Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 116

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 116

Στο άρθρο 8 του π.δ 240/2006 (ΦΕΚ Α’ 252) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Δικαιοπραξίες που επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υπόσταση και το περιεχόμενο ατομικών συμβάσεων εργασίας και οι οποίες απορρέουν από αποφάσεις του εργοδότη, που ελήφθησαν κατά παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 4, είναι άκυρες.»

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 116

Στο άρθρο 8 του π.δ 240/2006 (ΦΕΚ Α’ 252) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Δικαιοπραξίες που επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υπόσταση και το περιεχόμενο ατομικών συμβάσεων εργασίας και οι οποίες απορρέουν από αποφάσεις του εργοδότη, που ελήφθησαν κατά παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 4, είναι άκυρες.»

Άρθρο 116

Με το άρθρο 116 προστίθεται στο άρθρο 8 του π.δ 240/2006, με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2002/14/ΕΚ «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», παράγραφος 3, η οποία απαγγέλλει την ποινή της ακυρότητας των εργοδοτικών αποφάσεων που ελήφθησαν κατά παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 4 του π.δ 240/2006. Η ακυρότητα αφορά μόνο τις δικαιοπραξίες που έχουν ουσιώδη επίπτωση στην υπόσταση και στο περιεχόμενο των ατομικών συμβάσεων εργασίας και απορρέουν από τις εργοδοτικές αποφάσεις, κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. γ’ του π.δ. 240/2006 σχετικά με το εύρος εφαρμογής της υποχρέωσης για ενημέρωση και διαβούλευση. Με την προσθήκη της παραγράφου 3 ενισχύεται η αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας 2002/14/ΕΚ και του π.δ 240/2006, το οποίο μέχρι σήμερα ελλιπώς εφαρμόζεται στην ελληνική έννομη τάξη.

Η ακυρότητα των σχετικών δικαιοπραξιών που ελήφθησαν κατά παράβαση των υποχρεώσεων για ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους έχει γίνει ήδη δεκτή και νομολογιακά ως απορρέουσα από τα άρθρα 174 και 180 του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με τις αρχές του άμεσου αποτελέσματος και της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου (ενδεικτικά ΜονΠρωτΧαλκίδας 11/2015). Η πρόβλεψη διοικητικών μόνο κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 δεν έχει αποτρέψει την συστηματική παραβίαση των διατάξεών του από τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ άρθρο 3 αυτού. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η προσθήκη της παραγράφου 3, προκειμένου να διασαφηνιστούν οι αστικής φύσεως κυρώσεις που επισύρει η παραβίαση του άρθρου 4 του π.δ 240/2006 εκ μέρους του εργοδότη και οι αξιώσεις των εργαζομένων, που γεννώνται από την παραβίαση αυτή. Εξυπακούεται ότι η ακυρότητα είναι σχετική υπέρ των εργαζομένων, οι οποίοι, εφόσον θίγονται οι ατομικές τους συμβάσεις εργασίας από την παράνομη εργοδοτική απόφαση, έχουν πλέον ρητά τη δυνατότητα να αξιώσουν δικαστικά την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων του εργοδότη χωρίς την ανάγκη καταφυγής στα άρθρα 174 και 180 του Αστικού Κώδικα.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.