Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 11

Άρθρο 11 Σύνταξη αναπηρίας

1. Μέχρι την θέση σε ισχύ νομοθετικής ρύθμισης με αντικείμενο τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους, το Δημόσιο και οι λοιποί εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδοι και τομείς, εξακολουθούν να εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ως προς τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης καθώς και να καταβάλλουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας, σύμφωνα με τις μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου καθώς και τις γενικές και καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων. Οι νέοι κανόνες πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως την  31.12.2016. [Σχόλιο: Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ζητεί η στην παράγραφο 1 να προστεθέι το εξής:«…καθώς και να καταβάλλουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας και το επίδομα ανικανότητας…»] 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  συστήνεται  συνιστάται Επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).  [Σχόλιο: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί σημαντική τη διάταξη του άρθρου 11 που πρόβλεψε ο Υπουργός, μετά από πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ, η οποία αναφέρεται στη σύσταση Επιτροπής με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας.

Θα ήθελε όμως να συμπληρωθεί ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται Επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας, υπό την αυστηρότατη προϋπόθεση ότι το ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο θα θεσπιστεί με βάση τις καλύτερες διατάξεις που ισχύουν σήμερα για τους συνταξιούχους με αναπηρία, είτε του δημοσίου, είτε των Φορέων που υπάγονται στον ΕΦΚΑ. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)»] 


Άρθρο 11 Σύνταξη αναπηρίας

1. Μέχρι την θέση σε ισχύ νομοθετικής ρύθμισης με αντικείμενο τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους, το Δημόσιο και οι λοιποί εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδοι και τομείς, εξακολουθούν να εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ως προς τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης καθώς και να καταβάλλουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας, σύμφωνα με τις μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου καθώς και τις γενικές και καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων. Οι νέοι κανόνες πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως την  31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  συστήνεται  συνιστάται Επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). {Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί σημαντική τη διάταξη του άρθρου 11 που πρόβλεψε ο Υπουργός, μετά από πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ, η οποία αναφέρεται στη σύσταση Επιτροπής με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας.

Θα ήθελε όμως να συμπληρωθεί ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται Επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας, υπό την αυστηρότατη προϋπόθεση ότι το ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο θα θεσπιστεί με βάση τις καλύτερες διατάξεις που ισχύουν σήμερα για τους συνταξιούχους με αναπηρία, είτε του δημοσίου, είτε των Φορέων που υπάγονται στον ΕΦΚΑ. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)»}


Άρθρο 11 Σύνταξη αναπηρίας 

Με το άρθρο 11 θεσπίζεται μια μεταβατική περίοδος μέχρι την θέσπιση νέων κανόνων για την εναρμόνιση για όλους τους ασφαλισμένους των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, προκειμένου να εξαλειφθούν οι ανισότητες που απορρέουν από τη διαφορετική μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων. Μέχρι την εναρμόνιση αυτή οι εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδοι και τομείς, εξακολουθούν να καταβάλλουν τις συντάξεις αναπηρίας σύμφωνα με τις μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού γενικές και καταστατικές τους διατάξεις. Προς το σκοπό της ολοκλήρωσης της εναρμόνισης, συστήνεται επιτροπή, η οποία θα στελεχωθεί από εμπειρογνώμονες των εντασσόμενων ασφαλιστικών φορέων με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016
• Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016
• Αλλαγές που κατατέθηκαν 5 Μαΐου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

75%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

των Θάνου Καμήλαλη, Κωνσταντίνου Μεντέλου (vouliwatch.gr)

Το προσχέδιο για τη συμφωνία Ελλάδας – Κομισιόν («Μνημονιο 3,5») με ημερομηνία 6 Απριλίου, στο κεφάλαιο της κοινωνικής ασφάλειας αναφέρει ότι «σημείο κλειδί της Αξιολόγησης θα είναι να προτείνει βελτιώσεις στο σύστημα παροχών αναπηρίας  ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός των παροχών πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης». Λαμβάνοντας υπόψιν  ότι και στο τρίτο μνημόνιο και στο προσχέδιο του νέου οι δανειστές, μολονότι αναγνωρίζουν τις «ανευ προηγουμένου επιπτώσεις από την οικονομική κρίση στην κοινωνική πρόνοια», ζητούν νέες περικοπές, ύψους 1,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2018, ο καθένας μπορεί να καταλάβει σε ποια κατεύθυνση θα κυμανθούν οι βελτιώσεις.

