Μνημόνιο 3.5

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

5.4. Ανεξάρτητες Αρχές και Ελεγκτικά Σώματα

Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα δημοσιεύσουν μία αναφορά σχετικά  με τη γενική πρόοδο προς τον εκμοντερνισμό και την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ως προς το πώς εκπληρώνει η Ελληνική Κυβέρνηση τη δέσμευσή της πάνω στο θέμα, όπως αυτό εκφράστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2015.

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)

Η Κυβέρνηση θα εκπληρώσει πλήρως την Δέσμευση για την Πιστότητα των Στατιστικών που υπέγραψε τον Μάιο του 2012, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής διεθνών αρχών της στατιστικής - θα εγγυάται, θα υπερασπίζεται και θα προωθεί δημοσίως την επαγγελματική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ θα υποστηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ, την διατήρηση της εμπιστοσύνης στις Ελληνικές στατιστικές και θα τις διαφυλάσσει από κάθε προσπάθεια να υποδαυλιστεί η αξιοπιστία τους. Επίσης θα αναφέρεται ετήσια στο Ελληνικό κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την εφαρμογή των καθηκόντων της και την παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας. Εξ' αυτού, σέβεται την οικονομική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και της εξασφαλίζει εγκαίρως όλους τους απαραίτητους πόρους, όπως έχουν εγκριθεί από τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ, έτσι ώστε η υπηρεσία να εκπληρώνει τα καθήκοντά της χωρίς απερίσπαστα.

Ως  προαπαιτούμενο  η Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα έχει πρόσβαση σε διοικητικές πηγές δεδομένων κατά το άρθρο 17 του Ν.4174/2003, όπως αναθεωρήθηκε από το Ν. 4254/2014 και Ν. 4258/2014   καθώς και το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ στις 17-04-2014. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στην ΕΛΣΤΑΤ και θα πιστοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ και τη EUROSTAT.

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και Αρχές

Πρέπει να υιοθετηθεί μία συνολική προσέγγιση προς όλες της Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, ασχέτως με το αν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες ή όχι. Κοινοί κανόνες που θα εφαρμόζονται οριζόντια θα απλοποιούσαν το πλαίσιο λειτουργίας και θα ενδυνάμωναν την αποτελεσματική διακυβέρνηση των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και την απρόσκοπτη εκτέλεση των λειτουργιών τους.

Οι Ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τους Θεσμούς θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο 2016 να: α) αξιολογήσουν τις προβλέψεις του Ν.3151/2002 για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες υπηρεσίες (όπως εφαρμόζεται στον παρόν) και β) να προτείνουν τις απαραίτητες αναθεωρήσεις για την ενδυνάμωση, την αυτονομία και την αποτελεσματικότητα των ανεξάρτητων υπηρεσιών και αρχών (πιθανώς με την εισαγωγή ενός γενικού συνόλου κανόνων για όλες τις υπηρεσίες και ειδικών κεφαλαίων που θα ξεχωρίζουν μεταξύ των συνταγματικά κατοχυρωμένων και των υπολοίπων, αν αυτό είναι απαραίτητο). Οι συστάσεις θα πρέπει να έχουν ως αναφορά τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές και να διευθετούν (i) την σχέση μεταξύ της υπηρεσίας/οντότητας με την Κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους (ii) την επιχειρησιακή της αυτονομία σε τομείς όπως τα οικονομικά, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το προσωπικό, και (iii) την απόδοση ευθυνών.

