Μνημόνιο 3.5

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

5.3 Καταπολέμηση διαφθοράς

Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το στρατηγικό σχέδιο εναντίον της διαφθοράς εντός του χρονοδιαγράμματος. Οι αρχές είναι αφοσιωμένες στην εφαρμογή πλήρως και εντός χρονοδιαγράμματος των προτάσεων όπως προβλέπονται από τις διεθνείς δεσμεύσεις (π.χ. GRECO).

Ως  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία η οποία θα μεταβάλει το πλαίσιο για τη δήλωση περιουσίας, προκειμένου να παράσχει ένα ενισχυμένο σύστημα δηλώσεων ειδικότερα μέσω της βελτίωσης της ανεξαρτησίας της επιβλέπουσας επιτροπής για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων ατόμων με πολιτική δραστηριότητα  [Σχόλιο: Η διάταξη αυτή προβλέπει την αλλαγή του τρόπου δήλωσης του Πόθεν Έσχες, το οποίο όντως είναι εντελώς προβληματικό] .

Οι αρχές θα εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες επικεφαλής του ελέγχου των δηλώσεων περιουσίας θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Οι αρχές θα αναθεωρήσουν και θα συμπληρώσουν το νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε βασικές του αδυναμίες όπως, τις ανώνυμες δωρεές  [Σχόλιο: Το ΚΚΕ θα ενθουσιαστεί με αυτή τη διάταξη. Πάγια θέση του ΚΚΕ είναι ότι σε περίπτωση ονομαστικοποίησης των δωρεών θα δημιουργηθούν φάκελοι πολιτικών φρονημάτων] , τους περιορισμούς στις κατασχέσεις και τη δυνατότητα μεταφοράς δημοσίων χρηματοδοτήσεων. Επίσης την απουσία καθορισμού των αφορολόγητων ποσών στον κώδικα φορολογίας εισοδημάτων, τους κανόνες για την έγκυρη κατάθεση και δημοσίευση πληροφοριών και την ανεξαρτησία της επιβλέπουσας επιτροπής, σχετικά με τη νομοθεσία για τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων (Ιούνιος 2016) (Βασικό παραδοτέο)  [Σχόλιο: Η αλλαγή της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των κομμάτων γίνεται υποχρεωτική για την εκταμίευση δόσης] .

Οι αρχές θα:

i. Υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016 νομοθεσία που θα απομονώνει τις έρευνες σε οικονομικά εγκλήματα και διαφθορά από τις πολιτικές παρεμβάσεις σε ατομικές υποθέσεις, κυρίως με την αναθεώρηση των προβλέψεων του άρθρου 12 του Ν. 4320/2015. Θα δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει την σωστή συνεργασία, ιεράρχηση των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών επιτήρησης μέσω ενός επιβλέποντος σώματος που θα προεδρεύεται από εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς και οικονομικών.

ii. Μετά την αξιολόγηση της μείωσης των προστίμων για οικονομικά εγκλήματα του Ν. 4312/2014 να αναθεωρηθεί αυτή η νομοθεσία (Ιούνιος 2016).

iii. Υιοθέτηση ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του κοινοβουλίου (Ιούνιος 2016).

Οι αρχές θα συνεχίσουν να ζητούν την τεχνική βοήθεια του SRSS της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία της αντι-διαφθοράς, όπως ήδη παρεχόταν.
5.3 Καταπολέμηση διαφθοράς

Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το στρατηγικό σχέδιο εναντίον της διαφθοράς εντός του χρονοδιαγράμματος. Οι αρχές είναι αφοσιωμένες στην εφαρμογή πλήρως και εντός χρονοδιαγράμματος των προτάσεων όπως προβλέπονται από τις διεθνείς δεσμεύσεις (π.χ. GRECO).

Ως προαπαιτούμενο οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία η οποία θα μεταβάλει το πλαίσιο για τη δήλωση περιουσίας, προκειμένου να παράσχει ένα ενισχυμένο σύστημα δηλώσεων ειδικότερα μέσω της βελτίωσης της ανεξαρτησίας της επιβλέπουσας επιτροπής για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων ατόμων με πολιτική δραστηριότητα.

Οι αρχές θα εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες επικεφαλής του ελέγχου των δηλώσεων περιουσίας θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Οι αρχές θα αναθεωρήσουν και θα συμπληρώσουν το νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε βασικές του αδυναμίες όπως, τις ανώνυμες δωρεές, τους περιορισμούς στις κατασχέσεις και τη δυνατότητα μεταφοράς δημοσίων χρηματοδοτήσεων. Επίσης την απουσία καθορισμού των αφορολόγητων ποσών στον κώδικα φορολογίας εισοδημάτων, τους κανόνες για την έγκυρη κατάθεση και δημοσίευση πληροφοριών και την ανεξαρτησία της επιβλέπουσας επιτροπής, σχετικά με τη νομοθεσία για τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων (Ιούνιος 2016) (Βασικό παραδοτέο).

