεσμών δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με τους υψηλούς μισθούς, όπως κάνουν στην ενότητα περί των δημοσίων υπαλλήλων ειδικών μισθολογίων. Αντίθετα ζητούν την καλή αμοιβή των ανθρώπων που θα επιλέγουν οι ίδιοι]  .

H διακυβέρνηση των τραπεζών

H Κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές δραστηριότητες των τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν απολύτως σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς  [Σχόλιο: επειδή έχει αποδειχτεί ότι η λειτουργία τους ήταν πάντα άψογη και καμία τράπεζα δεν χρεοκώπησε. Για αυτό άλλωστε κρατάμε και τις ίδιες διοικήσεις] . Κάθε δυνητική αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών των τραπεζών θα πρέπει να γίνεται χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης. Οι διορισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις του δικαίου ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου.

Μέχρι το τέλος Μαΐου 2016, το ΤΧΣ με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου θα ολοκληρώσει την αναθεώρηση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών στις οποίες εφαρμόζονται αιτήματα προσαρμογής. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές, εφαρμόζοντας κριτήρια που υπερβαίνουν εποπτικές απαιτήσεις ικανότητας και ήθους  [Σχόλιο: Γιατί τα Panama Papers έχουν αποδείξει το ήθος των τραπεζιτών] . Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2016, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τραπεζών θα πρέπει να αντικατασταθούν με έναν τρόπο, ο οποίος να αντικατοπτρίζει τα ευρήματα της παραπάνω αναθεώρησης και να σέβονται το νόμο ΤΧΣ. Το ΤΧΣ θα βεβαιωθεί ότι η πρόσληψη των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν ανώτερων στελεχών θα είναι δίκαιη και διαφανής  [Σχόλιο: Σε αντίθεση με τις αιτιάσεις των πιστωτών για καμία εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνσηης στην επιλογή των στελεχών οι ίδιοιι διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν τα μέλη των ΔΣ πέραν των βασικών τους προσόντων] , και ότι αυτά τα νέα μέλη και ανώτερα στελέχη δεν θα είναι αντιπρόσωποι των προηγούμενων μετόχων ή θα συνδέονται με τους δανειολήπτες της τράπεζας με έκθεση (1 εκατομμυρίου ευρώ) ή τυχόν υποχρεώσεις σε καθυστέρηση. Το ΤΧΣ θα διασφαλίσει ότι τα νέα μέλη προκρίθηκαν και διορίζονται από τους Επιτροπές Διορισμών των τραπεζών και τηρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο νόμο ΕΤΧΣ και την περαιτέρω αναθεώρησή του. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, προτείνονται οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές  από την επανεξέταση που θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις τράπεζες.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2016, η ΤτΕ θα αξιολογήσει αν τα συμβούλια των τραπεζών» και η διαχείριση έχουν ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις της αναθεώρησης και, αν χρειαστεί, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του ρυθμιστικού πλαισίου της διακυβέρνησης των τραπεζών.

Το ΤΧΣ θα εξασφαλίσει μέσω της υιοθετημένης σχετική Συμφωνίας Πλαισίου (RFA) ότι τα συμβόλαια των εξωτερικών πιστωτών με τις τράπεζες μπορούν να έχουν μέγιστη διάρκεια 5 συνεχόμενων ετών και ότι η πρώτη μετακύλιση των υπαρχόντων πιστωτών θα λάβει χώρα σε όλες τις τράπεζες το συντομότερο δυνατό αλλά όχι πριν το τέλος του οικονομικού έτους 2018.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο του Μνημονίου (και του ισχύοντος) η ελληνική κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συμμετέχει στην επιλογή των ανθρώπων που διοικούν τις τράπεζες, τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Βέβαια, οι πρόσφατες αποκαλύψεις των LuxLeaks, SwissLeaks και Panama Papers έχουν δώσει αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ευρωπαίοι εταίροι (του Ντάισελμπλουμ και Γιούνκερ συμπεριλαμβανομένων, οι οποίοι ελέγχονται για τα tax rulling των χωρών τους όταν ήταν υπουργοί οικονομικών από την ειδική επιτροπή της Ε.Ε.) είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο διαφθοράς. Αυτό που ορίζει η συγκεκριμένη ενότητα είναι η πλήρης και αδιαπραγμάτευτη απώλεια της εθνικής κυριαρχίας επί του χρηματοπιστωτικού της συστήματος.

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.