Μνημόνιο 3.5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον
 
Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους σημασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό της προσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους
για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμιστικές προτάσεις, καθώς και για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
 
Ως  προαπαιτούμενο , οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία με σκοπό να:
 
I) υιοθετήσουν μια [πρώτη] νομοθεσία για να δημιουργηθεί μια υποκατηγορία μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, στη Γενική Λίστα Φαρμάκων με αποτελεσματικότητα της δράσης έως τον Ιούνιο του 2016.
 
ii) να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ με την εξαίρεση [5] συστάσεων, στα οινοπνευματώδη και στα πετρελαϊκά προϊόντα.  [Σχόλιο: ο αριθμόςτων εξαιρέσεων είναι υπό διαπραγμάτευση] 
 
iii) Να υποβάλλουν στους θεσμούς ένα προσχέδιο με χάρτη πορείας σε:
α) άρση των αδικαιολόγητων και δυσανάλογων περιορισμών για τις δραστηριότητες των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων
β) εφαρομγή των συστάσεων των εξωτερικών συμβούλων σε κατοχυρωμένα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιοτήτας
 
Συμφωνία σε αυτούς τους στόχους θα επέλθει με τους Θεσμούς έως τον Μάιο του 2016.
 
Όσον αφορά στον ανταγωνισμό:
 
I) Υλοποίηση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ. Έως τον Μάιο 2016, οι αρχές θα πρέπει πλήρως να νομοθετήσουν την εργαλειοθήκη Ι του ΟΟΣΑ για τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελεσματικά έως τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο) . Έως τον Μάιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υλοποιήσουν τις υπόλοιπες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ στα τρόφιμα.
 
Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν τις εκκρεμείς συστάσεις για τα υλικά υποδομών. Οι αρχές θα ελευθερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.  [Σχόλιο: απελευθερώνεται πλήρως το άνοιγμα των καταστημάτω τις Κυριακές. Προς το παρόν ισχύει για 7 Κυριακές το χρόνο] 
 
ii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ: οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου έως τον [Σεπτέμβριος] 2016.
 
iii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ III : Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει προκειμένου να διευθετήσει όλα τα επισημασμένα θέματα από την καινούργια αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας του ΟΟΣΑ για [1] τομέα. [Έως τον Σεπτέμβριο 2016] η κυβέρνηση θα διευθετήσει ένα σύνολο εμποδίων στην ανταγωνιστικότητα όπως αυτά ορίζονται από την αρχική εξέταση της νομοθεσίας από τον ΟΟΣΑ.] Έως [τον Δεκέμβριο] 2016, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τα επισημασμένα ζητήματα για τους εναπομείναντες τομείς  (βασικό παραδοτέο)   [Σχόλιο: Ο ΟΟΣΑ επιστρέφει, καθώς η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει να υλοποιήσει σε ελάχιστους μήνες τις συστάσεις του ΟΟΣΑ που περιέχονται σε 3 εργαλειοθήκες. Στο ισχύον μνημόνιο, οι δεσμεύσεις της κυβερνησείς σχετικά με προτάσεις του ΟΟΣΑ αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα] 
 
Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, οι αρχές θα υιοθετήσουν χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων  [Σχόλιο: αδειοδοτήσεις fast track] , συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, μέχρι τον Ιούνιο του 2016 σε τρεις τομείς  (βασικό παραδοτέο) , και θα
προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας.
 
Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Μάιο του 2016, η κυβέρνηση  θα θεσπίσει νομοθεσία για να εφαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Σε ο,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, η κυβέρνηση θα εκδώσει προεδρικό διάταγμα για τα ζητήματα περιβάλλοντος  [Σχόλιο: που μάλλον μοιάζουν εμπόδια στα σχέδια επενδυτών]  έως τον [Ιούνιο 2016] και να κάνουν λειτουργική την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, έως τον [Ιούνιο του 2016], οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις  (βασικό παραδοτέο) . Έως τον [Ιούνιο του 2016], η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
 
Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον [Μάιο 2016], η κυβέρνηση θα συμφωνήσει σε έναν χάρτη πορείας για την εφαρμογή ενός δεύτερου γύρου μεταγενέστερης αξιολόγησης συνεπειών διαφόρων επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής τους. Στη βάση των μεταγενέστερων αξιολογήσεων [πρώτος γύρος] που άρχισαν τον Οκτώβριο 2015 η κυβέρνηση θα υιοθετήσει τα υπολειπόμενα καθορισμένα μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή τους ως τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) .
 
Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό στο εταιρικό δίκαιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να ετοιμάσει μια έκθεση έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σε αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον νόμο 2190/1920 σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Η έκθεση θα πρέπει να γίνει μαζί με την Κομισιόν και να περιλαμβάνει τις συμβουλές όλων των ενδιαφερόμενων μερών.  Με βάση τις συστάσεις της έκθεσης, η κυβέρνηση θα πρέπει να τροποποιήσει τον νόμο 2190/1920 έως τον [Δεκέμβριο] του 2016.
 
Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα αποφασίσει μαζί με τους θεσμούς έως τον [Μάιο του 2016], έναν οδικό χάρτη για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων και να κατατεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα  [Σχόλιο: νέα ανοίγματα κλειστών επαγγελμάτων] . Οι αρχές θα υιοθετήσουν τις συστάσεις ενός εξωτερικού συμβούλου έως τον [ Ιούνιο 2016] στη βάση της συμφωνημένης ιεράρχησης. Οι συστάσεις της δι-υπουργικής επιτροπής, βασισμένες σε άλλες πρόσφατες εκθέσεις, θα υποβληθούν στους θεσμούς έως τον [Μάιο] του 2016 και η υιοθέτησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης, και θα πραγματοποιηθούν έως τον [Σεπτέμβριο του 2016].
 
Όσον αφορά την προώθηση των εξαγωγών, οι αρχές με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων, θα υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών μέχρι [τον Μάιο 2016] και θα προχωρήσει στη συνέχεια με την εφαρμογή του.

Όσον αφορά την χρήση γης, ως προαπαιτούμενη δράση, η Κυβέρνηση (i) θα συμφωνήσει με τους Θεσμούς τις διατάξεις για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρήσεων γης· (ii) θα υιοθετήσει το Προεδρικό Διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας· (iii) θα υιοθετήσει τον νόμο για τους δασικούς χάρτες σε συμφωνία με τους Θεσμούς. Οι αρχές θα υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τις διατάξεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού και τη δευτερογενή νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαίες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις αναγκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014  (βασικό παραδοτέο) . Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το νόμο περί δασοκομίας μέχρι τον Ιούλιο 2016. Οι δασικοί χάρτες που έχουν ολοκληρωθεί από το ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση) και έχουν εγκριθεί από τις δασικές αρχές θα αναρτηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου και θα επικυρωθούν μέχρι [ημερομηνία] μετά από την προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική μέχρι τη στιγμή που θα αναρτηθούν οι χάρτες.

Όσον αφορά το κτηματολόγιο, οι αρχές θα [υιοθετήσουν/εφαρμόσουν] μέχρι τον Μάιο 2016 το νέο νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές  (βασικό παραδοτέο) . Θα ενισχύσουν το γραφείο κτηματολογίου του ΕΚΧΑ (βλέπε τμήμα 5.4). Οι αρχές θα χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τεχνική βοήθεια για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου. [αντικαταστάτης για τις μεταρρυθμίσεις στο κτηματολόγιο]

Όσον αφορά την γεωργία, οι αρχές θα παρακολουθούν την στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τα έξι νομοθετικά μέτρα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, μέχρι [τον Ιούνιο 2016] (i) θα υιοθετηθεί νόμος με στόχο την αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και την εισαγωγή νέων μορφών εταιρικής σχέσης (Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)) ανάμεσα σε γαιοκτήμονες που δεν είναι αγρότες και καλλιεργητές· και (ii) ο νέος νόμος «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» θα υιοθετηθεί. Οι αρχές θα διευρύνουν το πεδίο της μελέτης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας για να καλύψει το σύνολο του τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, μέχρι [τον Δεκέμβρη 2016].

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα εργασίας που παράχθηκε από τις αρχές τον Δεκέμβριο 2015 θα ενημερωθεί έως [τον Μάιο 2016]. Θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση και θα εφαρμοστεί πλήρως μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016. Η διυπουργική επιτροπή για τα μεγάλα έργα θα συνεχίσει το έργο της, προτείνοντας λύσεις για εμπόδια και τα σχέδια δράσης για τους αυτοκινητοδρόμους και άλλα έργα θα ενημερώνονται σε μηνιαία βάση. Οι αρχές: a) θα προτείνουν μέτρα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και διοικητικών δράσεων για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών απαλλοτρίωσης κάτω από ένα νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που σχετίζονται με αρχαιολογικές εργασίες  [Σχόλιο: και όλοι αντιλαμβανόμαστε πως εξορθολογίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες στην ενότητα των επενδύσεων]   και την απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας [μέχρι τον Ιούνιο 2016]· b) θα υποβάλλουν και θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [μέχρι τον Μάιο 2016] σε έναν κατάλογο σημαντικών έργων για να ενεργοποιηθούν μέσα στο 2016, για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 με χρονοδιαγράμματα από τις εγκρίσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση, που θα παρακολουθούνται από την διυπουργική επιτροπή (όταν πρόκειται για δημόσια έργα, τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις φάσεις της προετοιμασίας και της υποβολής προσφορών).

Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές θα συνεχίσουν την τρέχουσα παροχή στήριξης σε δύο κρίσιμους τομείς: a) την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπόλοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· και b) την μεταρρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· επιπλέον, οι αρχές προτίθενται να ενεργοποιήσουν την παροχή τεχνικής βοήθειας στους τομείς του κτηματολογίου και της διαχείρισης της γης, την εκπαίδευση, την προώθηση των εξαγωγών, one-stop shops, τον τουρισμό και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Ακόμα, με την στήριξη τεχνικής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του ανταγωνισμού και της αδειοδότησης επενδύσεων. Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμβούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τομείς όπως η γεωργία, το περιβάλλον και τα διαρθρωτικά ταμεία. 

