Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 27

Κεφάλαιο Γ΄ Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα

Άρθρο 27 Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα


1. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του ΕΦΚΑ και των θεμελιωδών αρχών των άρθρων 1 και 2, οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου Β΄ εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου αυτού, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, ειδικών ρυθμίσεων των άρθρων που ακολουθούν και με εξαίρεση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ που, από τη φύση τους, ρυθμίζουν αποκλειστικά τη σχέση των δημοσίων ή στρατιωτικών υπαλλήλων με την υπηρεσία τους.

2. α. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 7, στους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Σε περίπτωση νέας κρίσης από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές το ύψος της εθνικής σύνταξης αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει του νέου ποσοστού αναπηρίας. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄). 45

β. σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 ή με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν δεν εφαρμόζεται η πρόβλεψη για τη μείωση της εθνικής σύνταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 7, κατά την οποία η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους, κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

γ. Το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας τετραπληγίας χορηγείται στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στα μέλη των οικογενειών τους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που ισχύουν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

δ. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής και οι διαφορετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 εναρμονίζονται έως την 31/12/2016 για όλους τους αναπήρους που εργάζονται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β που παραπέμπουν, σε περίπτωση αναπροσαρμογής στις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ως προς τους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου αυτού κατά το άρθρο 33.

3.  [Σχόλιο: Παράγραφος που προστέθηκε με νομοτεχνική βελτίωση την Παρασκευή]  Τα εδάφια 1 και 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Α.Ν. 1846/1951 σχετικά με το επίδομα συζύγου καθώς και κάθε αντίστοιχη ειδική γενική και καταστατική διάταξη των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 53, δεν έχουν εφαρμογή για όσους καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντεύθεν. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το επίδομα συζύγου εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις  [Σχόλιο: Kαταργούνται με μια παράγραφο οι προσαυξήσεις 50% που ίσχυαν στις κύριες συντάξεις για τις περιπτώσεις άνεργων συζύγων, καθώς και όλα τα οικογενειακά επιδόματα. Η ρύθμιση αυτή, η οποία αφορά όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από εδώ και στο εξής επιφέρει μειώσεις έως και 50% στην συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.] 

 [Σχόλιο: Προστίθεται παράγραφος: 4. Τα άρθρα 14 του ν. 3863/2010 καταργούνται. Πρόκειται για κατάργηση των άρθρων για συνταξιοδότηση θυγατέρων, άγαμων άπορων αδερφών, άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων] 
Κεφάλαιο Γ΄ Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα

Άρθρο 27 Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα


1. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του ΕΦΚΑ και των θεμελιωδών αρχών των άρθρων 1 και 2, οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου Β΄ εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου αυτού, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, ειδικών ρυθμίσεων των άρθρων που ακολουθούν και με εξαίρεση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ που, από τη φύση τους, ρυθμίζουν αποκλειστικά τη σχέση των δημοσίων ή στρατιωτικών υπαλλήλων με την υπηρεσία τους.

2. α. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 7, στους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Σε περίπτωση νέας κρίσης από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές το ύψος της εθνικής σύνταξης αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει του νέου ποσοστού αναπηρίας. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄). 45

β. σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 ή με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν δεν εφαρμόζεται η πρόβλεψη για τη μείωση της εθνικής σύνταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 7, κατά την οποία η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους, κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

γ. Το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας τετραπληγίας χορηγείται στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στα μέλη των οικογενειών τους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που ισχύουν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

δ. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής και οι διαφορετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 εναρμονίζονται έως την 31/12/2016 για όλους τους αναπήρους που εργάζονται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β που παραπέμπουν, σε περίπτωση αναπροσαρμογής στις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ως προς τους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου αυτού κατά το άρθρο 33.

3.

Κεφάλαιο Γ΄ Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα

Άρθρο 27 Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα


Με τις διατάξεις του άρθρου 27 προβλέπεται ότι, βάσει των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών ισονομίας των άρθρων 1 και 2, οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β’ εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου Γ’. Σκοπός του νόμου είναι η εγκαθίδρυση ενιαίων κανόνων για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, χωρίς ευμενείς διακρίσεις για ειδικότερες κατηγορίες ασφαλισμένων. Παράλληλα, ορίζεται, όπως και στο Κεφάλαιο Β’, ότι η συνταξιοδοτική παροχή αποτελεί το άθροισμα της εθνικής σύνταξης, που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και στοχεύει ιδίως στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, και της ανταποδοτικής σύνταξης, που υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 8. 45 Λόγω της διαφορετικής πρόβλεψης του νόμου 3863/2010 σε σχέση με αυτήν του νόμου 3865/2010 για τους δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας, διατηρούνται προσωρινά οι διαφορετικές ρυθμίσεις, προβλέπεται όμως ότι αυτές θα εναρμονιστούν έως την 31/12/2016 για όλους τους αναπήρους που εργάζονται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι το Κεφάλαιο Γ’ καλύπτει κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’, όπως αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιέχει επιπρόσθετες διατάξεις ώστε να ρυθμίζονται ζητήματα που δεν καλύπτονται από το Κεφάλαιο Β’. Συνεπώς, με την εξαίρεση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ και των ειδικότερων επιφυλάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 27, οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ εφαρμόζονται αναλογικά και στους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου Γ’, με εξαίρεση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ που, από τη φύση τους, ρυθμίζουν αποκλειστικά τη σχέση των δημοσίων ή στρατιωτικών υπαλλήλων με την υπηρεσία τους.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις για καταργούμενες διατάξεις

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016
• Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016
• Αλλαγές που κατατέθηκαν 5 Μαΐου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

100%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Η υπαγωγή δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτικών σε κοινό φορέα κοινωνικής ασφάλισης κρίνεται ως αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κάτι που δεν άλλαξε όμως τις νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Εντύπωση προκαλεί ότι ενώ το αρχικό νομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, δεν περιείχε κάτι τέτοιο, με νομοτεχνική βελτίωση την Παρασκευή, 5 Μαϊου προστέθηκε παράγραφος σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι προσαυξήσεις 50% που ίσχυαν στις κύριες συντάξεις για τις περιπτώσεις άνεργων συζύγων, καθώς και όλα τα οικογενειακά επιδόματα. Η ρύθμιση αυτή, η οποία αφορά όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από εδώ και στο εξής επιφέρει μειώσεις έως και 50% στην συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.

Κατάργηση του νόμου 3863/2010 για τη συνατξιοδότηση θυγατέρων.