Μνημόνιο 3.5

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

5.2 Δικαιοσύνη 

Ως  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα προτείνουν, και στην συνέχεια θα εφαρμόσουν ένα τριετές στρατηγικό σχέδιο για την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κομβικές δράσεις με σκοπό την βελτίωση του δικαστικού συστήματος, την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την επίλυση ελλείψεων στην λειτουργία των δικαστηρίων όπως, άλλα όχι μόνο, την συλλογή πληροφοριών περί των συνθηκών στα δικαστήρια, την μηχανοργάνωση, την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων για την επίλυση διαφορών, όπως την διαμεσολάβηση, την εκλογίκευση του κόστους των δικών και την βελτίωση της λειτουργίας  των δικαστηρίων και της διοίκησης των δικαστηρίων.

Περαιτέρω, οι αρχές έχουν υιοθετήσει, στις 22 Ιούλιο 2015, τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο βήμα ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη μετάβαση στο νέο σύστημα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015 και την χάρτα για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα.  Συγκεκριμένα, οι Ελληνικές Αρχές ως  (βασικό παραδοτέο) θα υιοθετήσουν τα βασικά Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται από τις μεταβατικές προβλέψεις του Άρθρου 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015  προκειμένου να συνδράμει στην εφαρμογή τις παρακάτω προβλέψεις του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα:

i. Άρθρο 237(4)(e) και (f) και (6) (b), σχετικά με την καταχώρηση υποθέσεων στο ηλεκτρονικό πινάκιο ως [Ιούνιος 2016]

ii. Άρθρο 954(4)(c),955 (2) (b), 965(5)(i), 973(1)(c) και (3)(d) και 995(4)(b) σχετικά με την ηλεκτρονική δημοσίευση και διαφήμιση πλειστηριασμών σε ειδική ιστοσελίδα μέχρι τον Μάιο 2016.

iii. Άρθρο 993(2) (c) για το προσδιορισμό της αξίας της κατασχεμένης περιουσίας με βάση την αγοραία τους αξία. Το Προεδρικό Διάταγμα θα προσδιορίσει ρητά την μέθοδο ορισμού της αγοραίας αξίας της κατασχεθείσας περιουσίας, την αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό των αξιών και όποιες άλλες σχετικές λεπτομέρειες, ως τον [Ιούνιο 2016].

iv. Άρθρο 995(1(d) προβλέπει πως η πρώτη τιμή προσφοράς στον πλειστηριασμό θα είναι η αγοραία αξία της κατασχεθείσας περιουσίας έτσι όπως αυτή ορίστηκε την στιγμή της κατάσχεσης, ως τον [Ιούνιο 2016]

v. Προεδρικό Διάταγμα που εξασφαλίζει την εφαρμογή των προβλέψεων του Άρθρου 1 του Νόμου 4335/2015 σχετικά με τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα οι οποίες αφορούν την διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, [έως τον Μάιο 2016]

Οι αρχές, με χρήση τεχνικής βοήθειας, θα:

i. Ενσωματώσουν το τριετές στρατηγικό πρόγραμμα στην στρατηγική ανάπτυξης γιά την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, εφόσον η έγκαιρη, αποδοτική και αξιόπιστη δικαιοσύνη είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης.

ii. Εφαρμόσουν το τριετές στρατηγικού σχεδίου για την βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης κατά το χρονοδιάγραμμά του.

iii.  Εκλογικευόσουν και εισάγουν επιλεκτική αναρρύθμιση των δικαστικών χρεώσεων (μέσω της εφαρμογής αυξήσεων και μειώσεων κατά το δοκούν), καθώς και να αυξήσουν την διαφάνεια και να διευκολύνουν την δικτυακή διασταύρωση μέσο μίας φιλικής-στον-χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας (Σεπτέμβριος 2016).

iv. Προτείνουν μέτρα για την μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια (Ιούνιος 2016) και τα αστικά δικαστήρια (Σεπτέμβριος 2016).

v. Συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει την τεχνική βοήθεια, για την βελτίωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, της διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών και θα διανέμει τις σχετικές πληροφορίες στους δικαστικούς λειτουργούς και γενικότερα στο κοινό, έτσι ώστε να αυξηθεί η αντίληψη σχετικά με την διαθεσιμότητα αυτών των μηχανισμών και να ενθαρρυνθεί  η χρήση τους (Οκτώβριος 2016).
5.2 Δικαιοσύνη 

Ως προαπαιτούμενο οι αρχές θα προτείνουν, και στην συνέχεια θα εφαρμόσουν ένα τριετές στρατηγικό σχέδιο για την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κομβικές δράσεις με σκοπό την βελτίωση του δικαστικού συστήματος, την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την επίλυση ελλείψεων στην λειτουργία των δικαστηρίων όπως, άλλα όχι μόνο, την συλλογή πληροφοριών περί των συνθηκών στα δικαστήρια, την μηχανοργάνωση, την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων για την επίλυση διαφορών, όπως την διαμεσολάβηση, την εκλογίκευση του κόστους των δικών και την βελτίωση της λειτουργίας  των δικαστηρίων και της διοίκησης των δικαστηρίων.

