Μνημόνιο 3.5

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

3. Διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος. Δεν θα πρέπει να ληφθούν από τις αρχές μονομερή φορολογικά ή άλλα μέτρα πολιτικής, τα οποία θα υπονόμευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή βιωσιμότητας των τραπεζών. Όλα τα μέτρα, νομικά ή μη που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος τα οποία μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών (π.χ. φερεγγυότητα, ρευστότητα, ποιότητα στοιχείων κ.λπ.) θα πρέπει να ληφθούν σε στενή συνεργασία με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και να είναι σύμφωνες με τον ESM.

Οι αρχές θα επιταχύνουν δράσεις που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για την δημοσιονομική πολιτική σχετικά με την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα με (i) ομαλοποίηση των συνθηκών ρευστότητας και ενίσχυσης του κεφαλαίου (ii) αντιμετώπιση των Κόκκινων Δανείων και (iii) ενίσχυση της διακυβέρνησης.

Επαναφέροντας ρευστότητα και κεφαλαιοποίηση στο τραπεζικό σύστημα

Οι αρχές είναι δεσμευμένες να περιορίζουν την οικονομική ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, σε σχέση με τους κανόνες του ευρωπαικού συστήματος, αλλά και να επιτυγχάνουν το μεσοπρόθεσμο μοντέλο αναχρηματοδότησης των τραπεζών. Συνεπώς, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να φτιάχνουν τριμηνιαία χρηματοδοτούμενα σχεδιαγράμματα για την τράπεζα της Ελλάδος για να εξασφαλίσουν έναν συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση για την απαιτούμενη ρευστότητα.

Το αντίκτυπο των κεφαλαιακών ελέγχων, θα πρέπει να ελέγχεται με κάθε λεπτομέρεια η οποία θα κοινοποιείται στην Ευρωπαική επιτροπή, την Ευρωπαική κεντρική τράπεζα (ΕΚΤ), τον Ευρωπαικό Μηχανισμό σταθερότητας (ESM), καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι αρχές θα διαχειριστούν τη διαδικασία σταδιακής άρσης των κάπιταλ κοντρόλς, μαζί με την εποπτεία των Ε.Ε., ΕΚΤ, ΕΜΣ, ΔΝΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος με παράλληλο στόχο τη μείωση του μακροοικονομικού αντίκτυπου αυτων των περιορισμών  [Σχόλιο: Καμία ρητή αναφορά σε ημερομηνία άρσης των capital controls] .

Η τράπεζα της Ελλάδος, θα αναλάβει την αποπεράτωση της διαδικασίας της ανακεφαλοποίησης για τις λιγότερο συστημικές τράπεζες με βάση τις τρέχουσες κεφαλαιακές αξιολογήσεις. Εάν οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, η τράπεζα της Ελλάδος θα εξασφαλίσει την ανασύσταση των ιδρυμάτων.

Διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Κόκκινα Δάνεια - NPLs)

Ως  προαπαιτούμενο 
οι αρχές πρέπει

  • Να υιοθετήσουν τις τροπολογίες του νόμου 43354/2015 (Νόμος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων), ώστε να επιτρέψουν γρήγορα την πώληση των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων με μόνη εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και προστατεύονται πλήρως από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Ωστόσο η απελευθέρωση της πώλησης αυτών των δανείων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016  [Σχόλιο: Δηλαδή στο τέλος του 2016 δεν θα προστατεύεται ούτε η πρώτη κατοικία στις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες] . Ταυτόχρονα θα γίνει άρση των περιορισμών σε σχέση με την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου, ευθυγράμμιση της φορολογίας με τη βέλτιστη διεθνή πρακτική και αντιμετώπιση των ασυνεπειών που έχει σχέση με τον Ομολογιακό νόμο (3156/2003) καθώς κι εφαρμογή όλων των υπολοίπων ζητημάτων που θα συμφωνηθούν με τους Θεσμούς.

  • Να ρυθμίσουν τις δευτερεύουσες νομολογίες στον ήδη τροπολογημένο νόμο (4354/2015) και να ιδρύσουν μια σχετική συμβούλευτική εποτροπή από την κυβέρνηση για τον πλήρη έλεγχο του πλαισίου αδειοδότησης των εταιρειών παροχής πιστώσεως.

Εώς το τέλος του Απριλίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει να

1. Ιδρύσουν ένα κύριο πλαίσιο και σχέδιο δράσης για την τροπολογία του νόμου εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων (4307/2014), καθώς και να ιδρύσουν έναν μηχανισμό για την αναδόμηση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους (βιώσιμου ή μη βιώσιμου).

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρακολούθησης με επιπλέον βασικούς δείκτες απόδοσης σε σχέση με τους τρόπους επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων/επισφαλειών (NPE). Στα τέλη του Ιουνίου, η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με  τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα συμφωνήσει με τις τράπεζες πάνω σε συγκεκριμένους στόχους βασικών οικονομικών και επιχειρησιακών δεικτών και την εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερο βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσεων για τους δανειολήπτες. Ακόμη η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα εξασφαλίσει ότι οι στόχοι των NPE παραμένουν εφικτοί και οι στρατηγικές των τραπεζών έχουν σχεδιαστεί και εκτελεστεί για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τακτικά έκθεση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης και την πρόοδό τους για να πετυχαίνουν στόχους για τα μη εξυπηρετούμενες επισφάλειες. Από τον Οκτώβριο του 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύει μία συγκεντρωτική τριμηνιαία έκθεση με τις εξελίξεις πάνω στους στόχους. Επίσης, η ίδια θα αναθέσει σε μία ομάδα την τακτική αξιολόγηση και ανάλυση των τραπεζικών επιδόσεων ώστε να πετυχαίνει τους στόχους ή τον προσδιορισμό των εμποδίων, σε περίπτωση που χάσει τον στόχο, και τους λόγους της μειωμένης απόδοσης, με σκοπό την παροχή συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

Στα τέλη Απριλίου του 2016, σαν πρωταρχική ενέργεια:
Οι αρχές πρέπει να:

Τροποποιήσουν τον φόρο εισοδήματος για να εξασφαλίσουν ότι οι διαγραφές χρεών, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών αναδιάρθρωσης, δεν θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα του δανειολήπτη  [Σχόλιο: το μέτρο αυτό θα προκαλέσει μείωση της φορολογίας εισοδήματος στους δανειολήπτες που θα αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους] .

Στα τέλη Μαίου του 2016
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει:

Να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και να επιταχύνει την αναδιάρθρωση των βιώσιμων, μεγάλων επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε δυσκολία και, αν χρειαστεί, να αντιμετωπίσει από κοινού ολόκληρους οικονομικούς τομείς. Το ταμείο πρέπει να συνεργαστεί ενεργά με τις τράπεζες έτσι ώστε οι προτάσεις της εκθέσης να υιοθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες. Οι αρχές πρέπει να αξιοποιήσουν τα πορίσματα αυτής της εργασίας για να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό συντονισμού των ιδιωτικών και δημόσιων πιστωτών.