4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον
 
Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους σημασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό της προσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους
για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμιστικές προτάσεις, καθώς και για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
 
Ως  προαπαιτούμενο , οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία με σκοπό να:
 
I) υιοθετήσουν μια [πρώτη] νομοθεσία για να δημιουργηθεί μια υποκατηγορία μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, στη Γενική Λίστα Φαρμάκων με αποτελεσματικότητα της δράσης έως τον Ιούνιο του 2016.
 
ii) να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ με την εξαίρεση [5] συστάσεων, στα οινοπνευματώδη και στα πετρελαϊκά προϊόντα.  [Σχόλιο: ο αριθμόςτων εξαιρέσεων είναι υπό διαπραγμάτευση] 
 
iii) Να υποβάλλουν στους θεσμούς ένα προσχέδιο με χάρτη πορείας σε:
α) άρση των αδικαιολόγητων και δυσανάλογων περιορισμών για τις δραστηριότητες των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων
β) εφαρομγή των συστάσεων των εξωτερικών συμβούλων σε κατοχυρωμένα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιοτήτας
 
Συμφωνία σε αυτούς τους στόχους θα επέλθει με τους Θεσμούς έως τον Μάιο του 2016.
 
Όσον αφορά στον ανταγωνισμό:
 
I) Υλοποίηση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ. Έως τον Μάιο 2016, οι αρχές θα πρέπει πλήρως να νομοθετήσουν την εργαλειοθήκη Ι του ΟΟΣΑ για τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελεσματικά έως τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο) . Έως τον Μάιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υλοποιήσουν τις υπόλοιπες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ στα τρόφιμα.
 
Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν τις εκκρεμείς συστάσεις για τα υλικά υποδομών. Οι αρχές θα ελευθερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.  [Σχόλιο: απελευθερώνεται πλήρως το άνοιγμα των καταστημάτω τις Κυριακές. Προς το παρόν ισχύει για 7 Κυριακές το χρόνο] 
 
ii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ: οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου έως τον [Σεπτέμβριος] 2016.
 
iii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ III : Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει προκειμένου να διευθετήσει όλα τα επισημασμένα θέματα από την καινούργια αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας του ΟΟΣΑ για [1] τομέα. [Έως τον Σεπτέμβριο 2016] η κυβέρνηση θα διευθετήσει ένα σύνολο εμποδίων στην ανταγωνιστικότητα όπως αυτά ορίζονται από την αρχική εξέταση της νομοθεσίας από τον ΟΟΣΑ.] Έως [τον Δεκέμβριο] 2016, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τα επισημασμένα ζητήματα για τους εναπομείναντες τομείς  (βασικό παραδοτέο)   [Σχόλιο: Ο ΟΟΣΑ επιστρέφει, καθώς η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει να υλοποιήσει σε ελάχιστους μήνες τις συστάσεις του ΟΟΣΑ που περιέχονται σε 3 εργαλειοθήκες. Στο ισχύον μνημόνιο, οι δεσμεύσεις της κυβερνησείς σχετικά με προτάσεις του ΟΟΣΑ αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα] 
 
Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, οι αρχές θα υιοθετήσουν χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων  [Σχόλιο: αδειοδοτήσεις fast track] , συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, μέχρι τον Ιούνιο του 2016 σε τρεις τομείς  (βασικό παραδοτέο) , και θα
προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας.
 
Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Μάιο του 2016, η κυβέρνηση  θα θεσπίσει νομοθεσία για να εφαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Σε ο,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, η κυβέρνηση θα εκδώσει προεδρικό διάταγμα για τα ζητήματα περιβάλλοντος  [Σχόλιο: που μάλλον μοιάζουν εμπόδια στα σχέδια επενδυτών]  έως τον [Ιούνιο 2016] και να κάνουν λειτουργική την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, έως τον [Ιούνιο του 2016], οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις  (βασικό παραδοτέο) . Έως τον [Ιούνιο του 2016], η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
 
Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον [Μάιο 2016], η κυβέρνηση θα συμφωνήσει σε έναν χάρτη πορείας για την εφαρμογή ενός δεύτερου γύρου μεταγενέστερης αξιολόγησης συνεπειών διαφόρων επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής τους. Στη βάση των μεταγενέστερων αξιολογήσεων [πρώτος γύρος] που άρχισαν τον Οκτώβριο 2015 η κυβέρνηση θα υιοθετήσει τα υπολειπόμενα καθορισμένα μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή τους ως τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) .
 
Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό στο εταιρικό δίκαιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να ετοιμάσει μια έκθεση έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σε αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον νόμο 2190/1920 σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Η έκθεση θα πρέπει να γίνει μαζί με την Κομισιόν και να περιλαμβάνει τις συμβουλές όλων των ενδιαφερόμενων μερών.  Με βάση τις συστάσεις της έκθεσης, η κυβέρνηση θα πρέπει να τροποποιήσει τον νόμο 2190/1920 έως τον [Δεκέμβριο] του 2016.
 
Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα αποφασίσει μαζί με τους θεσμούς έως τον [Μάιο του 2016], έναν οδικό χάρτη για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων και να κατατεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα  [Σχόλιο: νέα ανοίγματα κλειστών επαγγελμάτων] . Οι αρχές θα υιοθετήσουν τις συστάσεις ενός εξωτερικού συμβούλου έως τον [ Ιούνιο 2016] στη βάση της συμφωνημένης ιεράρχησης. Οι συστάσεις της δι-υπουργικής επιτροπής, βασισμένες σε άλλες πρόσφατες εκθέσεις, θα υποβληθούν στους θεσμούς έως τον [Μάιο] του 2016 και η υιοθέτησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης, και θα πραγματοποιηθούν έως τον [Σεπτέμβριο του 2016].
 
