Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 47

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 47 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών Α.Ε. (Ε.ΔΙ.ΑΚΙ.ΠΕ. Α.Ε.)» (εφεξής «εταιρεία»), με μοναδικό μέτοχο τον ΕΦΚΑ  [Σχόλιο: εδώ τίθεται το ερώτημα, αν σε επόμενη ρύθμιση ο ΕΦΚΑ θα συνεχίσει να είναι ο μοναδικό μέτοχος] . Η εταιρεία είναι αόριστης διάρκειας. Η Εταιρία τελεί υπό την εποπτεία του Δημοσίου, που ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η εταιρεία καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

3. Η εταιρεία αναπτύσσει τις δραστηριότητές της κατά τους όρους του παρόντος άρθρου, της κείμενης νομοθεσίας, των άρθρων 21 επ. του ν.2778/1999, από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α` του ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)», όπως ισχύει και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από τους νόμους αυτούς, από τις διατάξεις του ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, εκφραζόμενο με μία μετοχή, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό δημόσιο) και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου .

5. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση, με στόχο την επίτευξη της μεγίστης δυνατής απόδοσης προς όφελος του ΕΦΚΑ ακινήτων  [Σχόλιο: Στόχος του ΕΔΙΑΚΙΠΕ είναι παρόμοιος με του ΤΑΙΠΕΔ, μόνο που δεν έχει την υποχρέωση να πουλήσει ό,τι έχει στην κατοχή του] , επί των οποίων έχει δικαιώματα ο ΕΦΚΑ καθώς και άλλων ακινήτων, που ενδεχομένως μεταβιβάζονται σε αυτήν με αγοραπωλησία, δωρεά, κληροδότημα ή άλλου τύπου σύμβαση ή που αποφασίζεται, με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να της ανατεθούν. Η εταιρεία έχει την αρμοδιότητα αποκλειστικής διοίκησης, αξιοποίησης και διαχείρισης των ακινήτων και των δικαιωμάτων επί αυτών, τα οποία της ανατίθενται. Ειδικότερα, στην Εταιρία. ανήκει η αρμοδιότητα αποκλειστικής διαχείρισης, διοίκησης, αξιοποίησης των ακινήτων και των δικαιωμάτων επί ακινήτων των ΦΚΑ καθώς και ακινήτων ή δικαιωμάτων επί ακινήτων του ΕΦΚΑ, εκτός των ακινήτων που θα παραμείνουν στην διοίκηση και διαχείριση του τελευταίου για λόγους ιδιόχρησης ή κάλυψης κτιριακών αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή εποπτευόμενων από αυτό φορέων). Η ανάθεση στην Εταιρεία της διοίκησης, διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όταν τα ακίνητα ανήκουν σε φορείς που δεν εποπτεύει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ανάθεση της διοίκησης, αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού. Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης, η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω ακινήτων καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 12 του παρόντος για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σε εξέλιξη.

6. Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την ανάθεση της διοίκησης, αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων στην εταιρεία, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των παραπάνω ακινήτων καθώς των επ΄αυτών εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων  [Σχόλιο: Ενδιαφέρον, είναι υπό κρατικό έλεγχο αλλά η διοίκηση του μπορεί να κάνει οτιδήποτε] . Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τον κύριο των ακινήτων και τον δικαιούχο των εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων για τις αναγκαίες ενέργειες προστασίας αυτών, όταν αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν με δικές του δαπάνες. Για να μεταβιβάσει η εταιρεία καθ` οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους την κυριότητα των ακινήτων, των οποίων της παραχωρείται η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση, απαιτείται απόφαση του Υπουργού (ή των Υπουργών) που εξέδωσαν την απόφαση παραχώρησης της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης του ακινήτου.