Στα τέλη Ιουνίου 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων για να επιτρέψουν την  επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών δανειοληπτών, να επεκτείνουν το πλαίσιο για τους μεγάλους δανειολήπτες για να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους τους με ταιριαστές λύσεις και να παρέχουν φορολογικά κίνητρα για τις τράπεζες και τους δανειολήπτες επεξεργαζόμενες τα χρέη και να αναπτύξουν μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πιστωτών για να αντιμετωπίσουν τους οφειλέτες με ιδιαίτερα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη  (βασικό παραδοτέο) 

» Να εισάγουν προβλέψεις «καλής πίστης» στους  νόμους που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση του χρέους δηλώνοντας ότι οι δράσεις που λαμβάνονται με καλή πίστη από ιδιωτικούς και δημόσιους πιστωτές και ακολουθώντας τις διαδικασίες που καθορίζονται στο νόμο, δεν θα οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

» Να παρουσιάσουν μία έκθεση και λεπτομερείς προτάσεις τροποποιήσεων με σκοπό να βελτιώσουν την εταιρική νομοθεσία περί αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων, με την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, την  μείωση της περιόδου χορήγησης απαλλαγής, και να καθορίσουν τις λειτουργίες των διαχειριστών αφερεγγυότητας

» Να διορίσουν νέους ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές  [Σχόλιο: Βέβαια, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει σε 32 ημέρες]  και προσωπικό υποστήριξης και να δημιουργήσουν ειδικά δικαστήρια για την εκδίκαση υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών  για τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων που εκκρεμούν βάσει του νόμου 3869/2010.

» Να υιοθετήσουν μία νομοθεσία από το Δίκτυο Ενημέρωσης και Υποστήριξης που βρίσκεται σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να δίνει συμβουλές σε φυσικά πρόσωπα και ΜΜΕ σχετικά με τις νομικές και οικονομικές πτυχές των αναδιαρθρώσεων του  χρέους. Ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί τον Ιούνιο του 2016  [Σχόλιο: και πάλι, θα πρέπει η Ελλάδα να ανακαλύψει ειδικούς δικαστές και συμβούλους που να τους επιλέξει, να τους εκπαδιεύσει και να τους διορίσει (χωρίς φυσικά να κάνει προσλήψεις γιατί αυτές απαγορεύονται από το μνημόνιο) σε διάστημα λίγων ημερών... πολύ λογικό] .

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει

» Να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με την ΤτΕ, για το πώς να εξαλειφθούν όλα τα μη-ρυθμιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη μιας δυναμικής των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην αγορά με βάση τη μελέτη που  παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2015, η οποία θα δημοσιευθεί από το ΤΧΣ. Οι αρχές θα εξαλείψουν τους εναπομείναντες φραγμούς μέχρι το τέλος του 2016.

Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει

Να αναθεωρήσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τις κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης του χρέους για να ασχοληθεί με τις ομάδες των δανειοληπτών

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να θεσπίσουν με νόμο αποθετήρια πληροφοριών, στις οποίες θα έχει πρόσβαση το κοινό, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μητρώου συναλλαγής ακινήτων και μίας κεντρικής βάσης δεδομένων για την παγίωση πληροφοριών σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις δημόσιες υποχρεώσεις που θα είναι προσβάσιμο στο κοινό που θα έχει νόμιμο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων πίστωσης για την ανάπτυξη αποτελεσμάτων  [Σχόλιο: πρόκειται για ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαφάνειας στο οποίο όσοι θα έχουν έννομο συμφέρον (και άρα όχι όλοι) θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χρέη κάθε φυσικού προσώπου και την ιδιοκτησιακή του κατάσταση)] .

» Να δημιουργήσουν εξειδικευμένα τμήματα για θέματα εταιρικής αφερεγγυότητας στις συνοικίες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά

Στα τέλη του Οκτωβρίου του 2016,

Οι αρχές πρέπει

Να εγκρίνουν τροποποιήσεις στο εταιρικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτάσεις που θα υποβληθούν από τον Ιούνιο και να θεσπίσουν όλες τις αναγκαίες δευτερεύουσες νομολογίες για την ουσιαστική ενεργοποίηση του αρχής της διοίκησης της αφερεγγυότητας σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με τα θεσμικά όργανα από Απρίλιο 2016.

Στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2016,

H ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή και η δομή της διακυβέρνησης του θα ενισχυθεί με στόχο την πρόληψη τυχόν πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του  [Σχόλιο: Εθνική κυριαρχία] .

Σε περίπτωση που η Επιτροπή επιλογής αντικατασταθεί από την εκτελεστική επιτροπή ή / και το Γενικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει αποφάσεις σύμφωνα με το ΤΧΣ  [Σχόλιο: Το ΔΣ του ΤΧΣ θα αποφασίζει για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών ο οποίος δεσμεύεται να εκδίδει ό,τι αποφάσεις του μεταβιβάζουν] . Η επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση των επιπέδων των αμοιβών των οργάνων διακυβέρνησης του ΤΧΣ και θα προτείνει αλλαγές, ενδεχομένως, στην οποία περίπτωση ο υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει την αντίστοιχη απόφαση σύμφωνα με το νόμο του ΤΧΣ. Τα νέα μέλη που επιλέγονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λάβουν επαρκή αμοιβή, όπως προτείνεται από την επιτροπή  [Σχόλιο: Εδώ οι εκπρόσωποι των θεσμών δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με τους υψηλούς μισθούς, όπως κάνουν στην ενότητα περί των δημοσίων υπαλλήλων ειδικών μισθολογίων. Αντίθετα ζητούν την καλή αμοιβή των ανθρώπων που θα επιλέγουν οι ίδιοι]  .

H διακυβέρνηση των τραπεζών

H Κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές δραστηριότητες των τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν απολύτως σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς  [Σχόλιο: επειδή έχει αποδειχτεί ότι η λειτουργία τους ήταν πάντα άψογη και καμία τράπεζα δεν χρεοκώπησε. Για αυτό άλλωστε κρατάμε και τις ίδιες διοικήσεις] . Κάθε δυνητική αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών των τραπεζών θα πρέπει να γίνεται χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης. Οι διορισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις του δικαίου ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου.

