Μνημόνιο 3.5

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

5.4. Ανεξάρτητες Αρχές και Ελεγκτικά Σώματα

Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα δημοσιεύσουν μία αναφορά σχετικά  με τη γενική πρόοδο προς τον εκμοντερνισμό και την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ως προς το πώς εκπληρώνει η Ελληνική Κυβέρνηση τη δέσμευσή της πάνω στο θέμα, όπως αυτό εκφράστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2015.

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)

Η Κυβέρνηση θα εκπληρώσει πλήρως την Δέσμευση για την Πιστότητα των Στατιστικών που υπέγραψε τον Μάιο του 2012, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής διεθνών αρχών της στατιστικής - θα εγγυάται, θα υπερασπίζεται και θα προωθεί δημοσίως την επαγγελματική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ θα υποστηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ, την διατήρηση της εμπιστοσύνης στις Ελληνικές στατιστικές και θα τις διαφυλάσσει από κάθε προσπάθεια να υποδαυλιστεί η αξιοπιστία τους. Επίσης θα αναφέρεται ετήσια στο Ελληνικό κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την εφαρμογή των καθηκόντων της και την παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας. Εξ' αυτού, σέβεται την οικονομική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και της εξασφαλίζει εγκαίρως όλους τους απαραίτητους πόρους, όπως έχουν εγκριθεί από τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ, έτσι ώστε η υπηρεσία να εκπληρώνει τα καθήκοντά της χωρίς απερίσπαστα.

Ως  προαπαιτούμενο  η Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα έχει πρόσβαση σε διοικητικές πηγές δεδομένων κατά το άρθρο 17 του Ν.4174/2003, όπως αναθεωρήθηκε από το Ν. 4254/2014 και Ν. 4258/2014   καθώς και το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ στις 17-04-2014. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στην ΕΛΣΤΑΤ και θα πιστοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ και τη EUROSTAT.

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και Αρχές

Πρέπει να υιοθετηθεί μία συνολική προσέγγιση προς όλες της Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, ασχέτως με το αν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες ή όχι. Κοινοί κανόνες που θα εφαρμόζονται οριζόντια θα απλοποιούσαν το πλαίσιο λειτουργίας και θα ενδυνάμωναν την αποτελεσματική διακυβέρνηση των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και την απρόσκοπτη εκτέλεση των λειτουργιών τους.

Οι Ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τους Θεσμούς θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο 2016 να: α) αξιολογήσουν τις προβλέψεις του Ν.3151/2002 για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες υπηρεσίες (όπως εφαρμόζεται στον παρόν) και β) να προτείνουν τις απαραίτητες αναθεωρήσεις για την ενδυνάμωση, την αυτονομία και την αποτελεσματικότητα των ανεξάρτητων υπηρεσιών και αρχών (πιθανώς με την εισαγωγή ενός γενικού συνόλου κανόνων για όλες τις υπηρεσίες και ειδικών κεφαλαίων που θα ξεχωρίζουν μεταξύ των συνταγματικά κατοχυρωμένων και των υπολοίπων, αν αυτό είναι απαραίτητο). Οι συστάσεις θα πρέπει να έχουν ως αναφορά τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές και να διευθετούν (i) την σχέση μεταξύ της υπηρεσίας/οντότητας με την Κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους (ii) την επιχειρησιακή της αυτονομία σε τομείς όπως τα οικονομικά, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το προσωπικό, και (iii) την απόδοση ευθυνών.