Περαιτέρω, οι αρχές έχουν υιοθετήσει, στις 22 Ιούλιο 2015, τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο βήμα ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη μετάβαση στο νέο σύστημα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015 και την χάρτα για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα.  Συγκεκριμένα, οι Ελληνικές Αρχές ως βασικό παραδοτέο, θα υιοθετήσουν τα βασικά Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται από τις μεταβατικές προβλέψεις του Άρθρου 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015  προκειμένου να συνδράμει στην εφαρμογή τις παρακάτω προβλέψεις του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα:

i. Άρθρο 237(4)(e) και (f) και (6) (b), σχετικά με την καταχώρηση υποθέσεων στο ηλεκτρονικό πινάκιο ως [Ιούνιος 2016]

ii. Άρθρο 954(4)(c),955 (2) (b), 965(5)(i), 973(1)(c) και (3)(d) και 995(4)(b) σχετικά με την ηλεκτρονική δημοσίευση και διαφήμιση πλειστηριασμών σε ειδική ιστοσελίδα μέχρι τον Μάιο 2016.

iii. Άρθρο 993(2) (c) για το προσδιορισμό της αξίας της κατασχεμένης περιουσίας με βάση την αγοραία τους αξία. Το Προεδρικό Διάταγμα θα προσδιορίσει ρητά την μέθοδο ορισμού της αγοραίας αξίας της κατασχεθείσας περιουσίας, την αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό των αξιών και όποιες άλλες σχετικές λεπτομέρειες, ως τον [Ιούνιο 2016].

iv. Άρθρο 995(1(d) προβλέπει πως η πρώτη τιμή προσφοράς στον πλειστηριασμό θα είναι η αγοραία αξία της κατασχεθείσας περιουσίας έτσι όπως αυτή ορίστηκε την στιγμή της κατάσχεσης, ως τον [Ιούνιο 2016]

v. Προεδρικό Διάταγμα που εξασφαλίζει την εφαρμογή των προβλέψεων του Άρθρου 1 του Νόμου 4335/2015 σχετικά με τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα οι οποίες αφορούν την διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, [έως τον Μάιο 2016]

Οι αρχές, με χρήση τεχνικής βοήθειας, θα:

i. Ενσωματώσουν το τριετές στρατηγικό πρόγραμμα στην στρατηγική ανάπτυξης γιά την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, εφόσον η έγκαιρη, αποδοτική και αξιόπιστη δικαιοσύνη είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης.

ii. Εφαρμόσουν το τριετές στρατηγικού σχεδίου για την βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης κατά το χρονοδιάγραμμά του.

iii.  Εκλογικευόσουν και εισάγουν επιλεκτική αναρρύθμιση των δικαστικών χρεώσεων (μέσω της εφαρμογής αυξήσεων και μειώσεων κατά το δοκούν), καθώς και να αυξήσουν την διαφάνεια και να διευκολύνουν την δικτυακή διασταύρωση μέσο μίας φιλικής-στον-χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας (Σεπτέμβριος 2016).

iv. Προτείνουν μέτρα για την μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια (Ιούνιος 2016) και τα αστικά δικαστήρια (Σεπτέμβριος 2016).

v. Συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει την τεχνική βοήθεια, για την βελτίωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, της διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών και θα διανέμει τις σχετικές πληροφορίες στους δικαστικούς λειτουργούς και γενικότερα στο κοινό, έτσι ώστε να αυξηθεί η αντίληψη σχετικά με την διαθεσιμότητα αυτών των μηχανισμών και να ενθαρρυνθεί  η χρήση τους (Οκτώβριος 2016).

5.2 Justice

As a prior action the authorities will propose and subsequently implement a three years strategic plan for the improvement of the functioning of the judicial system. The plan should encompass key actions aimed at enhancing judicial efficiency, speeding up judicial proceedings and addressing shortcomings in the functioning of courts such as, but not limited to, collecting information on the situation of the courts, computerization, developing alternative means for dispute resolution, such as mediation, rationalizing the cost of litigation and improving in court functioning and court management.

