Μνημόνιο 3.5

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

4. Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης

4.1 Αγορά Εργασίας και ανθρώπινο δυναμικό


Τα τελευταία έτη, έχουν συντελεστεί μείζονες αλλαγές στην ελληνική αγορά εργασίας και το μισθολογικό κόστος, για να γίνει η απασχόληση πιο ευέλικτη. Η Ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να υιοθετήσει στην εργασία τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και να ενδυναμώσει ένα εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς. Η προσέγγιση δεν πρέπει μόνο να ισορροπεί ανάμεσα στην ελαστικότητα και την ισότητα ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους, αλλά να λάβει επίσης υπόψιν της το μεγάλο ποσοστό ανεργίας και την ανάγκη επίτευξης ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αξιολόγηση των θεσμών της αγοράς εργασίας: Ως  προαπαιτούμενο , η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης, καθοδηγούμενη από μια ομάδα ανεξαρτήτων ειδικών για να αναθεωρήσουν ένα αριθμό από τα ήδη υπάρχοντα πλαίσια στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συνδικαλιστικής δράσης, της συλλογικής διαπραγμάτευσης  [Σχόλιο: αναφορά όπως και στο ισχύον Μνημόνιο] , λαμβάνοντας υπόψιν τους τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στην  ΕΕ σχετικά με την αγορά εργασίας. Επιπλέον υποστήριξη για εργασιακά ζητήματα, θα έρθει και από άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας  [Σχόλιο: με το γνωστό της φιλοεργατικό έργο] . Με το κλείσιμο της αξιολόγησης, τον [Σεπτέμβριο] του 2016  (βασικό παραδοτέο) , οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις ομαδικές απολύσεις και τα πλαίσια συνδικαλιστικής δράσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ  [Σχόλιο: Εδώ για πρώτη φορά φέτος βλέπουμε τις ομαδικές απολύσεις μέχρι το τέλος του έτους ως προϋπόθεση για την εκταμίευση της δόσης] . Οποιαδήποτε αλλαγή στο πλαίσιο των πολιτικών της αγοράς εργασίας, θα γίνεται ύστερα από διαβούλευση με τους θεσμούς  [Σχόλιο: Σε περίπτωση που έρθει σε κανέναν υπουργό η ιδέα να δώσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας] . Καμία αλλαγή στο υπάρχον πλαίσιο διαπραγμάτευσης δεν θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Οι αρχές θα σέβονται τις προβλέψεις του νόμου 4172/2013, ειδικά σε ο,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Αλλαγές στην πολιτική της αγοράς εργασίας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Απλοποίηση του εργασιακού νόμου: Οι υπάρχοντες εργασιακοί νόμοι θα εξορθολογιστούν μέσω ενός νέου εργασιακού νόμου που θα σε έναν Εργασιακό Νόμο μέχρι το τέλος του 2016  (βασικό παραδοτέο) .   [Σχόλιο: Εδώ έχουμε ως προϋπόθεση για την εκταμίευση δόσης ένα εντελώς αόριστο πλάνο για έναν εντελώς αόριστο νέο νόμο] .

Aδήλωτη εργασία: μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016, οι αρχές θα υιοθετήσουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης  (βασικό παραδοτέο)  για να καταπολεμηθεί η αδήλωτη και η μερικώς αδήλωτη εργασία ώστε να ενδυναμωθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων επιχειρήσεων και να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, καθώς και να αυξηθεί η φορολογία και τα έσοδα κοινωνικής ασφάλισης. Το σχέδιο θα ωφεληθεί από τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της τεχνικής βοήθειας που θα προσφέρει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Θα περιλαμβάνει την βελτιωμένη λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας και θα προσδιορίζει επιπλέον ανάγκες για τεχνική υποστήριξη. Οι αρχές δεν θα εισάγουν αλλαγές στο σύστημα ελέγχου και επιβολής προστίμων κάτω από το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Μέχρι τον [Μάιο 2016] οι αρχές θα συνδέσουν την Εφορία με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, υποβάλλοντας το πλαίσιο για να εντοπιστεί η αδήλωτη εργασία, χορηγώντας περαιτέρω πρόσβαση στην επιθεώρηση εργασίας και όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων, καθορίζοντας ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του συστήματος αξιολόγησης κινδύνου. Οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθετικές πράξεις για αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στον αγροτικό τομέα μέχρι τον [Μάιο του 2016], που θα ακολουθούνται από επιπλέον πράξεις που θα πρέπει να παρθούν μέχρι τον [Σεπτέμβριο] 2016 σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της κατασκευής  [Σχόλιο: Το μόνο νέο στοιχείο στην ενότητα είναι ο ορισμός για νομοθετική πράξη σχετική με την αδήλωτη εργασία στον αγροτικό τομέα] .

