Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 34

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Άρθρο 34 Χρόνος ασφάλισης

1. Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου αυτού είναι:

α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί ή οφείλονται εισφορές σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

β. Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

γ. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 10 παρ.18 Ν. 3863/10, των άρθρων 39,40 και 41 Ν.3996/11, του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17 του Ν. 3865/10, και του άρθρου 40 του ν. 2084/92. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, αυταπασχολούμενου ή ενός εκ των προσώπων του άρθρου 40 με βάση το μηνιαίο εισόδημά τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των άρθρων 39, 101 και 40. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%. Η εισφορά των αιτήσεων αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που θα υποβληθούν από τους ελευθέρους επαγγελματίες – αυταπασχολούμενους και τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 40 του παρόντος από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 31.12.2016 θα υπολογιστεί επί του μηνιαίου εισοδήματός τους όπως αυτό προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημά τους οικονομικού έτους 2015. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου όλοι οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 3996/2011 όπως ισχύουν.

δ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Αναγνωρίσεις χρόνων, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού.

ε. ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ, εφ’ όσον παύει να έχει την ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ απασχόληση ή ιδιότητα, δικαιούται να συνεχίσει την ασφάλισή του στον ΕΦΚΑ προαιρετικά κατ εφαρμογή του άρθρου 18 του παρόντος. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων και λογαριασμών συνεχίζουν αυτήν στον ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ προαιρετικά στον Κλάδο του τελευταίου εντασσόμενου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα που έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσομένων φορέων, τομέων και κλάδων και συνεχίζουν αυτή στον ΕΦΚΑ.

3. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλιση τους στον ΕΦΚΑ για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών.. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς κλάδους και λογαριασμούς, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 3 του ν. 1358/1983, το εδάφιο γ της περ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως τροποποιημένο ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ. 18 του ν. 3863/2010, καθώς και κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά από το παρόν, καταργείται.
Άρθρο 34 Χρόνος ασφάλισης

1. Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου αυτού είναι:

α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί ή οφείλονται εισφορές σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

β. Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

γ. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 10 παρ.18 Ν. 3863/10, των άρθρων 39,40 και 41 Ν.3996/11, του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17 του Ν. 3865/10, και του άρθρου 40 του ν. 2084/92. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, αυταπασχολούμενου ή ενός εκ των προσώπων του άρθρου 40 με βάση το μηνιαίο εισόδημά τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των άρθρων 39, 101 και 40. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%. Η εισφορά των αιτήσεων αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που θα υποβληθούν από τους ελευθέρους επαγγελματίες – αυταπασχολούμενους και τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 40 του παρόντος από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 31.12.2016 θα υπολογιστεί επί του μηνιαίου εισοδήματός τους όπως αυτό προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημά τους οικονομικού έτους 2015. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου όλοι οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 3996/2011 όπως ισχύουν.

δ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Αναγνωρίσεις χρόνων, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού.

ε. ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ, εφ’ όσον παύει να έχει την ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ απασχόληση ή ιδιότητα, δικαιούται να συνεχίσει την ασφάλισή του στον ΕΦΚΑ προαιρετικά κατ εφαρμογή του άρθρου 18 του παρόντος. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων και λογαριασμών συνεχίζουν αυτήν στον ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ προαιρετικά στον Κλάδο του τελευταίου εντασσόμενου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα που έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσομένων φορέων, τομέων και κλάδων και συνεχίζουν αυτή στον ΕΦΚΑ.

3. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλιση τους στον ΕΦΚΑ για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών.. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς κλάδους και λογαριασμούς, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 3 του ν. 1358/1983, το εδάφιο γ της περ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως τροποποιημένο ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ. 18 του ν. 3863/2010, καθώς και κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά από το παρόν, καταργείται.

Άρθρο 34 Χρόνος ασφάλισης

Το άρθρο 34 αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση των ασφαλισμένων από τους εντασσόμενους ασφαλιστικούς φορείς στον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34, o χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στους υφιστάμενους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε, εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αναγνωρίσεις ετών εργασίας που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς συνεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς

Παράλληλα, το άρθρο 34 απαριθμεί τις ειδικότερες περιπτώσεις χρόνου ασφάλισης (χρόνος πραγματικής ασφάλισης, λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, πλασματικός χρόνος, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, χρόνος διαδοχικής ασφάλισης). Επιπροσθέτως, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τα πρόσωπα που καλόπιστα υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Το παρακάτω απόσπασμα:

 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 3 του ν. 1358/1983, το εδάφιο γ της περ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως τροποποιημένο ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ. 18 του ν. 3863/2010, καθώς και κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά από το παρόν, καταργείται.