Μέχρι το τέλος Μαΐου 2016, το ΤΧΣ με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου θα ολοκληρώσει την αναθεώρηση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών στις οποίες εφαρμόζονται αιτήματα προσαρμογής. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές, εφαρμόζοντας κριτήρια που υπερβαίνουν εποπτικές απαιτήσεις ικανότητας και ήθους  [Σχόλιο: Γιατί τα Panama Papers έχουν αποδείξει το ήθος των τραπεζιτών] . Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2016, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τραπεζών θα πρέπει να αντικατασταθούν με έναν τρόπο, ο οποίος να αντικατοπτρίζει τα ευρήματα της παραπάνω αναθεώρησης και να σέβονται το νόμο ΤΧΣ. Το ΤΧΣ θα βεβαιωθεί ότι η πρόσληψη των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν ανώτερων στελεχών θα είναι δίκαιη και διαφανής  [Σχόλιο: Σε αντίθεση με τις αιτιάσεις των πιστωτών για καμία εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνσηης στην επιλογή των στελεχών οι ίδιοιι διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν τα μέλη των ΔΣ πέραν των βασικών τους προσόντων] , και ότι αυτά τα νέα μέλη και ανώτερα στελέχη δεν θα είναι αντιπρόσωποι των προηγούμενων μετόχων ή θα συνδέονται με τους δανειολήπτες της τράπεζας με έκθεση (1 εκατομμυρίου ευρώ) ή τυχόν υποχρεώσεις σε καθυστέρηση. Το ΤΧΣ θα διασφαλίσει ότι τα νέα μέλη προκρίθηκαν και διορίζονται από τους Επιτροπές Διορισμών των τραπεζών και τηρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο νόμο ΕΤΧΣ και την περαιτέρω αναθεώρησή του. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, προτείνονται οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές  από την επανεξέταση που θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις τράπεζες.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2016, η ΤτΕ θα αξιολογήσει αν τα συμβούλια των τραπεζών» και η διαχείριση έχουν ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις της αναθεώρησης και, αν χρειαστεί, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του ρυθμιστικού πλαισίου της διακυβέρνησης των τραπεζών.

Το ΤΧΣ θα εξασφαλίσει μέσω της υιοθετημένης σχετική Συμφωνίας Πλαισίου (RFA) ότι τα συμβόλαια των εξωτερικών πιστωτών με τις τράπεζες μπορούν να έχουν μέγιστη διάρκεια 5 συνεχόμενων ετών και ότι η πρώτη μετακύλιση των υπαρχόντων πιστωτών θα λάβει χώρα σε όλες τις τράπεζες το συντομότερο δυνατό αλλά όχι πριν το τέλος του οικονομικού έτους 2018.
3. Διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος. Δεν θα πρέπει να ληφθούν από τις αρχές μονομερή φορολογικά ή άλλα μέτρα πολιτικής, τα οποία θα υπονόμευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή βιωσιμότητας των τραπεζών. Όλα τα μέτρα, νομικά ή μη που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος τα οποία μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών (π.χ. φερεγγυότητα, ρευστότητα, ποιότητα στοιχείων κ.λπ.) θα πρέπει να ληφθούν σε στενή συνεργασία με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και να είναι σύμφωνες με τον ESM.

Οι αρχές θα επιταχύνουν δράσεις που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για την δημοσιονομική πολιτική σχετικά με την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα με (i) ομαλοποίηση των συνθηκών ρευστότητας και ενίσχυσης του κεφαλαίου (ii) αντιμετώπιση των Κόκκινων Δανείων και (iii) ενίσχυση της διακυβέρνησης.

Επαναφέροντας ρευστότητα και κεφαλαιοποίηση στο τραπεζικό σύστημα

Οι αρχές είναι δεσμευμένες να περιορίζουν την οικονομική ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, σε σχέση με τους κανόνες του ευρωπαικού συστήματος, αλλά και να επιτυγχάνουν το μεσοπρόθεσμο μοντέλο αναχρηματοδότησης των τραπεζών. Συνεπώς, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να φτιάχνουν τριμηνιαία χρηματοδοτούμενα σχεδιαγράμματα για την τράπεζα της Ελλάδος για να εξασφαλίσουν έναν συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση για την απαιτούμενη ρευστότητα.

Το αντίκτυπο των κεφαλαιακών ελέγχων, θα πρέπει να ελέγχεται με κάθε λεπτομέρεια η οποία θα κοινοποιείται με την Ευρωπαϊκή επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ),  τον Ευρωπαικό Μηχανισμό σταθερότητας (ESM), καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι αρχές θα διαχειριστούν τη διαδικασία σταδιακής άρσης των κάπιταλ κοντρόλς, μαζί με την εποπτεία των Ε.Ε., ΕΚΤ, ΕΜΣ, ΔΝΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος με παράλληλο στόχο τη μείωση του μακροοικονομικού αντίκτυπου αυτων των περιορισμών.

Η τράπεζα της Ελλάδος, θα αναλάβει την αποπεράτωση της διαδικασίας της ανακεφαλοποίησης για τις λιγότερο συστημικές τράπεζες με βάση τις τρέχουσες κεφαλαιακές αξιολογήσεις. Εάν οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, η τράπεζα της Ελλάδος θα εξασφαλίσει την ανασύσταση των ιδρυμάτων.

Διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Κόκκινα Δάνεια - NPLs)

Ως προαπαιτούμενο
οι αρχές πρέπει

  • Να υιοθετήσουν τις τροπολογίες του νόμου 43354/2015 (Νόμος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων), ώστε να επιτρέψουν γρήγορα την πώληση των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων με μόνη εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και προστατεύονται πλήρως από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Ωστόσο η απελευθέρωση της πώλησης αυτών των δανείων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016. Ταυτόχρονα θα γίνει άρση των περιορισμών σε σχέση με την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου, ευθυγράμμιση της φορολογίας με τη βέλτιστη διεθνή πρακτική και αντιμετώπιση των ασυνεπειών που έχει σχέση με τον Ομολογιακό νόμο (3156/2003) καθώς κι εφαρμογή όλων των υπολοίπων ζητημάτων που θα συμφωνηθούν με τους Θεσμούς.

  • Να ρυθμίσουν τις δευτερεύουσες νομολογίες στον ήδη τροπολογημένο νόμο (4354/2015) και να ιδρύσουν μια σχετική συμβούλευτική επιτροπή από την κυβέρνηση για τον πλήρη έλεγχο του πλαισίου αδειοδότησης των εταιρειών παροχής πιστώσεως.

Εώς το τέλος του Απριλίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει να

1. Ιδρύσουν ένα κύριο πλαίσιο και σχέδιο δράσης για την τροπολογία του νόμου εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων (4307/2014), καθώς και να ιδρύσουν έναν μηχανισμό για την αναδόμηση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους (βιώσιμου ή μη βιώσιμου).