Μηχανισμός διαπίστωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας: Θα πρέπει να ξεδιπλωθεί ένας μηχανισμός διάπιστωσης των αναγκών αγοράς εργασίας, εκπονημένος ως μέρος της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κονδυλίων ώστε να ταχτοποιηθούν οι δυναμικοί τομείς της αγοράς καθώς και αστοχίες σε υπάρχοντες δυνατότητες. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τον μηχανισμό θα εξασφαλίσουν τους υπευθύνους πολιτικών με πλήρη και ανεξάρτητα στοιχεία αναφοράς για την ανάπτυξη τεκμηριωμένων πολιτικών απασχόλησης και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ του ελληνικού συστήματος μόρφωσης και εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας. Ο μηχανισμός θα αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο που θα έχει σχεδιαστεί μέχρι τον Ιούλιο 2016 και θα ισχύσει πλήρως από τον Οκτώβριο 2016 σε περαιτέρω ρυθμίσεις και ανανεώσεις σε μόνιμη βάση.

Επαγγελματική κατάρτιση: Η κυβέρνηση μέχρι τον [Ιούνιο 2016], i) θα θεσπίσει τα ποιοτικά πλαίσια για τα βιογραφικά και μαθητείες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και θα ii) ολοκληρώσει και θα συμφωνήσει με τους θεσμούς την πολιτική της ΕΕΚ και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με ποσοτικοποιημένους στόχους για το 2016/2017 και 2017/2018. Επιπλέον, συνεπές με τη χρηματοδότηση του 2016 για να παραδοθεί ο εκσυγχρονισμός  και η επέκταση της μαθητείας και της κατάρτισης σύμφωνα με το 2013 (Νόμος 4186/2013), η κυβέρνηση πρέπει έως τον [Ιούνιο] του 2016  (βασικό παραδοτέο)  να: i) ξεκινήσει δύο μικρής κλίμακας πιλοτικά προγράμματα συνεργασιών το 2016 και ii) να υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου απευθυνόμενο στην οικονομική ανάπτυξη και υποστηριζόμενο από τη μεταρρύθμιση της ΕΕΚ (Ιούνιος 2016). iii) να αναπτύξει και να υιοθετήσει πλαίσιο και να ξεκινήσει μια σειρά από σημαντικές συνεργασίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών σωματείων και των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016-17 (Ιούνιος για την υιοθέτηση του πλαισίου και Σεπτέμβριος για την έναρξη).

Ανάπτυξη ικανοτήτων: Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και να επιτύχει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ως πρώτο βήμα, [έως Σεπτέμβριος 2016] οι ανάγκες της διοίκησης στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο θεσμικής ικανότητας θα πρέπει να ταυτοποιηθούν. Ο ΟΑΕΔ, θα αναδιαρθρωθεί και θα ενδυναμωθεί μέσω της υπάρχουσας πρωτοβουλίας, έως το τέλος του 2016.

Τεχνική βοήθεια: Για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, της ΕΕΚ και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας, επωφελούμενες μεταξύ άλλων από τους εμπειρογνώμονες διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ.

Εκπαίδευση: Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης. Οι αρχές σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα προετοιμάσει μια αξιολόγηση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Μεταξύ άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολικών μονάδων και πανεπιστημίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ. Μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η κυβέρνηση δεν θα εισάγει νομοθεσία που θα επηρεάζει την όποια βαθμίδα του συστήματος εκπαίδευσης. Οι όποιες εξαιρέσεις, λόγω έκτακτων αναγκών, θα συζητηθούν και θα συμφωνηθούν με τους Ευρωπαίους εταίρους.

H αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη Φάση θα ολοκληρωθεί έως τον [Ιούνιο] του 2016. Θα παρέχει μία επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με τις βασικές μεταρρυθμίσεις και δυσκολίες εφαρμογής και να υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο 2016. Έπειτα, βασιζόμενη στις προτάσεις της αξιολόγησης, οι αρχές  (βασικό παραδοτέο)  θα ετοιμάσουν ένα επικαιροποιημένο πλάνο για το Εκπαιδευτικό Σύστημα, και θα παρουσιάσουν προτάσεις δράσης , όπου πιθανώς κάποιες δράσεις να μπουν σε εφαρμογή με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016/17. Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό  [Σχόλιο: Αύξηση ωρών εργασίας στους καθηγητές] , με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα, τα οποία θα ικανοποιούν όλους τους φορείς παροχής εκπαίδευσης σε ένα πλαίσιο χωρίς διακρίσεις στους κοινούς κανόνες, που θα επιτρέπουν μεγαλύτερα στάνταρντς ή ελέγχους ποιότητας από τους ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαίδευσης.

Κατά τη δεύτερη Φάση (η κυβέρνηση) θα αναλάβει να κάνει σε βάθος ανάλυση στα θέματα τα οποία αναφέρονται στο Μνημόνιο, και θα επιδιώξει να συμμετάσχει ένα ευρύ φάσμα από τα ενδιαφερόμενα μέρη για να χτίσει την την μεταρρυθμιστική διαδικασία με σεμινάρια και εργαστήρια. Αυτό θα πρέπει να γίνει την περίοδο από τον Ιούνιο του 2016 έως και τον Ιούνιο του 2017.
4. Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης

4.1 Αγορά Εργασίας και ανθρώπινο δυναμικό


Τα τελευταία έτη, έχουν συντελεστεί μείζονες αλλαγές στην ελληνική αγορά εργασίας και το μισθολογικό κόστος, για να γίνει η απασχόληση πιο ευέλικτη. Η Ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να υιοθετήσει στην εργασία τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και να ενδυναμώσει ένα εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς. Η προσέγγιση δεν πρέπει μόνο να ισορροπεί ανάμεσα στην ελαστικότητα και την ισότητα ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους, αλλά να λάβει επίσης υπόψιν της το μεγάλο ποσοστό ανεργίας και την ανάγκη επίτευξης ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αξιολόγηση των θεσμών της αγοράς εργασίας: Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης, καθοδηγούμενη από μια ομάδα ανεξαρτήτων ειδικών για να αναθεωρήσουν ένα αριθμό από τα ήδη υπάρχοντα πλαίσια στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συνδικαλιστικής δράσης, της συλλογικής διαπραγμάτευσης, λαμβάνοντας υπόψιν τους τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στην  ΕΕ σχετικά με την αγορά εργασίας. Επιπλέον υποστήριξη για εργασιακά ζητήματα, θα έρθει και από άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Με το κλείσιμο της αξιολόγησης, τον [Σεπτέμβριο] του 2016 (βασικό παραδοτέο), οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις ομαδικές απολύσεις και τα πλαίσια συνδικαλιστικής δράσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Οποιαδήποτε αλλαγή στο πλαίσιο των πολιτικών της αγοράς εργασίας, θα γίνεται ύστερα από διαβούλευση με τους θεσμούς. Καμία αλλαγή στο υπάρχον πλαίσιο διαπραγμάτευσης δεν θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Οι αρχές θα σέβονται τις προβλέψεις του νόμου 4172/2013, ειδικά σε ο,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Αλλαγές στην πολιτική της αγοράς εργασίας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Απλοποίηση του εργασιακού νόμου: Οι υπάρχοντες εργασιακοί νόμοι θα εξορθολογιστούν μέσω ενός νέου εργασιακού νόμου που θα σε έναν Εργασιακό Νόμο μέχρι το τέλος του 2016 (βασικό παραδοτέο)

