Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 105

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Άρθρο 105 Ασφαλιστική ενημερότητα κοινωφελών επιχειρήσεων

Για τις επιχειρήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ. 252 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006), όπως ισχύει, τις δημοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (κοινές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ, δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρίες OTA – μονομετοχικές), συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παρέκκλιση του αρ. 26 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/Α/1-8-51), όπως ισχύει, ορίζεται ως προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, η τελευταία εργάσιμη ημέρα -για τις δημόσιες υπηρεσίες- του επομένου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο καταβλήθηκε η σχετική επιχορήγηση ή συνδρομή από την υπηρεσία χρηματοδότησης. Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης καταβολής εισφορών αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο της υπηρεσίας χρηματοδότησης.

Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα δήλωσης και ασφάλισης του προσωπικού, έως την εξόφληση των αντίστοιχων εισφορών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα χορηγείται βεβαίωση μη οφειλής, με την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης αυτής.
Άρθρο 105 Ασφαλιστική ενημερότητα κοινωφελών επιχειρήσεων

Για τις επιχειρήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ. 252 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006), όπως ισχύει, τις δημοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (κοινές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ, δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρίες OTA – μονομετοχικές), συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παρέκκλιση του αρ. 26 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/Α/1-8-51), όπως ισχύει, ορίζεται ως προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, η τελευταία εργάσιμη ημέρα -για τις δημόσιες υπηρεσίες- του επομένου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο καταβλήθηκε η σχετική επιχορήγηση ή συνδρομή από την υπηρεσία χρηματοδότησης. Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης καταβολής εισφορών αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο της υπηρεσίας χρηματοδότησης.

Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα δήλωσης και ασφάλισης του προσωπικού, έως την εξόφληση των αντίστοιχων εισφορών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα χορηγείται βεβαίωση μη οφειλής, με την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης αυτής.

Άρθρο 105 Ασφαλιστική ενημερότητα κοινωφελών επιχειρήσεων

Λόγω της καθυστέρησης των μεταβιβαστικών πληρωμών προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις του αρ. 252 του Ν.3463/06, αυτές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να μην τους παρέχεται ασφαλιστική ενημερότητα και να μην μπορούν να είναι συνεπείς ούτε στις υποχρεώσεις τους απέναντι σε κρατικούς φορείς και εργαζόμενους ούτε στην εκπλήρωση των λειτουργικών σκοπών τους. Η διάταξη αυτή θα επιτρέψει την ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής ροής για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων και των σκοπών των επιχειρήσεων αυτών.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.