Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 101

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Άρθρο 101 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α.

1. α. Εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος στελεχώνονται εκείνες οι οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες τίθενται άμεσα σε λειτουργία για τις ανάγκες ένταξης σε αυτόν των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, κατά οριζόμενα στο άρθρο 56 και για την πλήρη λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 του παρόντος.

β. Η στελέχωση του Ε.Φ.Κ.Α. κατά τα ανωτέρω, μέχρι την πλήρη λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ενεργείται με μεταφορά προσωπικού σε αυτόν από τους εντασσόμενους φορείς, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Δ.Σ. του οικείου φορέα και του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., μετά από πρόσκληση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. Κατά προτεραιότητα μεταφέρεται προσωπικό που καταθέτει σχετική αίτηση.

γ. Κατά την ίδια ως άνω διαδικασία, μέχρι την έναρξη ισχύος του ΠΔ του άρθρου 55 του παρόντος, δύνανται να μεταφέρονται από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του παρόντος, στον Ε.Φ.Κ.Α., ολόκληρες οργανικές μονάδες. Με την ίδια απόφαση οι ανωτέρω οργανικές μονάδες εντάσσονται στις συνιστώμενες με τον παρόντα νόμο Γενικές Διευθύνσεις ή ορίζεται το όργανο, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται.

δ. Ειδικότερα, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ειδικού Προγράμματος και προκειμένου αυτή να ασκεί τις προβλεπόμενες στο άρθρο 68 αρμοδιότητές της, μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 54 μεταφέρονται σε αυτόν, τριάντα (30) υπάλληλοι από τους εντασσόμενους φορείς, οι οποίοι κατανέμονται και τοποθετούνται στην εν λόγων Διεύθυνση, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υπάλληλοι που θα μεταφερθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από πίνακες που υποβάλλονται από το Δ.Σ. του εκάστοτε φορέα προέλευσης. Οι εν λόγω πίνακες περιέχουν διπλάσιο αριθμό προσώπων από αυτόν που τελικώς θα μεταφερθεί από τον κάθε φορέα και πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Μέχρι την ένταξη των φορέων κατά το άρθρο 56 του παρόντος, η δαπάνη μισθοδοσίας των μεταφερόμενων κατά τη διάταξη αυτή υπαλλήλων εξακολουθεί να βαρύνει του φορείς προέλευσής τους.

Στους ως άνω υπαλλήλους που θα μεταφερθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνονται και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, οι οποίοι αποσπώνται, κατανέμονται και τοποθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Για την εν λόγω απόσπαση προκρίνονται οι υπάλληλοι των ως άνω Γενικών Γραμματειών που θα υποβάλουν σχετική αίτηση.

Λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, που απορρέουν από τη σπουδαιότητα του ειδικού σκοπού της, οι υπάλληλοι που θα τη στελεχώσουν λαμβάνουν πέραν των αποδοχών της οργανικής τους και επιμίσθιο, το οποίο θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αποδοχών των ανωτέρω δε μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3833/2010, όπως ισχύει.

2. α. Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικού κατά την προηγούμενη παράγραφο, ως προϊστάμενος τοποθετείται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., υπάλληλος με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου. Εάν δεν υφίστανται θέσεις προϊσταμένων του Ε.Φ.Κ.Α. ομοίου επιπέδου, οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι μπορεί να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου.

β. Με την έναρξη ισχύος του Π.Δ. του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και των εντασσομένων σε αυτόν φορέων και κλάδων. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν στους εντασσόμενους φορείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρότασης του προσωρινού ή οριστικού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. και του Δ.Σ. του οικείου φορέα, δύνανται να μεταφερθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. δικηγόροι με έμμισθη εντολή από τους εντασσόμενους φορείς.

4. Μέχρι τη σύσταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οπότε και λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εντασσόμενων φορέων, τα τελευταία ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Μετά τη λήξη της θητείας τους κατά τα ανωτέρω, εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών που αποσπώνται στον Ε.Φ.Κ.Α. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75, αρμόδιο για τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης είναι το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 101 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α.

1. α. Εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος στελεχώνονται εκείνες οι οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες τίθενται άμεσα σε λειτουργία για τις ανάγκες ένταξης σε αυτόν των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, κατά οριζόμενα στο άρθρο 56 και για την πλήρη λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 του παρόντος.

β. Η στελέχωση του Ε.Φ.Κ.Α. κατά τα ανωτέρω, μέχρι την πλήρη λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ενεργείται με μεταφορά προσωπικού σε αυτόν από τους εντασσόμενους φορείς, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Δ.Σ. του οικείου φορέα και του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., μετά από πρόσκληση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. Κατά προτεραιότητα μεταφέρεται προσωπικό που καταθέτει σχετική αίτηση.