Furthermore, the authorities have adopted on 22 July 2015 the revised Code of Civil Procedure, which became effective as of 1 January 2016. The authorities will implement the revised Code of Civil Procedure, taking all necessary steps to ensure the full transition to the new system, in accordance with the requirements set out in the transitional provisions of Article 1 (Ninth Article) of Law 4335/2015 and the roadmap for the implementation of the revised Code of Civil Procedure. In particular, the Greek authorities as a key deliverable shall adopt the key Presidential Decrees required by the transitional provisions of Article 1 (Ninth Article) of Law 4335/2015 to provide for the implementation the following provisions of the revised Code of Civil Procedure:

i. Article 237(4)(e) and (f) and (6)(b) and (c), regarding the registration of cases in the e-docket by [June 2016];

ii. Articles 954(4)(c), 955 (2)(b), 965(5)(i), 973(1)(c) and (3)(d) and 995(4)(b) on the electronic publication and advertising of auctions on a dedicated website by May 2016;

iii. Article 993(2)(c) on the determination of the value of the property seized on the basis of its market value. The Presidential Decree will notably set out the method for the determination of the market value of the seized property, the entity responsible for determining the value and any other relevant details, by [June 2016];

iv. Article 995(1(d) providing that the first offer price for the auction will be the market value of the seized property as determined at the time of the seizure, by [June 2016]; and

v. A Presidential Decree to provide for implementation of the provisions of Article 1 of Law 4335/2015 regarding all provisions of the Code of civil procedure which refer to conducting auctions electronically, [by May 2016]

The authorities, making use of technical assistance, will:

i. Integrate in the growth strategy the three years strategic plan   for the improvement of the functioning of the judicial system, since timely, efficient and reliable justice is a key driver for growth.

ii. Implement the three years strategic plan for the improvement of the functioning of the judicial system according to its schedule.

iii. Rationalise and introduce a selective readjustment of court fees (by introducing increases or decreases, as appropriate), as well as increase transparency and ease of online reference through a user-friendly web platform in this regard (September 2016). The authorities will propose measures to ensure access to justice by vulnerable persons (September 2016).

iv. Propose measures to reduce the backlog of cases in administrative courts (June 2016) and in civil courts (September 2016).

v. Agree on an action plan with the Institutions including technical assistance, to improve e-justice, mediation and judicial statistics and disseminate the relevant information to the legal practitioners and the public at large, so as to increase awareness of the availability of these mechanisms and encourage their use (October 2016).


5.2 Δικαιοσύνη

Στις 22 Ιουλίου 2015, οι αρχές εξέδωσαν τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα τεθεί σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2016. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τον αναθεωρημένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 1 (ένατου άρθρου) του ν. 4335/2015 και του χάρτη πορείας για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2015.

Οι αρχές θα προβούν σε εξορθολογισμό και στην εφαρμογή επιλεκτικών αυξήσεων στα δικαστικά τέλη, καθώς και σε αύξηση της διαφάνειας ως προς το θέμα αυτό (Οκτώβριος του 2015). Οι αρχές θα προτείνουν μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης ευπαθών ατόμων στη δικαιοσύνη (Οκτώβριος του 2015).

Οι αρχές θα προτείνουν μέτρα για τη μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια έως τον Σεπτέμβριο του 2015 και στα αστικά δικαστήρια έως τον Οκτώβριο του 2015. Θα συμφωνήσουν επί ενός σχεδίου δράσης με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, περιλαμβανομένης της τεχνικής συνδρομής στο θέμα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice), της διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών (Οκτώβριος 2015).

Οι αρχές θα προτείνουν έως τον Νοέμβριο του 2015 και εν συνεχεία θα εφαρμόσουν τριετές στρατηγικό σχέδιο βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει βασικές δράσεις που θα αποβλέπουν στην αύξηση της δικαστικής αποτελεσματικότητας, στην ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στη λειτουργία των δικαστηρίων, όπως π.χ. η συγκέντρωση πληροφοριών για την κατάσταση των δικαστηρίων, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση, με σκοπό τον εξορθολογισμό του κόστους της προσφυγής στη δικαιοσύνη και τη βελτίωση της λειτουργίας και της διαχείρισης των δικαστηρίων.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Η ενότητα για την δικαιοσύνη ουσιαστικά παραμένει ίδια με το ισχύον μνημόνιο και η έμφαση δίνεται στην περιγραφή των συγκεκριμένων προεδρικών διαταγμάτων που πρέπει να εκδοθούν προκειμένου να τεθούν σε ισχύ ήδη νομοθετημένες δράσεις. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.