Όσον αφορά την προώθηση των εξαγωγών, οι αρχές με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων, θα υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών μέχρι [τον Μάιο 2016] και θα προχωρήσει στη συνέχεια με την εφαρμογή του.

Όσον αφορά την χρήση γης, ως προαπαιτούμενη δράση, η Κυβέρνηση (i) θα συμφωνήσει με τους Θεσμούς τις διατάξεις για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρήσεων γης· (ii) θα υιοθετήσει το Προεδρικό Διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας· (iii) θα υιοθετήσει τον νόμο για τους δασικούς χάρτες σε συμφωνία με τους Θεσμούς. Οι αρχές θα υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τις διατάξεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού και τη δευτερογενή νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαίες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις αναγκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014  (βασικό παραδοτέο) . Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το νόμο περί δασοκομίας μέχρι τον Ιούλιο 2016. Οι δασικοί χάρτες που έχουν ολοκληρωθεί από το ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση) και έχουν εγκριθεί από τις δασικές αρχές θα αναρτηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου και θα επικυρωθούν μέχρι [ημερομηνία] μετά από την προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική μέχρι τη στιγμή που θα αναρτηθούν οι χάρτες.

Όσον αφορά το κτηματολόγιο, οι αρχές θα [υιοθετήσουν/εφαρμόσουν] μέχρι τον Μάιο 2016 το νέο νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές  (βασικό παραδοτέο) . Θα ενισχύσουν το γραφείο κτηματολογίου του ΕΚΧΑ (βλέπε τμήμα 5.4). Οι αρχές θα χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τεχνική βοήθεια για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου. [αντικαταστάτης για τις μεταρρυθμίσεις στο κτηματολόγιο]

Όσον αφορά την γεωργία, οι αρχές θα παρακολουθούν την στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τα έξι νομοθετικά μέτρα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, μέχρι [τον Ιούνιο 2016] (i) θα υιοθετηθεί νόμος με στόχο την αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και την εισαγωγή νέων μορφών εταιρικής σχέσης (Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)) ανάμεσα σε γαιοκτήμονες που δεν είναι αγρότες και καλλιεργητές· και (ii) ο νέος νόμος «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» θα υιοθετηθεί. Οι αρχές θα διευρύνουν το πεδίο της μελέτης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας για να καλύψει το σύνολο του τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, μέχρι [τον Δεκέμβρη 2016].

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα εργασίας που παράχθηκε από τις αρχές τον Δεκέμβριο 2015 θα ενημερωθεί έως [τον Μάιο 2016]. Θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση και θα εφαρμοστεί πλήρως μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016. Η διυπουργική επιτροπή για τα μεγάλα έργα θα συνεχίσει το έργο της, προτείνοντας λύσεις για εμπόδια και τα σχέδια δράσης για τους αυτοκινητοδρόμους και άλλα έργα θα ενημερώνονται σε μηνιαία βάση. Οι αρχές: a) θα προτείνουν μέτρα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και διοικητικών δράσεων για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών απαλλοτρίωσης κάτω από ένα νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που σχετίζονται με αρχαιολογικές εργασίες  [Σχόλιο: και όλοι αντιλαμβανόμαστε πως εξορθολογίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες στην ενότητα των επενδύσεων]   και την απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας [μέχρι τον Ιούνιο 2016]· b) θα υποβάλλουν και θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [μέχρι τον Μάιο 2016] σε έναν κατάλογο σημαντικών έργων για να ενεργοποιηθούν μέσα στο 2016, για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 με χρονοδιαγράμματα από τις εγκρίσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση, που θα παρακολουθούνται από την διυπουργική επιτροπή (όταν πρόκειται για δημόσια έργα, τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις φάσεις της προετοιμασίας και της υποβολής προσφορών).

Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές θα συνεχίσουν την τρέχουσα παροχή στήριξης σε δύο κρίσιμους τομείς: a) την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπόλοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· και b) την μεταρρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· επιπλέον, οι αρχές προτίθενται να ενεργοποιήσουν την παροχή τεχνικής βοήθειας στους τομείς του κτηματολογίου και της διαχείρισης της γης, την εκπαίδευση, την προώθηση των εξαγωγών, one-stop shops, τον τουρισμό και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Ακόμα, με την στήριξη τεχνικής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του ανταγωνισμού και της αδειοδότησης επενδύσεων. Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμβούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τομείς όπως η γεωργία, το περιβάλλον και τα διαρθρωτικά ταμεία. 