Επιπροσθέτως:

i. Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ως  προαπαιτούμενο  θα αναθεωρήσει το άρθρο 282 του Ν.4364/2016 σε συμφωνία με τους Θεσμούς σχετικά με τις προβλέψεις που συνδέονται με τα πειθαρχικά παραπτώματα, την επαρκή πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες από εξωτερικές πηγές, τον διορισμό και την θητεία διευθυντών, καθώς και τις συγκρούσεις συμφερόντων του προσωπικού της. Έως τον Ιούνιο του 2016, οι Αρχές, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα  επιληφθούν οποιωνδήποτε θεμάτων σχετίζονται με την επάνδρωση του νομικού γραφείου της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η μονάδα υπεράσπισης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενδυναμωθεί από 12 πρόσθετες θέσεις και θα υπάρξει ένας έλεγχος με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνών πρακτικών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Νόμος περί ανταγωνισμού είναι σε αντιστοιχία με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές

ii. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ): Σε αναλογία με την γενική προσέγγιση για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των ανεξαρτήτων αρχών και υπηρεσιών, έως τον Ιούνιο του 2016 η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση της θεσμικής οικονομικής και επιχειρησιακής ανεξαρτησίας της ΡΑΕ  (βασικό παραδοτέο) .

iii. Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ): Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα εξασφαλίσουν την ισχυρότερη διοίκηση, την επαρκή οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική δυνατότητα του κτηματολογίου.

iv. Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ): Οι αρχές θα επιτρέψουν στην ΕΓΥ τη λήψη ανεξάρτητων ρυθμιστικών αποφάσεων κατόπιν θεώρησης του νομικού πλαισίου, με την υποστήριξη τεχνικής βοήθειας (Ιούνιος 2016). Οι Αρχές θα ενδυναμώσουν το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΓΥ μέσω της διευκόλυνσης της διαδικασίας προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένων και εξειδικευμένων επαφών, και η ΕΓΥ θα φροντίσει για την εκπαίδευση του προσωπικού της σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. (Απρίλιος 2016). Η ΕΓΥ θα ξεκινήσει αμέσως την διαδικασία ορισμού του επιχειρηματικού της σχεδίου και την πενταετή ανάλυση κόστους, ώστε να διαπιστωθούν οι χρηματοδοτικές της ανάγκες και να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης, το εγχείρημα θα έχει ολοκληρωθεί ως τον Σεπτέμβριο του 2016.

Έως τον Νοέμβριο του 2016, η ΕΥΔΑΠ και ο ΕΥΑΘ θα ετοιμάσουν επιχειρηματικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και βασικών κεφαλαιακών δραστηριοτήτων για τα επόμενα 5 χρόνια-ευυπόληπτοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να τις βοηθήσουν στην ολοκλήρωση αυτών των σχεδίων. Ως πρώτο βήμα, μέχρι τον Απρίλιο 2016, θα υποβάλουν ένα προσχέδιο μιας παρουσίασης όλων των πληροφοριών. Η τελική παρουσίαση θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο 2016 και θα θεωρηθεί από μια από τις διεθνείς εταιρίες συμβούλων μηχανικών.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την Τεχνική Βοήθεια τις αλλαγές στους κανόνες υπηρεσιών των υδάτων λαμβάνοντας υπόψη την μεθοδολογία που συντάχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014. (Σεπτέμβριος 2016 με κάποιον ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016).
5.4. Ανεξάρτητες Αρχές και Ελεγκτικά Σώματα

Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα δημοσιεύσουν μία αναφορά σχετικά  με τη γενική πρόοδο προς τον εκμοντερνισμό και την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ως προς το πώς εκπληρώνει η Ελληνική Κυβέρνηση τη δέσμευσή της πάνω στο θέμα, όπως αυτό εκφράστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2015.

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)

Η Κυβέρνηση θα εκπληρώσει πλήρως την Δέσμευση για την Πιστότητα των Στατιστικών που υπέγραψε τον Μάιο του 2012, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής διεθνών αρχών της στατιστικής - θα εγγυάται, θα υπερασπίζεται και θα προωθεί δημοσίως την επαγγελματική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ θα υποστηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ, την διατήρηση της εμπιστοσύνης στις Ελληνικές στατιστικές και θα τις διαφυλάσσει από κάθε προσπάθεια να υποδαυλιστεί η αξιοπιστία τους. Επίσης θα αναφέρεται ετήσια στο Ελληνικό κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την εφαρμογή των καθηκόντων της και την παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας. Εξ' αυτού, σέβεται την οικονομική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και της εξασφαλίζει εγκαίρως όλους τους απαραίτητους πόρους, όπως έχουν εγκριθεί από τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ, έτσι ώστε η υπηρεσία να εκπληρώνει τα καθήκοντά της χωρίς απερίσπαστα.

