Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 13

Άρθρο 13 Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης

1. Μέχρι 31.12.2018, το ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του πλήρους ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 6 49. Για την εφαρμογή του ανώτατου αυτού ορίου, λαμβάνονται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό πλέον της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ. Από την 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον ποσό που προκύπτει σε σχέση με το ανώτατο αυτό όριο και το νέο ύψος των συντάξεων όπως θα προκύψει σύμφωνα με την κατά το άρθρο 14 αναπροσαρμογή τους.

2. Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ή οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκταπλάσιο της Εθνικής Σύνταξης του άρθρου 7. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν καταβαλλόμενα  [Σχόλιο: προστίθεται και προνοιακά επιδόματα]  και επιδόματα αναπηρίας.  [Σχόλιο: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι ο Υπουργός Εργασίας έκανε δεκτή την πρότασή μας στο τέλος της παραγράφου 2, με τη ρύθμιση που αναφέρει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα αναπηρίας στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής της σύνταξης. Ζητεί όμως την καλύτερη διατύπωση της εν λόγω διάταξης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες και λάθη κατά την εφαρμογή της] 
Άρθρο 13 Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης

1. Μέχρι 31.12.2018, το ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του πλήρους ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 6 49. Για την εφαρμογή του ανώτατου αυτού ορίου, λαμβάνονται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό πλέον της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ. Από την 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον ποσό που προκύπτει σε σχέση με το ανώτατο αυτό όριο και το νέο ύψος των συντάξεων όπως θα προκύψει σύμφωνα με την κατά το άρθρο 14 αναπροσαρμογή τους.

2. Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ή οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκταπλάσιο της Εθνικής Σύνταξης του άρθρου 7. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν καταβαλλόμενα

Άρθρο 13 Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης 

Με το άρθρο 13 προβλέπονται τα ανώτατα καθαρά ποσά των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής 21 προσαρμογής. Σκοπός της διάταξης είναι η οικονομική εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος και η άμβλυνση κοινωνικών αντιθέσεων και ανισοτήτων, με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η περαιτέρω επιβάρυνση των δικαιούχων χαμηλών συντάξεων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016
• Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016
• Αλλαγές που κατατέθηκαν 5 Μαΐου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

75%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Στο άρθρο 13 μπαίνουν τα ανώτατα πλαφόν στα ποσά σύνταξης. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι ο Υπουργός Εργασίας έκανε δεκτή την πρότασή μας στο τέλος της παραγράφου 2, με τη ρύθμιση που αναφέρει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα αναπηρίας στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής της σύνταξης. Ζητεί όμως την καλύτερη διατύπωση της εν λόγω διάταξης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες και λάθη κατά την εφαρμογή της ως εξής:

«Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, επίδομα απολύτου αναπηρίας, ανικανότητας, εξωιδρυματικό, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.)»