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρακολούθησης με επιπλέον βασικούς δείκτες απόδοσης σε σχέση με τους τρόπους επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων/επισφαλειών (NPE). Στα τέλη του Ιουνίου, η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με  τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα συμφωνήσει με τις τράπεζες πάνω σε συγκεκριμένους στόχους βασικών οικονομικών και επιχειρησιακών δεικτών και την εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερο βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσεων για τους δανειολήπτες. Ακόμη η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα εξασφαλίσει ότι οι στόχοι των NPE παραμένουν εφικτοί και οι στρατηγικές των τραπεζών έχουν σχεδιαστεί και εκτελεστεί για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τακτικά έκθεση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης και την πρόοδό τους για να πετυχαίνουν στόχους για τα μη εξυπηρετούμενες επισφάλειες. Από τον Οκτώβριο του 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύει μία συγκεντρωτική τριμηνιαία έκθεση με τις εξελίξεις πάνω στους στόχους. Επίσης, η ίδια θα αναθέσει σε μία ομάδα την τακτική αξιολόγηση και ανάλυση των τραπεζικών επιδόσεων ώστε να πετυχαίνει τους στόχους ή τον προσδιορισμό των εμποδίων, σε περίπτωση που χάσει τον στόχο, και τους λόγους της μειωμένης απόδοσης, με σκοπό την παροχή συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

Στα τέλη Απριλίου του 2016, σαν πρωταρχική ενέργεια:
Οι αρχές πρέπει να:

Τροποποιήσουν τον φόρο εισοδήματος για να εξασφαλίσουν ότι οι διαγραφές χρεών, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών αναδιάρθρωσης, δεν θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα του δανειολήπτη.

Στα τέλη Μαίου του 2016
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει:

Να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και να επιταχύνει την αναδιάρθρωση των βιώσιμων, μεγάλων επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε δυσκολία και, αν χρειαστεί, να αντιμετωπίσει από κοινού ολόκληρους οικονομικούς τομείς. Το ταμείο πρέπει θα συνεργαστεί ενεργά με τις τράπεζες έτσι ώστε οι προτάσεις της εκθέσης να υιοθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες. Οι αρχές πρέπει να αξιοποιήσουν τα πορίσματα αυτής της εργασίας για να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό συντονισμού των ιδιωτικών και δημόσιων πιστωτών.

Στα τέλη Ιουνίου 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να τροπολογήσουν τον νόμο ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων για να επιτρέψουν την  επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών δανειοληπτών, να επεκτείνουν το πλαίσιο για τους μεγάλους δανειολήπτες για να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους τους με ταιριαστές λύσεις και να παρέχουν φορολογικά κίνητρα για τις τράπεζες και τους δανειολήπτες επεξεργαζόμενες τα χρέη και να αναπτύξουν μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πιστωτών για να  αντιμετωπίσουν τους οφειλέτες με ιδιαίτερα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη (βασικό παραδοτέο)

» Να εισάγουν προβλέψεις «καλής πίστης» στους  νόμους που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση του χρέους δηλώνοντας ότι οι δράσεις που λαμβάνονται με καλή πίστη από ιδιωτικούς και δημόσιους πιστωτές και ακολουθώντας τις διαδικασίες που καθορίζονται στο νόμο, δεν θα οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

» Να παρουσιάσουν μία έκθεση και λεπτομερείς προτάσεις τροποποιήσεων με σκοπό να βελτιώσουν την εταιρική νομοθεσία περί αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων, με την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, την  μείωση της περιόδου χορήγησης απαλλαγής, και να καθορίσουν τις λειτουργίες των διαχειριστών αφερεγγυότητας

» Να διορίσουν νέους ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές και προσωπικό υποστήριξης και να δημιουργήσουν ειδικά δικαστήρια για την εκδίκαση υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών  για τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων που εκκρεμούν βάσει του νόμου 3869/2010.

» Να υιοθετήσουν μία νομοθεσία από το Δίκτυο Ενημέρωσης και Υποστήριξης που βρίσκεται σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να δίνει συμβουλές σε φυσικά πρόσωπα και ΜΜΕ σχετικά με τις νομικές και οικονομικές πτυχές των αναδιαρθρώσεων του  χρέους. Ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί τον Ιούνιο του 2016

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει

» Να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με την ΤτΕ, για το πώς να εξαλειφθούν όλα τα μη-ρυθμιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη μιας δυναμικής των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην αγορά με βάση τη μελέτη που  παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2015, η οποία θα δημοσιευθεί από το ΤΧΣ. Οι αρχές θα εξαλείψουν τους εναπομείναντες φραγμούς μέχρι το τέλος του 2016.

Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει

Να αναθεωρήσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τις κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης του χρέους για να ασχοληθεί με τις ομάδες των δανειοληπτών

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016,
Οι αρχές πρέπει

» Να θεσπίσουν με νόμο αποθετήρια πληροφοριών, στις οποίες θα έχει πρόσβαση το κοινό, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μητρώου συναλλαγής ακινήτων και μίας κεντρικής βάσης δεδομένων για την παγίωση πληροφοριών σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις δημόσιες υποχρεώσεις που θα είναι προσβάσιμο στο κοινό που θα έχει νόμιμο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων πίστωσης για την ανάπτυξη αποτελεσμάτων.

» Να δημιουργήσουν εξειδικευμένα τμήματα για θέματα εταιρικής αφερεγγυότητας στις συνοικίες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά

Στα τέλη του Οκτωβρίου του 2016,

Οι αρχές πρέπει

Να εγκρίνουν τροποποιήσεις στο εταιρικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτάσεις που θα υποβληθούν από τον Ιούνιο και να θεσπίσουν όλες τις αναγκαίες δευτερεύουσες νομολογίες για την ουσιαστική ενεργοποίηση του αρχής της διοίκησης της αφερεγγυότητας σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με τα θεσμικά όργανα από Απρίλιο 2016.

Στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2016,

H ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή και η δομή της διακυβέρνησης του θα ενισχυθεί με στόχο την πρόληψη τυχόν πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή επιλογής αντικατασταθεί από την εκτελεστική επιτροπή ή / και το Γενικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει αποφάσεις σύμφωνα με το ΤΧΣ. Η επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση των επιπέδων των αμοιβών των οργάνων διακυβέρνησης του ΤΧΣ και θα προτείνει αλλαγές, ενδεχομένως, στην οποία περίπτωση ο υπουργός Οικονομικών θα εκδώσει την αντίστοιχη απόφαση σύμφωνα με το νόμο του ΤΧΣ. Τα νέα μέλη που επιλέγονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λάβουν επαρκή αμοιβή, όπως προτείνεται από την επιτροπή.

H διακυβέρνηση των τραπεζών

H Κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές δραστηριότητες των τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν απολύτως σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς. Κάθε δυνητική αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών των τραπεζών θα πρέπει να γίνεται χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης. Οι διορισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις του δικαίου ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου.