Ως  προαπαιτούμενο  η Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα έχει πρόσβαση σε διοικητικές πηγές δεδομένων κατά το άρθρο 17 του Ν.4174/2003, όπως αναθεωρήθηκε από το Ν. 4254/2014 και Ν. 4258/2014   καθώς και το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ στις 17-04-2014. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στην ΕΛΣΤΑΤ και θα πιστοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ και τη EUROSTAT.

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και Αρχές

Πρέπει να υιοθετηθεί μία συνολική προσέγγιση προς όλες της Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, ασχέτως με το αν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες ή όχι. Κοινοί κανόνες που θα εφαρμόζονται οριζόντια θα απλοποιούσαν το πλαίσιο λειτουργίας και θα ενδυνάμωναν την αποτελεσματική διακυβέρνηση των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και την απρόσκοπτη εκτέλεση των λειτουργιών τους.

Οι Ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τους Θεσμούς θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο 2016 να: α) αξιολογήσουν τις προβλέψεις του Ν.3151/2002 για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες υπηρεσίες (όπως εφαρμόζεται στον παρόν) και β) να προτείνουν τις απαραίτητες αναθεωρήσεις για την ενδυνάμωση, την αυτονομία και την αποτελεσματικότητα των ανεξάρτητων υπηρεσιών και αρχών (πιθανώς με την εισαγωγή ενός γενικού συνόλου κανόνων για όλες τις υπηρεσίες και ειδικών κεφαλαίων που θα ξεχωρίζουν μεταξύ των συνταγματικά κατοχυρωμένων και των υπολοίπων, αν αυτό είναι απαραίτητο). Οι συστάσεις θα πρέπει να έχουν ως αναφορά τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές και να διευθετούν (i) την σχέση μεταξύ της υπηρεσίας/οντότητας με την Κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους (ii) την επιχειρησιακή της αυτονομία σε τομείς όπως τα οικονομικά, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το προσωπικό, και (iii) την απόδοση ευθυνών.

Επιπροσθέτως:

i. Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ως  προαπαιτούμενο  θα αναθεωρήσει το άρθρο 282 του Ν.4364/2016 σε συμφωνία με τους Θεσμούς σχετικά με τις προβλέψεις που συνδέονται με τα πειθαρχικά παραπτώματα, την επαρκή πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες από εξωτερικές πηγές, τον διορισμό και την θητεία διευθυντών, καθώς και τις συγκρούσεις συμφερόντων του προσωπικού της. Έως τον Ιούνιο του 2016, οι Αρχές, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα  επιληφθούν οποιωνδήποτε θεμάτων σχετίζονται με την επάνδρωση του νομικού γραφείου της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η μονάδα υπεράσπισης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενδυναμωθεί από 12 πρόσθετες θέσεις και θα υπάρξει ένας έλεγχος με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνών πρακτικών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Νόμος περί ανταγωνισμού είναι σε αντιστοιχία με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές

ii. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ): Σε αναλογία με την γενική προσέγγιση για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των ανεξαρτήτων αρχών και υπηρεσιών, έως τον Ιούνιο του 2016 η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση της θεσμικής οικονομικής και επιχειρησιακής ανεξαρτησίας της ΡΑΕ  (βασικό παραδοτέο) .

iii. Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ): Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα εξασφαλίσουν την ισχυρότερη διοίκηση, την επαρκή οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική δυνατότητα του κτηματολογίου.