Καταργεί τα εξής:

"Αρθρο 3. του ν. 1358/1983

Δικαίωμα αναγνώρισης και από τους συνταξιούχους.

1.  Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας του άρθρου 1
παρ. 1 και 2 του νόμου αυτού έχουν και οι συνταξιούχοι των  οργανισμών
κύριας και επικουρικής ασφάλισης και σε περίπτωση θανάτου τους τα μέλη
της   οικογένειας  τους  που  δικαιούνται  σύνταξη  λόγω  θανάτου.   Η
αναγνώριση γίνεται με αίτηση των δικαιούχων ως εξής:

α. Οι συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α.   και  οργανισμών  κύριας  ασφάλισης
μισθωτών,  για  τους οποίους ο υπολογισμός και ανακαθορισμός του ποσού
της σύνταξης γίνεται με ασφαλιστικές  κλάσεις,  καταβάλλουν  για  κάθε
μήνα  αναγνωριζόμενης  στρατιωτικής  υπηρεσίας  εισφορά  εξαγοράς  που
υπολογίζεται με  βάση  το  ασφάλιστρο  κλάδου  σύνταξης  εργοδότη  και
ασφαλισμένου του Ι.Κ.Α. και το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομίσθιου της
ασφαλιστικής κλάσης απονομής της σύνταξης, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης για την αναγνώριση.

β. Οι  συνταξιούχοι  οργανισμών κύριας ασφάλισης, που ασφαλίζουν
αυτοαπασχολούμενους για τους οποίους ο υπολογισμός  και  ανακαθορισμός
του  ποσού  της  σύνταξης  γίνεται  με  ή χωρίς ασφαλιστικές κλάσεις ή
μισθωτούς για τους οποίους ο υπολογισμός και ανακαθορισμός  του  ποσού
της  σύνταξης δε γίνεται με ασφαλιστικές κλάσεις, καταβάλλουν για κάθε
μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας που θα αναγνωρισθεί εισφορά  εξαγοράς  που
υπολογίζεται  με  βάση  το  ασφάλιστρο  κλάδου  σύνταξης  εργοδότη και
ασφαλισμένου του Ι.Κ.Α. και το  25πλάσιο  του  κατώτατου  ημερομίσθιου
ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης για την αναγνώριση.

γ. Οι συνταξιούχοι των οργανισμών επικουρικής ασφάλισης μισθωτών,
για  τους  οποίους  ο  υπολογισμός  και  ανακαθορισμός  του  ποσού της
σύνταξης γίνεται με ασφαλιστικές κλάσεις, καταβάλλουν  για  κάθε  μήνα
αναγνωριζόμενης στρατιωτικής υπηρεσίας την εισφορά που προβλέπεται από
τη νομοθεσία του κάθε οργανισμού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου
που   υπολογίζεται   στο   25πλάσιο  του  τεκμαρτού  ημερομίσθιου  της
ασφαλιστικής κλάσης απονομής της σύνταξης, όπως ισχύουν κατά το  χρόνο
υποβολής της αίτησης για την αναγνώριση.

Οπου  δεν  προβλέπεται  τέτοια  αναγνώριση, καταβάλλουν εισφορά που
υπολογίζεται με βάση  το  ασφάλιστρο  εργοδότη  και  ασφαλισμένου  του
οργανισμού του οποίου είναι συνταξιούχοι και το 25πλάσιο του τεκμαρτού
ημερομίσθιου  της  ασφαλιστικής  κλάσης  απονομής  της  σύνταξης, όπως
ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την αναγνώριση.

δ.  Οι  συνταξιούχοι   οργανισμών   επικουρικής   ασφάλισης   που
ασφαλίζουν  αυτοαπασχολούμενους  για  τους  οποίους  ο υπολογισμός και
ανακαθορισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται με ή  χωρίς  ασφαλιστικές
κλάσεις  ή  μισθωτούς  που ο υπολογισμός και ο ανακαθορισμός του ποσού
της σύνταξης δε γίνεται με ασφαλιστικές κλάσεις, καταβάλλουν για  κάθε
μήνα  αναγνωριζόμενης  στρατιωτικής  υπηρεσίας  εισφορά  εξαγοράς  που
υπολογίζεται  με  βάση  το   25πλάσιο   του   κατώτατου   ημερομίσθιου
ανειδίκευτου  εργάτη, όπως ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για την
αναγνώριση και ασφάλιστρο 8%.