Aδήλωτη εργασία: μέχρι τον [Ιούνιο] του 2016, οι αρχές θα υιοθετήσουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης (βασικό παραδοτέο) για να καταπολεμηθεί η αδήλωτη και η μερικώς αδήλωτη εργασία ώστε να ενδυναμωθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων επιχειρήσεων και να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, καθώς και να αυξηθεί η φορολογία και τα έσοδα κοινωνικής ασφάλισης. Το σχέδιο θα ωφεληθεί από τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της τεχνικής βοήθειας που θα προσφέρει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Θα περιλαμβάνει την βελτιωμένη λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας και θα προσδιορίζει επιπλέον ανάγκες για τεχνική υποστήριξη. Οι αρχές δεν θα εισάγουν αλλαγές στο σύστημα ελέγχου και επιβολής προστίμων κάτω από το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Μέχρι τον [Μάιο 2016] οι αρχές θα συνδέσουν την Εφορία με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, υποβάλλοντας το πλαίσιο για να εντοπιστεί η αδήλωτη εργασία, χορηγώντας περαιτέρω πρόσβαση στην επιθεώρηση εργασίας και όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων, καθορίζοντας ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του συστήματος αξιολόγησης κινδύνου. Οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθετικές πράξεις για αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στον αγροτικό τομέα μέχρι τον [Μάιο του 2016], που θα ακολουθούνται από επιπλέον πράξεις που θα πρέπει να παρθούν μέχρι τον [Σεπτέμβριο] 2016 σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της κατασκευής.

Μηχανισμός διαπίστωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας: Θα πρέπει να ξεδιπλωθεί ένας μηχανισμός διάπιστωσης των αναγκών αγοράς εργασίας, εκπονημένος ως μέρος της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κονδυλίων ώστε να ταχτοποιηθούν οι δυναμικοί τομείς της αγοράς καθώς και αστοχίες σε υπάρχοντες δυνατότητες. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τον μηχανισμό θα εξασφαλίσουν τους υπευθύνους πολιτικών με πλήρη και ανεξάρτητα στοιχεία αναφοράς για την ανάπτυξη τεκμηριωμένων πολιτικών απασχόλησης και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ του ελληνικού συστήματος μόρφωσης και εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας. Ο μηχανισμός θα αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο που θα έχει σχεδιαστεί μέχρι τον Ιούλιο 2016 και θα ισχύσει πλήρως από τον Οκτώβριο 2016 σε περαιτέρω ρυθμίσεις και ανανεώσεις σε μόνιμη βάση.

Επαγγελματική κατάρτιση: Η κυβέρνηση μέχρι τον [Ιούνιο 2016], i) θα θεσπίσει τα ποιοτικά πλαίσια για τα βιογραφικά και μαθητείες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και θα ii) ολοκληρώσει και θα συμφωνήσει με τους θεσμούς την πολιτική της ΕΕΚ και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με ποσοτικοποιημένους στόχους για το 2016/2017 και 2017/2018. Επιπλέον, συνεπές με τη χρηματοδότηση του 2016 για να παραδοθεί ο εκσυγχρονισμός  και η επέκταση της μαθητείας και της κατάρτισης σύμφωνα με το 2013 (Νόμος 4186/2013), η κυβέρνηση πρέπει έως τον [Ιούνιο] του 2016 (βασικό παραδοτέο) να: i) ξεκινήσει δύο μικρής κλίμακας πιλοτικά προγράμματα συνεργασιών το 2016 και ii) να υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου απευθυνόμενο στην οικονομική ανάπτυξη και υποστηριζόμενο από τη μεταρρύθμιση της ΕΕΚ (Ιούνιος 2016). iii) να αναπτύξει και να υιοθετήσει πλαίσιο και να ξεκινήσει μια σειρά από σημαντικές συνεργασίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών σωματείων και των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016-17 (Ιούνιος για την υιοθέτηση του πλαισίου και Σεπτέμβριος για την έναρξη).

