Μνημόνιο 3.5

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

5.2 Δικαιοσύνη 

Ως  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα προτείνουν, και στην συνέχεια θα εφαρμόσουν ένα τριετές στρατηγικό σχέδιο για την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κομβικές δράσεις με σκοπό την βελτίωση του δικαστικού συστήματος, την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την επίλυση ελλείψεων στην λειτουργία των δικαστηρίων όπως, άλλα όχι μόνο, την συλλογή πληροφοριών περί των συνθηκών στα δικαστήρια, την μηχανοργάνωση, την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων για την επίλυση διαφορών, όπως την διαμεσολάβηση, την εκλογίκευση του κόστους των δικών και την βελτίωση της λειτουργίας  των δικαστηρίων και της διοίκησης των δικαστηρίων.

Περαιτέρω, οι αρχές έχουν υιοθετήσει, στις 22 Ιούλιο 2015, τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο βήμα ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη μετάβαση στο νέο σύστημα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015 και την χάρτα για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα.  Συγκεκριμένα, οι Ελληνικές Αρχές ως  (βασικό παραδοτέο) θα υιοθετήσουν τα βασικά Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται από τις μεταβατικές προβλέψεις του Άρθρου 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015  προκειμένου να συνδράμει στην εφαρμογή τις παρακάτω προβλέψεις του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα:

i. Άρθρο 237(4)(e) και (f) και (6) (b), σχετικά με την καταχώρηση υποθέσεων στο ηλεκτρονικό πινάκιο ως [Ιούνιος 2016]

ii. Άρθρο 954(4)(c),955 (2) (b), 965(5)(i), 973(1)(c) και (3)(d) και 995(4)(b) σχετικά με την ηλεκτρονική δημοσίευση και διαφήμιση πλειστηριασμών σε ειδική ιστοσελίδα μέχρι τον Μάιο 2016.

iii. Άρθρο 993(2) (c) για το προσδιορισμό της αξίας της κατασχεμένης περιουσίας με βάση την αγοραία τους αξία. Το Προεδρικό Διάταγμα θα προσδιορίσει ρητά την μέθοδο ορισμού της αγοραίας αξίας της κατασχεθείσας περιουσίας, την αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό των αξιών και όποιες άλλες σχετικές λεπτομέρειες, ως τον [Ιούνιο 2016].

iv. Άρθρο 995(1(d) προβλέπει πως η πρώτη τιμή προσφοράς στον πλειστηριασμό θα είναι η αγοραία αξία της κατασχεθείσας περιουσίας έτσι όπως αυτή ορίστηκε την στιγμή της κατάσχεσης, ως τον [Ιούνιο 2016]

v. Προεδρικό Διάταγμα που εξασφαλίζει την εφαρμογή των προβλέψεων του Άρθρου 1 του Νόμου 4335/2015 σχετικά με τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα οι οποίες αφορούν την διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, [έως τον Μάιο 2016]

Οι αρχές, με χρήση τεχνικής βοήθειας, θα:

i. Ενσωματώσουν το τριετές στρατηγικό πρόγραμμα στην στρατηγική ανάπτυξης γιά την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, εφόσον η έγκαιρη, αποδοτική και αξιόπιστη δικαιοσύνη είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης.

ii. Εφαρμόσουν το τριετές στρατηγικού σχεδίου για την βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης κατά το χρονοδιάγραμμά του.

iii.  Εκλογικευόσουν και εισάγουν επιλεκτική αναρρύθμιση των δικαστικών χρεώσεων (μέσω της εφαρμογής αυξήσεων και μειώσεων κατά το δοκούν), καθώς και να αυξήσουν την διαφάνεια και να διευκολύνουν την δικτυακή διασταύρωση μέσο μίας φιλικής-στον-χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας (Σεπτέμβριος 2016).

iv. Προτείνουν μέτρα για την μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια (Ιούνιος 2016) και τα αστικά δικαστήρια (Σεπτέμβριος 2016).

v. Συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει την τεχνική βοήθεια, για την βελτίωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, της διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών και θα διανέμει τις σχετικές πληροφορίες στους δικαστικούς λειτουργούς και γενικότερα στο κοινό, έτσι ώστε να αυξηθεί η αντίληψη σχετικά με την διαθεσιμότητα αυτών των μηχανισμών και να ενθαρρυνθεί  η χρήση τους (Οκτώβριος 2016).
5.2 Δικαιοσύνη 

Ως  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα προτείνουν, και στην συνέχεια θα εφαρμόσουν ένα τριετές στρατηγικό σχέδιο για την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κομβικές δράσεις με σκοπό την βελτίωση του δικαστικού συστήματος, την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την επίλυση ελλείψεων στην λειτουργία των δικαστηρίων όπως, άλλα όχι μόνο, την συλλογή πληροφοριών περί των συνθηκών στα δικαστήρια, την μηχανοργάνωση, την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων για την επίλυση διαφορών, όπως την διαμεσολάβηση, την εκλογίκευση του κόστους των δικών και την βελτίωση της λειτουργίας  των δικαστηρίων και της διοίκησης των δικαστηρίων.

