Μνημόνιο 3.5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον
 
Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους σημασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό της προσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους
για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμιστικές προτάσεις, καθώς και για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
 
Ως  προαπαιτούμενο , οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία με σκοπό να:
 
I) υιοθετήσουν μια [πρώτη] νομοθεσία για να δημιουργηθεί μια υποκατηγορία μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, στη Γενική Λίστα Φαρμάκων με αποτελεσματικότητα της δράσης έως τον Ιούνιο του 2016.
 
ii) να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ με την εξαίρεση [5] συστάσεων, στα οινοπνευματώδη και στα πετρελαϊκά προϊόντα.  [Σχόλιο: ο αριθμόςτων εξαιρέσεων είναι υπό διαπραγμάτευση] 
 
iii) Να υποβάλλουν στους θεσμούς ένα προσχέδιο με χάρτη πορείας σε:
α) άρση των αδικαιολόγητων και δυσανάλογων περιορισμών για τις δραστηριότητες των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων
β) εφαρομγή των συστάσεων των εξωτερικών συμβούλων σε κατοχυρωμένα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιοτήτας
 
Συμφωνία σε αυτούς τους στόχους θα επέλθει με τους Θεσμούς έως τον Μάιο του 2016.
 
Όσον αφορά στον ανταγωνισμό:
 
I) Υλοποίηση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ. Έως τον Μάιο 2016, οι αρχές θα πρέπει πλήρως να νομοθετήσουν την εργαλειοθήκη Ι του ΟΟΣΑ για τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελεσματικά έως τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο) . Έως τον Μάιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υλοποιήσουν τις υπόλοιπες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ στα τρόφιμα.
 
Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν τις εκκρεμείς συστάσεις για τα υλικά υποδομών. Οι αρχές θα ελευθερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.  [Σχόλιο: απελευθερώνεται πλήρως το άνοιγμα των καταστημάτω τις Κυριακές. Προς το παρόν ισχύει για 7 Κυριακές το χρόνο] 
 
ii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ: οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου έως τον [Σεπτέμβριος] 2016.
 
iii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ III : Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει προκειμένου να διευθετήσει όλα τα επισημασμένα θέματα από την καινούργια αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας του ΟΟΣΑ για [1] τομέα. [Έως τον Σεπτέμβριο 2016] η κυβέρνηση θα διευθετήσει ένα σύνολο εμποδίων στην ανταγωνιστικότητα όπως αυτά ορίζονται από την αρχική εξέταση της νομοθεσίας από τον ΟΟΣΑ.] Έως [τον Δεκέμβριο] 2016, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τα επισημασμένα ζητήματα για τους εναπομείναντες τομείς  (βασικό παραδοτέο)   [Σχόλιο: Ο ΟΟΣΑ επιστρέφει, καθώς η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει να υλοποιήσει σε ελάχιστους μήνες τις συστάσεις του ΟΟΣΑ που περιέχονται σε 3 εργαλειοθήκες. Στο ισχύον μνημόνιο, οι δεσμεύσεις της κυβερνησείς σχετικά με προτάσεις του ΟΟΣΑ αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα] 
 
Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, οι αρχές θα υιοθετήσουν χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων  [Σχόλιο: αδειοδοτήσεις fast track] , συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, μέχρι τον Ιούνιο του 2016 σε τρεις τομείς  (βασικό παραδοτέο) , και θα
προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας.
 
Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Μάιο του 2016, η κυβέρνηση  θα θεσπίσει νομοθεσία για να εφαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Σε ο,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, η κυβέρνηση θα εκδώσει προεδρικό διάταγμα για τα ζητήματα περιβάλλοντος  [Σχόλιο: που μάλλον μοιάζουν εμπόδια στα σχέδια επενδυτών]  έως τον [Ιούνιο 2016] και να κάνουν λειτουργική την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, έως τον [Ιούνιο του 2016], οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις  (βασικό παραδοτέο) . Έως τον [Ιούνιο του 2016], η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
 
Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον [Μάιο 2016], η κυβέρνηση θα συμφωνήσει σε έναν χάρτη πορείας για την εφαρμογή ενός δεύτερου γύρου μεταγενέστερης αξιολόγησης συνεπειών διαφόρων επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής τους. Στη βάση των μεταγενέστερων αξιολογήσεων [πρώτος γύρος] που άρχισαν τον Οκτώβριο 2015 η κυβέρνηση θα υιοθετήσει τα υπολειπόμενα καθορισμένα μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή τους ως τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) .
 
Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό στο εταιρικό δίκαιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να ετοιμάσει μια έκθεση έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σε αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον νόμο 2190/1920 σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Η έκθεση θα πρέπει να γίνει μαζί με την Κομισιόν και να περιλαμβάνει τις συμβουλές όλων των ενδιαφερόμενων μερών.  Με βάση τις συστάσεις της έκθεσης, η κυβέρνηση θα πρέπει να τροποποιήσει τον νόμο 2190/1920 έως τον [Δεκέμβριο] του 2016.
 
Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα αποφασίσει μαζί με τους θεσμούς έως τον [Μάιο του 2016], έναν οδικό χάρτη για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων και να κατατεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα  [Σχόλιο: νέα ανοίγματα κλειστών επαγγελμάτων] . Οι αρχές θα υιοθετήσουν τις συστάσεις ενός εξωτερικού συμβούλου έως τον [ Ιούνιο 2016] στη βάση της συμφωνημένης ιεράρχησης. Οι συστάσεις της δι-υπουργικής επιτροπής, βασισμένες σε άλλες πρόσφατες εκθέσεις, θα υποβληθούν στους θεσμούς έως τον [Μάιο] του 2016 και η υιοθέτησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης, και θα πραγματοποιηθούν έως τον [Σεπτέμβριο του 2016].
 
Όσον αφορά την προώθηση των εξαγωγών, οι αρχές με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων, θα υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών μέχρι [τον Μάιο 2016] και θα προχωρήσει στη συνέχεια με την εφαρμογή του.

Όσον αφορά την χρήση γης, ως προαπαιτούμενη δράση, η Κυβέρνηση (i) θα συμφωνήσει με τους Θεσμούς τις διατάξεις για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρήσεων γης· (ii) θα υιοθετήσει το Προεδρικό Διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας· (iii) θα υιοθετήσει τον νόμο για τους δασικούς χάρτες σε συμφωνία με τους Θεσμούς. Οι αρχές θα υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τις διατάξεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού και τη δευτερογενή νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαίες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις αναγκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014  (βασικό παραδοτέο) . Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το νόμο περί δασοκομίας μέχρι τον Ιούλιο 2016. Οι δασικοί χάρτες που έχουν ολοκληρωθεί από το ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση) και έχουν εγκριθεί από τις δασικές αρχές θα αναρτηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου και θα επικυρωθούν μέχρι [ημερομηνία] μετά από την προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική μέχρι τη στιγμή που θα αναρτηθούν οι χάρτες.

Όσον αφορά το κτηματολόγιο, οι αρχές θα [υιοθετήσουν/εφαρμόσουν] μέχρι τον Μάιο 2016 το νέο νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές  (βασικό παραδοτέο) . Θα ενισχύσουν το γραφείο κτηματολογίου του ΕΚΧΑ (βλέπε τμήμα 5.4). Οι αρχές θα χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τεχνική βοήθεια για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου. [αντικαταστάτης για τις μεταρρυθμίσεις στο κτηματολόγιο]

Όσον αφορά την γεωργία, οι αρχές θα παρακολουθούν την στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τα έξι νομοθετικά μέτρα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, μέχρι [τον Ιούνιο 2016] (i) θα υιοθετηθεί νόμος με στόχο την αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και την εισαγωγή νέων μορφών εταιρικής σχέσης (Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)) ανάμεσα σε γαιοκτήμονες που δεν είναι αγρότες και καλλιεργητές· και (ii) ο νέος νόμος «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» θα υιοθετηθεί. Οι αρχές θα διευρύνουν το πεδίο της μελέτης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας για να καλύψει το σύνολο του τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, μέχρι [τον Δεκέμβρη 2016].

