Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 100

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Άρθρο 100 Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α.

1. Η παύση της λειτουργίας των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστώνεται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των συντάξεων του Δημοσίου Τομέα που περιέρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 48 έως 53 του Π.Δ. 111/2014.

2. α. Οι εντασσόμενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αυτό, και συνεχίζουν να ασκούν αυτές που προβλέπονται από τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις τους, κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, μέχρι την ημερομηνία ένταξής στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του παρόντος.

β. Οι θέσεις των Διοικητών, των Υποδιοικητών, των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, πλην του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α., καταργούνται από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 1.

γ. Οι υπηρεσίες των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών μέχρι την ένταξή τους στον ενιαίο φορέα, λειτουργούν με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του νόμου αυτού.

3. α. Μέχρι την επιλογή και το διορισμό Διοικητή στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31.12.2016, Διοικητής στονΕ.Φ.Κ.Α. ορίζεται ο Διοικητής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ο εν λόγω διορισμός του δεν συνιστά ασυμβίβαστο με την παράλληλη διατήρηση των καθηκόντων του ως Διοικητή του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατ’ εξαίρεση των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των φορέα αυτού.

β. Ο Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. έχει κατά το μεταβατικό ως άνω διάστημα ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες: α) Συγκαλεί το προσωρινό Δ.Σ., καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις, β) ασκεί την προσωρινή διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., γ) εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α, δ) τοποθετεί και διαχειρίζεται το μεταφερόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα, ε) εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Κ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως, στ) αναθέτει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε τρίτους την υλοποίηση έργων εκ μέρους του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ζ) υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. συμβάσεις που συνάπτει ο Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και κάθε άλλου περιεχομένου έγγραφο.

γ. Ο Διοικητής μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Υποδιοικητές ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Διοικητή».

δ. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α., συγκροτείται προσωρινό Δ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το αργότερο εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ε. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

εα. τον Διοικητή του, ως Πρόεδρο, με έναν από τους υποδιοικητές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως αναπληρωτή του.

εβ. Tους Διοικητές ή Πρόεδρους των λοιπών εντασσομένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. με αναπληρωτές όσους τους αναπλήρωναν στην διοίκηση αυτών.

εγ. Έναν (1) προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

εδ. Δύο (2) ειδικούς επιστήμονες, έναν εξειδικευμένο σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας και έναν εξειδικευμένο σε θέματα οικονομικών και οικονομικής διαχείρισης που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

εε. Το Δ.Σ. έχει νόμιμη σύνθεση ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών της περίπτωσης iv, εφόσον αυτοί δεν ορισθούν ή δεν αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

ζ. Η ιδιότητα των Διοικητών των εντασσόμενων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως μέλους στο προσωρινό Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., κατά τα ανωτέρω, δεν συνιστά ασυμβίβαστο με την παράλληλη διατήρηση των καθηκόντων τους ως Διοικητές αυτών, κατ’ εξαίρεση των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των εν λόγω φορέων.

η. Σε όλα τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. μηνιαία αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

θ. Αρμοδιότητες του προσωρινού Δ.Σ. είναι, ιδίως, η μέριμνα για την προεργασία και λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α., τη στέγαση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και η ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικά με τη λειτουργία του μέχρι τον ορισμό του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιούνται ή συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή, καθώς και του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στο Διοικητή ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφει κατά περίπτωση «με εντολή Δ.Σ.».

ι. Η θητεία του προσωρινού Δ.Σ. λήγει αυτοδικαίως με το διορισμό του νέου Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. συγκροτούνται ομάδες διοίκησης έργου για το συντονισμό και την εν γένει διαχείριση ζητημάτων ενοποίησης των δομών των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, κατά το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

5. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με πρόταση του προσωρινού Διοικητή που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίζεται ο πρώτος προϋπολογισμός του Ε.Φ.Κ.Α. και περιλαμβάνει στο σκέλος των εξόδων πιστώσεις για την κάλυψη των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών του, οι οποίες κατανέμονται στους εντασσόμενους φορείς με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και περιλαμβάνονται στο σκέλος των εσόδων του.

6. Μέχρι 31.12.2016 καταρτίζονται και εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις για την περάτωση των οικονομικών χρήσεων των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων για την περίοδο έως 31.12.2016. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω ημερομηνία, τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάσσουν οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του διαδόχου φορέα Ε.Φ.Κ.Α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και σε περιπτώσεις διαπίστωσης αντικειμενικών δυσχερειών, το σχετικό έργο δύναται να ανατίθεται σε εξωτερικούς αναδόχους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μετά την ως άνω ημερομηνία.

7. Οι συμβάσεις με νομικά πρόσωπα φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, οι οποίοι με τον παρόντα νόμο εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Φ.Κ.Α., εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το προσωρινό ή οριστικό Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σχετικούς με την διαδικασία και τις ανάγκες ένταξης.