4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον
 
Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους σημασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό της προσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους
για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμιστικές προτάσεις, καθώς και για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
 
Ως  προαπαιτούμενο , οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία με σκοπό να:
 
I) υιοθετήσουν μια [πρώτη] νομοθεσία για να δημιουργηθεί μια υποκατηγορία μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, στη Γενική Λίστα Φαρμάκων με αποτελεσματικότητα της δράσης έως τον Ιούνιο του 2016.
 
ii) να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ με την εξαίρεση [5] συστάσεων, στα οινοπνευματώδη και στα πετρελαϊκά προϊόντα.  [Σχόλιο: ο αριθμόςτων εξαιρέσεων είναι υπό διαπραγμάτευση] 
 
iii) Να υποβάλλουν στους θεσμούς ένα προσχέδιο με χάρτη πορείας σε:
α) άρση των αδικαιολόγητων και δυσανάλογων περιορισμών για τις δραστηριότητες των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων
β) εφαρομγή των συστάσεων των εξωτερικών συμβούλων σε κατοχυρωμένα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιοτήτας
 
Συμφωνία σε αυτούς τους στόχους θα επέλθει με τους Θεσμούς έως τον Μάιο του 2016.
 
Όσον αφορά στον ανταγωνισμό:
 
I) Υλοποίηση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ. Έως τον Μάιο 2016, οι αρχές θα πρέπει πλήρως να νομοθετήσουν την εργαλειοθήκη Ι του ΟΟΣΑ για τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελεσματικά έως τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο) . Έως τον Μάιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υλοποιήσουν τις υπόλοιπες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ στα τρόφιμα.
 
Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν τις εκκρεμείς συστάσεις για τα υλικά υποδομών. Οι αρχές θα ελευθερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.  [Σχόλιο: απελευθερώνεται πλήρως το άνοιγμα των καταστημάτω τις Κυριακές. Προς το παρόν ισχύει για 7 Κυριακές το χρόνο] 
 
ii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ: οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου έως τον [Σεπτέμβριος] 2016.
 
iii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ III : Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει προκειμένου να διευθετήσει όλα τα επισημασμένα θέματα από την καινούργια αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας του ΟΟΣΑ για [1] τομέα. [Έως τον Σεπτέμβριο 2016] η κυβέρνηση θα διευθετήσει ένα σύνολο εμποδίων στην ανταγωνιστικότητα όπως αυτά ορίζονται από την αρχική εξέταση της νομοθεσίας από τον ΟΟΣΑ.] Έως [τον Δεκέμβριο] 2016, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τα επισημασμένα ζητήματα για τους εναπομείναντες τομείς  (βασικό παραδοτέο)   [Σχόλιο: Ο ΟΟΣΑ επιστρέφει, καθώς η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει να υλοποιήσει σε ελάχιστους μήνες τις συστάσεις του ΟΟΣΑ που περιέχονται σε 3 εργαλειοθήκες. Στο ισχύον μνημόνιο, οι δεσμεύσεις της κυβερνησείς σχετικά με προτάσεις του ΟΟΣΑ αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα] 
 
Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, οι αρχές θα υιοθετήσουν χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων  [Σχόλιο: αδειοδοτήσεις fast track] , συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, μέχρι τον Ιούνιο του 2016 σε τρεις τομείς  (βασικό παραδοτέο) , και θα
προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας.
 
Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Μάιο του 2016, η κυβέρνηση  θα θεσπίσει νομοθεσία για να εφαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Σε ο,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, η κυβέρνηση θα εκδώσει προεδρικό διάταγμα για τα ζητήματα περιβάλλοντος  [Σχόλιο: που μάλλον μοιάζουν εμπόδια στα σχέδια επενδυτών]  έως τον [Ιούνιο 2016] και να κάνουν λειτουργική την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, έως τον [Ιούνιο του 2016], οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις  (βασικό παραδοτέο) . Έως τον [Ιούνιο του 2016], η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
 
Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον [Μάιο 2016], η κυβέρνηση θα συμφωνήσει σε έναν χάρτη πορείας για την εφαρμογή ενός δεύτερου γύρου μεταγενέστερης αξιολόγησης συνεπειών διαφόρων επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής τους. Στη βάση των μεταγενέστερων αξιολογήσεων [πρώτος γύρος] που άρχισαν τον Οκτώβριο 2015 η κυβέρνηση θα υιοθετήσει τα υπολειπόμενα καθορισμένα μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή τους ως τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) .
 
Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό στο εταιρικό δίκαιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να ετοιμάσει μια έκθεση έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σε αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον νόμο 2190/1920 σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Η έκθεση θα πρέπει να γίνει μαζί με την Κομισιόν και να περιλαμβάνει τις συμβουλές όλων των ενδιαφερόμενων μερών.  Με βάση τις συστάσεις της έκθεσης, η κυβέρνηση θα πρέπει να τροποποιήσει τον νόμο 2190/1920 έως τον [Δεκέμβριο] του 2016.
 
Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα αποφασίσει μαζί με τους θεσμούς έως τον [Μάιο του 2016], έναν οδικό χάρτη για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων και να κατατεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα  [Σχόλιο: νέα ανοίγματα κλειστών επαγγελμάτων] . Οι αρχές θα υιοθετήσουν τις συστάσεις ενός εξωτερικού συμβούλου έως τον [ Ιούνιο 2016] στη βάση της συμφωνημένης ιεράρχησης. Οι συστάσεις της δι-υπουργικής επιτροπής, βασισμένες σε άλλες πρόσφατες εκθέσεις, θα υποβληθούν στους θεσμούς έως τον [Μάιο] του 2016 και η υιοθέτησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης, και θα πραγματοποιηθούν έως τον [Σεπτέμβριο του 2016].
 
