Μνημόνιο 3.5

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εταιρείες ύδρευσης

Ένα σταθερό καθεστώς κανόνων είναι βασικής σημασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι καταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιμολόγησης. Η κυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα ξεκινήσει μέχρι [τον Μάιο 2016] τις αναγκαίες δράσεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 2016, με την παροχή τεχνικής βοήθειας, θα ξεκινήσει ένα σύστημα τακτικής συλλογής πληροφοριών, ξεκινώντας με [10] δέκα βασικά στοιχεία, που πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω μεσοπρόθεσμα. Το πλήρες σύστημα θα πρέπει να ελεγχθεί από μία από τις διεθνείς εταιρείες συμβούλων μηχανικών και θα είναι έτοιμο μέχρι τον Δεκέμβριο 2016. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα απαιτήσει από τις δύο μεγάλες εταιρείες νερού   [Σχόλιο: ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ]  την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των βασικών κεφαλαιουχικών έργων για τα επόμενα 5 χρόνια  [Σχόλιο: Η ΕΥΑΘ αυτήν την περίοδο διεξάγει διαγωνισμό για την ανάληψη του συνόλου των έργων της για τα επόμενα 5 χρόνια]  , μέχρι τον Νοέμβριο το 2016• αξιόπιστοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να συνδράμουν στην κατάρτιση τέτοιων σχεδίων• η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την παροχή τεχνικής βοήθειας τις αλλαγές στους κανόνες για τις υπηρεσίες νερού λαμβάνοντας υπόψη την μεθολογία που εκπόνησε το 2014 [Σεπτέμβριος 2016 με κάποιο ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016],

Μεταφορές και εφοδιαστική (logistics)

Όσον αφορά τις μεταφορές, οι αρχές θα θεσπίσουν μέχρι [τον Δεκέμβριο 2016] ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών εφοδιαστικής) και θα επιδιώξούν την τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του  (βασικό παραδοτέο) . Όσον αφορά την εφοδιαστική, οι αρχές θα εφαρμόσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τον νόμο περί εφοδιαστικής  (βασικό παραδοτέο) , και θα υιοθετήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016 την στρατηγική εφοδιαστικής με ένα χρονικά δεσμευτικό σχέδιο δράσης.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν μέχρι [τον Ιούνιο 2016] την συγχώνευση των λειτουργιών προμήθειας του ΟΑΣΑ-Συγκοινωνίες Αθηνών και τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και για την εφοδιαστική ( δες σημείο 5.4)
Εταιρείες ύδρευσης

Ένα σταθερό καθεστώς κανόνων είναι βασικής σημασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι καταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιμολόγησης. Η κυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα ξεκινήσει μέχρι [τον Μάιο 2016] τις αναγκαίες δράσεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 2016, με την παροχή τεχνικής βοήθειας, θα ξεκινήσει ένα σύστημα τακτικής συλλογής πληροφοριών, ξεκινώντας με [10] δέκα βασικά στοιχεία, που πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω μεσοπρόθεσμα. Το πλήρες σύστημα θα πρέπει να ελεγχθεί από μία από τις διεθνείς εταιρείες συμβούλων μηχανικών και θα είναι έτοιμο μέχρι τον Δεκέμβριο 2016. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα απαιτήσει από τις δύο μεγάλες εταιρείες νερού την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των βασικών κεφαλαιουχικών έργων για τα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι τον Νοέμβριο το 2016• αξιόπιστοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να συνδράμουν στην κατάρτιση τέτοιων σχεδίων• η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την παροχή τεχνικής βοήθειας τις αλλαγές στους κανόνες για τις υπηρεσίες νερού λαμβάνοντας υπόψη την μεθολογία που εκπόνησε το 2014 [Σεπτέμβριος 2016 με κάποιο ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016],

Μεταφορές και εφοδιαστική (logistics)

Όσον αφορά τις μεταφορές, οι αρχές θα θεσπίσουν μέχρι [τον Δεκέμβριο 2016] ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών εφοδιαστικής) και θα επιδιώξούν την τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά την εφοδιαστική, οι αρχές θα εφαρμόσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τον νόμο περί εφοδιαστικής (βασικό παραδοτέο), και θα υιοθετήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016 την στρατηγική εφοδιαστικής με ένα χρονικά δεσμευτικό σχέδιο δράσης.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν μέχρι [τον Ιούνιο 2016] την συγχώνευση των λειτουργιών προμήθειας του ΟΑΣΑ-Συγκοινωνίες Αθηνών και τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και για την εφοδιαστική ( δες σημείο 5.4)