8. Στην παρ. 3 του άρθρου 22γ του π.δ. 774/1980 (Α 189), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4055/2012 (Α 51) και κωδικοποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α 52), αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013 (Α 287) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 53 του ν.4257/2014(Α 93), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ο.Α.Ε.Δ., αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι παραπάνω υποχρεώσεις θα εξαντλούνται, όσον αφορά τα οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, με την υποβολή όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 157 του ν.4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει σήμερα.»

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Ειδικά για τα ζητήματα συντάξεων Δημοσίου Τομέα στην ως άνω απόφαση συμπράττει ο Υπουργός Οικονομικών.
Άρθρο 100 Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α.

1. Η παύση της λειτουργίας των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστώνεται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των συντάξεων του Δημοσίου Τομέα που περιέρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 48 έως 53 του Π.Δ. 111/2014.

2. α. Οι εντασσόμενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αυτό, και συνεχίζουν να ασκούν αυτές που προβλέπονται από τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις τους, κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, μέχρι την ημερομηνία ένταξής στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του παρόντος.

β. Οι θέσεις των Διοικητών, των Υποδιοικητών, των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, πλην του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α., καταργούνται από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 1.

γ. Οι υπηρεσίες των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών μέχρι την ένταξή τους στον ενιαίο φορέα, λειτουργούν με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του νόμου αυτού.

3. α. Μέχρι την επιλογή και το διορισμό Διοικητή στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31.12.2016, Διοικητής στονΕ.Φ.Κ.Α. ορίζεται ο Διοικητής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ο εν λόγω διορισμός του δεν συνιστά ασυμβίβαστο με την παράλληλη διατήρηση των καθηκόντων του ως Διοικητή του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατ’ εξαίρεση των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των φορέα αυτού.

β. Ο Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. έχει κατά το μεταβατικό ως άνω διάστημα ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες: α) Συγκαλεί το προσωρινό Δ.Σ., καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις, β) ασκεί την προσωρινή διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., γ) εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α, δ) τοποθετεί και διαχειρίζεται το μεταφερόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα, ε) εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Κ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως, στ) αναθέτει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε τρίτους την υλοποίηση έργων εκ μέρους του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ζ) υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. συμβάσεις που συνάπτει ο Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και κάθε άλλου περιεχομένου έγγραφο.

γ. Ο Διοικητής μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Υποδιοικητές ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Διοικητή».

δ. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α., συγκροτείται προσωρινό Δ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το αργότερο εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ε. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

εα. τον Διοικητή του, ως Πρόεδρο, με έναν από τους υποδιοικητές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως αναπληρωτή του.

εβ. Tους Διοικητές ή Πρόεδρους των λοιπών εντασσομένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. με αναπληρωτές όσους τους αναπλήρωναν στην διοίκηση αυτών.

εγ. Έναν (1) προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

εδ. Δύο (2) ειδικούς επιστήμονες, έναν εξειδικευμένο σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας και έναν εξειδικευμένο σε θέματα οικονομικών και οικονομικής διαχείρισης που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

εε. Το Δ.Σ. έχει νόμιμη σύνθεση ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών της περίπτωσης iv, εφόσον αυτοί δεν ορισθούν ή δεν αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

ζ. Η ιδιότητα των Διοικητών των εντασσόμενων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως μέλους στο προσωρινό Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., κατά τα ανωτέρω, δεν συνιστά ασυμβίβαστο με την παράλληλη διατήρηση των καθηκόντων τους ως Διοικητές αυτών, κατ’ εξαίρεση των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των εν λόγω φορέων.

η. Σε όλα τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. μηνιαία αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

θ. Αρμοδιότητες του προσωρινού Δ.Σ. είναι, ιδίως, η μέριμνα για την προεργασία και λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α., τη στέγαση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και η ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικά με τη λειτουργία του μέχρι τον ορισμό του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιούνται ή συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή, καθώς και του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στο Διοικητή ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφει κατά περίπτωση «με εντολή Δ.Σ.».

ι. Η θητεία του προσωρινού Δ.Σ. λήγει αυτοδικαίως με το διορισμό του νέου Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. συγκροτούνται ομάδες διοίκησης έργου για το συντονισμό και την εν γένει διαχείριση ζητημάτων ενοποίησης των δομών των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, κατά το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

5. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με πρόταση του προσωρινού Διοικητή που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίζεται ο πρώτος προϋπολογισμός του Ε.Φ.Κ.Α. και περιλαμβάνει στο σκέλος των εξόδων πιστώσεις για την κάλυψη των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών του, οι οποίες κατανέμονται στους εντασσόμενους φορείς με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και περιλαμβάνονται στο σκέλος των εσόδων του.

