Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 48

Άρθρο 48 Διατάξεις ΜΤΠΥ

1. Το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής  [Σχόλιο: Νέος τρόπος υπολογισμού του μερίσματος] :

«1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β):

α) του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ.,
αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον
ακόλουθο τύπο: Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ

β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του
Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και
αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του
Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα
με τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα
Μ.β ανάλογα με το κατά περίπτωση επίδομα ή αποζημίωση): Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ
* ΧΣ * Σ

Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = μηνιαίο μέρισμα, Μ.α = α΄
υπομέρισμα, Μ.β = β΄ υπομέρισμα, ΒΜ = βασικός μισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές, ΧΣ = χρόνος συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενος σε έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής
αναπλήρωσης

2. α) Ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το
τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, το οποίο αφορά τον βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το
τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 7 του παρόντος νόμου το οποίο αφορά τις επιπλέον του βασικού μισθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόματα,
αποζημιώσεις κ.λπ.) βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη
κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, και με την
προϋπόθεση ότι επί των αποδοχών αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.

3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή
αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων
αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος
έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή
και δεδουλευμένη βάση.

4. Τα δικαιούμενα από το Μ.Τ.Π.Υ. μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας
μέχρι την προηγούμενη της δημοσίευσης του παρόντος αναπροσαρμόζονται με
απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., με βάση τον τύπο υπολογισμού του μερίσματος,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των μετόχων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής αυτής αρχίζουν από 1.1.2016.

Η διαφορά μεταξύ του προκύπτοντος από την αναπροσαρμογή νέου μερίσματος και του αθροίσματος του προ της αναπροσαρμογής παλαιού μερίσματος και της προσωπικής διαφοράς της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005, η οποία δεν διατηρείται, με κανέναν τρόπο δεν αναζητείται από τους μερισματούχους και παραμένει στο Μ.Τ.Π.Υ. υπέρ των μελλοντικών γενεών μερισματούχων του.

Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι και τις 19.04.2005, ως βασικός μισθός
(ΒΜ) για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νοείται ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε νομίμως ανά
μερισματούχο η προβλεπόμενη από την παρ.2 του άρθρου 3 του ν.3336/2005 πρώτη αναπροσαρμογή των μερισμάτων τους.

Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 20.04.2005 μέχρι και τις 31.10.2011, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως βασικός μισθός (ΒΜ) νοείται ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο μέτοχος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία.

Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 01.11.2011 μέχρι και τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου το υπομέρισμα

Μ.α καθορίζεται ίσο με το άθροισμα των υπομερισμάτων Μ.α.1 και Μ.α.2, τα οποία
φέρουν ως βασικό μισθό (ΒΜ), για το διάστημα υπηρεσίας έως 31.10.2011, το
βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο
υπάλληλος την 31.10.2011 και, για το διάστημα υπηρεσίας από 01.11.2011 μέχρι και την έξοδο από την υπηρεσία, το βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου
υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία,
αντιστοίχως.

Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 20.04.2005 μέχρι και τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως λοιπές
αποδοχές (ΛΑ) νοούνται οι λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) επί των οποίων διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση
σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.

5. Αποκλείεται ο καθορισμός κατώτατου ορίου μερίσματος. Τα δικαιούμενα από το
Μ.Τ.Π.Υ. μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, μέχρι την προηγούμενη της

δημοσίευσης του παρόντος, τα οποία υπολογίστηκαν με βάση διατάξεις περί
κατώτατου ορίου μερίσματος, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.»

2. Στο άρθρο 40 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει, προστίθεται νέα
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. α) Εάν ο μέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο
συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις, δικαιούται, εφάπαξ επιστροφή ατομικών του κρατήσεων, εφόσον έχει
ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ταμείο τουλάχιστον τριών (3) ετών, δεν έχει
αναγνωρίσει ή εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του
ελάχιστου ορίου συμμετοχής και δεν έχει επιτύχει την απονομή συντάξεως ή
μερίσματος με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 4202/1961 και του ν.
3232/2004, όπως ισχύουν, με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα
οργανισμό. Μετά την είσπραξη των κρατήσεων από το μέτοχο δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις περί αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. και οι
διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 (Α’ 175) και του ν. 3232/2004 (Α’ 48), όπως ισχύουν, με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό.

β) Ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής
της προηγουμένης περιπτώσεως καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται σε μετόχους που
απομακρύνονται από την υπηρεσία με οποιoδήποτε τρόπο, με εξαίρεση την
περίπτωση του θανάτου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:

«1. Το δικαίωμα προς απονομή μερίσματος αρχίζει:

α) Για τους μετόχους από την επομένη της διακοπής της μισθοδοσίας του μετόχου.

β) Για τους χήρους/τις χήρες και τα ορφανά τέκνα του εν υπηρεσία αποβιώσαντος
μετόχου, από την επομένη του θανάτου του ή της διακοπής της μισθοδοσίας του κατά
περίπτωση.

γ) Για τους χήρους/τις χήρες και τα ορφανά τέκνα του υπό μέρισμα μετόχου από την
επομένη της παρόδου τριμήνου από την επέλευση του θανάτου του.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:

«5. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων δικαιούνται μέρισμα, εφόσον είναι ανήλικα και
άγαμα. Η ενηλικίωση επέρχεται με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
Τα ορφανά τέκνα των μετόχων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της
ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής, δικαιούνται μέρισμα μέχρι το τέλος των
σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα. Το μέρισμα καταβάλλεται με την προσκόμιση σε ετήσια
βάση πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο προκύπτει η κανονική
φοίτηση του σπουδαστή.»

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:
«6. Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιούνται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, εφόσον είναι

αποδεδειγμένα ως σωματικά ή πνευματικά ανίκανα.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«Κατ` εξαίρεση, αποκτούν δικαίωμα μερίσματος και τα ενήλικα τέκνα, εφόσον
πληρούνται, ανάλογα με την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του
προηγούμενου άρθρου.»

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:

«1. Τα μερίσματα των κατονομαζομένων στην παράγραφο 1 του προηγουμένου
άρθρου δικαιούχων χήρου/χήρας ή ορφανών ορίζονται στο ήμισυ του μερίσματος, το οποίο λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας μέτοχος. Ορίζονται δε στα
πέντε όγδοα αυτού για όσους έχουν ένα ανήλικο τέκνο και στα τρία τέταρτα αυτού
για όσους έχουν περισσότερα του ενός ανήλικα τέκνα, καθώς και για περισσότερα

του ενός ορφανά τέκνα.»
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:

«2. Ο χήρος/η χήρα και τα ορφανά, στην πρώτη αίτησή τους για την απονομή
μερίσματος, οφείλουν να επισυνάψουν πιστοποίηση της αρμοδίας αρχής για την
ημέρα επέλευσης του θανάτου του δικαιούχου μετόχου, της ταυτότητας του
αιτούντος, του ονόματος και της ηλικίας των επιζώντων τέκνων, καθώς και ότι ο
χήρος/η χήρα δεν είχε διαζευχθεί.»

9. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.1395/1983 (Α’ 125), όπως έχει αντικατασταθεί και
ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους - μετόχους
του ΜΤΠΥ που έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών
οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις
περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του π.δ.
422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη καταστατική διάταξη που
προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καταργούνται.

11. Αιτήσεις για κανονισμό ή μεταβίβαση μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες έχουν
υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται με βάση τις
προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, και στη συνέχεια τα μερίσματα αυτά
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981
(Α΄ 114), όπως αυτό αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο.

12. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι μερίσματος μέχρι την έναρξη
εφαρμογής του παρόντος και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος,
σύμφωνα με το π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο, παύει
να καταβάλλεται μέρισμα από την πρώτη του μήνα που έπεται της έναρξης ισχύος
του παρόντος νόμου και εφεξής.
Άρθρο 48 Διατάξεις ΜΤΠΥ

1. Το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β):

α) του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ.,
αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον
ακόλουθο τύπο: Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ

β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του
Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και
αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του
Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα
με τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα
Μ.β ανάλογα με το κατά περίπτωση επίδομα ή αποζημίωση): Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ
* ΧΣ * Σ

Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = μηνιαίο μέρισμα, Μ.α = α΄
υπομέρισμα, Μ.β = β΄ υπομέρισμα, ΒΜ = βασικός μισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές, ΧΣ = χρόνος συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενος σε έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής
αναπλήρωσης

2. α) Ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το
τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, το οποίο αφορά τον βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το
τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 7 του παρόντος νόμου το οποίο αφορά τις επιπλέον του βασικού μισθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόματα,
αποζημιώσεις κ.λπ.) βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη
κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, και με την
προϋπόθεση ότι επί των αποδοχών αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.

3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή
αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων
αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος
έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή
και δεδουλευμένη βάση.

4. Τα δικαιούμενα από το Μ.Τ.Π.Υ. μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας
μέχρι την προηγούμενη της δημοσίευσης του παρόντος αναπροσαρμόζονται με
απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., με βάση τον τύπο υπολογισμού του μερίσματος,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των μετόχων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής αυτής αρχίζουν από 1.1.2016.

Η διαφορά μεταξύ του προκύπτοντος από την αναπροσαρμογή νέου μερίσματος και του αθροίσματος του προ της αναπροσαρμογής παλαιού μερίσματος και της προσωπικής διαφοράς της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005, η οποία δεν διατηρείται, με κανέναν τρόπο δεν αναζητείται από τους μερισματούχους και παραμένει στο Μ.Τ.Π.Υ. υπέρ των μελλοντικών γενεών μερισματούχων του.

Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι και τις 19.04.2005, ως βασικός μισθός
(ΒΜ) για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νοείται ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε νομίμως ανά
μερισματούχο η προβλεπόμενη από την παρ.2 του άρθρου 3 του ν.3336/2005 πρώτη αναπροσαρμογή των μερισμάτων τους.

Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 20.04.2005 μέχρι και τις 31.10.2011, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως βασικός μισθός (ΒΜ) νοείται ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο μέτοχος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία.

Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 01.11.2011 μέχρι και τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου το υπομέρισμα

Μ.α καθορίζεται ίσο με το άθροισμα των υπομερισμάτων Μ.α.1 και Μ.α.2, τα οποία
φέρουν ως βασικό μισθό (ΒΜ), για το διάστημα υπηρεσίας έως 31.10.2011, το
βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο
υπάλληλος την 31.10.2011 και, για το διάστημα υπηρεσίας από 01.11.2011 μέχρι και την έξοδο από την υπηρεσία, το βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου
υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία,
αντιστοίχως.

Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 20.04.2005 μέχρι και τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως λοιπές
αποδοχές (ΛΑ) νοούνται οι λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) επί των οποίων διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση
σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.

5. Αποκλείεται ο καθορισμός κατώτατου ορίου μερίσματος. Τα δικαιούμενα από το
Μ.Τ.Π.Υ. μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, μέχρι την προηγούμενη της

δημοσίευσης του παρόντος, τα οποία υπολογίστηκαν με βάση διατάξεις περί
κατώτατου ορίου μερίσματος, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.»

2. Στο άρθρο 40 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει, προστίθεται νέα
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. α) Εάν ο μέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο
συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις, δικαιούται, εφάπαξ επιστροφή ατομικών του κρατήσεων, εφόσον έχει
ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ταμείο τουλάχιστον τριών (3) ετών, δεν έχει
αναγνωρίσει ή εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του
ελάχιστου ορίου συμμετοχής και δεν έχει επιτύχει την απονομή συντάξεως ή
μερίσματος με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 4202/1961 και του ν.
3232/2004, όπως ισχύουν, με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα
οργανισμό. Μετά την είσπραξη των κρατήσεων από το μέτοχο δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις περί αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. και οι
διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 (Α’ 175) και του ν. 3232/2004 (Α’ 48), όπως ισχύουν, με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό.

β) Ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής
της προηγουμένης περιπτώσεως καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται σε μετόχους που
απομακρύνονται από την υπηρεσία με οποιoδήποτε τρόπο, με εξαίρεση την
περίπτωση του θανάτου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:

«1. Το δικαίωμα προς απονομή μερίσματος αρχίζει:

α) Για τους μετόχους από την επομένη της διακοπής της μισθοδοσίας του μετόχου.

β) Για τους χήρους/τις χήρες και τα ορφανά τέκνα του εν υπηρεσία αποβιώσαντος
μετόχου, από την επομένη του θανάτου του ή της διακοπής της μισθοδοσίας του κατά
περίπτωση.

γ) Για τους χήρους/τις χήρες και τα ορφανά τέκνα του υπό μέρισμα μετόχου από την
επομένη της παρόδου τριμήνου από την επέλευση του θανάτου του.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:

«5. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων δικαιούνται μέρισμα, εφόσον είναι ανήλικα και
άγαμα. Η ενηλικίωση επέρχεται με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
Τα ορφανά τέκνα των μετόχων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της
ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής, δικαιούνται μέρισμα μέχρι το τέλος των
σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα. Το μέρισμα καταβάλλεται με την προσκόμιση σε ετήσια
βάση πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο προκύπτει η κανονική
φοίτηση του σπουδαστή.»

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:
«6. Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιούνται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, εφόσον είναι

αποδεδειγμένα ως σωματικά ή πνευματικά ανίκανα.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«Κατ` εξαίρεση, αποκτούν δικαίωμα μερίσματος και τα ενήλικα τέκνα, εφόσον
πληρούνται, ανάλογα με την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του
προηγούμενου άρθρου.»

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:

«1. Τα μερίσματα των κατονομαζομένων στην παράγραφο 1 του προηγουμένου
άρθρου δικαιούχων χήρου/χήρας ή ορφανών ορίζονται στο ήμισυ του μερίσματος, το οποίο λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας μέτοχος. Ορίζονται δε στα
πέντε όγδοα αυτού για όσους έχουν ένα ανήλικο τέκνο και στα τρία τέταρτα αυτού
για όσους έχουν περισσότερα του ενός ανήλικα τέκνα, καθώς και για περισσότερα

του ενός ορφανά τέκνα.»
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:

«2. Ο χήρος/η χήρα και τα ορφανά, στην πρώτη αίτησή τους για την απονομή
μερίσματος, οφείλουν να επισυνάψουν πιστοποίηση της αρμοδίας αρχής για την
ημέρα επέλευσης του θανάτου του δικαιούχου μετόχου, της ταυτότητας του
αιτούντος, του ονόματος και της ηλικίας των επιζώντων τέκνων, καθώς και ότι ο
χήρος/η χήρα δεν είχε διαζευχθεί.»

9. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.1395/1983 (Α’ 125), όπως έχει αντικατασταθεί και
ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους - μετόχους
του ΜΤΠΥ που έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών
οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις
περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του π.δ.
422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη καταστατική διάταξη που
προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καταργούνται.

11. Αιτήσεις για κανονισμό ή μεταβίβαση μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες έχουν
υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται με βάση τις
προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, και στη συνέχεια τα μερίσματα αυτά
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981
(Α΄ 114), όπως αυτό αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο.

12. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι μερίσματος μέχρι την έναρξη
εφαρμογής του παρόντος και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος,
σύμφωνα με το π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο, παύει
να καταβάλλεται μέρισμα από την πρώτη του μήνα που έπεται της έναρξης ισχύος
του παρόντος νόμου και εφεξής.

Άρθρο 48 Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 51 καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.). Ο νέος τρόπος υπολογισμού εξασφαλίζει την αντιστοιχία μεταξύ χορηγούμενου μερίσματος και καταθέσεων του μέτοχου, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Ταμείο. Περαιτέρω, και προς το σκοπό της ίσης μεταχείρισης των μετόχων, προβλέπεται η αναπροσαρμογή των μερισμάτων, όσων έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι την προηγούμενη της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού του μερίσματος, ενώ καταργείται κάθε διάταξη που προέβλεπε κατώτατο όριο μερίσματος.