γ. Κατά την ίδια ως άνω διαδικασία, μέχρι την έναρξη ισχύος του ΠΔ του άρθρου 55 του παρόντος, δύνανται να μεταφέρονται από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του παρόντος, στον Ε.Φ.Κ.Α., ολόκληρες οργανικές μονάδες. Με την ίδια απόφαση οι ανωτέρω οργανικές μονάδες εντάσσονται στις συνιστώμενες με τον παρόντα νόμο Γενικές Διευθύνσεις ή ορίζεται το όργανο, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται.

δ. Ειδικότερα, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ειδικού Προγράμματος και προκειμένου αυτή να ασκεί τις προβλεπόμενες στο άρθρο 68 αρμοδιότητές της, μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 54 μεταφέρονται σε αυτόν, τριάντα (30) υπάλληλοι από τους εντασσόμενους φορείς, οι οποίοι κατανέμονται και τοποθετούνται στην εν λόγων Διεύθυνση, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υπάλληλοι που θα μεταφερθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από πίνακες που υποβάλλονται από το Δ.Σ. του εκάστοτε φορέα προέλευσης. Οι εν λόγω πίνακες περιέχουν διπλάσιο αριθμό προσώπων από αυτόν που τελικώς θα μεταφερθεί από τον κάθε φορέα και πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Μέχρι την ένταξη των φορέων κατά το άρθρο 56 του παρόντος, η δαπάνη μισθοδοσίας των μεταφερόμενων κατά τη διάταξη αυτή υπαλλήλων εξακολουθεί να βαρύνει του φορείς προέλευσής τους.

Στους ως άνω υπαλλήλους που θα μεταφερθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνονται και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, οι οποίοι αποσπώνται, κατανέμονται και τοποθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Για την εν λόγω απόσπαση προκρίνονται οι υπάλληλοι των ως άνω Γενικών Γραμματειών που θα υποβάλουν σχετική αίτηση.

Λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, που απορρέουν από τη σπουδαιότητα του ειδικού σκοπού της, οι υπάλληλοι που θα τη στελεχώσουν λαμβάνουν πέραν των αποδοχών της οργανικής τους και επιμίσθιο, το οποίο θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αποδοχών των ανωτέρω δε μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3833/2010, όπως ισχύει.

2. α. Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικού κατά την προηγούμενη παράγραφο, ως προϊστάμενος τοποθετείται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., υπάλληλος με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου. Εάν δεν υφίστανται θέσεις προϊσταμένων του Ε.Φ.Κ.Α. ομοίου επιπέδου, οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι μπορεί να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου.

β. Με την έναρξη ισχύος του Π.Δ. του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και των εντασσομένων σε αυτόν φορέων και κλάδων. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν στους εντασσόμενους φορείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρότασης του προσωρινού ή οριστικού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. και του Δ.Σ. του οικείου φορέα, δύνανται να μεταφερθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. δικηγόροι με έμμισθη εντολή από τους εντασσόμενους φορείς.

4. Μέχρι τη σύσταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οπότε και λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εντασσόμενων φορέων, τα τελευταία ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Μετά τη λήξη της θητείας τους κατά τα ανωτέρω, εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών που αποσπώνται στον Ε.Φ.Κ.Α. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75, αρμόδιο για τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης είναι το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 101 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α.

Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης του Ε.Φ.Κ.Α. κατά το ως άνω μεταβατικό στάδιο. Ειδικότερα, το διάστημα αυτό ο Ε.Φ.Κ.Α. θα λειτουργεί μόνο με εκείνες τις οργανικές μονάδες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού του κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, ήτοι για την ένταξη σε αυτόν των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 και για την πλήρη λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 του παρόντος.

Ενόψει των ανωτέρω, ρυθμίζονται στο άρθρο αυτό οι διαδικασίες στελέχωσης των ως άνω απαραίτητων υπηρεσιών, η οποία πρέπει να λάβει χώρα κατά απώτατο όριο μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, και ιδίως της Διεύθυνσης Ειδικού Προγράμματος, η οποία λόγω της σπουδαιότητας του σκοπού της και κατ’ επέκταση των αυξημένων αρμοδιοτήτων της θα αποτελέσει και την κύρια οργανική μονάδα του Ε.Φ.Κ.Α. κατά το μεταβατικό διάστημα.

Επιπλέον, με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται και θέματα τοποθέτησης προϊσταμένων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, για την οποία θα τηρηθεί το κριτήριο της αρχαιότητας ανά επίπεδο, καθώς και λειτουργίας Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου. Προβλέπεται, δε, να μεταφορά στον Ε.Φ.Κ.Α. δικηγόρων με έμμισθη εντολή από τους εντασσόμενους φορείς
Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.