Ανάπτυξη ικανοτήτων: Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και να επιτύχει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ως πρώτο βήμα, [έως Σεπτέμβριος 2016] οι ανάγκες της διοίκησης στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο θεσμικής ικανότητας θα πρέπει να ταυτοποιηθούν. Ο ΟΑΕΔ, θα αναδιαρθρωθεί και θα ενδυναμωθεί μέσω της υπάρχουσας πρωτοβουλίας, έως το τέλος του 2016.

Τεχνική βοήθεια: Για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, της ΕΕΚ και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας, επωφελούμενες μεταξύ άλλων από τους εμπειρογνώμονες διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ.

Εκπαίδευση: Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης. Οι αρχές σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα προετοιμάσει μια αξιολόγηση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Μεταξύ άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολικών μονάδων και πανεπιστημίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ. Μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η κυβέρνηση δεν θα εισάγει νομοθεσία που θα επηρεάζει την όποια βαθμίδα του συστήματος εκπαίδευσης. Οι όποιες εξαιρέσεις, λόγω έκτακτων αναγκών, θα συζητηθούν και θα συμφωνηθούν με τους Ευρωπαίους εταίρους.

H αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη Φάση θα ολοκληρωθεί έως τον [Ιούνιο] του 2016. Θα παρέχει μία επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με τις βασικές μεταρρυθμίσεις και δυσκολίες εφαρμογής και να υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο 2016. Έπειτα, βασιζόμενη στις προτάσεις της αξιολόγησης, οι αρχές (βασικό παραδοτέο) θα ετοιμάσουν ένα επικαιροποιημένο πλάνο για το Εκπαιδευτικό Σύστημα, και θα παρουσιάσουν προτάσεις δράσης , όπου πιθανώς κάποιες δράσεις να μπουν σε εφαρμογή με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016/17. Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα, τα οποία θα ικανοποιούν όλους τους φορείς παροχής εκπαίδευσης σε ένα πλαίσιο χωρίς διακρίσεις στους κοινούς κανόνες, που θα επιτρέπουν μεγαλύτερα στάνταρντς ή ελέγχους ποιότητας από τους ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαίδευσης.

Κατά τη δεύτερη Φάση (η κυβέρνηση) θα αναλάβει να κάνει σε βάθος ανάλυση στα θέματα τα οποία αναφέρονται στο Μνημόνιο, και θα επιδιώξει να συμμετάσχει ένα ευρύ φάσμα από τα ενδιαφερόμενα μέρη για να χτίσει την την μεταρρυθμιστική διαδικασία με σεμινάρια και εργαστήρια. Αυτό θα πρέπει να γίνει την περίοδο από τον Ιούνιο του 2016 έως και τον Ιούνιο του 2017.

4. Structural policies to enhance competitiveness and growth 

4.1  Labour market and human capital

In recent years, major changes have been made to Greek labour market institutions and wage bargaining systems to make the labour market more flexible. The Greek authorities are committed to achieve EU best practice across labour market institutions and to foster constructive dialogue amongst social partners. The approach not only needs to balance flexibility and fairness for employees and employers, but also needs to consider the very high level of unemployment and the need to pursue sustainable and inclusive growth and social justice.

Review of labour market institutions. As a prior action the Government will launch a consultation process led by a group of independent experts to review a number of existing labour market frameworks, including collective dismissal, industrial action and collective bargaining, taking into account best practices internationally and in Europe. Further input to the consultation process described above will be provided by international organisations, including the ILO {widely known for its pro-worker stance...not}. Following the conclusion of the review process, by [September] 2016 (key deliverable)the authorities will bring the collective dismissal and industrial action frameworks and collective bargaining in line with best practice in the EU {legislation that allows mass redundancies is becoming a prerequisite for the first time}. Any changes to the framework of labour market policies will be done in consultation and agreement with the institutions. No changes to the current collective bargaining framework will be made before the review has been completed {just in case elected politicians decide to...decide om something}. The authorities will respect the provisions of Law 4172/2013, in particular with regard to minimum wages. Changes to labour market policies should not involve a return to past policy settings which are not compatible with the goals of promoting sustainable and inclusive growth.

Simplification of labour legislation. Existing labour laws will be streamlined and rationalised through the codification into a Labour Law Code by end 2016 (key deliverable){vague plan, vague law, vague clause}.