2. Το ποσό της εξαγοράς του αναγνωριζόμενου  κατά  την  προηγούμενη
παράγραφο  στους  συνταξιούχους  χρόνου  καταβάλλεται  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του προηγούμενου άρθρου.

3. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό ή την  προσαύξηση  του
ποσού  της  σύνταξης  των  προσώπων  των  περιπτώσεων  β`  και  δ` της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού με την προσμέτρηση και  του  χρόνου  της
στρατιωτικής  υπηρεσίας  λαμβάνονται  υπόψη  τα  ποσά  επί  των οποίων
υπολογίζεται η εισφορά για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου.

 Για τους συνταξιούχους των περιπτώσεων α` και γ` της  παραγράφου  1
του  άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό ή την προσαύξηση
του ποσού της σύνταξης ο τεκμαρτός μηνιαίος  μισθός  της  ασφαλιστικής
κλάσης  απονομής  της  σύνταξης,  όπως  έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο
υποβολής της  αίτησης  για  αναγνώριση  του  χρόνου  της  στρατιωτικής
υπηρεσίας".


άρθρο 10 παρ. 18 του ν. 3863/2010

Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο
λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης: α) ο χρόνος
στρατιωτικής υπηρεσίας, β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, γ) ο
χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος επιδότησης
τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ
αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη, ε) ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός
μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς
και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες
επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης
επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής, στ) ο χρόνος ανεργίας,
μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το
Δημόσιο, ζ) ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την
εργασία λόγω κύησης και λοχείας, η) ο χρόνος απεργίας, θ) ο πλασματικός
χρόνος του άρθρου 141 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α`), που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών και ι) ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι ένα
(1) έτος, ια) ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
πριν την εγγραφή στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε. και μέχρι πέντε (5) έτη εφόσον δεν
είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

2. Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 60 Α`) όπως ισχύουν κάθε φορά.

Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 μέχρι
31.12.2014 με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, το ποσό για την εξαγορά του
χρόνου της στρατιωτικής θητείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνεται
κατά 30%.

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής το
ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά 50%. Το καταβαλλόμενο ποσό και στις δύο ανωτέρω
περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει με βάση
υπολογισμού το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α`), για θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και
εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που
ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη,
που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας, λόγω τακτικής ανεργίας και ο
προβλεπόμενος από την Ε.ΓΣ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης
και λοχείας, συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας και ο χρόνος απεργίας αναγνωρίζονται, με
αίτηση του ενδιαφερομένου, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο
και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού
εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου του οικείου φορέα και των αποδοχών του
ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το ποσό δε της εξαγοράς
βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η αίτηση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό που
υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας ή
της απεργίας και συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη που εκδόθηκε κατά τον
ίδιο χρόνο, από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκεια της
άδειας ή της απεργίας.

Ο χρόνος φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος σπουδών σε μέσες
επαγγελματικές σχολές, ο χρόνος μαθητείας, καθώς και ο χρόνος ανεργίας
αναγνωρίζονται, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, με την
καταβολή για κάθε μήνα ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) για τους φορείς κύριας ασφάλισης και έξι τοις εκατό (6%) για τους
φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ΗΑΕ που ισχύει κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατά τα παραπάνω αναγνωρίσεις καταβάλλονται
είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης οπότε παρέχεται
έκπτωση 15 % είτε σε μηνιαίες δόσεις, ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η
πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της
απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση της με τα
εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού
της σύνταξης πριν το χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται
κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το > του ποσού
της σύνταξης.

Ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης του άρθρου 141 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α`),
συνυπολογίζεται και για τη συμπλήρωση του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, καθώς
και των 4.500 ημερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.

Οι χρόνοι των περιπτώσεων γ` και ζ συνυπολογίζονται μόνο για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του
δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας
συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται
για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

Όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω
γήρατος μέχρι 31.12.2010, με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40
του ν. 2084/1992, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι
31.12.2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που
ισχύουν κατά το έτος 2010.

3. Οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει
τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή δώδεκα (12) έτη ασφάλισης.

Ο συνολικός χρόνος ο οποίος, με βάση τα ανωτέρω, συνυπολογίζεται ή
αναγνωρίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δεν μπορεί να
υπερβεί τα επτά (7) έτη.

Ειδικότερα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ` ανώτατο όριο:

α) σε τέσσερα (4) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός
του έτους 2011,

β) σε πέντε (5) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του
έτους 2012,

γ) σε έξι (6) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του
έτους 2013 και

δ) σε επτά (7) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από
1.1.2014 και εφεξής.»


• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

75%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.