Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 111

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Κεφάλαιο Ι’Λοιπές Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 111 Τροποποίηση αρ. 4 του Π.Δ. 370/1987


Στο αρ. 4 του Π.Δ. 370/1987 (Α 166), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: «3. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του Πυροσβέστη μέχρι το βαθμό του Πυραγού Γενικών Υπηρεσιών, που καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ζητήσει να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία έως δύο (2) επιπλέον έτη μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, με αίτηση που υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η αίτηση ανανεώνεται κατ’ έτος με ανώτατο όριο τα δύο (2) έτη.»
Κεφάλαιο Ι’Λοιπές Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 111 Τροποποίηση αρ. 4 του Π.Δ. 370/1987


Στο αρ. 4 του Π.Δ. 370/1987 (Α 166), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: «3. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του Πυροσβέστη μέχρι το βαθμό του Πυραγού Γενικών Υπηρεσιών, που καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ζητήσει να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία έως δύο (2) επιπλέον έτη μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, με αίτηση που υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η αίτηση ανανεώνεται κατ’ έτος με ανώτατο όριο τα δύο (2) έτη.»

Κεφάλαιο Ι’ Λοιπές Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 111 Τροποποίηση αρ. 4 του Π.Δ. 370/1987


Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 49 του Π.Δ. 24/1997 (Α 24), όπως προστέθηκε με το αρ. 2 του Π.Δ. 164/2013 (Α 264), παρέχεται η δυνατότητα στους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας που φέρουν βαθμό μέχρι Αστυνομικού Διευθυντή να παραμείνουν στην υπηρεσία για ένα (1) επιπλέον έτος μετά τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας κατόπιν αίτησης που εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 1 του Π.Δ. 128/2010 (Α 221), Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπει η παρ. 1 του αρ. 25 του ν. 1481/1994 (Α 152), μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία πέραν του ορίου ηλικίας και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους, κατόπιν αίτησης που εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων. Αντιστοίχως στο Λιμενικό Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 45 του Ν. 3079/2002 (Α 311), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του αρ. 56 του Ν. 4310/2014 (Α 258), οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Πλοιάρχου μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία για δύο (2) επιπλέον έτη μετά τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας κατόπιν αίτησης που εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.

Η απουσία αντίστοιχων διατάξεων για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος του εν λόγω προσωπικού που δεν δικαιολογείται από κάποιον αποχρώντα λόγο. Συνεπώς, προς το σκοπό ίσης μεταχείρισης του προσωπικού των τριών Σωμάτων Ασφαλείας παρέχεται και στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος η δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία πέραν του αντίστοιχου ορίου ηλικίας. Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί πως η παραμονή του ως άνω προσωπικού στην υπηρεσία για επιπλέον έτη συμβάλλει στη 115 βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς το ως άνω προσωπικό συνεχίζει να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές αντί να συνταξιοδοτείται και να εισπράττει συνταξιοδοτικές παροχές

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.