Μέχρι το τέλος Μαΐου 2016, το ΤΧΣ με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου θα ολοκληρώσει την αναθεώρηση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών στις οποίες εφαρμόζονται αιτήματα προσαρμογής. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές, εφαρμόζοντας κριτήρια που υπερβαίνουν εποπτικές απαιτήσεις ικανότητας και ήθους. Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2016, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τραπεζών θα πρέπει να αντικατασταθούν με έναν τρόπο, ο οποίος να αντικατοπτρίζει τα ευρήματα της παραπάνω αναθεώρησης και να σέβονται το νόμο ΤΧΣ. Το ΤΧΣ θα βεβαιωθεί ότι η πρόσληψη των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν ανώτερων στελεχών θα είναι δίκαιη και διαφανής, και ότι αυτά τα νέα μέλη και ανώτερα στελέχη δεν θα είναι αντιπρόσωποι των προηγούμενων μετόχων ή θα συνδέονται με τους δανειολήπτες της τράπεζας με έκθεση (1 εκατομμυρίου ευρώ) ή τυχόν υποχρεώσεις σε καθυστέρηση. Το ΤΧΣ θα διασφαλίσει ότι τα νέα μέλη προκρίθηκαν και διορίζονται από τους Επιτροπές Διορισμών των τραπεζών και τηρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο νόμο ΕΤΧΣ και την περαιτέρω αναθεώρησή του. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, προτείνονται οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές  από την επανεξέταση που θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις τράπεζες.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2016, η ΤτΕ θα αξιολογήσει αν τα συμβούλια των τραπεζών» και η διαχείριση έχουν ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις της αναθεώρησης και, αν χρειαστεί, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του ρυθμιστικού πλαισίου της διακυβέρνησης των τραπεζών.

Το ΤΧΣ θα εξασφαλίσει μέσω της υιοθετημένης σχετική Συμφωνίας Πλαισίου (RFA) ότι τα συμβόλαια των εξωτερικών πιστωτών με τις τράπεζες μπορούν να έχουν μέγιστη διάρκεια 5 συνεχόμενων ετών και ότι η πρώτη μετακύλιση των υπαρχόντων πιστωτών θα λάβει χώρα σε όλες τις τράπεζες το συντομότερο δυνατό αλλά όχι πριν το τέλος του οικονομικού έτους 2018.

3. Safeguarding financial stability

All necessary policy actions will be taken to safeguard financial stability and strengthen the viability of the banking system. No unilateral fiscal or other policy actions will be taken by the authorities, which would undermine the liquidity, solvency or future viability of the banks.Allmeasures, legislative or otherwise, taken during the programme period that may have an impact on banks' operations (i.e., solvency, liquidity, asset quality etc.) should be taken in close consultation with the EC/ECB/IMF and where relevant the ESM.

The authorities will accelerate actions included in the comprehensive strategy for the financial system related to reinforcing the banking sector by (i) normalising liquidity and payment conditions and strengthening capital (ii) addressing NPLs and (iii) enhancing governance.

Restoring liquidity and capital in the banking system

The authorities are committed to preserving sufficient liquidity in the banking system in compliance with Eurosystem rules and to achieving a sustainable bank funding model for the medium term. In this context, banks are required to submit quarterly funding plans to the Bank of Greece (BoG) so as to ensure continuous monitoring and assessment of their liquidity needs.

The impact of the capital controls will be monitored with full information sharing with the EC, ECB, ESM and IMF. The authorities will manage, in timely consultation with the EC, ECB, ESM and IMF, the process for the easing of capital controls, taking liquidity conditions of the banking system into account while aiming to minimise the macroeconomic impact of the controls {no mention is being done one when the capital controls will be lifted}.

The BoG will require completion of the recapitalisation process for the less systemic banks on the basis of existing capital assessments and if private funds are not available, by [end-July 2016], the BoG will ensure restructuring of these institutions.

Resolution of Non-Performing Loans (NPLs)

As a prior action,

the authorities will:

  • adopt amendments to Law 4354/2015 (Law on the Management of Non-Performing Loans, pay-setting arrangements and other emergency provisions in application of the agreement on budgetary targets and structural reforms) in order to allow immediately the sale of performing and non-performing loans with the exception of household loans secured by primary residences belonging to vulnerable groups, for which the liberalization will enter into effect at end-December 2016 {that means that by the end of 2016 even the most vulnerable home owners will be liable to lose their houses};and among others remove restrictions related to the free movement of capital, align taxation with international best practice, remedy inconsistencies related to the securitisation law 3156/2003, and implement all other issues agreed with the Institutions.

  • adjust related secondary legislation to the amended Law 4354/2015 and set up the related consultative committee by the Government to fully operationalise the licensing framework of credit servicing firms.

By end April 2016,

a. the Authorities will establish the general principles and devise a roadmap for amending the out-of-court workout law 4307/2014 (OCW) and setting up a coordination mechanism for restructuring public and private debt of viable entities and liquidating non-viable entities;

b. theBoG in cooperation with the SSM will extend the comprehensive monitoring framework with additional key performance indicators (KPIs) in relation to banks' NPE (Non-Performing Exposure) resolution activities. By end June, the BoG, in cooperation with the SSM, will agree with the banks on concrete targets of key financial and operational indicators with the objectives to significantly reduce such exposures and as much as possible reach sustainable restructuring solutions for borrowers. The BoG, in cooperation with the SSM, will ensure that the NPE targets remain ambitious and banks' NPE strategies are adequately designed and executed to reach the targets.The banks will be required to report regularly on these KPIs and their progress in achieving targets for NPE workouts. From October 2016, the BoG will publish quarterly an aggregated summary report on the developments of selected KPIs and targets. The BoG will assign a team for, among others, regular assessment and analyses of banks' performance in achieving targets and its drivers, identification of impediments in case of missing the targets and resons of underperformancewith a view of providing recommendations to the competent authorities and relevant governmental bodies.

By [end-April 2016, as a prior action], the authorities will amend the income tax law to ensure that debt write-offs as result of restructuring agreements are not considered as taxable income of the borrower.

By end May 2016, the HFSF will present an NPL resolution action plan to enhance coordination among banks and accelerate the restructuring of viable, distressed, large corporates, and if needed, jointly tackle entire economic sectors. The HFSF will work actively with the banks so that the recommendations of the report are adopted and used by the banks. The Authorities will utilise the findings of this workstreamin their work on amending the OCW law and establishing the coordination mechanism of private and public creditors.

By end-June 2016,

i. the authorities will

a. amend the out-of-court workout law (OCW) to allow standardized processing of certain categories of borrowers, extend the framework to large borrowers to allow the restructuring of their public and private debt with tailor-made solutions, and provide tax incentives for banks and borrowers to work out debts and develop a coordination mechanisms between private and public creditors to deal with debtors with especially large public and private debts (key deliverable);

b. introduce safe harbor provisions in the laws dealing with debt restructuring (such as the OCW, corporate, and personal insolvency laws) stating that actions taken in good faith by both private and public creditors, and following the procedures established in the law, will not give rise to civil or criminal liability;

c. present a report and detailed proposals of amendments in view to improve the corporate insolvency law, among others, by simplifying and accelerating the procedures, reduce the discharge period and specify the insolvency administrators' functions;

d. appoint new specially trained judges and support staff and set up dedicated chambers for the trial of household insolvency cases to reduce the backlog of pending applications under law 3869/2010.

e. adopt a legislation on the a Debt Information and Support Network located across the country, in order to provide adequate advice to physical persons and SMEs on the legal and financial aspects of debt restructurings. A detailed implementation plan will also be developed by June 2016.

ii. the HFSF will

a. make concrete proposals, in cooperation with the BoG, how to eliminate all remaining non-regulatory impediments to the development of a dynamic NPL market based on the study delivered in October 2015, which will be published by the HFSF. The Authorities will remove the remaining impediments by end-2016.

iii. the Bank of Greece will

a. revise the Code of Conduct for debt restructuring guidelines to deal with groups of borrowers (e.g.: SMEs).