Undeclared work. By [June 2016], the authorities will adopt an integrated action plan (key deliverable) to fight undeclared and under-declared work in order to strengthen the competitiveness of legal companies and protect workers as well as raise tax and social security revenues. The plan will benefit from the intermediate results of the technical assistance provided by the ILO. It will include improved governance of the labour inspectorate and specify eventual further needs for technical assistance. The authorities will not introduce changes to the system of controlling and fining until the adoption of the fully integrated action plan. By [May 2016] the authorities will link the tax, ERGANI and social security fund reporting framework to detect undeclared work, granting further access to the labour inspectorate to all other relevant administrative databases; and provide a timeline for thecompletion of the risk-assessment IT system.The authorities will adopt legislative actions to tackle the issue of undeclared work in agriculture by [May 2016], to be followed by further actions to be taken by [September] 2016 in other sectors, including in [construction].

Mechanism for diagnosis of labour market needs. An integrated mechanism for diagnosis of labour market needs developed as part of the deployment of EU funds should be rolled out, in order to identify dynamic sectors of the market and existing skills mismatches. The results arising from the mechanism will provide Greek policy-makers with a comprehensive and independent reference for the development of evidence-based employment policies, and help develop stronger links between the Greek educational and training system and the labour market. This mechanism will be a dynamic tool that shall designed by July 2016 and be fully applied as of October 2016 and updated and adjusted on an ongoing basis.

Vocational training.The government will by [June 2016] i) legislate the quality frameworks for VET curricula and apprenticeships and ii) finalise and agree with the institutions the VET strategy and the integrated implementation plan with quantified targets for 2016/17 and 2017/18. Furthermore, consistent with the 2016 Budget and to deliver the modernisation and expansion of vocational education and training (VET) in line with 2013 (Law 4186/2013), the Government will by [June] 2016 (key deliverable): (i) launch two small scale pilots projects of partnerships in 2016; and (ii) Adopt an integrated plan for Human Capital development, addressing economic growth and supported by the VET Reform (June  2016); (iii) Develop and adopt the framework for and launch a series of major VET partnerships, involving employer sectoral representative bodies and social partners, to serve as intermediary structures in order to support employers to offer work-based learning vacancies and ensure a significant expansion of apprenticeships by the academic year 2016-17 (June for the adoption of the framework and September for the launch).

Capacity building. Over the medium term, the institutional capacity in the field of labour administration (encompassing the Ministry of Labour as well as all responsible implementing bodies and agencies) will be strengthened in terms of policy formulation, implementation and monitoring in order to increase the ability to deliver welfare reforms, active labour market policies, and achieve the front-loading of the absorption of Structural Funds. As a first step, [by September 2016] the needs of the labour administration in terms of institutional capacity will be identified. Public employment services (OAED) will be restructured and reinforced through the completion of the existing initiative on the re-engineering of OAED, by end 2016.

Technical assistance. For the effective implementation of the reform agenda, including labour market reform, VET and capacity building of the labour administration, the authorities will use technical assistance, benefiting inter alia from expertise of international organisations such as the OECD and the ILO.

Education. The authorities will ensure further modernization of the education sector in line with the best EU practices, and this will feed the planned wider Growth Strategy. The authorities with the OECD and independent experts will prepare an assessment of the Greek education system. This assessment will cover all levels of education, including linkages between research and education and the collaboration between universities, research institutions and businesses to enhance innovation and entrepreneurship. Inter alia, the assessment will analyse the  implementation of the 'new school' reform, the scope for further rationalisation (of classes, schools and universities), functioning and the governance of higher education institutions, the efficiency and autonomy of public educational units, and the evaluation and transparency at all levels. The assessment shall propose recommendations in line with best practices in OECD countries. Until completion of the review, the Government will not introduce legislation affecting any level of the education system. Any exceptions due to urgent needs will be discussed and agreed with the European partners.

