Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 104

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Άρθρο 104 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών

Η παράγραφος 8 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α 179/21.06.1951), όπως αναριθμήθηκε σε παράγραφο 7 με τις διατάξεις τις παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α/5-1-1999) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως, επιστρέφονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εντόκως κατά 3%. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως υπέρ των κλάδων ασφάλισης παροχών ασθενείας σε χρήμα και σε είδος.

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να απαιτήσει απευθείας την πληρωμή του ποσού που αναλογεί σ’ αυτόν από αχρεωστήτως εισπραχθείσες εισφορές, με επιτόκιο 3%. Οι σχετικές απαιτήσεις υποκύπτουν σε πενταετή παραγραφή.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ανακαθορίζονται τα ποσοστά του επιτοκίου που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή.»
Άρθρο 104 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών

Η παράγραφος 8 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α 179/21.06.1951), όπως αναριθμήθηκε σε παράγραφο 7 με τις διατάξεις τις παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α/5-1-1999) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως, επιστρέφονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εντόκως κατά 3%. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως υπέρ των κλάδων ασφάλισης παροχών ασθενείας σε χρήμα και σε είδος.

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να απαιτήσει απευθείας την πληρωμή του ποσού που αναλογεί σ’ αυτόν από αχρεωστήτως εισπραχθείσες εισφορές, με επιτόκιο 3%. Οι σχετικές απαιτήσεις υποκύπτουν σε πενταετή παραγραφή.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ανακαθορίζονται τα ποσοστά του επιτοκίου που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή.»

Άρθρο 104 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εισφορές – εξαιρουμένων των υπέρ των Κλάδων Ασθένειας – που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αχρεώστητα επιστρέφονται εντόκως προς 5%. Έχοντας ως δεδομένο ότι τα επιτόκια του τραπεζικού τομέα παρουσιάζουν πτωτική τάση κρίνεται σκόπιμη η μείωση του επιτοκίου των ασφαλιστικών ταμείων που βαραίνει την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. Ταυτόχρονα με έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχεται δυνατότητα για ανακαθορισμό του επιτοκίου, ώστε να εναρμονίζεται στην κάθε φορά ισχύουσα τάση στην τραπεζική αγορά.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.