Επιπροσθέτως:

i. Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ως  προαπαιτούμενο  θα αναθεωρήσει το άρθρο 282 του Ν.4364/2016 σε συμφωνία με τους Θεσμούς σχετικά με τις προβλέψεις που συνδέονται με τα πειθαρχικά παραπτώματα, την επαρκή πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες από εξωτερικές πηγές, τον διορισμό και την θητεία διευθυντών, καθώς και τις συγκρούσεις συμφερόντων του προσωπικού της. Έως τον Ιούνιο του 2016, οι Αρχές, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα  επιληφθούν οποιωνδήποτε θεμάτων σχετίζονται με την επάνδρωση του νομικού γραφείου της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η μονάδα υπεράσπισης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενδυναμωθεί από 12 πρόσθετες θέσεις και θα υπάρξει ένας έλεγχος με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνών πρακτικών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Νόμος περί ανταγωνισμού είναι σε αντιστοιχία με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές

ii. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ): Σε αναλογία με την γενική προσέγγιση για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των ανεξαρτήτων αρχών και υπηρεσιών, έως τον Ιούνιο του 2016 η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση της θεσμικής οικονομικής και επιχειρησιακής ανεξαρτησίας της ΡΑΕ  (βασικό παραδοτέο) .

iii. Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ): Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα εξασφαλίσουν την ισχυρότερη διοίκηση, την επαρκή οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική δυνατότητα του κτηματολογίου.

iv. Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ): Οι αρχές θα επιτρέψουν στην ΕΓΥ τη λήψη ανεξάρτητων ρυθμιστικών αποφάσεων κατόπιν θεώρησης του νομικού πλαισίου, με την υποστήριξη τεχνικής βοήθειας (Ιούνιος 2016). Οι Αρχές θα ενδυναμώσουν το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΓΥ μέσω της διευκόλυνσης της διαδικασίας προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένων και εξειδικευμένων επαφών, και η ΕΓΥ θα φροντίσει για την εκπαίδευση του προσωπικού της σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. (Απρίλιος 2016). Η ΕΓΥ θα ξεκινήσει αμέσως την διαδικασία ορισμού του επιχειρηματικού της σχεδίου και την πενταετή ανάλυση κόστους, ώστε να διαπιστωθούν οι χρηματοδοτικές της ανάγκες και να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης, το εγχείρημα θα έχει ολοκληρωθεί ως τον Σεπτέμβριο του 2016.

Έως τον Νοέμβριο του 2016, η ΕΥΔΑΠ και ο ΕΥΑΘ θα ετοιμάσουν επιχειρηματικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και βασικών κεφαλαιακών δραστηριοτήτων για τα επόμενα 5 χρόνια-ευυπόληπτοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να τις βοηθήσουν στην ολοκλήρωση αυτών των σχεδίων. Ως πρώτο βήμα, μέχρι τον Απρίλιο 2016, θα υποβάλουν ένα προσχέδιο μιας παρουσίασης όλων των πληροφοριών. Η τελική παρουσίαση θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο 2016 και θα θεωρηθεί από μια από τις διεθνείς εταιρίες συμβούλων μηχανικών.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την Τεχνική Βοήθεια τις αλλαγές στους κανόνες υπηρεσιών των υδάτων λαμβάνοντας υπόψη την μεθοδολογία που συντάχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014. (Σεπτέμβριος 2016 με κάποιον ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016).
5.4. Ανεξάρτητες Αρχές και Ελεγκτικά Σώματα

Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα δημοσιεύσουν μία αναφορά σχετικά  με τη γενική πρόοδο προς τον εκμοντερνισμό και την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ως προς το πώς εκπληρώνει η Ελληνική Κυβέρνηση τη δέσμευσή της πάνω στο θέμα, όπως αυτό εκφράστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2015.

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)

Η Κυβέρνηση θα εκπληρώσει πλήρως την Δέσμευση για την Πιστότητα των Στατιστικών που υπέγραψε τον Μάιο του 2012, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής διεθνών αρχών της στατιστικής - θα εγγυάται, θα υπερασπίζεται και θα προωθεί δημοσίως την επαγγελματική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ θα υποστηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ, την διατήρηση της εμπιστοσύνης στις Ελληνικές στατιστικές και θα τις διαφυλάσσει από κάθε προσπάθεια να υποδαυλιστεί η αξιοπιστία τους. Επίσης θα αναφέρεται ετήσια στο Ελληνικό κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την εφαρμογή των καθηκόντων της και την παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας. Εξ' αυτού, σέβεται την οικονομική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και της εξασφαλίζει εγκαίρως όλους τους απαραίτητους πόρους, όπως έχουν εγκριθεί από τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ, έτσι ώστε η υπηρεσία να εκπληρώνει τα καθήκοντά της χωρίς απερίσπαστα.

