Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 30

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Άρθρο 30 Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές

1. Στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως και στην περίπτωση ασφαλισμένων που θα καταβάλλουν εθελοντικά εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτό, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά ποσοστό που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης. Στην εν λόγω μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης θα ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά των ομάδων και κυρίως οι παράμετροι: εισφορές, χρόνος 51 ασφάλισης κατά τον οποίον οι εισφορές ήταν ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έτη καταβολής της σύνταξης.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 30 Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές

1. Στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως και στην περίπτωση ασφαλισμένων που θα καταβάλλουν εθελοντικά εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτό, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά ποσοστό που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης. Στην εν λόγω μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης θα ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά των ομάδων και κυρίως οι παράμετροι: εισφορές, χρόνος 51 ασφάλισης κατά τον οποίον οι εισφορές ήταν ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έτη καταβολής της σύνταξης.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 30 Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλαν αυξημένες εισφορές


Με τις διατάξεις του άρθρου 30 καθιερώνονται ενιαίοι κανόνες για όλους τους συνταξιούχους του Κεφαλαίου αυτού βάσει των μέχρι σήμερα ισχυόντων για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μετά την 01-01-1993.

Στην παρ. 1 προβλέπεται η προσαύξηση της σύνταξης, τόσο για τους ασφαλισμένους που υπό την ισχύ του προηγούμενου καθεστώτος κατέβαλαν υψηλότερες εισφορές από αυτές του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., όσο και για όσους καταβάλλουν υψηλότερες εθελοντικές εισφορές από τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο, κατά ποσοστό που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης. Στην εν λόγω μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης θα ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά των ομάδων και κυρίως οι παράμετροι: εισφορές, χρόνος ασφάλισης κατά τον οποίον οι εισφορές ήταν ανώτερες από αυτές του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., έτη καταβολής της σύνταξης.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι οι καταβαλλόμενες συντάξεις που εκδόθηκαν με βάση την ισχύουσα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού συνταξιοδοτική νομοθεσία διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14 και 33.Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.