Δεύτερο στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, το άρθρο που αφορά τις συντάξεις αναπηρίας (άρθρο 11) δεν ορίζει πρακτικά τίποτα. Το μόνο που αναφέρει το εν λόγω άρθρο είναι ότι:
  • Θα θεσπιστούν νέοι, ενιαίοι κανόνες μέχρι το τέλος του 2016
  • Την εξέταση των υφισταμένων διατάξεων και τη θέσπιση νέων αναλαμβάνει μια Επιτροπή.
Άρα, αν και ήδη το νομοσχέδιο περιέχει σημαντικές περικοπές για τις συντάξεις αναπηρίας, το ζήτημα θα επανεξεταστεί μέσα στο 2016, υπό το ίδιο, ασφυκτικό πλαίσιο. Κάπου εδώ παρατηρείται το εξής παράδοξο. Ενώ στο νέο ασφαλιστικό δεν περιέχεται καμία νομοθετική πρωτοβουλία για τον καθορισμό των συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας, αυτό που γίνεται (και μάλιστα στα... κρυφά) είναι να καταργούνται προηγούμενες διατάξεις που προστάτευαν τα μίνιμουμ συνταξιοδοτικά δικαιώματα ατόμων με αναπηρία.

Στο άρθρο 28 του νομοσχεδίου, που προβλέπει όσα αφορούν την ανταποδοτική σύνταξη, καταργούνται μια σειρά από προηγούμενους νόμους και διατάξεις. Φυσικά οι συγκεκριμένες διατάξεις αναφέρονται μόνο ονομαστικά, οπότε κανείς πρέπει να βρει τα παλαιότερα ΦΕΚ ώστε να καταλάβει τι κρύβεται. H έρευνα δείχνει ότι ενα μεγάλο μέρος των νόμων που ακυρώνει το νέο ασφαλιστικό αφορά τα μίνιμουμ ποσά που καταβάλλονται ως συντάξεις αναπηρίας. Ενδεικτικά καταργούνται παλαιότερες ρυθμίσεις που ορίζουν ότι:
  • Το άθροισμα σύνταξης λόγω αναπηρίας δεν μπορεί να υπολείπεται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2015 (αρ. 3 παρ. 3 ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’).
  • Προσαύξηση 50% σε ποσά σύνταξης λόγων αναπηρίας που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΕ εφόσον ο ανάπηρος βρίσκεται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη (αρ. 9 π.δ. 116/1988 (ΦΕΚ 48 Α’)
  • Το κατώτατο ποσό της χορηγούμενης από το ΙΚΑ και τα Ειδικά Ταμεία Κύριας Ασφάλισης μηνιαίας σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και εργατικού ατυχήματος ορίζεται ίσο με το 70% του κατώτατου μισθού εγγάμου με πλήρη απασχόληση, όπως; Ο μισθός αυτός καθορίζεται από την ΕΓΣΣΕ του έτους 2002 (αρ. 3 παρ. 4 ν. 3029/2002)
  • Επί καταστάσεως απόλυτου αναπηρίας το κατώτατον όριον προσαυξάνεται κατά 15%. (αρ. 5 παρ. 6 ν. 825/1978)
  • Το ποσό  της  σύνταξης λόγω  αναπηρίας  δεν  μπορεί  να  είναι μικρότερο από το ποσό που αντιστοιχεί σε 25 έτη ασφάλισης.(αρ. 17 παρ. 2 π.δ. 419/1983)
  • Ουδεμία σύνταξις δύναται να είναι κατωτέρα των υπό του Ι.Κ.Α. καταβαλλομένων λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου κατωτάτων ορίων συντάξεων. (αρ. 5 παρ. 4 Υ.Α. Β2/54/3/236/76/οικ.695/1977)
Το νέο ασφαλιστικό προβλέπει άμεσες περικοπές στις αναπηρικές συντάξεις, σε ποσοστό της νέας εθνικής σύνταξης. Διαλύει όμως παράλληλα ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας που ισχύει εδώ και χρόνια στη χώρα. Δυστυχώς αυτό μοιάζει να είναι το πρώτο βήμα. Οι θεσμοί επιμένουν σε περαιτέρω μειώσεις στο κράτος πρόνοιας και η κυβέρνηση προετοιμάζει το έδαφος...