Περαιτέρω, οι αρχές έχουν υιοθετήσει, στις 22 Ιούλιο 2015, τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο βήμα ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη μετάβαση στο νέο σύστημα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015 και την χάρτα για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα.  Συγκεκριμένα, οι Ελληνικές Αρχές ως  (βασικό παραδοτέο) θα υιοθετήσουν τα βασικά Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται από τις μεταβατικές προβλέψεις του Άρθρου 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015  προκειμένου να συνδράμει στην εφαρμογή τις παρακάτω προβλέψεις του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα:

i. Άρθρο 237(4)(e) και (f) και (6) (b), σχετικά με την καταχώρηση υποθέσεων στο ηλεκτρονικό πινάκιο ως [Ιούνιος 2016]

ii. Άρθρο 954(4)(c),955 (2) (b), 965(5)(i), 973(1)(c) και (3)(d) και 995(4)(b) σχετικά με την ηλεκτρονική δημοσίευση και διαφήμιση πλειστηριασμών σε ειδική ιστοσελίδα μέχρι τον Μάιο 2016.

iii. Άρθρο 993(2) (c) για το προσδιορισμό της αξίας της κατασχεμένης περιουσίας με βάση την αγοραία τους αξία. Το Προεδρικό Διάταγμα θα προσδιορίσει ρητά την μέθοδο ορισμού της αγοραίας αξίας της κατασχεθείσας περιουσίας, την αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό των αξιών και όποιες άλλες σχετικές λεπτομέρειες, ως τον [Ιούνιο 2016].

iv. Άρθρο 995(1(d) προβλέπει πως η πρώτη τιμή προσφοράς στον πλειστηριασμό θα είναι η αγοραία αξία της κατασχεθείσας περιουσίας έτσι όπως αυτή ορίστηκε την στιγμή της κατάσχεσης, ως τον [Ιούνιο 2016]

v. Προεδρικό Διάταγμα που εξασφαλίζει την εφαρμογή των προβλέψεων του Άρθρου 1 του Νόμου 4335/2015 σχετικά με τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα οι οποίες αφορούν την διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, [έως τον Μάιο 2016]

Οι αρχές, με χρήση τεχνικής βοήθειας, θα:

i. Ενσωματώσουν το τριετές στρατηγικό πρόγραμμα στην στρατηγική ανάπτυξης γιά την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, εφόσον η έγκαιρη, αποδοτική και αξιόπιστη δικαιοσύνη είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης.

ii. Εφαρμόσουν το τριετές στρατηγικού σχεδίου για την βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης κατά το χρονοδιάγραμμά του.

iii.  Εκλογικευόσουν και εισάγουν επιλεκτική αναρρύθμιση των δικαστικών χρεώσεων (μέσω της εφαρμογής αυξήσεων και μειώσεων κατά το δοκούν), καθώς και να αυξήσουν την διαφάνεια και να διευκολύνουν την δικτυακή διασταύρωση μέσο μίας φιλικής-στον-χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας (Σεπτέμβριος 2016).

iv. Προτείνουν μέτρα για την μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια (Ιούνιος 2016) και τα αστικά δικαστήρια (Σεπτέμβριος 2016).

v. Συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει την τεχνική βοήθεια, για την βελτίωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, της διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών και θα διανέμει τις σχετικές πληροφορίες στους δικαστικούς λειτουργούς και γενικότερα στο κοινό, έτσι ώστε να αυξηθεί η αντίληψη σχετικά με την διαθεσιμότητα αυτών των μηχανισμών και να ενθαρρυνθεί  η χρήση τους (Οκτώβριος 2016).