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα εργασίας που παράχθηκε από τις αρχές τον Δεκέμβριο 2015 θα ενημερωθεί έως [τον Μάιο 2016]. Θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση και θα εφαρμοστεί πλήρως μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016. Η διυπουργική επιτροπή για τα μεγάλα έργα θα συνεχίσει το έργο της, προτείνοντας λύσεις για εμπόδια και τα σχέδια δράσης για τους αυτοκινητοδρόμους και άλλα έργα θα ενημερώνονται σε μηνιαία βάση. Οι αρχές: a) θα προτείνουν μέτρα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και διοικητικών δράσεων για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών απαλλοτρίωσης κάτω από ένα νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που σχετίζονται με αρχαιολογικές εργασίες  [Σχόλιο: και όλοι αντιλαμβανόμαστε πως εξορθολογίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες στην ενότητα των επενδύσεων]   και την απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας [μέχρι τον Ιούνιο 2016]· b) θα υποβάλλουν και θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [μέχρι τον Μάιο 2016] σε έναν κατάλογο σημαντικών έργων για να ενεργοποιηθούν μέσα στο 2016, για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 με χρονοδιαγράμματα από τις εγκρίσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση, που θα παρακολουθούνται από την διυπουργική επιτροπή (όταν πρόκειται για δημόσια έργα, τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις φάσεις της προετοιμασίας και της υποβολής προσφορών).

Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές θα συνεχίσουν την τρέχουσα παροχή στήριξης σε δύο κρίσιμους τομείς: a) την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπόλοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· και b) την μεταρρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· επιπλέον, οι αρχές προτίθενται να ενεργοποιήσουν την παροχή τεχνικής βοήθειας στους τομείς του κτηματολογίου και της διαχείρισης της γης, την εκπαίδευση, την προώθηση των εξαγωγών, one-stop shops, τον τουρισμό και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Ακόμα, με την στήριξη τεχνικής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του ανταγωνισμού και της αδειοδότησης επενδύσεων. Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμβούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τομείς όπως η γεωργία, το περιβάλλον και τα διαρθρωτικά ταμεία. 

4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον
 
Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους σημασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό της προσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους
για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμιστικές προτάσεις, καθώς και για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
 
Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία με σκοπό να:
 
I) υιοθετήσουν μια [πρώτη] νομοθεσία για να δημιουργηθεί μια υποκατηγορία μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, στη Γενική Λίστα Φαρμάκων με αποτελεσματικότητα της δράσης έως τον Ιούνιο του 2016.
 
ii) να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ με την εξαίρεση [5] συστάσεων, στα οινοπνευματώδη και στα πετρελαϊκά προϊόντα.
 
iii) Να υποβάλλουν στους θεσμούς ένα προσχέδιο με χάρτη πορείας σε:
α) άρση των αδικαιολόγητων και δυσανάλογων περιορισμών για τις δραστηριότητες των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων
β) εφαρομγή των συστάσεων των εξωτερικών συμβούλων σε κατοχυρωμένα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιοτήτας
 
Συμφωνία σε αυτούς τους στόχους θα επέλθει με τους Θεσμούς έως τον Μάιο του 2016.
 
Όσον αφορά στον ανταγωνισμό:
 
I) Υλοποίηση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ. Έως τον Μάιο 2016, οι αρχές θα πρέπει πλήρως να νομοθετήσουν την εργαλειοθήκη Ι του ΟΟΣΑ για τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελεσματικά έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Έως τον Μάιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υλοποιήσουν τις υπόλοιπες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ στα τρόφιμα.
 
Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν τις εκκρεμείς συστάσεις για τα υλικά υποδομών. Οι αρχές θα ελευθερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων
την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
ii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ: οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με
τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου έως τον [Σεπτέμβριος] 2016.
 
iii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ III : Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει προκειμένου να διευθετήσει όλα τα επισημασμένα θέματα από την καινούργια αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας του ΟΟΣΑ για [1] τομέα. [Έως τον Σεπτέμβριο 2016] η κυβέρνηση θα διευθετήσει ένα σύνολο εμποδίων στην ανταγωνιστικότητα όπως αυτά ορίζονται από την αρχική εξέταση της νομοθεσίας από τον ΟΟΣΑ.] Έως [τον Δεκέμβριο] 2016, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τα επισημασμένα ζητήματα για τους εναπομείναντες τομείς (βασικό παραδοτέο)
 
Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, οι αρχές θα υιοθετήσουν χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, μέχρι τον Ιούνιο του 2016 σε τρεις τομείς (βασικό παραδοτέο), και θα
προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας.
 
Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Μάιο του 2016, η κυβέρνηση  θα θεσπίσει νομοθεσία για να εφαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Σε ο,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, η κυβέρνηση θα εκδώσει προεδρικό διάταγμα για τα ζητήματα περιβάλλοντος έως τον [Ιούνιο 2016] και να κάνουν λειτουργική την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, έως τον [Ιούνιο του 2016], οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (βασικό παραδοτέο). Έως τον [Ιούνιο του 2016], η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
 
Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον [Μάιο 2016], η κυβέρνηση θα συμφωνήσει σε έναν χάρτη πορείας για την εφαρμογή ενός δεύτερου γύρου μεταγενέστερης αξιολόγησης συνεπειών διαφόρων επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής τους. Στη βάση των μεταγενέστερων αξιολογήσεων [πρώτος γύρος] που άρχισαν τον Οκτώβριο 2015 η κυβέρνηση θα υιοθετήσει τα υπολειπόμενα καθορισμένα μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή τους ως τον Ιούνιο 2016 (βασικό παραδοτέο).
 
Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό στο εταιρικό δίκαιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να ετοιμάσει μια έκθεση έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σε αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον νόμο 2190/1920 σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Η έκθεση θα πρέπει να γίνει μαζί με την Κομισιόν και να περιλαμβάνει τις συμβουλές όλων των ενδιαφερόμενων μερών.  Με βάση τις συστάσεις της έκθεσης, η κυβέρνηση θα πρέπει να τροποποιήσει τον νόμο 2190/1920 έως τον [Δεκέμβριο] του 2016.
 
Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα αποφασίσει μαζί με τους θεσμούς έως τον [Μάιο του 2016], έναν οδικό χάρτη για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων και να κατατεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι αρχές θα υιοθετήσουν τις συστάσεις ενός εξωτερικού συμβούλου έως τον [ Ιούνιο 2016] στη βάση της συμφωνημένης ιεράρχησης. Οι συστάσεις της δι-υπουργικής επιτροπής, βασισμένες σε άλλες πρόσφατες εκθέσεις, θα υποβληθούν στους θεσμούς έως τον [Μάιο] του 2016 και η υιοθέτησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης, και θα πραγματοποιηθούν έως τον [Σεπτέμβριο του 2016].
 
Όσον αφορά την προώθηση των εξαγωγών, οι αρχές με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων, θα υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών μέχρι [τον Μάιο 2016] και θα προχωρήσει στη συνέχεια με την εφαρμογή του.

Όσον αφορά την χρήση γης, ως προαπαιτούμενη δράση, η Κυβέρνηση (i) θα συμφωνήσει με τους Θεσμούς τις διατάξεις για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρήσεων γης· (ii) θα υιοθετήσει το Προεδρικό Διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας· (iii) θα υιοθετήσει τον νόμο για τους δασικούς χάρτες σε συμφωνία με τους Θεσμούς. Οι αρχές θα υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τις διατάξεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού και τη δευτερογενή νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαίες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις αναγκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το νόμο περί δασοκομίας μέχρι τον Ιούλιο 2016. Οι δασικοί χάρτες που έχουν ολοκληρωθεί από το ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση) και έχουν εγκριθεί από τις δασικές αρχές θα αναρτηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου και θα επικυρωθούν μέχρι [ημερομηνία] μετά από την προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική μέχρι τη στιγμή που θα αναρτηθούν οι χάρτες.

Όσον αφορά το κτηματολόγιο, οι αρχές θα [υιοθετήσουν/εφαρμόσουν] μέχρι τον Μάιο 2016 το νέο νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές (βασικό παραδοτέο). Θα ενισχύσουν το γραφείο κτηματολογίου του ΕΚΧΑ (βλέπε τμήμα 5.4). Οι αρχές θα χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τεχνική βοήθεια για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου. [αντικαταστάτης για τις μεταρρυθμίσεις στο κτηματολόγιο]

Όσον αφορά την γεωργία, οι αρχές θα παρακολουθούν την στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τα έξι νομοθετικά μέτρα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, μέχρι [τον Ιούνιο 2016] (i) θα υιοθετηθεί νόμος με στόχο την αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και την εισαγωγή νέων μορφών εταιρικής σχέσης (Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)) ανάμεσα σε γαιοκτήμονες που δεν είναι αγρότες και καλλιεργητές· και (ii) ο νέος νόμος «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» θα υιοθετηθεί. Οι αρχές θα διευρύνουν το πεδίο της μελέτης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας για να καλύψει το σύνολο του τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, μέχρι [τον Δεκέμβρη 2016].