By end-September 2016, the authorities will

a. establish by law publicly accessible information repositories in line with best international practice, including a new real-estate transaction register and a central database to consolidate information on arrears on public liabilities that is accessible to parties with legitimate interest including credit registers to develop credit scores.

b. establish specialized chambers for corporate insolvency matters in the districts of Athens, Thessaloniki and Piraeus.

By end-October 2016,

the authorities will adopt amendments to the corporate insolvency law(key deliverable) in line with the agreed proposals to be submitted by June and enact all necessary secondarylegislations (Presidential Decree, Ministerial Decisions and decisions of the relevant supervisory administrative body) to effectively operationalise the profession of insolvency administrator according to a timeframe agreed with the Institutions by April 2016.

By end-December 2016,

the authorities will assess the effectiveness of the legal and institutional framework for the Household insolvency (law 3869/2010).

Governance of the HFSF

The independence of the HFSF will be fully respected and its governance structure reinforced with a view to preventing any political interference in its management or activities.

In case the Selection Panel (Panel) proposes replacements to the Executive Board and/or General Council, the Minister of Finance will issue decisions in line with the HFSF law. The Panel will carry out a review of the remuneration levels of the governance bodies of the HFSF and propose changes if appropriate, in which case the Minister of Finance will issue the corresponding decision in line with the HFSF law. Should new members be selected by the Panel, they will receive adequate remuneration as proposed by the Panel.

Governance of banks

The Government will not intervene in the management, decision-making and commercial operations of banks, which will continue to operate strictly in accordance with market principles. Any potential replacement of board members and senior management of the banks will be carried out without any interference by the Government. These appointments will be made in line with best international practices, taking into account the specific rules of the HFSF law as regards the rights of private shareholders who participated in the banks’ capital increases under the existing framework.

By end-May 2016 (key deliverable), the HFSF with the help of an independent international consultant will finalise the review of the boards of the banks in which the RFAs apply. This review will be in line with prudent international practices by applying criteria that go beyond supervisory fit and proper requirements. By end-July 2016, bank board members should be replaced in a manner that reflects the findings of the above review and respect the HFSF law. The HFSF will make sure that the recruitment of any new board members and any senior executives will be fair and transparent, and that these new members and senior executives are not representatives of past shareholders or linked to borrowers of the bank with an exposure of [EUR 1million] or any exposures in arrears. The HFSF will ensure that the new members shortlisted and nominated by the Nomination Committees of the banks respect the criteria specified in the HFSF law and further established by the review. By the same date, organisational and governance changes recommended by the review will also be implemented in the banks.

By end-September 2016, the BoG will assess if banks boards’ and management have been aligned with the recommendations of the review and, if needed, the Authorities will take further action, including amendments to the regulatory bank governance framework.

The HFSF will ensure through the amended Relationship Framework Agreements (RFAs) that the external auditors' contracts with the banks can be for a maximum duration of five consecutive years, and the first rotation of the current auditors will take place in all banks as soon as possible operationally but not later than for the financial year of 2018.


3. Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος. Δεν θα πρέπει να ληφθούν από τις αρχές μονομερή φορολογικά ή άλλα μέτρα πολιτικής, τα οποία θα υπονόμευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή τη μελλοντική βιωσιμότητα των τραπεζών. Κάθε, νομοθετικό ή άλλο, μέτρο που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, το οποίο ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις τραπεζικές συναλλαγές, τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα, την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., θα πρέπει να λαμβάνεται σε στενή διαβούλευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ και, κατά περίπτωση, τον ΕΜΣ.

Μέχρι τα τέλη του Αυγούστου του 2015, οι αρχές θα ολοκληρώσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τα τέλη του 2014. Η κύρια εστίαση της στρατηγικής θα είναι στην αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των τραπεζών με τα ακόλουθα μέτρα: i) εξομάλυνση της ρευστότητας και των όρων πληρωμής και ενίσχυση των τραπεζικών κεφαλαίων· ii) ενίσχυση της διακυβέρνησης· και iii) αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η στρατηγική αυτή, η οποία θα βασιστεί στο έγγραφο στρατηγικής του 2013, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το διαφορετικό πλαίσιο και τις συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα περιλαμβάνει σχέδια σχετικά με τις ξένες θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τα προγράμματα αναδιάρθρωσής τους που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση διεθνών στρατηγικών επενδύσεων στις τράπεζες και την επιστροφή τους σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς μεσοπρόθεσμα.

Η αποκατάσταση της ρευστότητας και των κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί υπέρ, αφενός, της διατήρησης επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος και, αφετέρου, της επίτευξης διατηρήσιμου μοντέλου τραπεζικής χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες θα κληθούν να υποβάλλουν τριμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναγκών ρευστότητας. Οι αρχές θα παρακολουθούν και θα διαχειρίζονται τη διαδικασία για τη χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, έχοντας συγχρόνως στόχο την ελαχιστοποίηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων των ελέγχων.

Αποθεματικό ασφαλείας ύψους έως 25 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναγκών για την ανακεφαλαιοποίηση των βιώσιμων τραπεζών και το κόστος εξυγίανσης των μη βιώσιμων τραπεζών, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις. Μετά από μια αξιολόγηση των προβλεπόμενων κεφαλαιακών αναγκών των τεσσάρων βασικών τραπεζών από την ΕΚΤ και την υποβολή των σχεδίων κεφαλαιοποίησης από τις τράπεζες, τυχόν εναπομένουσες ελλείψεις κεφαλαίων που εντοπίζονται θα αντιμετωπιστούν πλήρως μέχρι τα τέλη του 2015 το αργότερο. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των λοιπών τραπεζών στις περιπτώσεις που δεν το έπραξε πρόσφατα. Το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης θα αναπτυχθεί με σκοπό τη διατήρηση της ιδιωτικής διαχείρισης των τραπεζών που ανακεφαλαιοποιήθηκαν και τη διευκόλυνση ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων. Ο νόμος σχετικά με τις κρατικές εγγυήσεις στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα τροποποιηθεί ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα και να περιοριστεί η σύνδεση μεταξύ τραπεζών και κράτους.

Τακτοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)

Βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υψηλών και αυξανόμενων ποσοστών των ΜΕΔ θα προσδιοριστούν παρακάτω στο παρόν έγγραφο, ωστόσο ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα και δράσεις στο μέλλον για την τακτοποίηση των ΜΕΔ του τραπεζικού τομέα. Έως τα τέλη Αυγούστου 2015, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν βελτιώσεων σε συμφωνία με τους θεσμούς.

Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα καταρτίσουν αξιόπιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία αφενός θα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και της χρήσης κεφαλαιακών πόρων, και αφενός θα αντλεί από την εμπειρογνωσία εξωτερικού συμβούλου (ή συμβούλων) τόσο κατά τη χάραξη όσο και κατά την εφαρμογή της στρατηγικής· β) θα εγκρίνουν τις ακόλουθες βραχυπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις: i) τροποποιήσεις στο δίκαιο περί αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων, ώστε να καλύπτονται όλοι οι εμπορικοί οφειλέτες, να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών για την προώθηση της αποτελεσματικής αποκατάστασης των βιώσιμων οφειλετών και μιας πιο αποτελεσματικής διαδικασίας εκκαθάρισης για τους μη βιώσιμους οφειλέτες και μείωσης της περιόδου χορήγησης απαλλαγής σε τρία (3) έτη για τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τη σύσταση που απηύθυνε η Επιτροπή το 2014· ii) τροποποιήσεις του νόμου περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών, ώστε να θεσπιστεί ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αναστολής της εκτέλεσης σύμφωνα με τη διεθνή πείρα· θέσπιση αυστηρότερης διαδικασίας ελέγχου ώστε να αποτρέπονται οι οφειλέτες που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους από την κήρυξη πτώχευσης, συμπερίληψη των απαιτήσεων των δημόσιων πιστωτών στο πεδίο εφαρμογής του νόμου που παρέχει στους οφειλέτες δυνατότητα για νέο ξεκίνημα, αυστηροποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για προστασία της κύριας κατοικίας, και θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων (π.χ. αύξηση του αριθμού των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν σημαντικά ποσά, καθώς και συνοπτικές διαδικασίες για οφειλέτες που δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και εισόδημα), iii) νομοθετική θέσπιση του κατοχυρωμένου επαγγέλματος των συνδίκων πτώχευσης, που δεν θα περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα και θα λαμβάνει υπόψη τη διεθνή πείρα· iv) θέσπιση διατάξεων για την επανενεργοποίηση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Ιδιωτικού Χρέους και τη σύσταση γραμματείας που θα το επικουρεί.

Έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, (βασικό παραδοτέο), με βάση την εμπειρογνωμοσύνη εξωτερικού συμβούλου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και αξιολόγηση της ικανότητας των τραπεζών να αντιμετωπίζουν κάθε κατηγορία μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), θα παράσχει ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων (π.χ. διοικητικά, οικονομικά, νομικά κ.λπ.), για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έως την ίδια ημερομηνία, μια ομάδα εργασίας, με βάση την ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη και τη διεθνή πείρα, θα εξετάσει και θα προτείνει ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τακτοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων με την εξάλειψη περιττών νομικών ή άλλων εμποδίων για την εξυπηρέτηση και τη διάθεση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με παράλληλη προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει καταρτίσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα θεσπίσουν με νόμο Δίκτυο Ενημέρωσης Οφειλετών και Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών, που θα παρέχουν νομικές και οικονομικές συμβουλές σχετικά με οφειλές.

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2015 (βασικό παραδοτέο), η κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων με i) τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα αφερεγγυότητας εταιρειών και νοικοκυριών με την υιοθέτηση κατάλληλων νομικών μέσων για τη συγκρότηση εξειδικευμένων τμημάτων για υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοικοκυριών και τον διορισμό και την κατάρτιση επαρκούς αριθμού πρόσθετων δικαστών (βάσει στοχευμένου φόρτου εργασίας) και δικαστικών υπαλλήλων για υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοικοκυριών· ii) τη δημιουργία Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου ως ανεξάρτητης αρχής που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωμής των δανειοδοτών για τη διευκόλυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων· iii) τροποποίηση του Νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ώστε να ενθαρρυνθούν οι οφειλέτες να συμμετάσχουν, διασφαλίζοντας συγχρόνως ίση μεταχείριση μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πιστωτών· iv) πλήρης ενεργοποίηση των εξειδικευμένων τμημάτων για την εκδίκαση υποθέσεων εταιρικής πτώχευσης. Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα μόνιμο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβάνοντας μέτρα στήριξης υπέρ των πλέον ευάλωτων οφειλετών και κάνοντας διάκριση μεταξύ των οφειλετών που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους, αφενός, και των καλή τη πίστει οφειλετών, αφετέρου. Το ελληνικό ΤΧΣ, σε συνεννόηση με την ΤτΕ, θα προσδιορίσει μηχανισμούς και διαδικασίες για την επιτάχυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ΤΧΣ θα διορίσει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου και μια εσωτερική ομάδα που θα επιφορτιστούν με τον νέο στόχο της διευκόλυνσης της τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθέσει σε έναν μόνο ειδικό εκκαθαριστή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων από τους μεμονωμένους εκκαθαριστές. Θα θεσπιστεί καθεστώς αμοιβών βάσει επιδόσεων για όλους τους ειδικούς εκκαθαριστές, σε διαβούλευση με το ΤΧΣ ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ανακτήσεις. Έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές i) θα διαμορφώσουν συντονιστικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση οφειλετών με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη, πρώτον, με την κατηγοριοποίηση των εμπορικών οφειλετών που φέρουν μεγάλα δημόσια χρέη ανάλογα με την βιωσιμότητά τους και, δεύτερον, με την θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της ταχείας εκκαθάρισης μη βιώσιμων οντοτήτων έως τα τέλη Μαρτίου 2016, και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016· ii) θα υιοθετήσουν τα αναγκαία νομικά μέσα για τον καθορισμό του εφαρμοστέου πλαισίου και των κανόνων για το επάγγελμα του συνδίκου πτώχευσης (μεταξύ άλλων, τρόπος επαγγελματικής οργάνωσης, απαιτήσεις προσόντων, διαδικασίες που επιτρέπουν την ουσιαστική διαπίστευση, εξουσίες και αρμοδιότητες, τρόπος διορισμού και απόλυσης, εποπτεία και έλεγχος, διατάξεις για τις κυρώσεις και την ευθύνη, καθώς και διάρθρωση των τελών).

Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο) και μετά την λήψη των προτάσεων των τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος θα καταλήξει σε συμφωνία με τις τράπεζες όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τακτοποίησης ΜΕΔ, περιλαμβανομένης π.χ. της αναδιάρθρωσης χρεών και της σύστασης κοινών επιχειρήσεων. Οι τράπεζες θα υποβάλουν αναφορά ανά τρίμηνο από τον Ιούνιο του 2016 στην ΤτΕ αντιπαραβάλλοντας τις επιδόσεις τους έναντι βασικών δεικτών. Το ελληνικό ΤΧΣ θα εφαρμόζει κριτήρια επιδόσεων για την τακτοποίηση ΜΕΔ και στις διοικήσεις των τραπεζών έναντι επιχειρησιακών στόχων που συμφωνούνται μεταξύ των τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ελληνικό ΤΧΣ θα παρουσιάσει και θα εφαρμόσει σχέδιο δράσης για την τακτοποίηση των ΜΕΔ με σκοπό την βελτίωση του συντονισμού μεταξύ τραπεζών και την ταχύτερη αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρειών και, σε περίπτωση που απαιτείται, την από κοινού αντιμετώπιση ολόκληρων τομέων της οικονομίας.