iv. Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ): Οι αρχές θα επιτρέψουν στην ΕΓΥ τη λήψη ανεξάρτητων ρυθμιστικών αποφάσεων κατόπιν θεώρησης του νομικού πλαισίου, με την υποστήριξη τεχνικής βοήθειας (Ιούνιος 2016). Οι Αρχές θα ενδυναμώσουν το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΓΥ μέσω της διευκόλυνσης της διαδικασίας προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένων και εξειδικευμένων επαφών, και η ΕΓΥ θα φροντίσει για την εκπαίδευση του προσωπικού της σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. (Απρίλιος 2016). Η ΕΓΥ θα ξεκινήσει αμέσως την διαδικασία ορισμού του επιχειρηματικού της σχεδίου και την πενταετή ανάλυση κόστους, ώστε να διαπιστωθούν οι χρηματοδοτικές της ανάγκες και να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης, το εγχείρημα θα έχει ολοκληρωθεί ως τον Σεπτέμβριο του 2016.

Έως τον Νοέμβριο του 2016, η ΕΥΔΑΠ και ο ΕΥΑΘ θα ετοιμάσουν επιχειρηματικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και βασικών κεφαλαιακών δραστηριοτήτων για τα επόμενα 5 χρόνια-ευυπόληπτοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να τις βοηθήσουν στην ολοκλήρωση αυτών των σχεδίων. Ως πρώτο βήμα, μέχρι τον Απρίλιο 2016, θα υποβάλουν ένα προσχέδιο μιας παρουσίασης όλων των πληροφοριών. Η τελική παρουσίαση θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο 2016 και θα θεωρηθεί από μια από τις διεθνείς εταιρίες συμβούλων μηχανικών.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την Τεχνική Βοήθεια τις αλλαγές στους κανόνες υπηρεσιών των υδάτων λαμβάνοντας υπόψη την μεθοδολογία που συντάχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014. (Σεπτέμβριος 2016 με κάποιον ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016).

5.4. Ανεξάρτητες Αρχές και Ελεγκτικά Σώματα

Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα δημοσιεύσουν μία αναφορά σχετικά  με τη γενική πρόοδο προς τον εκμοντερνισμό και την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ως προς το πώς εκπληρώνει η Ελληνική Κυβέρνηση τη δέσμευσή της πάνω στο θέμα, όπως αυτό εκφράστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2015.

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)

Η Κυβέρνηση θα εκπληρώσει πλήρως την Δέσμευση για την Πιστότητα των Στατιστικών που υπέγραψε τον Μάιο του 2012, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής διεθνών αρχών της στατιστικής - θα εγγυάται, θα υπερασπίζεται και θα προωθεί δημοσίως την επαγγελματική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ θα υποστηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ, την διατήρηση της εμπιστοσύνης στις Ελληνικές στατιστικές και θα τις διαφυλάσσει από κάθε προσπάθεια να υποδαυλιστεί η αξιοπιστία τους. Επίσης θα αναφέρεται ετήσια στο Ελληνικό κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την εφαρμογή των καθηκόντων της και την παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας. Εξ' αυτού, σέβεται την οικονομική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και της εξασφαλίζει εγκαίρως όλους τους απαραίτητους πόρους, όπως έχουν εγκριθεί από τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ, έτσι ώστε η υπηρεσία να εκπληρώνει τα καθήκοντά της χωρίς απερίσπαστα.

Ως  προαπαιτούμενο  η Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα έχει πρόσβαση σε διοικητικές πηγές δεδομένων κατά το άρθρο 17 του Ν.4174/2003, όπως αναθεωρήθηκε από το Ν. 4254/2014 και Ν. 4258/2014   καθώς και το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ στις 17-04-2014. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στην ΕΛΣΤΑΤ και θα πιστοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ και τη EUROSTAT.

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και Αρχές

Πρέπει να υιοθετηθεί μία συνολική προσέγγιση προς όλες της Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, ασχέτως με το αν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες ή όχι. Κοινοί κανόνες που θα εφαρμόζονται οριζόντια θα απλοποιούσαν το πλαίσιο λειτουργίας και θα ενδυνάμωναν την αποτελεσματική διακυβέρνηση των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και την απρόσκοπτη εκτέλεση των λειτουργιών τους.