6. Μέχρι 31.12.2016 καταρτίζονται και εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις για την περάτωση των οικονομικών χρήσεων των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων για την περίοδο έως 31.12.2016. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω ημερομηνία, τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάσσουν οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του διαδόχου φορέα Ε.Φ.Κ.Α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και σε περιπτώσεις διαπίστωσης αντικειμενικών δυσχερειών, το σχετικό έργο δύναται να ανατίθεται σε εξωτερικούς αναδόχους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μετά την ως άνω ημερομηνία.

7. Οι συμβάσεις με νομικά πρόσωπα φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, οι οποίοι με τον παρόντα νόμο εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Φ.Κ.Α., εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το προσωρινό ή οριστικό Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σχετικούς με την διαδικασία και τις ανάγκες ένταξης.

8. Στην παρ. 3 του άρθρου 22γ του π.δ. 774/1980 (Α 189), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4055/2012 (Α 51) και κωδικοποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α 52), αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013 (Α 287) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 53 του ν.4257/2014(Α 93), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ο.Α.Ε.Δ., αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι παραπάνω υποχρεώσεις θα εξαντλούνται, όσον αφορά τα οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, με την υποβολή όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 157 του ν.4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει σήμερα.»

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Ειδικά για τα ζητήματα συντάξεων Δημοσίου Τομέα στην ως άνω απόφαση συμπράττει ο Υπουργός Οικονομικών.

Άρθρο 100 Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α.
Στο άρθρο 100 ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. κατά το διάστημα από την ψήφιση του νόμου μέχρι τη θέση σε πλήρη ισχύ του οργανισμού την 1.1.2017, το οποίο συνιστά και το μεταβατικό στάδιο μέχρι την παύση λειτουργίας των εντασσομένων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τέτοια θέματα είναι η συγκρότηση προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητές του, ο διορισμός προσωρινού Διοικητή και οι αρμοδιότητές του, τρόπος κατάρτισης του πρώτου ισολογισμού - απολογισμού κλπ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστώνεται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των συντάξεων του Δημοσίου που περιέρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 48 έως 53 του Π.Δ. 111/2014.

Ορίζεται ρητά ότι μέχρι την ημερομηνία ένταξής στον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, οι εντασσόμενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις τους, κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

Με την ένταξή των ως άνω φορέων στον Ε.Φ.Κ.Α. καταργούνται αυτοδίκαια οι θέσεις των Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων τους, δεδομένης της ενιαίας πλέον διοίκησης του ενιαίου φορέα. Ρητά εξαιρούνται τα όργανα Διοίκησης του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α., η νομική προσωπικότητα των οποίων διατηρείται για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι εντασσόμενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς λειτουργούν κατά το μεταβατικό διάστημα με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή εφαρμόζοντας τις διατάξεις του παρόντος νόμου που τίθενται σε ισχύ κατά το χρόνο αυτό.

Ορίζεται δε ότι εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συντάσσεται ο πρώτος προϋπολογισμός του Ε.Φ.Κ.Α., ενώ μέχρι 31.12.2016 προκειμένου η ένταξη των ασφαλιστικών ταμείων στον Ε.Φ.Κ.Α. να βασίζεται σε εγκεκριμένα και ακριβή στοιχεία με στόχο την ικανοποίηση των αρχών της ειλικρίνειας και της αντικειμενικότητας, καταρτίζονται και εγκρίνονται προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις των εντασσόμενων φορέων για την περάτωση των οικονομικών χρήσεών τους για την περίοδο έως 31.12.2016.

Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάσσουν οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του διαδόχου φορέα Ε.Φ.Κ.Α., ενώ το σχετικό έργο μπορεί σε περιπτώσεις διαπίστωσης αντικειμενικών δυσχερειών π.χ. έλλειψη προσωπικού, να ανατεθεί κατά τις νόμιμες διαδικασίες σε εξωτερικούς αναδόχους.

Επειδή οι εν λόγω Φορείς αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες στην κατάρτιση του απολογισμού και προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους, θεσπίζεται διάταξη που προβλέπει την εξάντληση της υποχρέωσης αναφορικά με τα οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, με την υποβολή όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 157 του ν.4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει σήμερα, ώστε να θεωρούνται ως απολογιστικά στοιχεία (προσωρινός απολογισμός κλειόμενης χρήσης) οι δημοσιονομικές αναφορές που υποβάλλονται από τους ανωτέρω Φορείς στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει.

Επιπλέον, ορίζεται ότι οι συμβάσεις με νομικά πρόσωπα φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, οι οποίοι με τον παρόντα νόμο εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Φ.Κ.Α., εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το προσωρινό ή οριστικό Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σχετικούς με την διαδικασία και τις ανάγκες ένταξης.

Παρέχεται δε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. ώστε να ρυθμιστεί κάθε λεπτομέρεια σχετική με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Ειδικά για τα ζητήματα συντάξεων του Δημοσίου στην ως άνω απόφαση προβλέπεται ότι συμπράττει ο Υπουργός Οικονομικών.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.