Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 58

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Άρθρο 58 Συμβουλευτικές Επιτροπές
1. Στον Ε.Φ.Κ.Α. συστήνονται και λειτουργούν Συμβουλευτικές Επιτροπές, στις οποίες εκπροσωπούνται οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και επιστημονικοί φορείς, όπου αυτά υφίστανται, του οικείου κοινωνικού χώρου, ως εξής:

α. Συμβουλευτική Επιτροπή μισθωτών ιδιωτικού τομέα.
β. Συμβουλευτική Επιτροπή μισθωτών δημοσίου τομέα.
γ. Συμβουλευτική Επιτροπή στρατιωτικών υπαλλήλων και σωμάτων ασφαλείας.
δ. Συμβουλευτική Επιτροπή Ναυτικών.
ε. Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσιογράφων και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. στ. Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων.
ζ. Συμβουλευτική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών.
η. Συμβουλευτική Επιτροπή Αγροτών.

2. Οι Συμβουλευτικές Επιτροπές του παρόντος άρθρου επικουρούν το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. στο έργο του, και έχουν ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες

α. Τη συνδρομή προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της δράσης και τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.
β. Την εισήγηση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α. και για κάθε θέμα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές του Φορέα.
γ. Την επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. για την τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α.
δ. Την ανάδειξη εκπροσώπων των ασφαλισμένων στο Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α.

3. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τον αριθμό των εν λόγω Επιτροπών και την ανάδειξη των δύο εκπροσώπων των ασφαλισμένων στο Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 58 Συμβουλευτικές Επιτροπές
1. Στον Ε.Φ.Κ.Α. συστήνονται και λειτουργούν Συμβουλευτικές Επιτροπές, στις οποίες εκπροσωπούνται οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και επιστημονικοί φορείς, όπου αυτά υφίστανται, του οικείου κοινωνικού χώρου, ως εξής:

α. Συμβουλευτική Επιτροπή μισθωτών ιδιωτικού τομέα.
β. Συμβουλευτική Επιτροπή μισθωτών δημοσίου τομέα.
γ. Συμβουλευτική Επιτροπή στρατιωτικών υπαλλήλων και σωμάτων ασφαλείας.
δ. Συμβουλευτική Επιτροπή Ναυτικών.
ε. Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσιογράφων και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. στ. Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων.
ζ. Συμβουλευτική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών.
η. Συμβουλευτική Επιτροπή Αγροτών.

2. Οι Συμβουλευτικές Επιτροπές του παρόντος άρθρου επικουρούν το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. στο έργο του, και έχουν ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες

α. Τη συνδρομή προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της δράσης και τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.
β. Την εισήγηση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α. και για κάθε θέμα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές του Φορέα.
γ. Την επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. για την τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α.
δ. Την ανάδειξη εκπροσώπων των ασφαλισμένων στο Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α.

3. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τον αριθμό των εν λόγω Επιτροπών και την ανάδειξη των δύο εκπροσώπων των ασφαλισμένων στο Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 58 Συμβουλευτικές Επιτροπές

Στο άρθρο 58 προβλέπεται η σύσταση στο νέο φορέα Συμβουλευτικών Επιτροπών, στις οποίες εκπροσωπούνται οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και επιστημονικοί φορείς, όπου αυτά υφίστανται, του οικείου κοινωνικού χώρου και οι οποίες συνδράμουν το Δ.Σ., μεταξύ άλλων, στον καθορισμό της δράσης και στη χάραξη γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. Δεδομένου ότι στον Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται ανόμοιες κατηγορίες ασφαλισμένων προερχόμενοι από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους, με αποτέλεσμα να έχουν διακριτά συμφέροντα, επιδιώξεις και ανάγκες, κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή αυτού του νέου θεσμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπροσώπησή τους μέσω ενός ευέλικτου συλλογικού οργάνου, με ειδική εξειδίκευση ανά κατηγορία.

Με το ίδιο άρθρο δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ρυθμίσει τη συγκρότηση, σύνθεση, αρμοδιότητες, αριθμό κλπ. των ανωτέρω επιτροπών.

Στο παρακάτω απόσπασμα:

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλου του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή αναλόγως της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄).

Η απόσπαση οριοθετείται:

παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄),
 
6. Η αληθινή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου 1232/1982 για
την "επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του
Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις"  είναι ότι στο δημόσιο τομέα
περιλαμβάνονται όλοι οι κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς
δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου που τους διέπει  ήτοι:

  α) οι Κρατικές ή Δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από το
νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, 

  β) οι Κρατικοί ή Δημόσιοι Οργανισμοί σαν κρατικά νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου,

γ) οι Κρατικές ή Δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις όπως η
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η
Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση κλπ.

  δ) Τα Κοινωφελή Ιδρύματα του Αστικού Κώδικα που περιήλθαν στο Δημόσιο
και χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται απ` αυτό. "Και προκειμένου για τα
μέλη της Ακαδημίας Αθηνών εφ` όσον το σύνολο των ακαθαρίστων απολαβών
αυτών από έξοδα παράστασης ως μελών της Ακαδημίας, συντάξεις, μισθούς
ενεργείας, υπερβαίνουν τις ακαθάριστες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου
Πάγου, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 αρ. 1 αυτού το νόμου".
ε) οι Τραπεζιτικές και άλλες ανώνυμες εταιρείες στις οποίες είτε τα
κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις νομικά πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την
πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου είτε έχουν κρατικό
προνόμιο ή κρατική επιχορήγηση, όπως η Τράπεζα Ελλάδος, η Αγροτική
Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα, η Κτηματική Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα, η
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως κ.α.

  στ) τα κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηρισθεί από το νόμο ή τα
δικαστήρια ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως ο Οργανισμός
Συγκοινωνιών Ελλάδος, ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός και που
χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από οποιοδήποτε των προναφερομένων
νομικών προσώπων.

  ζ) Οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των πιο πάνω Νομικών Προσώπων των
εδαφίων α` - στ` αυτής της παραγράφου που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από
αυτά.

παρ. 9 του άρθρου 30 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄).

9. Για την εξυπηρέτηση των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων συνιστώνται σε κάθε αντίστοιχη θέση τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών αποσπώνται υπάλληλοι του Δημοσίου ή άλλων ΝΠΔΔ.

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

75%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.