Οι Ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τους Θεσμούς θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο 2016 να: α) αξιολογήσουν τις προβλέψεις του Ν.3151/2002 για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες υπηρεσίες (όπως εφαρμόζεται στον παρόν) και β) να προτείνουν τις απαραίτητες αναθεωρήσεις για την ενδυνάμωση, την αυτονομία και την αποτελεσματικότητα των ανεξάρτητων υπηρεσιών και αρχών (πιθανώς με την εισαγωγή ενός γενικού συνόλου κανόνων για όλες τις υπηρεσίες και ειδικών κεφαλαίων που θα ξεχωρίζουν μεταξύ των συνταγματικά κατοχυρωμένων και των υπολοίπων, αν αυτό είναι απαραίτητο). Οι συστάσεις θα πρέπει να έχουν ως αναφορά τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές και να διευθετούν (i) την σχέση μεταξύ της υπηρεσίας/οντότητας με την Κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους (ii) την επιχειρησιακή της αυτονομία σε τομείς όπως τα οικονομικά, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το προσωπικό, και (iii) την απόδοση ευθυνών.

Επιπροσθέτως:

i. Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ως  προαπαιτούμενο  θα αναθεωρήσει το άρθρο 282 του Ν.4364/2016 σε συμφωνία με τους Θεσμούς σχετικά με τις προβλέψεις που συνδέονται με τα πειθαρχικά παραπτώματα, την επαρκή πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες από εξωτερικές πηγές, τον διορισμό και την θητεία διευθυντών, καθώς και τις συγκρούσεις συμφερόντων του προσωπικού της. Έως τον Ιούνιο του 2016, οι Αρχές, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα  επιληφθούν οποιωνδήποτε θεμάτων σχετίζονται με την επάνδρωση του νομικού γραφείου της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η μονάδα υπεράσπισης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενδυναμωθεί από 12 πρόσθετες θέσεις και θα υπάρξει ένας έλεγχος με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνών πρακτικών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Νόμος περί ανταγωνισμού είναι σε αντιστοιχία με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές

ii. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ): Σε αναλογία με την γενική προσέγγιση για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των ανεξαρτήτων αρχών και υπηρεσιών, έως τον Ιούνιο του 2016 η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση της θεσμικής οικονομικής και επιχειρησιακής ανεξαρτησίας της ΡΑΕ  (βασικό παραδοτέο) .

iii. Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ): Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα εξασφαλίσουν την ισχυρότερη διοίκηση, την επαρκή οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική δυνατότητα του κτηματολογίου.

iv. Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ): Οι αρχές θα επιτρέψουν στην ΕΓΥ τη λήψη ανεξάρτητων ρυθμιστικών αποφάσεων κατόπιν θεώρησης του νομικού πλαισίου, με την υποστήριξη τεχνικής βοήθειας (Ιούνιος 2016). Οι Αρχές θα ενδυναμώσουν το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΓΥ μέσω της διευκόλυνσης της διαδικασίας προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένων και εξειδικευμένων επαφών, και η ΕΓΥ θα φροντίσει για την εκπαίδευση του προσωπικού της σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. (Απρίλιος 2016). Η ΕΓΥ θα ξεκινήσει αμέσως την διαδικασία ορισμού του επιχειρηματικού της σχεδίου και την πενταετή ανάλυση κόστους, ώστε να διαπιστωθούν οι χρηματοδοτικές της ανάγκες και να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης, το εγχείρημα θα έχει ολοκληρωθεί ως τον Σεπτέμβριο του 2016.

Έως τον Νοέμβριο του 2016, η ΕΥΔΑΠ και ο ΕΥΑΘ θα ετοιμάσουν επιχειρηματικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και βασικών κεφαλαιακών δραστηριοτήτων για τα επόμενα 5 χρόνια-ευυπόληπτοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να τις βοηθήσουν στην ολοκλήρωση αυτών των σχεδίων. Ως πρώτο βήμα, μέχρι τον Απρίλιο 2016, θα υποβάλουν ένα προσχέδιο μιας παρουσίασης όλων των πληροφοριών. Η τελική παρουσίαση θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο 2016 και θα θεωρηθεί από μια από τις διεθνείς εταιρίες συμβούλων μηχανικών.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την Τεχνική Βοήθεια τις αλλαγές στους κανόνες υπηρεσιών των υδάτων λαμβάνοντας υπόψη την μεθοδολογία που συντάχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014. (Σεπτέμβριος 2016 με κάποιον ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016).