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα εργασίας που παράχθηκε από τις αρχές τον Δεκέμβριο 2015 θα ενημερωθεί έως [τον Μάιο 2016]. Θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση και θα εφαρμοστεί πλήρως μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016. Η διυπουργική επιτροπή για τα μεγάλα έργα θα συνεχίσει το έργο της, προτείνοντας λύσεις για εμπόδια και τα σχέδια δράσης για τους αυτοκινητοδρόμους και άλλα έργα θα ενημερώνονται σε μηνιαία βάση. Οι αρχές: a) θα προτείνουν μέτρα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και διοικητικών δράσεων για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών απαλλοτρίωσης κάτω από ένα νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που σχετίζονται με αρχαιολογικές εργασίες και την απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας [μέχρι τον Ιούνιο 2016]· b) θα υποβάλλουν και θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [μέχρι τον Μάιο 2016] σε έναν κατάλογο σημαντικών έργων για να ενεργοποιηθούν μέσα στο 2016, για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 με χρονοδιαγράμματα από τις εγκρίσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση, που θα παρακολουθούνται από την διυπουργική επιτροπή (όταν πρόκειται για δημόσια έργα, τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις φάσεις της προετοιμασίας και της υποβολής προσφορών).

Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές θα συνεχίσουν την τρέχουσα παροχή στήριξης σε δύο κρίσιμους τομείς: a) την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπόλοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· και b) την μεταρρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· επιπλέον, οι αρχές προτίθενται να ενεργοποιήσουν την παροχή τεχνικής βοήθειας στους τομείς του κτηματολογίου και της διαχείρισης της γης, την εκπαίδευση, την προώθηση των εξαγωγών, one-stop shops, τον τουρισμό και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Ακόμα, με την στήριξη τεχνικής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του ανταγωνισμού και της αδειοδότησης επενδύσεων. Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμβούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τομείς όπως η γεωργία, το περιβάλλον και τα διαρθρωτικά ταμεία. 

4.2 Product markets and business environment

More open markets are essential to create economic opportunities and improve social fairness, by curtailing rent-seeking and monopolistic behaviour, which has translated into higher prices and lower living standards. In line with their growth strategy, the authorities will intensify their efforts to bring key initiatives and reform proposals to fruition as well as enrich the agenda with further ambitious reforms that will support the country’s return to sustainable growth, attract investments and create jobs. 

Theauthorities will as prior actions:

i. Adopt [primary] legislation that will provide for a General Sale List sub-category within the OTC pharmaceutical product list with effectiveness as of June 2016.

ii. Adopt theremaining recommendations of the OECD Competition Toolkit II- with the exception of [5] recommendations - on beverages and petroleum products.

iii. Submit to the Institutions draft roadmaps to:
a. remove unjustified and disproportionate restrictions for the activities of engineers and related professions;
b. address the external advisor's recommendations on regulated professions including prioritisation.
Agreement on these roadmaps with the Institutions is to be achieved by May 2016.

On competition:

i. Toolkit I recommendations. By May 2016, the authorities will fully legislate the OECD competition toolkit I recommendation on OTC pharmaceutical products with effectiveness as of June 2016 (key deliverable). By May 2016, the authorities will implement the remaining recommendations of the OECD toolkit I on foodstuffs. By June 2016, the authorities will fully adopt the pending recommendation on building materials. The authorities will liberalise Sunday trade following the forthcoming State Council ruling.

ii. Toolkit II recommendations. Adopt theremaining [5] recommendations on beverages and petroleum products by [September] 2016.

iii. Toolkit III recommendations: By June 2016, the Government will adopt legislation to address all identified issues in the new OECD competition assessment for [1] sector. [By September 2016, the Government will address a number of barriers to competition as identified by the OECD's initial scan of legislation.] By [December] 2016, the Government will adopt legislation to address all identified issues for the remaining sectors(key deliverables).

On investment licensing, the authorities will adopt legislation according to the prioritization of the investment licensing reform roadmap by June 2016 in three sectors(key deliverable), and proceed withfollow-up phases of the investment licensing reform to be implemented in line with the roadmap.