Έως τα τέλη Μαρτίου του 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας με κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης χρεών για ομάδες δανειοληπτών (π.χ. ΜΜΕ) με βάση σαφή κριτήρια κατηγοριοποίησης λιανικών χαρτοφυλακίων, και την εισαγωγή σε συντονισμό με το ΤΧΣ μηχανισμών ταχείας διεκπεραίωσης περιλαμβανομένων τυποποιημένων εγγράφων αξιολόγησης, συμβάσεων αναδιάρθρωσης και λύσεων τακτοποίησης

Έως τα τέλη Ιουνίου 2016, οι αρχές δεσμεύονται να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αφερεγγυότητας και να προβούν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις.

Διακυβέρνηση του ελληνικού ΤΧΣ

Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή ενώ θα ενισχυθεί η δομή της διακυβέρνησής του, με σκοπό την πρόληψη πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του.

Έως τα μέσα Οκτωβρίου 2015 (βασικό παραδοτέο), ο νόμος περί ΤΧΣ θα τροποποιηθεί ούτως ώστε: (i) να ευθυγραμμιστεί με την μεταφορά της οδηγίας BRRD και με το νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης που θα δημιουργηθεί (ii) να ενισχυθούν οι ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ σύμφωνα με την δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, ιδίως με την αλλαγή της διαδικασίας επιλογής και διορισμού, και ιδίως: α) θα σχεδιαστεί νέα διαδικασία επιλογής και διορισμού μελών της εκτελεστικής επιτροπής και του γενικού συμβουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2015 πράγμα το οποίο συνεπάγεται μεγαλύτερο ρόλο για τους θεσμούς σε σχέση με το παρελθόν, β) θα συσταθεί επιτροπή επιλογής, αποτελούμενη από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εκ των οποίων τρεις θα διοριστούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ —συμπεριλαμβανομένου του προέδρου η ψήφος του οποίου θα υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας— και τρεις θα διοριστούν από τις αρχές (δύο από το Υπουργείο Οικονομικών και ένας από την Τράπεζα της Ελλάδος). Το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και ο ΕΜΣ θα διαθέτουν από έναν παρατηρητή στην επιτροπή επιλογής. Η επιτροπή επιλογής θα επικουρείται από διεθνή σύμβουλο σε θέματα προσλήψεων τον οποίο θα επιλέξει η επιτροπή αυτή, γ) ο Υπουργός Οικονομικών θα προβεί σε διορισμούς από τους υποψηφίους που θα επιλέγει η επιτροπή επιλογής, δ) η επιτροπή επιλογής θα καθορίσει επίσης τις αμοιβές και άλλους όρους απασχόλησης, περιλαμβανομένης της διαδικασίας αξιολόγησης και απόλυσης. Ο νόμος θα διασφαλίσει επίσης ότι: (i) η αμοιβή και οι λοιποί όροι απασχόλησης είναι ανταγωνιστικοί ούτως ώστε να προσελκύουν υψηλής ποιότητας διεθνείς υποψηφίους για τις διευθυντικές θέσεις του ελληνικού ΤΧΣ, (ii) θα καλύπτονται οι εξουσίες, τα κριτήρια και οι διαδικασίες με βάση τις οποίες το ΤΧΣ θα εξετάζει και θα αλλάζει εφόσον κρίνεται σκόπιμο τα διοικητικά συμβούλια και τις επιτροπές των τραπεζών που τελούν υπό τον έλεγχό του, (iii) θα αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ μέσω της ετήσιας δημοσίευσης των στρατηγικών τους και την εξαμηνιαία αναφορά επιδόσεων έναντι καθορισθέντων στόχων, και (iv) μεταξύ των στόχων του ελληνικού ΤΧΣ θα περιλαμβάνεται η διευκόλυνση της διαχείρισης των ΜΕΔ των τραπεζών.

Έως τα τέλη Μαρτίου 2016, για να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ, το ΤΧΣ θα δημοσιεύσει επιχειρησιακή στρατηγική σε ετήσια βάση και, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016, έκθεση επί των επιδόσεων έναντι της στρατηγικής αυτής, σε εξαμηνιαία βάση.

Διακυβέρνηση των τραπεζών

Η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές πράξεις των τραπεζών που θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά βάσει των αρχών της αγοράς. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών θα διορίζονται χωρίς κρατική παρέμβαση. Οι διορισμοί αυτοί θα γίνονται με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς κανόνες που περιλαμβάνονται στον νόμο για το ελληνικό ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών βάσει του υφιστάμενου πλαισίου. Το ελληνικό ΤΧΣ εξασφαλίζει μέσω των τροποποιημένων συμφωνιών πλαισίου σχέσεων ότι από το οικονομικό έτος 2016 οι συμβάσεις των εξωτερικών ελεγκτών με τις τράπεζες θα καλύπτουν το πολύ πέντε συναπτά έτη.

Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο), το ελληνικό ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου θα καθιερώσει πρόγραμμα επισκόπησης των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών για τις οποίες ισχύουν οι συμφωνίες πλαισίου σχέσεων. Η επισκόπηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές προληπτικής εποπτείας εφαρμόζοντας κριτήρια που βαίνουν πέραν των εποπτικών απαιτήσεων περί ικανότητας και ήθους. Έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, μετά την επισκόπηση των μελών των διοικητικών συμβουλίων από το ελληνικό ΤΧΣ με βάση την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη μπορεί να αντικαθίστανται με τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται ότι τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους διεθνείς εμπειρογνώμονες με κατάλληλες γνώσεις και μακρόχρονη πείρα στη σχετική τραπεζική, χωρίς προηγούμενη σχέση την τελευταία δεκαετία με ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα προεδρεύουν επίσης σε όλες τις επιτροπές των συμβουλίων. Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα εξεταστεί η αναγκαιότητα νέων μέτρων, πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διακυβέρνηση των τραπεζών θα ενισχυθεί επαρκώς ώστε να είναι πλήρως ανεξάρτητη και σύμφωνη με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο του Μνημονίου (και του ισχύοντος) η ελληνική κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συμμετέχει στην επιλογή των ανθρώπων που διοικούν τις τράπεζες, τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Βέβαια, οι πρόσφατες αποκαλύψεις των LuxLeaks, SwissLeaks και Panama Papers έχουν δώσει αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ευρωπαίοι εταίροι (του Ντάισελμπλουμ και Γιούνκερ συμπεριλαμβανομένων, οι οποίοι ελέγχονται για τα tax rulling των χωρών τους όταν ήταν υπουργοί οικονομικών από την ειδική επιτροπή της Ε.Ε.) είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο διαφθοράς. Αυτό που ορίζει η συγκεκριμένη ενότητα είναι η πλήρης και αδιαπραγμάτευτη απώλεια της εθνικής κυριαρχίας επί του χρηματοπιστωτικού της συστήματος.

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.