Ως προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα έχει πρόσβαση σε διοικητικές πηγές δεδομένων κατά το άρθρο 17 του Ν.4174/2003, όπως αναθεωρήθηκε από το Ν. 4254/2014 και Ν. 4258/2014   καθώς και το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ στις 17-04-2014. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στην ΕΛΣΤΑΤ και θα πιστοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ και τη EUROSTAT.

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και Αρχές

Πρέπει να υιοθετηθεί μία συνολική προσέγγιση προς όλες της Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, ασχέτως με το αν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες ή όχι. Κοινοί κανόνες που θα εφαρμόζονται οριζόντια θα απλοποιούσαν το πλαίσιο λειτουργίας και θα ενδυνάμωναν την αποτελεσματική διακυβέρνηση των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και την απρόσκοπτη εκτέλεση των λειτουργιών τους.

Οι Ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τους Θεσμούς θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο 2016 να: α) αξιολογήσουν τις προβλέψεις του Ν.3151/2002 για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες υπηρεσίες (όπως εφαρμόζεται στον παρόν) και β) να προτείνουν τις απαραίτητες αναθεωρήσεις για την ενδυνάμωση, την αυτονομία και την αποτελεσματικότητα των ανεξάρτητων υπηρεσιών και αρχών (πιθανώς με την εισαγωγή ενός γενικού συνόλου κανόνων για όλες τις υπηρεσίες και ειδικών κεφαλαίων που θα ξεχωρίζουν μεταξύ των συνταγματικά κατοχυρωμένων και των υπολοίπων, αν αυτό είναι απαραίτητο). Οι συστάσεις θα πρέπει να έχουν ως αναφορά τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές και να διευθετούν (i) την σχέση μεταξύ της υπηρεσίας/οντότητας με την Κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους (ii) την επιχειρησιακή της αυτονομία σε τομείς όπως τα οικονομικά, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το προσωπικό, και (iii) την απόδοση ευθυνών.

Επιπροσθέτως:

i. Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ως προαπαιτούμενο θα αναθεωρήσει το άρθρο 282 του Ν.4364/2016 σε συμφωνία με τους Θεσμούς σχετικά με τις προβλέψεις που συνδέονται με τα πειθαρχικά παραπτώματα, την επαρκή πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες από εξωτερικές πηγές, τον διορισμό και την θητεία διευθυντών, καθώς και τις συγκρούσεις συμφερόντων του προσωπικού της. Έως τον Ιούνιο του 2016, οι Αρχές, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα  επιληφθούν οποιωνδήποτε θεμάτων σχετίζονται με την επάνδρωση του νομικού γραφείου της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η μονάδα υπεράσπισης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενδυναμωθεί από 12 πρόσθετες θέσεις και θα υπάρξει ένας έλεγχος με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνών πρακτικών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Νόμος περί ανταγωνισμού είναι σε αντιστοιχία με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές

ii. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ): Σε αναλογία με την γενική προσέγγιση για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των ανεξαρτήτων αρχών και υπηρεσιών, έως τον Ιούνιο του 2016 η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση της θεσμικής οικονομικής και επιχειρησιακής ανεξαρτησίας της ΡΑΕ (βασικό παραδοτέο).

iii. Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ): Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα εξασφαλίσουν την ισχυρότερη διοίκηση, την επαρκή οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική δυνατότητα του κτηματολογίου.