Water utilities
 
A stable regulatory regime is key for allowing much needed investment in the water networks and to protect consumers in terms of pricing policies. The Government will, with EU technical assistance, launch by [May 2016] the actions needed to implement fully the regulatory framework for water utilities based on the methodology completed by the Special Secretariat of Water (SSW) in 2014 taking into account the current legal framework. SSW will launch in April 2016, with the support of technical assistance, a system of regular collection of information, starting with [10] key data, to be further expanded in the medium term. The complete system will be audited by one of the international engineering consultancies and will be in place by December 2016. SSW will require the two major water companies to prepare business plans, including for investments and key capital projects for the next 5 years, by November 2016; reputable and independent external advisors should be used to help them compile such plans; SSW will finalise with the support of technical assistance the charging rules for water services taking into account the methodology completed by the SSW in 2014 [September 2016 with some intermediate target in April 2016];
 
 
Transport and logistics
 
On transport, the authorities will by [December 2016] adopt a general transport master plan for Greece covering all transport modes (road, railways, maritime, air and multi-modal, including logistics aspects) and will seek technical assistance for its implementation (key deliverable). On logistics, the authorities will implement by June 2016 the logistics law (key deliverable), and will adopt by September 2016 the logistics strategy with a time-bound action plan.
 
The authorities will complete by [June 2016] the merging into group functions of OASA – Transport for Athens of procurement and HR departments of OSY and STASY.
 
In support of this reform agenda on network industries, the authorities intend to use technical assistance as needed, including on the strengthening of regulators and on transport and logistics and on the strengthening of regulators (for the latter, see section 5.4).


Εταιρείες ύδρευσης

Ένα σταθερό κανονιστικό καθεστώς είναι βασικής σημασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι καταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιμολόγησης. Η κυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα δρομολογήσει, έως τον Δεκέμβριο του 2015, τις αναγκαίες δράσεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο· επίσης θα έχει ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της ρυθμιστικής αρχής υδάτων, προκειμένου αυτή να μπορέσει να λάβει τις αναγκαίες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αποφάσεις (Ιούνιος 2016, βασικό παραδοτέο).

Μεταφορές και εφοδιαστική

Όσον αφορά τις μεταφορές και την εφοδιαστική, έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές και την εφοδιαστική στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς), καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τη στρατηγική εφοδιαστικής, και θα εφαρμόσουν τον νόμο περί εφοδιαστικής (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τις απαιτήσεις επάνδρωσης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες για τις διεθνείς γραμμές, τηρώντας παράλληλα τις αρχές ασφαλούς επάνδρωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, και θα θεσπίσει νομοθετικές αλλαγές.

Η ρυθμιστική αρχή λιμένων θα καταστεί πλήρως επιχειρησιακή έως τον Ιούνιο του 2016. Η κυβέρνηση θα εγκρίνει το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των επιχειρησιακών δομών της ρυθμιστικής αρχής έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο). Η κυβέρνηση θα ζητήσει τεχνική βοήθεια για να καθορίσει τα καθήκοντα της ρυθμιστικής αρχής λιμένων και τον ρόλο των λιμενικών αρχών, καθώς και για να εκπονήσει τον εσωτερικό κανονισμό της και τους απαιτούμενους νόμους που πρέπει να εγκριθούν έως τον Μάρτιο του 2016 για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά της.

Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και για την εφοδιαστική.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Μπορεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να τοποθετήθηκε ξεκάθαρα κατά ιδιωτικοποιήσεων στον τομέα της ύδρευσης, ωστόσο ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ συνεχίζουν να αναφέρονται στα μνημόνια, που επιθυμούν «σταθερές επενδύεις σε δίκτυα ύδρευσης». Φαίνεται ότι προωθούνται σχέδια «έμμεσης ιδιωτικοποίησης» του νερού, κάτι που δείχνει και ο μεγάλος διαγωνισμός της ΕΥΑΘ, που θα προσφέρει το σύνολο των έργων της εταιρείας για τα επόμενα πέντε χρόνια σε έναν ιδιώτη (το TPP έχει κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ για τον «φωτογραφικό» αυτόν διαγωνισμό)

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.