7. Τα έσοδα από την εν γένει διοίκηση, αξιοποίηση και διαχείριση των ακινήτων, οι τόκοι και τα μερίσματα από τις καταθέσεις και τις επενδύσεις εσόδων από τα ακίνητα αποτελούν πόρο του ΕΦΚΑ  [Σχόλιο: Ερώτηση. Θα μπορούσε δηλαδή ο ΕΦΚΑ να πουλάει ακίνητα για να καλύπτει "τρύπες" στα οικονομικά του; Μοιάζει πολύ πιθανό]  

8. Ο σκοπός της εταιρείας επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα μέσα και ιδίως με τα ακόλουθα:

Α. Πραγματοποίηση κάθε πράξης διοίκησης, διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης των ακινήτων, που ανατέθηκαν στην εταιρεία. Η διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης,

Β. Η αξιοποίηση των εσόδων από την διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων,

Γ. Η πώληση, με στόχο την αξιοποίηση του τιμήματος,

Δ. Η ανάθεση μελετών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για τις κατάλληλες χρήσεις των ακινήτων,

Ε. Η σύσταση εμπραγμάτων επί των ακινήτων.

ΣΤ. Η εκμίσθωση των ακινήτων,

Ζ Η παραχώρηση ακινήτων με αντιπαροχή,

Η. Η διενέργεια επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Θ. Απόκτηση, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, εμπράγματων ή/και ενοχικών δικαιωμάτων σε ακίνητα, που βρίσκονται πλησίον των ακινήτων, που της έχουν ανατεθεί, με σκοπό την αποδοτικότερη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκμετάλλευση αυτών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού προσδιορίζονται περαιτέρω τα μέσα δράσης της Εταιρείας.

9. Η Εταιρεία νομιμοποιείται ενεργητικά και δικαιούται να παρίσταται ως διάδικος σε δίκες ή σε λοιπές διαδικαστικές πράξεις που αφορούν στα ακίνητα που της παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω.

10. Διαγωνιστική διαδικασία κάθε είδους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με αντικείμενο την πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, παραχώρηση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους, που παραχωρούνται στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το φορέα ανάθεσης που έχει εκκινήσει τη διαδικασία αυτή σε χρόνο προγενέστερο της παραχώρησής τους, έως και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Η διαγωνιστική διαδικασία εξακολουθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης και ο φορέας ανάθεσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρησή τους. Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας δεσμεύει την Εταιρεία.

11. Πόροι της Εταιρίας, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της, είναι :

α) ποσοστό επί των εσόδων από την εκποίηση, αξιοποίηση και την εν γένει διαχείριση των ακινήτων, που ορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. [Σχόλιο: Άρα κίνητρο για πιθανές πωλήσεις] 

β) πάγιο διαχειριστικό δικαίωμα επί των χρηματικών ποσών που τίθενται στη διάθεσή της από τον ΕΦΚΑ για την πραγματοποίηση κατ’ εντολή των αγορών ακινήτων ή εκτέλεση τεχνικών έργων ή εκπόνηση μελετών.

γ) επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά την έναρξη λειτουργίας, με ποσό που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας.

δ) έσοδα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, στα οποία συμμετέχει στο πλαίσιο του σκοπού της, στ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς την εταιρεία.

12. Οι κανόνες για τη διαχείριση και αξιοποίηση των εσόδων από τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων ορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Οι πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των ακινήτων από την εταιρεία υπάγονται στο καθεστώς προνομίων και ατελειών, απαλλαγής από φόρους, τέλη, εισφορές ή δικαιώματα, των οποίων απολαύει ο ΕΦΚΑ και οι ΦΚΑ, στους οποίους ανήκουν τα ακίνητα.

14. Για την είσπραξη των εσόδων της Εταιρίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη εσόδων του ΦΚΑ.

15. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι

α) η Γενική Συνέλευση των μετόχων,

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κα

γ) Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ε.Δ.Α.Π.ΑΣ.Ο. Α.Ε. αποτελείται από επτά μέλη και συγκεκριμένα από:

α) Τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

β) ένα μέλος που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ,

γ) ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

δ) δύο μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ε) ένα μέλος που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑΕΠ.

16. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

17. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία της, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της διαχείρισης, επιμελείται της είσπραξης των εσόδων, συνάπτει τις συμβάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, παρέχει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας χρηματικά ποσά και γενικά προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Εγκρίνει τα προγράμματα δραστηριοτήτων της εταιρείας, παρακολουθεί την πορεία γενικά του έργου της, εισηγείται στους αρμόδιους φορείς τις απαραίτητες τροποποιήσεις και υποβάλλει σχετικές προτάσεις. Αποφασίζει για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας καθώς και τις αναθεωρήσεις ή αναμορφώσεις των σχεδίων αυτών. Συντάσσει και υποβάλλει αρμοδίως την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Μπορεί να αναθέτει με απόφασή του ορισμένες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εταιρείας. Μπορεί επίσης να εξουσιοδοτεί όργανα της εταιρείας για την ενέργεια ορισμένων πράξεων καθώς και για την υπογραφή συμβάσεων, την κατάρτιση και τους γενικούς όρους των οποίων έχει προεγκρίνει.

18. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας:

α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε δικαστική, διοικητική ή άλλη Αρχή.

γ) Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους.

δ) Εποπτεύει για την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας.

ε) Ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει το ΔΣ.

19. α) Η εταιρεία λειτουργεί αμέσως μετά το διορισμό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, κατόπιν προκήρυξης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό μπορεί να γίνει και με μεταφορά ή με μετάταξη ή με απόσπαση και ένταξη προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του Δημοσίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β`βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α` 28), το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται. Η μεταφορά ή απόσπαση και ένταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται απόφαση του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο χρόνια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση των ίδιων Υπουργών μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει την εταιρεία.

20. Με κανονισμό, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων. Μέχρι να καταρτισθεί ο κανονισμός, για τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, αγορών-πωλήσεων- μισθώσεων- εκμισθώσεων - παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων και εκτελέσεως εργασιών εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

21. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Εταιρίας.

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 47 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών Α.Ε. (Ε.ΔΙ.ΑΚΙ.ΠΕ. Α.Ε.)» (εφεξής «εταιρεία»), με μοναδικό μέτοχο τον ΕΦΚΑ . Η εταιρεία είναι αόριστης διάρκειας. Η Εταιρία τελεί υπό την εποπτεία του Δημοσίου, που ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η εταιρεία καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

3. Η εταιρεία αναπτύσσει τις δραστηριότητές της κατά τους όρους του παρόντος άρθρου, της κείμενης νομοθεσίας, των άρθρων 21 επ. του ν.2778/1999, από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α` του ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)», όπως ισχύει και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από τους νόμους αυτούς, από τις διατάξεις του ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, εκφραζόμενο με μία μετοχή, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό δημόσιο) και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου .

5. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση, με στόχο την επίτευξη της μεγίστης δυνατής απόδοσης προς όφελος του ΕΦΚΑ ακινήτων , επί των οποίων έχει δικαιώματα ο ΕΦΚΑ καθώς και άλλων ακινήτων, που ενδεχομένως μεταβιβάζονται σε αυτήν με αγοραπωλησία, δωρεά, κληροδότημα ή άλλου τύπου σύμβαση ή που αποφασίζεται, με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να της ανατεθούν. Η εταιρεία έχει την αρμοδιότητα αποκλειστικής διοίκησης, αξιοποίησης και διαχείρισης των ακινήτων και των δικαιωμάτων επί αυτών, τα οποία της ανατίθενται. Ειδικότερα, στην Εταιρία. ανήκει η αρμοδιότητα αποκλειστικής διαχείρισης, διοίκησης, αξιοποίησης των ακινήτων και των δικαιωμάτων επί ακινήτων των ΦΚΑ καθώς και ακινήτων ή δικαιωμάτων επί ακινήτων του ΕΦΚΑ, εκτός των ακινήτων που θα παραμείνουν στην διοίκηση και διαχείριση του τελευταίου για λόγους ιδιόχρησης ή κάλυψης κτιριακών αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή εποπτευόμενων από αυτό φορέων). Η ανάθεση στην Εταιρεία της διοίκησης, διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όταν τα ακίνητα ανήκουν σε φορείς που δεν εποπτεύει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ανάθεση της διοίκησης, αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού. Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης, η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω ακινήτων καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 12 του παρόντος για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σε εξέλιξη.

6. Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την ανάθεση της διοίκησης, αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων στην εταιρεία, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των παραπάνω ακινήτων καθώς των επ΄αυτών εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων . Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τον κύριο των ακινήτων και τον δικαιούχο των εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων για τις αναγκαίες ενέργειες προστασίας αυτών, όταν αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν με δικές του δαπάνες. Για να μεταβιβάσει η εταιρεία καθ` οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους την κυριότητα των ακινήτων, των οποίων της παραχωρείται η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση, απαιτείται απόφαση του Υπουργού (ή των Υπουργών) που εξέδωσαν την απόφαση παραχώρησης της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης του ακινήτου.

7. Τα έσοδα από την εν γένει διοίκηση, αξιοποίηση και διαχείριση των ακινήτων, οι τόκοι και τα μερίσματα από τις καταθέσεις και τις επενδύσεις εσόδων από τα ακίνητα αποτελούν πόρο του ΕΦΚΑ  

8. Ο σκοπός της εταιρείας επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα μέσα και ιδίως με τα ακόλουθα:

Α. Πραγματοποίηση κάθε πράξης διοίκησης, διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης των ακινήτων, που ανατέθηκαν στην εταιρεία. Η διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης,

Β. Η αξιοποίηση των εσόδων από την διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων,

Γ. Η πώληση, με στόχο την αξιοποίηση του τιμήματος,

Δ. Η ανάθεση μελετών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για τις κατάλληλες χρήσεις των ακινήτων,

Ε. Η σύσταση εμπραγμάτων επί των ακινήτων.

ΣΤ. Η εκμίσθωση των ακινήτων,

Ζ Η παραχώρηση ακινήτων με αντιπαροχή,

Η. Η διενέργεια επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Θ. Απόκτηση, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, εμπράγματων ή/και ενοχικών δικαιωμάτων σε ακίνητα, που βρίσκονται πλησίον των ακινήτων, που της έχουν ανατεθεί, με σκοπό την αποδοτικότερη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκμετάλλευση αυτών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού προσδιορίζονται περαιτέρω τα μέσα δράσης της Εταιρείας.

9. Η Εταιρεία νομιμοποιείται ενεργητικά και δικαιούται να παρίσταται ως διάδικος σε δίκες ή σε λοιπές διαδικαστικές πράξεις που αφορούν στα ακίνητα που της παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω.

10. Διαγωνιστική διαδικασία κάθε είδους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με αντικείμενο την πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, παραχώρηση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους, που παραχωρούνται στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το φορέα ανάθεσης που έχει εκκινήσει τη διαδικασία αυτή σε χρόνο προγενέστερο της παραχώρησής τους, έως και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Η διαγωνιστική διαδικασία εξακολουθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης και ο φορέας ανάθεσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρησή τους. Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας δεσμεύει την Εταιρεία.

11. Πόροι της Εταιρίας, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της, είναι :

α) ποσοστό επί των εσόδων από την εκποίηση, αξιοποίηση και την εν γένει διαχείριση των ακινήτων, που ορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) πάγιο διαχειριστικό δικαίωμα επί των χρηματικών ποσών που τίθενται στη διάθεσή της από τον ΕΦΚΑ για την πραγματοποίηση κατ’ εντολή των αγορών ακινήτων ή εκτέλεση τεχνικών έργων ή εκπόνηση μελετών.

γ) επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά την έναρξη λειτουργίας, με ποσό που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας.

δ) έσοδα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, στα οποία συμμετέχει στο πλαίσιο του σκοπού της, στ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς την εταιρεία.

