Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 32

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Άρθρο 32 Παροχές σε είδος και σε χρήμα

1. Οι παροχές σε είδος και χρήμα που χορηγούν το Δημόσιο και οι εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί εξακολουθούν μέχρι την έκδοση της απόφασης της επόμενης παραγράφου να διέπονται από τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις τους, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

2. Το είδος και το ύψος των εν λόγω παροχών, η έκταση, τα δικαιούχα πρόσωπα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ του άρθρου 98 παρ. 3, που εκδίδεται μέχρι την 31/12/2016, μετά από αναλογιστική μελέτη.
Άρθρο 32 Παροχές σε είδος και σε χρήμα

1. Οι παροχές σε είδος και χρήμα που χορηγούν το Δημόσιο και οι εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί εξακολουθούν μέχρι την έκδοση της απόφασης της επόμενης παραγράφου να διέπονται από τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις τους, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

2. Το είδος και το ύψος των εν λόγω παροχών, η έκταση, τα δικαιούχα πρόσωπα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ του άρθρου 98 παρ. 3, που εκδίδεται μέχρι την 31/12/2016, μετά από αναλογιστική μελέτη.

Άρθρο 32 Παροχές σε είδος και σε χρήμα

Σύμφωνα με το άρθρο 32, μέχρι την πλήρη εναρμόνιση των παροχών σε είδος και σε χρήμα που χορηγούν το Δημόσιο και οι εντασσόμενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, Κλάδοι και Λογαριασμοί, ως προς το ύψος παροχών, την έκταση, τα δικαιούχα πρόσωπα, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή λεπτομέρεια, εφαρμόζονται οι γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, Κλάδων και Λογαριασμων, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η ως άνω εναρμόνιση θα λάβει χώρα με τον Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την 31.12.2016 μετά από αναλογιστική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.