Όσον αφορά την προώθηση των εξαγωγών, οι αρχές με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων, θα υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών μέχρι [τον Μάιο 2016] και θα προχωρήσει στη συνέχεια με την εφαρμογή του.

Όσον αφορά την χρήση γης, ως προαπαιτούμενη δράση, η Κυβέρνηση (i) θα συμφωνήσει με τους Θεσμούς τις διατάξεις για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρήσεων γης· (ii) θα υιοθετήσει το Προεδρικό Διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας· (iii) θα υιοθετήσει τον νόμο για τους δασικούς χάρτες σε συμφωνία με τους Θεσμούς. Οι αρχές θα υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τις διατάξεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού και τη δευτερογενή νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαίες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις αναγκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014  (βασικό παραδοτέο) . Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το νόμο περί δασοκομίας μέχρι τον Ιούλιο 2016. Οι δασικοί χάρτες που έχουν ολοκληρωθεί από το ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση) και έχουν εγκριθεί από τις δασικές αρχές θα αναρτηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου και θα επικυρωθούν μέχρι [ημερομηνία] μετά από την προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική μέχρι τη στιγμή που θα αναρτηθούν οι χάρτες.

Όσον αφορά το κτηματολόγιο, οι αρχές θα [υιοθετήσουν/εφαρμόσουν] μέχρι τον Μάιο 2016 το νέο νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές  (βασικό παραδοτέο) . Θα ενισχύσουν το γραφείο κτηματολογίου του ΕΚΧΑ (βλέπε τμήμα 5.4). Οι αρχές θα χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τεχνική βοήθεια για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου. [αντικαταστάτης για τις μεταρρυθμίσεις στο κτηματολόγιο]

Όσον αφορά την γεωργία, οι αρχές θα παρακολουθούν την στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τα έξι νομοθετικά μέτρα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, μέχρι [τον Ιούνιο 2016] (i) θα υιοθετηθεί νόμος με στόχο την αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και την εισαγωγή νέων μορφών εταιρικής σχέσης (Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)) ανάμεσα σε γαιοκτήμονες που δεν είναι αγρότες και καλλιεργητές· και (ii) ο νέος νόμος «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» θα υιοθετηθεί. Οι αρχές θα διευρύνουν το πεδίο της μελέτης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας για να καλύψει το σύνολο του τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, μέχρι [τον Δεκέμβρη 2016].

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα εργασίας που παράχθηκε από τις αρχές τον Δεκέμβριο 2015 θα ενημερωθεί έως [τον Μάιο 2016]. Θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση και θα εφαρμοστεί πλήρως μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016. Η διυπουργική επιτροπή για τα μεγάλα έργα θα συνεχίσει το έργο της, προτείνοντας λύσεις για εμπόδια και τα σχέδια δράσης για τους αυτοκινητοδρόμους και άλλα έργα θα ενημερώνονται σε μηνιαία βάση. Οι αρχές: a) θα προτείνουν μέτρα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και διοικητικών δράσεων για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών απαλλοτρίωσης κάτω από ένα νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που σχετίζονται με αρχαιολογικές εργασίες  [Σχόλιο: και όλοι αντιλαμβανόμαστε πως εξορθολογίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες στην ενότητα των επενδύσεων]   και την απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας [μέχρι τον Ιούνιο 2016]· b) θα υποβάλλουν και θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [μέχρι τον Μάιο 2016] σε έναν κατάλογο σημαντικών έργων για να ενεργοποιηθούν μέσα στο 2016, για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 με χρονοδιαγράμματα από τις εγκρίσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση, που θα παρακολουθούνται από την διυπουργική επιτροπή (όταν πρόκειται για δημόσια έργα, τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις φάσεις της προετοιμασίας και της υποβολής προσφορών).

Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές θα συνεχίσουν την τρέχουσα παροχή στήριξης σε δύο κρίσιμους τομείς: a) την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπόλοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· και b) την μεταρρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· επιπλέον, οι αρχές προτίθενται να ενεργοποιήσουν την παροχή τεχνικής βοήθειας στους τομείς του κτηματολογίου και της διαχείρισης της γης, την εκπαίδευση, την προώθηση των εξαγωγών, one-stop shops, τον τουρισμό και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Ακόμα, με την στήριξη τεχνικής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του ανταγωνισμού και της αδειοδότησης επενδύσεων. Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμβούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τομείς όπως η γεωργία, το περιβάλλον και τα διαρθρωτικά ταμεία. 


4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον
 
Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους σημασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό της προσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους
για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμιστικές προτάσεις, καθώς και για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
 
Ως  προαπαιτούμενο , οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία με σκοπό να:
 
I) υιοθετήσουν μια [πρώτη] νομοθεσία για να δημιουργηθεί μια υποκατηγορία μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, στη Γενική Λίστα Φαρμάκων με αποτελεσματικότητα της δράσης έως τον Ιούνιο του 2016.
 
ii) να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ με την εξαίρεση [5] συστάσεων, στα οινοπνευματώδη και στα πετρελαϊκά προϊόντα.  [Σχόλιο: ο αριθμόςτων εξαιρέσεων είναι υπό διαπραγμάτευση] 
 
iii) Να υποβάλλουν στους θεσμούς ένα προσχέδιο με χάρτη πορείας σε:
α) άρση των αδικαιολόγητων και δυσανάλογων περιορισμών για τις δραστηριότητες των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων
β) εφαρομγή των συστάσεων των εξωτερικών συμβούλων σε κατοχυρωμένα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιοτήτας
 
Συμφωνία σε αυτούς τους στόχους θα επέλθει με τους Θεσμούς έως τον Μάιο του 2016.
 