12. Οι κανόνες για τη διαχείριση και αξιοποίηση των εσόδων από τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων ορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Οι πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των ακινήτων από την εταιρεία υπάγονται στο καθεστώς προνομίων και ατελειών, απαλλαγής από φόρους, τέλη, εισφορές ή δικαιώματα, των οποίων απολαύει ο ΕΦΚΑ και οι ΦΚΑ, στους οποίους ανήκουν τα ακίνητα.

14. Για την είσπραξη των εσόδων της Εταιρίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη εσόδων του ΦΚΑ.

15. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι

α) η Γενική Συνέλευση των μετόχων,

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κα

γ) Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ε.Δ.Α.Π.ΑΣ.Ο. Α.Ε. αποτελείται από επτά μέλη και συγκεκριμένα από:

α) Τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

β) ένα μέλος που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ,

γ) ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

δ) δύο μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ε) ένα μέλος που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑΕΠ.

16. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

17. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία της, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της διαχείρισης, επιμελείται της είσπραξης των εσόδων, συνάπτει τις συμβάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, παρέχει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας χρηματικά ποσά και γενικά προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Εγκρίνει τα προγράμματα δραστηριοτήτων της εταιρείας, παρακολουθεί την πορεία γενικά του έργου της, εισηγείται στους αρμόδιους φορείς τις απαραίτητες τροποποιήσεις και υποβάλλει σχετικές προτάσεις. Αποφασίζει για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας καθώς και τις αναθεωρήσεις ή αναμορφώσεις των σχεδίων αυτών. Συντάσσει και υποβάλλει αρμοδίως την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Μπορεί να αναθέτει με απόφασή του ορισμένες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εταιρείας. Μπορεί επίσης να εξουσιοδοτεί όργανα της εταιρείας για την ενέργεια ορισμένων πράξεων καθώς και για την υπογραφή συμβάσεων, την κατάρτιση και τους γενικούς όρους των οποίων έχει προεγκρίνει.

18. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας:

α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε δικαστική, διοικητική ή άλλη Αρχή.

γ) Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους.

δ) Εποπτεύει για την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας.

ε) Ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει το ΔΣ.

19. α) Η εταιρεία λειτουργεί αμέσως μετά το διορισμό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, κατόπιν προκήρυξης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό μπορεί να γίνει και με μεταφορά ή με μετάταξη ή με απόσπαση και ένταξη προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του Δημοσίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β`βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α` 28), το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται. Η μεταφορά ή απόσπαση και ένταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται απόφαση του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο χρόνια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση των ίδιων Υπουργών μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει την εταιρεία.

20. Με κανονισμό, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων. Μέχρι να καταρτισθεί ο κανονισμός, για τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, αγορών-πωλήσεων- μισθώσεων- εκμισθώσεων - παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων και εκτελέσεως εργασιών εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

21. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Εταιρίας.

Άρθρο 47 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών

Η θεσμοθέτηση ενιαίου φορέα διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισμών θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη αξιοποίησή της, δεδομένου ότι μια ενιαία διοίκηση επιτρέπει, κατά τεκμήριο, να έχει συνολική εικόνα των λειτουργικών αναγκών και να κατανέμει ανάλογα τους διαθέσιμους πόρους, προς όφελος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων (π.χ προγραμματισμός και επιλογή από τα διαθέσιµα κτίρια των ασφαλιστικών οργανισμών, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών).

Περαιτέρω, η εξοικονόμηση πόρων που θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών θα ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα προς όφελος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης εν γένει

Δεν υπάρχουν τροποποιητικές ή ακυρωτικές διατάξεις στο παρόν άρθρο

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

100%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Το... ΤΑΙΠΕΔ των ασφαλιστικών ταμείων


Μέσα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, κρυμμένη ανάμεσα στις περικοπές συντάξεων, την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και τις διαφωνίες με τους δανειστές, βρίσκεται η διάταξη για την δημιουργία ενός νέου φορέα, που στόχο θα έχει την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για λογαριασμό του κράτους.  Σας θυμίζει κάτι;

