Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 48

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 48 Σύσταση Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ Α.Ο.) και συγχώνευσης σε αυτήν εταιριών ΕΔΕΚΤ ΕΠΕΥ & ΑΕΔΑΚ ΑΟ Α.Ε.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης Κινητής Περιουσίας του ΕΦΚΑ και των ΦΚΑ Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.ΔΙ.ΚΙ.ΠΕ. ΑΕ) », εφεξής «εταιρεία», , με μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο. Η εταιρεία είναι αόριστης διάρκειας. Η Εταιρία τελεί υπό την εποπτεία του Δημοσίου, που ασκείται από κοινού από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

3. Η εταιρεία αναπτύσσει τις δραστηριότητές της κατά τους όρους του παρόντος άρθρου, της κείμενης νομοθεσίας, των άρθρων 3 και 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α`), όπως ισχύει, τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α` του ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)», όπως ισχύει και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από τους νόμους αυτούς, από τις διατάξεις του ν.2190/1920 (ΑΊ44) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, εκφραζόμενο με μία μετοχή από το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

5. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση της κινητής περιουσίας του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α`), όπως ισχύει, ως εξής: Στην εταιρεία ανήκει η αρμοδιότητα αποκλειστικής διαχείρισης, διοίκησης και αξιοποίησης της κινητής περιουσίας του ΕΦΚΑ και των ΦΚΑ). Η ανάθεση στην Εταιρεία της διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής περιουσίας γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Ειδικότερος σκοπός της Εταιρίας είναι, μεταξύ άλλων, η διαχείριση, συγκρότηση και λειτουργία αμοιβαίων κεφαλαίων στο πλαίσιο που διαγράφει η ισχύουσα νομοθεσία, η διαχείριση διαθεσίμων κεφαλαίων ΦΚΑ στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος, η αξιοποίηση κεφαλαίων ΦΚΑ, όπως ενδεικτικά η αγορά και πώληση κινητών αξιών συμπεριλαμβανομένων και τίτλων ελληνικού δημοσίου, παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικής φύσης για τη διατήρηση και τις επενδύσεις κεφαλαίων και η διαχείριση κάθε κινητής περιουσίας ΦΚΑ..

7. Ο σκοπός της εταιρείας επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα μέσα και ιδίως με τα ακόλουθα: α. Η πραγματοποίηση κάθε κατάλληλης πράξης διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης της κινητής περιουσίας, που ανατέθηκε στην εταιρεία β. η διαχείριση, συγκρότηση και λειτουργία αμοιβαίων κεφαλαίων,

γ. η αξιοποίηση κεφαλαίων του ΕΦΚΑ, όπως ενδεικτικά η αγορά και πώληση κινητών αξιών συμπεριλαμβανομένων και τίτλων ελληνικού δημοσίου,

δ. η διαχείριση διαθεσίμων κεφαλαίων ΦΚΑ και του ΕΦΚΑ στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος,

ε. η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών,

στ. η σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικής φύσης για τη διατήρηση και επενδύσεις κεφαλαίων.

ζ.. Η ανάθεση μελετών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

η. Η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής περιουσίας σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης

θ. Η πώληση κινητής περιουσίας, με στόχο την αξιοποίηση του τιμήματος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού προσδιορίζονται περαιτέρω τα μέσα δράσης της Εταιρείας

8. Στην εταιρία μεταβιβάζεται αυτοδίκαια η κινητή περιουσία, κινητές αξίες και μετρητά των ΦΚΑ που εντάσσονται στον Εθνικό Φορέα Ασφάλισης και των συγχωνευόμενων εταιρειών, εκτός από τα αναγκαία για την τρέχουσα χρηματοδότηση ποσά για την λειτουργία του ΕΦΚΑ, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

9. Πόροι της Εταιρίας, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της, είναι :

α) ποσοστό επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της κινητής περιουσίας του φορέα, που ορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) πάγιο διαχειριστικό δικαίωμα επί των χρηματικών ποσών που τίθενται στη διάθεσή της από τον ΕΦΚΑ για την πραγματοποίηση κατ’ εντολή επενδύσεων ή εκτέλεση έργων ή εκπόνηση μελετών.

γ)) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς την εταιρεία.

10. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι α) η Γενική Συνέλευση των μετόχων,

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από επτά μέλη και συγκεκριμένα από: 

α) Τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

β) ένα μέλος που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ,

γ) ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

δ) δύο μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

ε) ένα μέλος που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑΕΠ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

12. Το ΔΣ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία της, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της διαχείρισης, επιμελείται της είσπραξης των εσόδων, συνάπτει τις συμβάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, παρέχει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας χρηματικά ποσά και γενικά προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Εγκρίνει τα προγράμματα δραστηριοτήτων της εταιρείας, παρακολουθεί την πορεία γενικά του έργου της, εισηγείται στους αρμόδιους φορείς τις απαραίτητες τροποποιήσεις και υποβάλλει σχετικές προτάσεις. Αποφασίζει για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και καθορίζει το σύστημα και το ύψος των μισθών και των κάθε φύσης αποδοχών αυτού σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2414/96. Υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έγκριση το Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) και το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ), άρθρου 3 του Ν. 2414/96, καθώς και τις αναθεωρήσεις ή αναμορφώσεις των σχεδίων αυτών. Εποπτεύει το Συμβούλιο Διεύθυνσης και εγκρίνει, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον Κανονισμό λειτουργίας αυτού. Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 του Ν. 2414/96, την οποία υποβάλλει μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Μπορεί να αναθέτει με απόφασή του ορισμένες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή να εξουσιοδοτεί αυτούς ή άλλα όργανα της εταιρείας, για την ενέργεια ορισμένων πράξεων, καθώς και την υπογραφή συμβάσεων, την κατάρτιση και τους γενικούς όρους, τους οποίους έχει προεγκρίνει".

13. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας:

α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε δικαστική, διοικητική ή άλλη Αρχή.

γ) Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους.

δ) Εποπτεύει για την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας.

ε) ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει το ΔΣ.

Η εταιρεία λειτουργεί αμέσως μετά το διορισμό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της.

ΜΕ κοινή αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Εταιρίας.

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 48 Σύσταση Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ Α.Ο.) και συγχώνευσης σε αυτήν εταιριών ΕΔΕΚΤ ΕΠΕΥ & ΑΕΔΑΚ ΑΟ Α.Ε.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης Κινητής Περιουσίας του ΕΦΚΑ και των ΦΚΑ Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.ΔΙ.ΚΙ.ΠΕ. ΑΕ) », εφεξής «εταιρεία», , με μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο. Η εταιρεία είναι αόριστης διάρκειας. Η Εταιρία τελεί υπό την εποπτεία του Δημοσίου, που ασκείται από κοινού από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

3. Η εταιρεία αναπτύσσει τις δραστηριότητές της κατά τους όρους του παρόντος άρθρου, της κείμενης νομοθεσίας, των άρθρων 3 και 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α`), όπως ισχύει, τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α` του ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)», όπως ισχύει και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από τους νόμους αυτούς, από τις διατάξεις του ν.2190/1920 (ΑΊ44) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, εκφραζόμενο με μία μετοχή από το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

5. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση της κινητής περιουσίας του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α`), όπως ισχύει, ως εξής: Στην εταιρεία ανήκει η αρμοδιότητα αποκλειστικής διαχείρισης, διοίκησης και αξιοποίησης της κινητής περιουσίας του ΕΦΚΑ και των ΦΚΑ). Η ανάθεση στην Εταιρεία της διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής περιουσίας γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Ειδικότερος σκοπός της Εταιρίας είναι, μεταξύ άλλων, η διαχείριση, συγκρότηση και λειτουργία αμοιβαίων κεφαλαίων στο πλαίσιο που διαγράφει η ισχύουσα νομοθεσία, η διαχείριση διαθεσίμων κεφαλαίων ΦΚΑ στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος, η αξιοποίηση κεφαλαίων ΦΚΑ, όπως ενδεικτικά η αγορά και πώληση κινητών αξιών συμπεριλαμβανομένων και τίτλων ελληνικού δημοσίου, παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικής φύσης για τη διατήρηση και τις επενδύσεις κεφαλαίων και η διαχείριση κάθε κινητής περιουσίας ΦΚΑ..

7. Ο σκοπός της εταιρείας επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα μέσα και ιδίως με τα ακόλουθα: α. Η πραγματοποίηση κάθε κατάλληλης πράξης διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης της κινητής περιουσίας, που ανατέθηκε στην εταιρεία β. η διαχείριση, συγκρότηση και λειτουργία αμοιβαίων κεφαλαίων,

γ. η αξιοποίηση κεφαλαίων του ΕΦΚΑ, όπως ενδεικτικά η αγορά και πώληση κινητών αξιών συμπεριλαμβανομένων και τίτλων ελληνικού δημοσίου,

δ. η διαχείριση διαθεσίμων κεφαλαίων ΦΚΑ και του ΕΦΚΑ στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος,

ε. η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών,

στ. η σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικής φύσης για τη διατήρηση και επενδύσεις κεφαλαίων.

ζ.. Η ανάθεση μελετών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

η. Η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής περιουσίας σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης

θ. Η πώληση κινητής περιουσίας, με στόχο την αξιοποίηση του τιμήματος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού προσδιορίζονται περαιτέρω τα μέσα δράσης της Εταιρείας

8. Στην εταιρία μεταβιβάζεται αυτοδίκαια η κινητή περιουσία, κινητές αξίες και μετρητά των ΦΚΑ που εντάσσονται στον Εθνικό Φορέα Ασφάλισης και των συγχωνευόμενων εταιρειών, εκτός από τα αναγκαία για την τρέχουσα χρηματοδότηση ποσά για την λειτουργία του ΕΦΚΑ, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

9. Πόροι της Εταιρίας, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της, είναι :

α) ποσοστό επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της κινητής περιουσίας του φορέα, που ορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) πάγιο διαχειριστικό δικαίωμα επί των χρηματικών ποσών που τίθενται στη διάθεσή της από τον ΕΦΚΑ για την πραγματοποίηση κατ’ εντολή επενδύσεων ή εκτέλεση έργων ή εκπόνηση μελετών.