On administrative burden, by May 2016, the Government will adopt the pending OECD recommendations on fuel trader licenses. On environmental licensing, the Government will submit the presidential decree on the external environment assessors by [June 2016] and make operational the digitization of the licensing process by [September 2016] as per OECD's recommendations. In addition, by [June 2016], the authorities will further reduce administrative burden, including through one-stop shops for business (key deliverable). By [June 2016], the Government will fully implement the law on better regulation.

On competition, investment licensing and administrative burden, the Government will agree [by May 2016] a roadmap for launching a second round of ex-post impact assessment of selected reforms and their implementation. On the basis of the ex-post assessments [first round] launched in October 2015, the Government will adopt the identified remaining measures needed for their full implementation by June 2016 (key deliverable).

To modernize company law, the Government should prepare a review by [September 2016] on changes needed to bring Law 2190/1920 into line with best practices. The review and should be carried out in cooperation with the European Commission and involve the consultation of key stakeholders. Based on the recommendations of the review, the Government should amend Law 2190/1920 by [December] 2016.

On regulated professions, in order to remove unjustified and disproportionate restrictions, the Government will agree with the Institutions by [May 2016] a roadmap for the liberalization of the reserved activities of engineers and related professions (key deliverable) and implement it in a timely manner. The authorities will adopt the recommendations of an external advisor by [June 2016] on the basis of the agreed prioritization. The recommendations of the inter-ministerial committee, based on other recent reports, will be submitted to the Institutions by [May] 2016 and their adoption, including prioritization, will be realized by [September 2016].

On export promotion, the authorities with the participation of public and private stakeholders, will adopt an export promotion action plan by [May 2016] and proceed subsequently with its implementation.

On land use, as a prior action, the Government will (i) agree with the Institutions the provisions for the selected improvements of the spatial planning law, including parts of the land use categories; (ii) adopt the Presidential Decree on forestry definitions; (iii) adopt the law on forest maps in agreement with the Institutions. The authorities will adopt by June 2016 the provisions on the spatial planning law and the secondary legislation to ensure that the legislation effectively facilitates investment, and streamlines and shortens planning processes while allowing for the necessary safeguards. If there is no agreement on the necessary changes, the 2014 spatial planning law will be fully implemented by [June] 2016 (key deliverable). The authorities will fully implement the forestry law by July 2016.  The forest maps already completed by EKXA and approved by the forestry services will be uploaded by end-June and ratified by [date] following the prescribed review process, which will be fully functional by the time the maps are uploaded. 

On cadastre, the authorities will [adopt/implement] by May 2016 the new legal framework for nationwide cadastral offices on the basis of the business plan, the experience of the two pilot offices and recent technical assistance advice (key deliverable). They will strengthen the cadastral office EKXA (see section 5.4). The authorities will use further technical assistance to ensure an effective implementation of the new legal framework.[placeholder on cadastre reforms]

On agriculture, the authorities will follow up on the agricultural competitiveness strategy adopted by the Government, by implementing the six legislative measures identified according to schedule. In particular, by [June 2016] (i) a law will be adopted aiming to increase the size of holdings and introduce new forms of partnership (ordinary partnerships (OE), limited partnerships (EE), public limited companies (AE)) between land owners who are not farmers and growers; and (ii) the new law on 'Agricultural Cooperatives and forms of collective organisation of the rural community' will be adopted. The authorities will broaden the scope of the agricultural competitiveness study to cover the whole rural development sector, by December 2016.

On structural funds, the work plan produced by the authorities in December 2015 will be updated by [May 2016]. It will be monitored monthly and will be fully implemented by September 2016.  The inter-ministerial committee on major projects will continue its work proposing solutions to blockages and the action plans for the motorways and other projects will be updated monthly. The authorities will: a) propose measures to accelerate implementation of works, including legislative and administrative action to streamline the expropriation procedures under a new unified legislative framework, to streamline the procedures related to archaeological works and will simplify procedures through codification of legislation [by June 2016] {how does one "streamline" arcaeological work in a Business context} ; b) submit and agree with the Commission [by May 2016] a list of significant projects to be activated within 2016, for all 2014-2020 Operational Programmes with timelines from their approvals until their completion, monitored by the inter-ministerial committee (when it concerns public works, timelines should include preparation and tendering phases).