iv. Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ): Οι αρχές θα επιτρέψουν στην ΕΓΥ τη λήψη ανεξάρτητων ρυθμιστικών αποφάσεων κατόπιν θεώρησης του νομικού πλαισίου, με την υποστήριξη τεχνικής βοήθειας (Ιούνιος 2016). Οι Αρχές θα ενδυναμώσουν το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΓΥ μέσω της διευκόλυνσης της διαδικασίας προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένων και εξειδικευμένων επαφών, και η ΕΓΥ θα φροντίσει για την εκπαίδευση του προσωπικού της σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. (Απρίλιος 2016). Η ΕΓΥ θα ξεκινήσει αμέσως την διαδικασία ορισμού του επιχειρηματικού της σχεδίου και την πενταετή ανάλυση κόστους, ώστε να διαπιστωθούν οι χρηματοδοτικές της ανάγκες και να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης, το εγχείρημα θα έχει ολοκληρωθεί ως τον Σεπτέμβριο του 2016.

Έως τον Νοέμβριο του 2016, η ΕΥΔΑΠ και ο ΕΥΑΘ θα ετοιμάσουν επιχειρηματικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και βασικών κεφαλαιακών δραστηριοτήτων για τα επόμενα 5 χρόνια-ευυπόληπτοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να τις βοηθήσουν στην ολοκλήρωση αυτών των σχεδίων. Ως πρώτο βήμα, μέχρι τον Απρίλιο 2016, θα υποβάλουν ένα προσχέδιο μιας παρουσίασης όλων των πληροφοριών. Η τελική παρουσίαση θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο 2016 και θα θεωρηθεί από μια από τις διεθνείς εταιρίες συμβούλων μηχανικών.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την Τεχνική Βοήθεια τις αλλαγές στους κανόνες υπηρεσιών των υδάτων λαμβάνοντας υπόψη την μεθοδολογία που συντάχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014. (Σεπτέμβριος 2016 με κάποιον ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016).

5.4 Independent agencies and regulatory bodies

The authorities will publish by [June 2016] a report on the overall progress towards the modernisation of the public administration and its depoliticisation, on how the Greek Government is fulfilling its commitment on the matter expressed at the European Council in July 2015.

Hellenic Statistical Authority (ELSTAT)

The Government will fully honour the Commitment on Confidence in Statistics signed in March 2012 by implementing all envisaged actions, including respecting international statistical standards; guaranteeing, defending and publicly promoting the professional independence of ELSTAT; and supporting ELSTAT in upholding confidence in Greek statistics and defending them against any efforts to undermine their credibility, as well as reporting annually to the Hellenic Parliament and to the European Commission.

The Government fully respects the independence of ELSTAT in carrying its tasks and providing high quality statistics. In this regard it respects the financial independence of ELSTAT, and provides all the necessary resources in a timely manner, as approved in the annual budget of ELSTAT, for the agency to complete uninterrupted its tasks.

The Government as a prior action will ensure that ELSTAT has access to administrative data sources in line with the Art. 17 of Law 4174/2013 amended by 4254/2014 and 4258/2014, and the Memorandum of Understanding signed between ELSTAT, the Ministry of Finance (GSIS), the Secretary General for Public Revenues and IKA signed on 17/04/2014. The data will need to be transmitted in full to ELSTAT and verified by ELSTAT and EUROSTAT.

Independent agencies and entities

A unified approach should be adopted towards all independent agencies, irrespective of whether they are constitutionally protected or not. A common set of rules, applicable horizontally, would simplify the normative framework and would enhance effective governance of the relevant agencies and unhindered performance of their functions.   

The Greek authorities, in collaboration with the Institutions, should by [June] 2016 (a) assess the provisions of Law 3051/2002 on constitutionally protected independent agencies (as currently in force) and (b) propose the required  amendments for strengthening the autonomy and effectives of independent agencies and entities (possibly introducing a general set of fundamental rules applicable to all agencies and specific chapters distinguishing between the constitutionally protected ones and the others if needed). Recommendations should be benchmarked against European best practice and  address (i) the relationship between the agency/entity with the Government and with stakeholders, (ii) its operational autonomy in areas such finances, IT and HR, and (iii) accountability.