5.2 Δικαιοσύνη 

Ως  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα προτείνουν, και στην συνέχεια θα εφαρμόσουν ένα τριετές στρατηγικό σχέδιο για την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κομβικές δράσεις με σκοπό την βελτίωση του δικαστικού συστήματος, την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την επίλυση ελλείψεων στην λειτουργία των δικαστηρίων όπως, άλλα όχι μόνο, την συλλογή πληροφοριών περί των συνθηκών στα δικαστήρια, την μηχανοργάνωση, την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων για την επίλυση διαφορών, όπως την διαμεσολάβηση, την εκλογίκευση του κόστους των δικών και την βελτίωση της λειτουργίας  των δικαστηρίων και της διοίκησης των δικαστηρίων.

Περαιτέρω, οι αρχές έχουν υιοθετήσει, στις 22 Ιούλιο 2015, τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο βήμα ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη μετάβαση στο νέο σύστημα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015 και την χάρτα για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα.  Συγκεκριμένα, οι Ελληνικές Αρχές ως  (βασικό παραδοτέο) θα υιοθετήσουν τα βασικά Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται από τις μεταβατικές προβλέψεις του Άρθρου 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015  προκειμένου να συνδράμει στην εφαρμογή τις παρακάτω προβλέψεις του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα:

i. Άρθρο 237(4)(e) και (f) και (6) (b), σχετικά με την καταχώρηση υποθέσεων στο ηλεκτρονικό πινάκιο ως [Ιούνιος 2016]

ii. Άρθρο 954(4)(c),955 (2) (b), 965(5)(i), 973(1)(c) και (3)(d) και 995(4)(b) σχετικά με την ηλεκτρονική δημοσίευση και διαφήμιση πλειστηριασμών σε ειδική ιστοσελίδα μέχρι τον Μάιο 2016.

iii. Άρθρο 993(2) (c) για το προσδιορισμό της αξίας της κατασχεμένης περιουσίας με βάση την αγοραία τους αξία. Το Προεδρικό Διάταγμα θα προσδιορίσει ρητά την μέθοδο ορισμού της αγοραίας αξίας της κατασχεθείσας περιουσίας, την αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό των αξιών και όποιες άλλες σχετικές λεπτομέρειες, ως τον [Ιούνιο 2016].

iv. Άρθρο 995(1(d) προβλέπει πως η πρώτη τιμή προσφοράς στον πλειστηριασμό θα είναι η αγοραία αξία της κατασχεθείσας περιουσίας έτσι όπως αυτή ορίστηκε την στιγμή της κατάσχεσης, ως τον [Ιούνιο 2016]

v. Προεδρικό Διάταγμα που εξασφαλίζει την εφαρμογή των προβλέψεων του Άρθρου 1 του Νόμου 4335/2015 σχετικά με τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα οι οποίες αφορούν την διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, [έως τον Μάιο 2016]

Οι αρχές, με χρήση τεχνικής βοήθειας, θα:

i. Ενσωματώσουν το τριετές στρατηγικό πρόγραμμα στην στρατηγική ανάπτυξης γιά την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, εφόσον η έγκαιρη, αποδοτική και αξιόπιστη δικαιοσύνη είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης.

ii. Εφαρμόσουν το τριετές στρατηγικού σχεδίου για την βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης κατά το χρονοδιάγραμμά του.

iii.  Εκλογικευόσουν και εισάγουν επιλεκτική αναρρύθμιση των δικαστικών χρεώσεων (μέσω της εφαρμογής αυξήσεων και μειώσεων κατά το δοκούν), καθώς και να αυξήσουν την διαφάνεια και να διευκολύνουν την δικτυακή διασταύρωση μέσο μίας φιλικής-στον-χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας (Σεπτέμβριος 2016).

iv. Προτείνουν μέτρα για την μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια (Ιούνιος 2016) και τα αστικά δικαστήρια (Σεπτέμβριος 2016).

v. Συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει την τεχνική βοήθεια, για την βελτίωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, της διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών και θα διανέμει τις σχετικές πληροφορίες στους δικαστικούς λειτουργούς και γενικότερα στο κοινό, έτσι ώστε να αυξηθεί η αντίληψη σχετικά με την διαθεσιμότητα αυτών των μηχανισμών και να ενθαρρυνθεί  η χρήση τους (Οκτώβριος 2016).