Όσον αφορά στον ανταγωνισμό:
 
I) Υλοποίηση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ. Έως τον Μάιο 2016, οι αρχές θα πρέπει πλήρως να νομοθετήσουν την εργαλειοθήκη Ι του ΟΟΣΑ για τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελεσματικά έως τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο) . Έως τον Μάιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υλοποιήσουν τις υπόλοιπες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ στα τρόφιμα.
 
Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν τις εκκρεμείς συστάσεις για τα υλικά υποδομών. Οι αρχές θα ελευθερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.  [Σχόλιο: απελευθερώνεται πλήρως το άνοιγμα των καταστημάτω τις Κυριακές. Προς το παρόν ισχύει για 7 Κυριακές το χρόνο] 
 
ii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ: οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου έως τον [Σεπτέμβριος] 2016.
 
iii) Συστάσεις Εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ III : Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει προκειμένου να διευθετήσει όλα τα επισημασμένα θέματα από την καινούργια αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας του ΟΟΣΑ για [1] τομέα. [Έως τον Σεπτέμβριο 2016] η κυβέρνηση θα διευθετήσει ένα σύνολο εμποδίων στην ανταγωνιστικότητα όπως αυτά ορίζονται από την αρχική εξέταση της νομοθεσίας από τον ΟΟΣΑ.] Έως [τον Δεκέμβριο] 2016, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τα επισημασμένα ζητήματα για τους εναπομείναντες τομείς  (βασικό παραδοτέο)   [Σχόλιο: Ο ΟΟΣΑ επιστρέφει, καθώς η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει να υλοποιήσει σε ελάχιστους μήνες τις συστάσεις του ΟΟΣΑ που περιέχονται σε 3 εργαλειοθήκες. Στο ισχύον μνημόνιο, οι δεσμεύσεις της κυβερνησείς σχετικά με προτάσεις του ΟΟΣΑ αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα] 
 
Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, οι αρχές θα υιοθετήσουν χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων  [Σχόλιο: αδειοδοτήσεις fast track] , συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, μέχρι τον Ιούνιο του 2016 σε τρεις τομείς  (βασικό παραδοτέο) , και θα
προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας.
 
Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Μάιο του 2016, η κυβέρνηση  θα θεσπίσει νομοθεσία για να εφαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Σε ο,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, η κυβέρνηση θα εκδώσει προεδρικό διάταγμα για τα ζητήματα περιβάλλοντος  [Σχόλιο: που μάλλον μοιάζουν εμπόδια στα σχέδια επενδυτών]  έως τον [Ιούνιο 2016] και να κάνουν λειτουργική την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, έως τον [Ιούνιο του 2016], οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις  (βασικό παραδοτέο) . Έως τον [Ιούνιο του 2016], η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
 
Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον [Μάιο 2016], η κυβέρνηση θα συμφωνήσει σε έναν χάρτη πορείας για την εφαρμογή ενός δεύτερου γύρου μεταγενέστερης αξιολόγησης συνεπειών διαφόρων επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής τους. Στη βάση των μεταγενέστερων αξιολογήσεων [πρώτος γύρος] που άρχισαν τον Οκτώβριο 2015 η κυβέρνηση θα υιοθετήσει τα υπολειπόμενα καθορισμένα μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή τους ως τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) .
 
Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό στο εταιρικό δίκαιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να ετοιμάσει μια έκθεση έως τον [Σεπτέμβριο του 2016] σε αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον νόμο 2190/1920 σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Η έκθεση θα πρέπει να γίνει μαζί με την Κομισιόν και να περιλαμβάνει τις συμβουλές όλων των ενδιαφερόμενων μερών.  Με βάση τις συστάσεις της έκθεσης, η κυβέρνηση θα πρέπει να τροποποιήσει τον νόμο 2190/1920 έως τον [Δεκέμβριο] του 2016.
 
Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα αποφασίσει μαζί με τους θεσμούς έως τον [Μάιο του 2016], έναν οδικό χάρτη για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων των μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων και να κατατεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα  [Σχόλιο: νέα ανοίγματα κλειστών επαγγελμάτων] . Οι αρχές θα υιοθετήσουν τις συστάσεις ενός εξωτερικού συμβούλου έως τον [ Ιούνιο 2016] στη βάση της συμφωνημένης ιεράρχησης. Οι συστάσεις της δι-υπουργικής επιτροπής, βασισμένες σε άλλες πρόσφατες εκθέσεις, θα υποβληθούν στους θεσμούς έως τον [Μάιο] του 2016 και η υιοθέτησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης, και θα πραγματοποιηθούν έως τον [Σεπτέμβριο του 2016].
 
Όσον αφορά την προώθηση των εξαγωγών, οι αρχές με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων, θα υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών μέχρι [τον Μάιο 2016] και θα προχωρήσει στη συνέχεια με την εφαρμογή του.