5.4. Ανεξάρτητες Αρχές και Ελεγκτικά Σώματα

Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα δημοσιεύσουν μία αναφορά σχετικά  με τη γενική πρόοδο προς τον εκμοντερνισμό και την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ως προς το πώς εκπληρώνει η Ελληνική Κυβέρνηση τη δέσμευσή της πάνω στο θέμα, όπως αυτό εκφράστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2015.

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)

Η Κυβέρνηση θα εκπληρώσει πλήρως την Δέσμευση για την Πιστότητα των Στατιστικών που υπέγραψε τον Μάιο του 2012, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής διεθνών αρχών της στατιστικής - θα εγγυάται, θα υπερασπίζεται και θα προωθεί δημοσίως την επαγγελματική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ θα υποστηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ, την διατήρηση της εμπιστοσύνης στις Ελληνικές στατιστικές και θα τις διαφυλάσσει από κάθε προσπάθεια να υποδαυλιστεί η αξιοπιστία τους. Επίσης θα αναφέρεται ετήσια στο Ελληνικό κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την εφαρμογή των καθηκόντων της και την παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας. Εξ' αυτού, σέβεται την οικονομική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και της εξασφαλίζει εγκαίρως όλους τους απαραίτητους πόρους, όπως έχουν εγκριθεί από τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ, έτσι ώστε η υπηρεσία να εκπληρώνει τα καθήκοντά της χωρίς απερίσπαστα.

Ως  προαπαιτούμενο  η Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα έχει πρόσβαση σε διοικητικές πηγές δεδομένων κατά το άρθρο 17 του Ν.4174/2003, όπως αναθεωρήθηκε από το Ν. 4254/2014 και Ν. 4258/2014   καθώς και το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ στις 17-04-2014. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στην ΕΛΣΤΑΤ και θα πιστοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ και τη EUROSTAT.

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και Αρχές

Πρέπει να υιοθετηθεί μία συνολική προσέγγιση προς όλες της Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, ασχέτως με το αν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες ή όχι. Κοινοί κανόνες που θα εφαρμόζονται οριζόντια θα απλοποιούσαν το πλαίσιο λειτουργίας και θα ενδυνάμωναν την αποτελεσματική διακυβέρνηση των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και την απρόσκοπτη εκτέλεση των λειτουργιών τους.

Οι Ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τους Θεσμούς θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο 2016 να: α) αξιολογήσουν τις προβλέψεις του Ν.3151/2002 για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες υπηρεσίες (όπως εφαρμόζεται στον παρόν) και β) να προτείνουν τις απαραίτητες αναθεωρήσεις για την ενδυνάμωση, την αυτονομία και την αποτελεσματικότητα των ανεξάρτητων υπηρεσιών και αρχών (πιθανώς με την εισαγωγή ενός γενικού συνόλου κανόνων για όλες τις υπηρεσίες και ειδικών κεφαλαίων που θα ξεχωρίζουν μεταξύ των συνταγματικά κατοχυρωμένων και των υπολοίπων, αν αυτό είναι απαραίτητο). Οι συστάσεις θα πρέπει να έχουν ως αναφορά τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές και να διευθετούν (i) την σχέση μεταξύ της υπηρεσίας/οντότητας με την Κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους (ii) την επιχειρησιακή της αυτονομία σε τομείς όπως τα οικονομικά, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το προσωπικό, και (iii) την απόδοση ευθυνών.