The assessment work will be done in two phases. Phase 1 will be completed by June 2016. It will provide a focused evidence-based update on key reform and implementation challenges, and provide analysis and policy options and recommendations by May 2016. Then, based on the recommendations of the assessment, the authorities will (key deliverable) in [June] 2016, prepare an updated Education Action Plan and present proposals for action, and where possible some actions should enter into force in time for the 2016/2017 academic year. In particular, the authorities commit to align the number of teaching hours per staff member, and the ratios of students per class and pupils per teacher to the best practices of OECD countries to be achieved at the latest by June 2018. The evaluation of teachers and school units will be consistent with the general evaluation system of public administration. The authorities will ensure a fair treatment of all the education providers, including privately owned institutions by setting minimum quality standardsbe satisfied by all education providers and a framework of non-discriminatory common rules allowing higher standards or quality controls by private providers.

Phase 2 will undertake further in-depth policy analysis on the topics mentioned in the MoU, and will seek to engage a wide range of stakeholders to build support for the reform process through seminars and workshops. It will be undertaken over the period of July 2016 to June 2017.


4. Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης

4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο

Τα τελευταία έτη έχουν συντελεστεί μείζονες αλλαγές στους ελληνικούς θεσμούς της αγοράς εργασίας και στα συστήματα διαπραγμάτευσης των μισθών, ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη. Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ στους θεσμούς της αγοράς εργασίας και να ενισχύσουν τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η προσέγγιση αυτή πρέπει όχι μόνο να εξισορροπήσει την ευελιξία με τη δικαιοσύνη για εργαζόμενους και εργοδότες, αλλά και να λάβει υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας και την ανάγκη επιδίωξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταργήσει, ως προαπαιτούμενο, τη νομοθεσία της μεταβατικής περιόδου των συμφωνιών η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4331/2015 της 2ας Ιουλίου 2015.

Επανεξέταση των θεσμών της αγοράς εργασίας. Έως τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω συμβολή στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέρω θα παρασχεθεί από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΔΟΕ. Η οργάνωση, οι όροι εντολής και τα χρονοδιαγράμματα θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τα πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Αδήλωτη εργασία. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (βασικό παραδοτέο) για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξηθούν τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης της Επιθεώρησης Εργασίας και θα παρέχει συγκεκριμένη τεχνική βοήθεια. Ως πρώτο βήμα, οι αρχές θα προβούν στη διασύνδεση του συστήματος πληροφοριών ΕΡΓΑΝΗ με την Εφορία και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τον εντοπισμό της αδήλωτης εργασίας.

Επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 και προκειμένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο): i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία, ii) θα δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης, iii) θα δρομολογήσει πιλοτικές συμπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και iv) θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και v) θα διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερειακές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Ανάπτυξη ικανοτήτων. Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και να επιτυγχάνει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ. Η ισχύουσα εργατική νομοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογιστεί μέσω της κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας έως τα τέλη του 2016 (βασικό παραδοτέο).

Τεχνική βοήθεια. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, της ΕΕΚ και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας, επωφελούμενες μεταξύ άλλων από την εμπειρογνωμοσύνη διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ.

Εκπαίδευση. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης. Οι αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011. Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2). Μεταξύ άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και πανεπιστημίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ.

Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Οι ομαδικές απολύσεις επιστρέφουν στο Μνημόνιο  ως βασική προϋπόθεση για την εκταμίευση της δόσης. Στην ενότητα των εργασιακών ο διάβολος κρύβεται επίσης σε αυτά που δεν περιλαμβάνει το κείμενο και όχι σε αυτά που ορίζει ρητά. Σύμφωνα με το νέο μνημόνιο θα πρέπει άμεσα και ως βασική προϋπόθεση για την εκταμίευση της δόσης να κατατεθεί ένα νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, χωρίς καμία άλλη εξειδίκευση, πέραν του ότι θα γίνει βάσει των «βέλτιστων πρακτικών» της Ε.Ε. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι μετά την εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας κάποιες από τις νεοφιλελεύθερες διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτή βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής εξαιτίας των προστατευτικών διατάξεων της εργασιακής νομοθεσίας που ισχύει σήμερα. Έτσι είναι σημαντικό να μάθουμε τι θα περιλαμβάνει αυτό το νέο νομοσχέδιο.

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.