του Θάνου Καμήλαλη

Πρόκειται για την «Εταιρεία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών Α.Ε. (Ε.ΔΙ.ΑΚΙ.ΠΕ. Α.Ε.)», μια εταιρεία με έναν μέτοχο, τον νέο  «Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), δηλαδή το νέο ασφαλιστικό ταμείο που θα περιλάβει όλα σχεδόν τα υπάρχοντα. Η νέα αυτή Εταιρεία θα έχει στην κατοχή της όλη την ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, για τη  «διοίκηση, τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση με την καλύτερη δυνατή απόδοση» αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Όπως αναφέρει το άρθρο 47, η Εταιρεία λειτουργεί «χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας», ενώ όλα τα έσοδα θα αποτελούν πόρο του ΕΦΚΑ, εκτός από ένα ποσοστό που θα κρατάει η ΕΔΙΑΚΙΠΕ.

Με απλά λόγια, φαίνεται ότι η ΕΔΙΑΚΙΠΕ είναι ο φορέας που θα αναλάβει να ιδιωτικοποιήσει περιουσιακά στοιχεία του ΕΦΚΑ, με στόχο να φέρει έσοδα στο νέο ενιαίο ασφαλιστικό ταμείο. Η υπόθεση θυμίζει αρκετά το ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ στην ιδιωτικοποίηση δημόσιας περιουσίας (άλλωστε κι εκεί «αξιοποίηση κι εκμετάλλευση» το λένε). Φυσικά και αυτό αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, που στο τρίτο μνημόνιο δεσμεύτηκε, μαζί με το ενιαίο ταμείο, μέχρι το τέλος του 2016 να έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός φορέα που θα συγκεντρώνει «όλα τα κεφάλαια των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης».

Υπάρχουν φυσικά και κάποιες διαφορές. Η πιο βασική είναι ότι τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ καταλήγουν αποκλειστικά και μόνο για την αποπληρωμή μέρους του χρέους της χώρας, ενώ πιθανά έσοδα της ΕΔΙΑΚΙΠΕ θα μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ. Ούτε υπάρχει δέσμευση της χώρας για συγκεκριμένες ιδιωτικοποιήσεις μέσω της νέας Εταιρείας (τουλάχιστον προς το παρόν). Το συμπέρασμα εδώ είναι κάπως διαφορετικό

Καλώς ή κακώς, βασικός άξονας του νέου ασφαλιστικού είναι να δημιουργηθεί ένας μεγάλος, ενιαίος, αλλά και αυτοχρηματοδοτούμενος φορέας που θα μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, να καταβάλλει δηλαδή τις συντάξεις που πρέπει, χωρίς να εμφανίζει «τρύπα» στα έσοδα και με τη λιγότερη δυνατή χρηματοδότηση από το κράτος. Η κοινωνική ασφάλιση ιδιωτικοποιείται σε σημαντικό βαθμό. Στην καλύτερη περίπτωση, η ΕΔΙΑΚΙΠΕ θα λειτουργήσει ακριβώς γι αυτόν τον σκοπό, για να διασφαλίσει, μέσω επωφελών συμφωνιών, τη χρηματοδότηση του νέου ενιαίου ταμείου,

Ωστόσο, λόγω και της υπάρχουσας εμπειρίας του ΤΑΙΠΕΔ, πρέπει κανείς να αναλογιστεί τους κινδύνους μιας τέτοιας κίνησης. Για παράδειγμα, τι γίνεται αν κάποια στιγμή τεθεί ζήτημα ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας, ή τα έσοδα της αρχίσουν να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς (όπως πχ. το χρέος), ή αν ανεξαρτητοποιηθεί σταδιακά από τον έλεγχο της εκάστοτε κυβέρνησης. Για όλα τα παραπάνω ενδεχόμενα, η μνημονιακή ιστορία έχει παραδείγματα να προσφέρει (π.χ. πώληση ΔΕΗ σε εξέλιξη, PSI, ΤΑΙΠΕΔ και νέο υπερ-Ταμείο).

Όταν κανείς έχει περάσει από 3 μνημόνια και οδεύει προς το... 3,5, πρέπει να είναι καχύποπτος...