Οι αρχές θα:

i. Υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016 νομοθεσία που θα απομονώνει τις έρευνες σε οικονομικά εγκλήματα και διαφθορά από τις πολιτικές παρεμβάσεις σε ατομικές υποθέσεις, κυρίως με την αναθεώρηση των προβλέψεων του άρθρου 12 του Ν. 4320/2015. Θα δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει την σωστή συνεργασία, ιεράρχηση των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών επιτήρησης μέσω ενός επιβλέποντος σώματος που θα προεδρεύεται από εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς και οικονομικών.

ii. Μετά την αξιολόγηση της μείωσης των προστίμων για οικονομικά εγκλήματα του Ν. 4312/2014 να αναθεωρηθεί αυτή η νομοθεσία (Ιούνιος 2016).

iii. Υιοθέτηση ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του κοινοβουλίου (Ιούνιος 2016).

Οι αρχές θα συνεχίσουν να ζητούν την τεχνική βοήθεια του SRSS της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία της αντι-διαφθοράς, όπως ήδη παρεχόταν.

5.3 Anti-corruption

The authorities will implement the Strategic Plan against corruption in full and in line with its timeline. The authorities commit to implementing fully and timely the recommendations stemming out of their international commitments (e.g. GRECO).

As a prior action the authorities will adopt legislation modifying the framework for the declaration of assets, to provide for an enhanced system of declaration, in particular by improving the independence of the committee in charge of controlling the declaration of assets of politically exposed persons.

The authorities will ensure that the body(ies) in charge of controlling the declarations of assets is (are) operational by June 2016.

The authorities will amend and implement the legal framework for the financing of the political parties on key weaknesses such the anonymous donations, the limitation on seizures and transferability of public financing, the absence of definition of tax deductibility rates in the income tax code, the rules for timely submission and for publication of information, and the independence of the controlling committee common to the legislation on declaration of assets and financing of political parties (June 2016) (key deliverable){the change in political party finance legislation becomes a key deliverable};

The authorities will:

i. Adopt by June 2016 legislation insulating financial crime and corruption investigations from political intervention in individual cases in particular by amending the provisions of Article 12 of the Law 4320/2015. They will set up a system to ensure proper coordination, prioritization of investigations and sharing of information between investigation bodies through a Coordinating Body Chaired by Finance and Corruption Prosecutors.

ii. Following the assessment of the reduction of penalties for financial crimes provided by Law 4312/2014, amend this legislation (June 2016).

iii. Adopt a Code of Conduct for members of Parliament (June 2016).
The authorities will continue to pursue technical assistance with the European Commission SRSS in the fields of anti-corruption where it was already provided.


5.3 Καταπολέμηση της διαφθοράς

Ως προαπαιτούμενο οι αρχές θα επικαιροποιήσουν και θα δημοσιεύσουν αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα το θέσουν σε εφαρμογή σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εκδώσουν νομοθεσία για την στεγανοποίηση της διεξαγωγής ερευνών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ιδίως με την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4320/2015 και με την δημιουργία συστήματος που θα εξασφαλίζει τον ορθό συντονισμό, την ιεράρχηση των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών σωμάτων μέσω ενός Συντονιστικού Σώματος στο οποίο θα προεδρεύουν εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και εγκλημάτων διαφθοράς.

Οι αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρμόσουν το νομικό πλαίσιο για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων (Οκτώβριος 2015) και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων για την αντιμετώπιση βασικών ελλείψεων, όπως η σύνθεση της επιτροπής, σε σχέση με την νομοθεσία, τις ανώνυμες δωρεές, τον περιορισμό των κατασχέσεων και την μεταβιβασιμότητα δημόσιων χρηματοδοτήσεων, καθώς και την έλλειψη προσδιορισμού συντελεστών φορολογικής έκπτωσης (Νοέμβριος 2015). Οι αρχές θα διενεργήσουν αξιολόγηση της μείωσης των ποινών για οικονομικά εγκλήματα που προβλέπει ο ν. 4312/2014 τον οποίο θα τροποποιήσουν εφόσον κριθεί αναγκαίο (Νοέμβριος 2015), ενώ θα καταρτίσουν σχέδιο κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές (Μάρτιος 2016).

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εφαρμόσει στο ακέραιο και εγκαίρως τις συστάσεις της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO).

Οι αρχές θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την παροχή τεχνικής βοήθειας από την ΥΣΔΜ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς στους οποίους αυτή ήδη παρασχέθηκε.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Ενότητα με θετικές διατάξεις για την καταπολέμηση της πολιτικά προερχόμενης διαφθοράς. Προβλέπεται αλλαγή του συστήματος Πόθεν Έσχες, αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης των κομμάτων. Αλλαγή στο σύστημα διαφάνειας τους καθώς και νομοθετική παρέμβαση για αποτελεσματικότερη συνεργασίας δικαστικών αργών και επιτροπών για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διαφθοράς. Αν δεν γίνει ειδική πρόβλεψη για τις μικροδωρεές η ονομαστικοποίησή τους που γίνεται πλέον υποχρεωτική θα φέρει μεγάλη αναστάτωση στο ΚΚΕ. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.