Επιπροσθέτως:

i. Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ως  προαπαιτούμενο  θα αναθεωρήσει το άρθρο 282 του Ν.4364/2016 σε συμφωνία με τους Θεσμούς σχετικά με τις προβλέψεις που συνδέονται με τα πειθαρχικά παραπτώματα, την επαρκή πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες από εξωτερικές πηγές, τον διορισμό και την θητεία διευθυντών, καθώς και τις συγκρούσεις συμφερόντων του προσωπικού της. Έως τον Ιούνιο του 2016, οι Αρχές, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα  επιληφθούν οποιωνδήποτε θεμάτων σχετίζονται με την επάνδρωση του νομικού γραφείου της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η μονάδα υπεράσπισης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενδυναμωθεί από 12 πρόσθετες θέσεις και θα υπάρξει ένας έλεγχος με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνών πρακτικών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Νόμος περί ανταγωνισμού είναι σε αντιστοιχία με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές

ii. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ): Σε αναλογία με την γενική προσέγγιση για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των ανεξαρτήτων αρχών και υπηρεσιών, έως τον Ιούνιο του 2016 η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση της θεσμικής οικονομικής και επιχειρησιακής ανεξαρτησίας της ΡΑΕ  (βασικό παραδοτέο) .

iii. Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ): Έως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές θα εξασφαλίσουν την ισχυρότερη διοίκηση, την επαρκή οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική δυνατότητα του κτηματολογίου.

iv. Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ): Οι αρχές θα επιτρέψουν στην ΕΓΥ τη λήψη ανεξάρτητων ρυθμιστικών αποφάσεων κατόπιν θεώρησης του νομικού πλαισίου, με την υποστήριξη τεχνικής βοήθειας (Ιούνιος 2016). Οι Αρχές θα ενδυναμώσουν το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΓΥ μέσω της διευκόλυνσης της διαδικασίας προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένων και εξειδικευμένων επαφών, και η ΕΓΥ θα φροντίσει για την εκπαίδευση του προσωπικού της σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. (Απρίλιος 2016). Η ΕΓΥ θα ξεκινήσει αμέσως την διαδικασία ορισμού του επιχειρηματικού της σχεδίου και την πενταετή ανάλυση κόστους, ώστε να διαπιστωθούν οι χρηματοδοτικές της ανάγκες και να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης, το εγχείρημα θα έχει ολοκληρωθεί ως τον Σεπτέμβριο του 2016.

Έως τον Νοέμβριο του 2016, η ΕΥΔΑΠ και ο ΕΥΑΘ θα ετοιμάσουν επιχειρηματικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και βασικών κεφαλαιακών δραστηριοτήτων για τα επόμενα 5 χρόνια-ευυπόληπτοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να τις βοηθήσουν στην ολοκλήρωση αυτών των σχεδίων. Ως πρώτο βήμα, μέχρι τον Απρίλιο 2016, θα υποβάλουν ένα προσχέδιο μιας παρουσίασης όλων των πληροφοριών. Η τελική παρουσίαση θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο 2016 και θα θεωρηθεί από μια από τις διεθνείς εταιρίες συμβούλων μηχανικών.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την Τεχνική Βοήθεια τις αλλαγές στους κανόνες υπηρεσιών των υδάτων λαμβάνοντας υπόψη την μεθοδολογία που συντάχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014. (Σεπτέμβριος 2016 με κάποιον ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016).

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Στην ενότητα αυτή ορίζεται η αναθεώρηση λειτουργίας μιας σειράς ανεξάρτητων αρχών. Η κυβέρνηση υιοθετεί την άποψη ότι οι Αρχές αυτές θα πρέπει να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από το κράτος (και άρα και από την πολιτική που θέλει να ασκεί η κυβέρνηση) δημιουργώντας δίκαια ερωτήματα για το κατά πόσο αυτοί οι Θεσμοί που δεν θα είναι υπόλογοι στο κράτος θα έχουν τη διάθεση να ακολουθήσουν διαφορετικές πολιτικές που πιθανώς να θελήσουν να ασκήσουν εκλεγμένες κυβερνήσεις. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.