γ)) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς την εταιρεία.

10. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι α) η Γενική Συνέλευση των μετόχων,

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από επτά μέλη και συγκεκριμένα από: 

α) Τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

β) ένα μέλος που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ,

γ) ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

δ) δύο μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

ε) ένα μέλος που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑΕΠ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

12. Το ΔΣ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία της, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της διαχείρισης, επιμελείται της είσπραξης των εσόδων, συνάπτει τις συμβάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, παρέχει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας χρηματικά ποσά και γενικά προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Εγκρίνει τα προγράμματα δραστηριοτήτων της εταιρείας, παρακολουθεί την πορεία γενικά του έργου της, εισηγείται στους αρμόδιους φορείς τις απαραίτητες τροποποιήσεις και υποβάλλει σχετικές προτάσεις. Αποφασίζει για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και καθορίζει το σύστημα και το ύψος των μισθών και των κάθε φύσης αποδοχών αυτού σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2414/96. Υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έγκριση το Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) και το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ), άρθρου 3 του Ν. 2414/96, καθώς και τις αναθεωρήσεις ή αναμορφώσεις των σχεδίων αυτών. Εποπτεύει το Συμβούλιο Διεύθυνσης και εγκρίνει, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον Κανονισμό λειτουργίας αυτού. Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 του Ν. 2414/96, την οποία υποβάλλει μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Μπορεί να αναθέτει με απόφασή του ορισμένες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή να εξουσιοδοτεί αυτούς ή άλλα όργανα της εταιρείας, για την ενέργεια ορισμένων πράξεων, καθώς και την υπογραφή συμβάσεων, την κατάρτιση και τους γενικούς όρους, τους οποίους έχει προεγκρίνει".

13. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας:

α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε δικαστική, διοικητική ή άλλη Αρχή.

γ) Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους.

δ) Εποπτεύει για την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας.

ε) ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει το ΔΣ.

Η εταιρεία λειτουργεί αμέσως μετά το διορισμό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της.

ΜΕ κοινή αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Εταιρίας.

Άρθρο 48 Σύσταση Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών (Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο.) και συγχώνευσης σε αυτήν εταιριών Ε.Δ.Ε.Κ.Τ ΕΠΕΥ & Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο. Α.Ε.

Η αξιοποίηση και η διαχείριση της κινητής περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α. και η διενέργεια επενδύσεων σε αυτήν προωθεί την διαφάνεια, την προστασία της δημόσιας περιουσίας και εν γένει το Δημόσιο συμφέρον.

Περαιτέρω, η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών (Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο.), λόγω της συγχώνευσης σε αυτής των εταιριών «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Ασφάλισης» (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Ε.Π.Ε.Υ.) και «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών» (Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο.) μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά λόγω της επάρκειας, και τεχνογνωσίας των συγχωνευθεισών εταιρειών στην διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισμών.

Η αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α. που προωθείται µε τις παραπάνω προτεινόμενες διατάξεις αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή δημοσιονομική προσαρμογή και σταδιακή επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.

Το παρακάτω απόσπασμα

Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του π.δ.
422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη καταστατική διάταξη που
προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καταργούνται.

Καταργεί:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114),

2.  Κατά  τον  υπολογισμόν  του  χρόνου  υπηρεσίας  το  υπερεξάμηνον
χρονικόν διάστημα λογίζεται πλήρες έτος.

"4.Το δικαίωμα για απονομή μερίσματος των άγαμων μετόχων ή των χήρων
χωρίς παιδιά ή των διαζευγμένων χωρίς παιδιά, μεταβιβάζεται στους
γονείς και τα ορφανά από πατέρα αδέλφια του αποβιώσαντος στην υπηρεσία
μετόχου ή του μερισματούχου.

  Ειδικά για τον πατέρα ή τα άρρενα αδέλφια των άγαμων μετόχων ή
μερισματουχων, καθώς και τους γονείς και τα ορφανά από πατέρα αδέλφια
των χήρων ή διαζευγμένων χωρίς παιδιά, που πέθαναν πριν από την ισχύ
του νόμου αυτού, το μέρισμα καταβάλλεται από την πρώτη του μήνα κατά
τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

100%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού για το μέρισμα του ΜΤΠΥ (με αναπροσαρμογή και των παλαιών δικαιούμενων μερισμάτων) με μειώσεις που ξεπερνούν το 35%.