Επιπλέον, προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος για μετόχους που δεν συμπλήρωσαν το ελάχιστο όριο συμμετοχής για χορήγηση μηνιαίου μερίσματος, καθώς οι καταθέσεις του μετόχου πρέπει να του επιστραφούν, ακόμη κι αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις για χορήγηση μερίσματος.

Τέλος, προβλέπεται ο περιορισμός των προσώπων που δικαιούνται μέρισμα. Συγκεκριμένα, κατά το προϊσχύσαν καθεστώς ο κύκλος των δικαιούχων ήταν ιδιαίτερα ευρύς, γεγονός το οποίο επιβάρυνε τη βιωσιμότητα του Ταμείου και δεν 75 δικαιολογείτο από λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιπροσθέτως, ορισμένες από τις τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις δεν στηρίζονταν στη θεμελιώδη αρχή της ισότητας των φύλων.

Το παρακάτω απόσπασμα

Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του π.δ.
422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη καταστατική διάταξη που
προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καταργούνται.

Καταργεί:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114),

2.  Κατά  τον  υπολογισμόν  του  χρόνου  υπηρεσίας  το  υπερεξάμηνον
χρονικόν διάστημα λογίζεται πλήρες έτος.

"4.Το δικαίωμα για απονομή μερίσματος των άγαμων μετόχων ή των χήρων
χωρίς παιδιά ή των διαζευγμένων χωρίς παιδιά, μεταβιβάζεται στους
γονείς και τα ορφανά από πατέρα αδέλφια του αποβιώσαντος στην υπηρεσία
μετόχου ή του μερισματούχου.

  Ειδικά για τον πατέρα ή τα άρρενα αδέλφια των άγαμων μετόχων ή
μερισματουχων, καθώς και τους γονείς και τα ορφανά από πατέρα αδέλφια
των χήρων ή διαζευγμένων χωρίς παιδιά, που πέθαναν πριν από την ισχύ
του νόμου αυτού, το μέρισμα καταβάλλεται από την πρώτη του μήνα κατά
τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

100%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού για το μέρισμα του ΜΤΠΥ (με αναπροσαρμογή και των παλαιών δικαιούμενων μερισμάτων) με μειώσεις που ξεπερνούν το 35%.

Όπως ανέφερε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ), κατά τη συζήτηση στη Βουλή:

Το Μετοχικό Ταμείο, το οποίο, υπαιτιότητι των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, όχι μόνο της παρούσης αλλά και των προηγούμενων, αλλά, δυστυχώς, ήταν η συνέχεια όλων των τελευταίων κυβερνήσεων οι μειώσεις των μερισμάτων μας και οφείλεται, αφενός μεν στο PSI, αφετέρου στο ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός υπαλλήλων βγήκε στη σύνταξη, φοβούμενος την παράταση του ορίου ηλικίας, εξαιτίας των ασφαλιστικών νόμων, αλλά επιπλέον και διότι έγιναν απολύσεις, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός των συνταξιούχων σήμερα να μη μπορεί να πάρει το εφάπαξ ακόμη από το Σεπτέμβριο του 2013, να μη μπορεί να πάρει την επικουρική σύνταξη από το Ταμείο Αρωγής, καθώς επίσης και το μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο.

Τώρα, λοιπόν, βρισκόμαστε στη χειρότερη περίπτωση του Μετοχικού Ταμείου, το οποίο σταμάτησε να χορηγεί τα μερίσματα μας ανά μήνα, όπως γινόταν στο παρελθόν, διότι από το 2012 καταβάλετο κατά μήνα και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι θέλουν να κάνουν μια μείωση 30 έως 33%, αλλά να την κάνουν και αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2016, που σημαίνει ότι στο τέλος του Ιουνίου που θα πάρουμε το τρίμηνο δεν θα είναι απλώς πετσοκομμένο, αλλά θα είναι ένα απλό φιλοδώρημα. Θα έπρεπε, λοιπόν, καταρχήν να μη γίνει αυτή η αναδρομική μείωση.