On technical assistance, the authorities will continue the ongoing support in two critical areas: a) the competition assessment in wholesale trade, construction, e-commerce, media and rest of manufacturing with support of the OECD; and b) the investment licensing reform with support of the World Bank. In addition, the authorities intend to launch technical assistance projects in the areas of cadastre and land management, education, export promotion, one-stop shops, tourism and trade facilitation. Furthermore, with support of technical assistance, the authorities intend to assess the implementation of the reforms in areas such as competition and investment licensing.  Finally, in order to ensure an effective reform implementation, the authorities will use technical assistance in other areas as needed, including through Commission services, Member State experts, international organisations, and independent consultants. This includes areas such as agriculture, environment and structural funds.


4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους σημασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό της προσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμιστικές προτάσεις, καθώς και για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία με σκοπό:

i. να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ανταγωνισμού Ι του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, τα υλικά οικοδομών και μία διάταξη για τα τρόφιμα· και σημαντικό αριθμό συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου·

ii. να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα των συμβολαιογράφων, αναλογιστών και κλητήρων και να ελευθερώσουν την αγορά τουριστικών καταλυμάτων·

iii. να εξαλείψουν τα μη ανταποδοτικά τέλη και να ευθυγραμμίσουν τα ανταποδοτικά τέλη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες·

iv. να μειώσουν τη γραφειοκρατία, μεταξύ άλλων για τις οριζόντιες απαιτήσεις αδειοδότησης επενδύσεων και για τις δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τη σύσταση της Παγκόσμιας Τράπεζας, να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων με βάση τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και να συστήσουν επιτροπή για την εκπόνηση νομοθεσίας σε διυπουργικό επίπεδο.

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου και θα δρομολογήσουν νέα αξιολόγηση του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες ανταγωνισμού στους τομείς του χονδρικού εμπορίου, των κατασκευών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και στο υπόλοιπο της μεταποίησης. Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για την επίλυση όλων των προβλημάτων που θα εντοπιστούν στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης (βασικό παραδοτέο). Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για να εφαρμόσουν τη σύσταση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη για τον ανταγωνισμό Ι όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, με ισχύ από τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν πλήρως την εκκρεμή σύσταση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα υλικά οικοδομών. Οι αρχές θα ελευθερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών ανταγωνισμού σε πρόσθετους τομείς την επόμενη τριετία. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία με σκοπό να τεθεί πλήρως σε ισχύ η ελευθέρωση των τουριστικών καταλυμάτων. Το Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενισχυθεί με δώδεκα πρόσθετες θέσεις και θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών εμπειρογνωμόνων για να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα εγκρίνει χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Οι αρχές θα θεσπίσουν δευτερογενή νομοθεσία σύμφωνα με την εν λόγω ιεράρχηση προτεραιοτήτων έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο) και θα προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας.

Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Νοέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για να εφαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με το περιβάλλον και τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Επιπλέον, έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (βασικό παραδοτέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με επιλεγμένες μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους και, έως τον Ιούνιο του 2016, θα προσδιορίσει τα εναπομένοντα μέτρα που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή τους (βασικό παραδοτέο).

Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα υποβάλει, έως τον Οκτώβριο του 2015, το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων (βασικό παραδοτέο) και θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συμβούλου έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) και τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπής, με βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις έως τον Φεβρουάριο του 2016. Όσον αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου, η κυβέρνηση θα απλουστεύσει τις προτελωνειακές διαδικασίες έως τον Δεκέμβριο του 2015. Επιπλέον, με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερομένων, οι αρχές θα επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου ως προς την εθνική ενιαία θυρίδα, θα εγκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην εφαρμογή τους. Η κυβέρνηση θα προβεί σε θεσμικές αλλαγές για τους ελέγχους μετά τη διασάφηση και θα αναδιαρθρώσει το τμήμα ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΤ έως τον Μάρτιο του 2016, και θα ολοκληρώσει την αναδιοργάνωση των τελωνείων έως τον Σεπτέμβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, οι αρχές θα δημιουργήσουν τρεις κινητές ομάδες επιβολής του νόμου έως τον Σεπτέμβριο του 2015, θα εγκρίνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων βάσει αποτελεσματικής διυπηρεσιακής συνεργασίας έως τον Δεκέμβριο του 2015, θα εφαρμόσει πλήρως σύστημα εισροών-εκροών στις δεξαμενές των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης έως τον Ιούνιο του 2016 και θα εξοπλίσει πλήρως με σαρωτές τους τρεις κύριους διεθνείς λιμένες έως τον Δεκέμβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο), διασφαλίζοντας ότι καθένας από τους εν λόγω λιμένες θα διαθέτει τουλάχιστον έναν σαρωτή έως τον Μάρτιο του 2016.