In addition:

i. Hellenic Competition Authority: the Government commits to safeguard the independence and the effectiveness of the Hellenic Competition Commission in line with EU requirements. As a prior action, it will amend Article 282 of Law 4364/2016 in agreement with the Institutions on provisions relating to disciplinary offences, the adequacy of access to legal services from external sources the appointment and term of Directors and conflicts of interest of its staff.  By [June 2016], the authorities, in agreement with the Institutions, will address any issues relating to the staffing of the HCC’s legal office.The advocacy unit of the Hellenic Competition Commission will be strengthened by twelve additional posts and a review will be conducted with the support of the European Commission and international expertise to ensure that the competition law is in line with EU best practice.

ii. Regulatory Authority for Energy (RAE): drawing on the overall approach to strengthening the effectiveness of independent agencies and entities, the Government will adopt by [June 2016] legislation for strengthening the institutional, financial and functional independence of RAE (key deliverable).

iii. National Cadastre and Mapping Agency (EKXA): the authorities will ensure by June 2016 stronger governance, adequate financial independence and administrative capacity to the cadastral agency.


iv. Special Secretariat for Water (SSW): The authorities will enable the SSW to take independent regulatory decisions, following an assessment of the legal framework to be performed with the support of technical assistance (June 2016). The Authorities will strengthen the human resources endowment of SSW through facilitation of the recruitment process, including specialised calls, and SSW will arrange for training of its staff in other EU Member States (April 2016). SSW will launch immediately the process to define its business plan and five-year cost analysis, in order to assess funding needs and seek potential funding sources, to be completed by September 2016.

EYDAP and EYATH will prepare business plans, including for investments and key capital projects for the next 5 years, by November 2016; reputable and independent external advisors should be used to help them compile such plans. As a first step, they will launch by [April 2016] a first draft of a full-information submission; the final submission is to be to be completed by [July 2016] and audited by one of the international engineering consultancies.

The Special Secretariat for Water will finalise with TA the charging rules for water services taking into account the methodology completed by the Special Secretariat of Water in 2014 [September 2016 with some intermediate target in April 2016].


5.4 Στατιστικές

Η κυβέρνηση θα τηρήσει στο ακέραιο τη δέσμευση για την αξιοπιστία των στατιστικών που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2012, μέσω της εφαρμογής όλων των προβλεπόμενων δράσεων, περιλαμβανομένης της τήρησης των διεθνών στατιστικών προτύπων της εγγύησης, της προάσπισης και της δημόσιας προβολής της επαγγελματικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και της υποστήριξης της ΕΛΣΤΑΤ όσον αφορά την εμπιστοσύνη έναντι των ελληνικών στατιστικών και της προάσπισής της έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας υπονόμευσης της αξιοπιστίας της, καθώς και μέσω της ετήσιας υποβολής αναφοράς στην Ελληνική Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την κατάρτιση στατιστικών υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σέβεται την οικονομική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους εγκαίρως, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ, ούτως ώστε η υπηρεσία αυτή να φέρει σε πέρας απρόσκοπτα τα καθήκοντά της.

Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, η ΕΛΣΤΑΤ θα αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές διοικητικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4254/2014 και 4258/2014 και το Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη στις 17/4/2014 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.), του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ.

Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τη διαδικασία διορισμού Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τον ν. 4334/2015 και 3832/2010.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Στην ενότητα αυτή ορίζεται η αναθεώρηση λειτουργίας μιας σειράς ανεξάρτητων αρχών. Η κυβέρνηση υιοθετεί την άποψη ότι οι Αρχές αυτές θα πρέπει να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από το κράτος (και άρα και από την πολιτική που θέλει να ασκεί η κυβέρνηση) δημιουργώντας δίκαια ερωτήματα για το κατά πόσο αυτοί οι Θεσμοί που δεν θα είναι υπόλογοι στο κράτος θα έχουν τη διάθεση να ακολουθήσουν διαφορετικές πολιτικές που πιθανώς να θελήσουν να ασκήσουν εκλεγμένες κυβερνήσεις. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.