5.2 Δικαιοσύνη 

Ως  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα προτείνουν, και στην συνέχεια θα εφαρμόσουν ένα τριετές στρατηγικό σχέδιο για την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κομβικές δράσεις με σκοπό την βελτίωση του δικαστικού συστήματος, την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την επίλυση ελλείψεων στην λειτουργία των δικαστηρίων όπως, άλλα όχι μόνο, την συλλογή πληροφοριών περί των συνθηκών στα δικαστήρια, την μηχανοργάνωση, την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων για την επίλυση διαφορών, όπως την διαμεσολάβηση, την εκλογίκευση του κόστους των δικών και την βελτίωση της λειτουργίας  των δικαστηρίων και της διοίκησης των δικαστηρίων.

Περαιτέρω, οι αρχές έχουν υιοθετήσει, στις 22 Ιούλιο 2015, τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τον αναθεωρημένο Αστικό Κώδικα, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο βήμα ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη μετάβαση στο νέο σύστημα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015 και την χάρτα για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα.  Συγκεκριμένα, οι Ελληνικές Αρχές ως  (βασικό παραδοτέο) θα υιοθετήσουν τα βασικά Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται από τις μεταβατικές προβλέψεις του Άρθρου 1 (Άρθρο 9) του Νόμου 4335/2015  προκειμένου να συνδράμει στην εφαρμογή τις παρακάτω προβλέψεις του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα:

i. Άρθρο 237(4)(e) και (f) και (6) (b), σχετικά με την καταχώρηση υποθέσεων στο ηλεκτρονικό πινάκιο ως [Ιούνιος 2016]

ii. Άρθρο 954(4)(c),955 (2) (b), 965(5)(i), 973(1)(c) και (3)(d) και 995(4)(b) σχετικά με την ηλεκτρονική δημοσίευση και διαφήμιση πλειστηριασμών σε ειδική ιστοσελίδα μέχρι τον Μάιο 2016.

iii. Άρθρο 993(2) (c) για το προσδιορισμό της αξίας της κατασχεμένης περιουσίας με βάση την αγοραία τους αξία. Το Προεδρικό Διάταγμα θα προσδιορίσει ρητά την μέθοδο ορισμού της αγοραίας αξίας της κατασχεθείσας περιουσίας, την αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό των αξιών και όποιες άλλες σχετικές λεπτομέρειες, ως τον [Ιούνιο 2016].

iv. Άρθρο 995(1(d) προβλέπει πως η πρώτη τιμή προσφοράς στον πλειστηριασμό θα είναι η αγοραία αξία της κατασχεθείσας περιουσίας έτσι όπως αυτή ορίστηκε την στιγμή της κατάσχεσης, ως τον [Ιούνιο 2016]

v. Προεδρικό Διάταγμα που εξασφαλίζει την εφαρμογή των προβλέψεων του Άρθρου 1 του Νόμου 4335/2015 σχετικά με τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα οι οποίες αφορούν την διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, [έως τον Μάιο 2016]

Οι αρχές, με χρήση τεχνικής βοήθειας, θα:

i. Ενσωματώσουν το τριετές στρατηγικό πρόγραμμα στην στρατηγική ανάπτυξης γιά την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, εφόσον η έγκαιρη, αποδοτική και αξιόπιστη δικαιοσύνη είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης.

ii. Εφαρμόσουν το τριετές στρατηγικού σχεδίου για την βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης κατά το χρονοδιάγραμμά του.

iii.  Εκλογικευόσουν και εισάγουν επιλεκτική αναρρύθμιση των δικαστικών χρεώσεων (μέσω της εφαρμογής αυξήσεων και μειώσεων κατά το δοκούν), καθώς και να αυξήσουν την διαφάνεια και να διευκολύνουν την δικτυακή διασταύρωση μέσο μίας φιλικής-στον-χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας (Σεπτέμβριος 2016).

iv. Προτείνουν μέτρα για την μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια (Ιούνιος 2016) και τα αστικά δικαστήρια (Σεπτέμβριος 2016).

v. Συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει την τεχνική βοήθεια, για την βελτίωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, της διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών και θα διανέμει τις σχετικές πληροφορίες στους δικαστικούς λειτουργούς και γενικότερα στο κοινό, έτσι ώστε να αυξηθεί η αντίληψη σχετικά με την διαθεσιμότητα αυτών των μηχανισμών και να ενθαρρυνθεί  η χρήση τους (Οκτώβριος 2016).

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Η ενότητα για την δικαιοσύνη ουσιαστικά παραμένει ίδια με το ισχύον μνημόνιο και η έμφαση δίνεται στην περιγραφή των συγκεκριμένων προεδρικών διαταγμάτων που πρέπει να εκδοθούν προκειμένου να τεθούν σε ισχύ ήδη νομοθετημένες δράσεις. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.