Όσον αφορά την χρήση γης, ως προαπαιτούμενη δράση, η Κυβέρνηση (i) θα συμφωνήσει με τους Θεσμούς τις διατάξεις για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρήσεων γης· (ii) θα υιοθετήσει το Προεδρικό Διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας· (iii) θα υιοθετήσει τον νόμο για τους δασικούς χάρτες σε συμφωνία με τους Θεσμούς. Οι αρχές θα υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τις διατάξεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού και τη δευτερογενή νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαίες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις αναγκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014  (βασικό παραδοτέο) . Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το νόμο περί δασοκομίας μέχρι τον Ιούλιο 2016. Οι δασικοί χάρτες που έχουν ολοκληρωθεί από το ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση) και έχουν εγκριθεί από τις δασικές αρχές θα αναρτηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου και θα επικυρωθούν μέχρι [ημερομηνία] μετά από την προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική μέχρι τη στιγμή που θα αναρτηθούν οι χάρτες.

Όσον αφορά το κτηματολόγιο, οι αρχές θα [υιοθετήσουν/εφαρμόσουν] μέχρι τον Μάιο 2016 το νέο νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές  (βασικό παραδοτέο) . Θα ενισχύσουν το γραφείο κτηματολογίου του ΕΚΧΑ (βλέπε τμήμα 5.4). Οι αρχές θα χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τεχνική βοήθεια για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου. [αντικαταστάτης για τις μεταρρυθμίσεις στο κτηματολόγιο]

Όσον αφορά την γεωργία, οι αρχές θα παρακολουθούν την στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τα έξι νομοθετικά μέτρα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, μέχρι [τον Ιούνιο 2016] (i) θα υιοθετηθεί νόμος με στόχο την αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και την εισαγωγή νέων μορφών εταιρικής σχέσης (Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)) ανάμεσα σε γαιοκτήμονες που δεν είναι αγρότες και καλλιεργητές· και (ii) ο νέος νόμος «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» θα υιοθετηθεί. Οι αρχές θα διευρύνουν το πεδίο της μελέτης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας για να καλύψει το σύνολο του τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, μέχρι [τον Δεκέμβρη 2016].

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα εργασίας που παράχθηκε από τις αρχές τον Δεκέμβριο 2015 θα ενημερωθεί έως [τον Μάιο 2016]. Θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση και θα εφαρμοστεί πλήρως μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016. Η διυπουργική επιτροπή για τα μεγάλα έργα θα συνεχίσει το έργο της, προτείνοντας λύσεις για εμπόδια και τα σχέδια δράσης για τους αυτοκινητοδρόμους και άλλα έργα θα ενημερώνονται σε μηνιαία βάση. Οι αρχές: a) θα προτείνουν μέτρα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και διοικητικών δράσεων για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών απαλλοτρίωσης κάτω από ένα νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που σχετίζονται με αρχαιολογικές εργασίες  [Σχόλιο: και όλοι αντιλαμβανόμαστε πως εξορθολογίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες στην ενότητα των επενδύσεων]   και την απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας [μέχρι τον Ιούνιο 2016]· b) θα υποβάλλουν και θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [μέχρι τον Μάιο 2016] σε έναν κατάλογο σημαντικών έργων για να ενεργοποιηθούν μέσα στο 2016, για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 με χρονοδιαγράμματα από τις εγκρίσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση, που θα παρακολουθούνται από την διυπουργική επιτροπή (όταν πρόκειται για δημόσια έργα, τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις φάσεις της προετοιμασίας και της υποβολής προσφορών).

Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές θα συνεχίσουν την τρέχουσα παροχή στήριξης σε δύο κρίσιμους τομείς: a) την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπόλοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· και b) την μεταρρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· επιπλέον, οι αρχές προτίθενται να ενεργοποιήσουν την παροχή τεχνικής βοήθειας στους τομείς του κτηματολογίου και της διαχείρισης της γης, την εκπαίδευση, την προώθηση των εξαγωγών, one-stop shops, τον τουρισμό και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Ακόμα, με την στήριξη τεχνικής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του ανταγωνισμού και της αδειοδότησης επενδύσεων. Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμβούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τομείς όπως η γεωργία, το περιβάλλον και τα διαρθρωτικά ταμεία. 


Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Η ενότητα περί εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να αριθμεί περίπου 1600 λέξεις αλλά στην πραγματικότητα κρύβει πολλά περισσότερα μέτρα αφού με ελάχιστες εξαιρέσεις η κυβέρνηση αναλαμβάνει να εφαρμόσει μέσα σε ένα με δύο μήνες (!) Τις δύο πρώτες εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ που αριθμούν η πρώτη 81 σελίδες μέτρων  και η δεύτερη 174 αντίστοιχα. Οι πιστωτές αντιλαμβάνονται ως περιβάλλον μόνο το επιχειρηματικό περιβάλλον και ζητάνε το φυσικό να γίνει θυσία για λόγους κέρδους. Έτσι στα μέτρα βρίσκουμε για παράδειγμα τον «εξορθολογισμό» των αρχαιολογικών δραστηριοτήτων προκειμένου να μην καθυστερούν οι επενδύσεις, οι οποίες θα αδειοδοτούνται ταχύτερα με διαδικασίες Fast Track. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.