Όσον αφορά τη χρήση γης, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα συγκαλέσει εκ νέου τη διυπουργική επιτροπή χωροταξικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Με βάση τις συμβουλές της και σε συμφωνία με τους θεσμούς, η κυβέρνηση θα προτείνει, τον Οκτώβριο του 2015, χρονικά προσδιορισμένο χάρτη πορείας για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρήσεων γης, και για την πλήρη θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας έως τον Ιούνιο του 2016, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαίες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις αναγκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014 (βασικό παραδοτέο).

Οι αρχές θα εγκρίνουν το προεδρικό διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας έως τον Δεκέμβριο του 2015 και θα εφαρμόσει πλήρως το νόμο περί δασοκομίας έως τον Ιούλιο του 2016. Επιπλέον, έως τον Φεβρουάριο του 2016 οι αρχές θα εγκρίνουν το νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές και θα διασφαλίσει την επαρκή οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική ικανότητα της υπηρεσίας κτηματολογίου (βασικό παραδοτέο).

Όσον αφορά τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να δρομολογήσουν ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης μετά την επανεξέταση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης και Ε&Α (βλ. ενότητα 4.1 «Εκπαίδευση») με σκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Η οργάνωση και το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης θα καθοριστούν έως τον Οκτώβριο του 2015.

Όσον αφορά τη γεωργία, οι αρχές θα θεσπίσουν στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα έως τον Δεκέμβριο του 2015. Αυτή θα περιλαμβάνει: α) βελτιώσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, β) μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μεταρρύθμισης των αδειών εμπορίας με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών σε γεωργικά προϊόντα, στην καθιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, στην προώθηση και διαχείριση των εξαγωγικών δικτύων διανομής και γ) διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ευνοούν τους νέους και δραστήριους αγρότες, μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκμετάλλευσης και πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη διαχείριση των υδάτων, και ορθές γεωργικές πρακτικές χρηματοδοτούμενες με κονδύλια της ΕΕ.

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, έως τον Οκτώβριο του 2015 οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως τον ν. 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, θα εγκρίνουν όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και θα εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις. Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές προτίθενται να υποβάλουν αμέσως αίτημα για παροχή στήριξης σε τρεις κρίσιμους τομείς: αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπόλοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· μεταρρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· και νέος γύρος μείωσης του διοικητικού φόρτου. Ως επόμενο βήμα, με τη λήψη τεχνικής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του ανταγωνισμού, του διοικητικού φόρτου και της αδειοδότησης επενδύσεων. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμβούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η διευκόλυνση του εμπορίου, η προώθηση των εξαγωγών, η χρήση γης, η εκπαίδευση και η Ε&A, οι τουριστικές υποδομές, η γεωργία και τα διαρθρωτικά ταμεία.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Η ενότητα περί εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να αριθμεί περίπου 1600 λέξεις αλλά στην πραγματικότητα κρύβει πολλά περισσότερα μέτρα αφού με ελάχιστες εξαιρέσεις η κυβέρνηση αναλαμβάνει να εφαρμόσει μέσα σε ένα με δύο μήνες (!) Τις δύο πρώτες εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ που αριθμούν η πρώτη 81 σελίδες μέτρων  και η δεύτερη 174 αντίστοιχα. Οι πιστωτές αντιλαμβάνονται ως περιβάλλον μόνο το επιχειρηματικό περιβάλλον και ζητάνε το φυσικό να γίνει θυσία για λόγους κέρδους. Έτσι στα μέτρα βρίσκουμε για παράδειγμα τον «εξορθολογισμό» των αρχαιολογικών δραστηριοτήτων προκειμένου να μην καθυστερούν οι επενδύσεις, οι οποίες θα αδειοδοτούνται ταχύτερα με διαδικασίες Fast Track. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.