Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 119

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 119

1. Στο άρθρο 17 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) προστίθενται νέες παράγραφοι 9-11 ως εξής.

«9. Ειδικά οι διενεργούντες τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών (στοιχεία αα, ββ, γγ και δδ του στοιχείου α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3996/2011) Επιθεωρητές εργασίας έχουν δικαίωμα να ζητούν από τους ευρισκόμενους κατά τον έλεγχο εργοδότες (νομίμους εκπροσώπους επιχείρησης) και από όσους βρίσκονται να εργάζονται ή από όσους πιθανολογούνται ότι εργάζονται την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας εγγράφου για την εξακρίβωση των στοιχείων όσων εντοπίζονται κατά τον έλεγχο να εργάζονται ή πιθανολογούνται ότι εργάζονται.

10. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτάται από τα ως άνω έγγραφα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποτελεσματικότητα της διενέργειας του ελέγχου και της εν γένει επιτέλεσης του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

11. Στον εργοδότη που αρνείται την παροχή των ως άνω στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων (άρθρο 225 παρ. 2 ΠΚ), επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου (Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 23 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄).»

2. Οι παράγραφοι 9-15 του άρθρου 17 του νόμου 3996/2011 αναριθμούνται σε παραγράφους 12-18.

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 119

1. Στο άρθρο 17 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) προστίθενται νέες παράγραφοι 9-11 ως εξής.

«9. Ειδικά οι διενεργούντες τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών (στοιχεία αα, ββ, γγ και δδ του στοιχείου α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3996/2011) Επιθεωρητές εργασίας έχουν δικαίωμα να ζητούν από τους ευρισκόμενους κατά τον έλεγχο εργοδότες (νομίμους εκπροσώπους επιχείρησης) και από όσους βρίσκονται να εργάζονται ή από όσους πιθανολογούνται ότι εργάζονται την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας εγγράφου για την εξακρίβωση των στοιχείων όσων εντοπίζονται κατά τον έλεγχο να εργάζονται ή πιθανολογούνται ότι εργάζονται.

10. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτάται από τα ως άνω έγγραφα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποτελεσματικότητα της διενέργειας του ελέγχου και της εν γένει επιτέλεσης του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

11. Στον εργοδότη που αρνείται την παροχή των ως άνω στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων (άρθρο 225 παρ. 2 ΠΚ), επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου (Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 23 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄).»

2. Οι παράγραφοι 9-15 του άρθρου 17 του νόμου 3996/2011 αναριθμούνται σε παραγράφους 12-18.

Άρθρο 119

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ιδρυτικού νόμου του ΣΕΠΕ, Ν. 3996/2011, έργο του ΣΕΠΕ είναι, μεταξύ άλλων, η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και ο έλεγχος της ασφαλιστικής κάλυψης και της παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων.

Επίσης, το ΣΕΠΕ είναι αρμόδιο για την εκτέλεση του έργου του, μεταξύ άλλων, να επιθεωρεί και ελέγχει με κάθε πρόσφορο μέσο, να προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι και να επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση, να ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση του εργοδότη, και να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, να λαμβάνει αντίγραφα, καθώς και να έχει πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας. Εξάλλου, στον εργοδότη που αρνείται την είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011 (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 3996/2011).

Κατόπιν τούτων, προκειμένου να επιτελέσει το ΣΕΠΕ το έργο του και για τη διευκόλυνση της άσκησης των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων του, είναι απαραίτητο κατά τη διενέργεια του ελέγχου οι Επιθεωρητές εργασίας, μεταξύ των λοιπών στοιχείων που τηρούνται από την επιχείρηση και στα οποία έχουν ελεύθερη πρόσβαση, να μπορούν να ζητούν την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου για την εξακρίβωση των στοιχείων των παρισταμένων, την ακριβή καταγραφή των πραγματικών περιστατικών και την αποτελεσματική διενέργεια του ελέγχου.

Εξάλλου, το πλέον απαραίτητο στοιχείο για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και της νομιμότητας της απασχόλησης (ασφαλιστική κάλυψη, άδεια εργασίας κλπ) είναι η εξακρίβωση των στοιχείων όσων εντοπίζονται κατά τον έλεγχο να εργάζονται ή όσων πιθανολογούνται ότι εργάζονται, έστω και αν οι ίδιοι ή τρίτοι (εργοδότες, νόμιμος εκπρόσωπος κλπ) το αρνούνται.

Επισημαίνεται ότι, όταν οι παριστάμενοι εκθέτουν εν γνώσει τους ψέματα ή αρνούνται ή αποκρύπτουν την αλήθεια (π.χ. δηλώνουν ψευδώς ότι είναι συγγενείς ή φίλοι, ενώ είναι εργαζόμενοι, αρνούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους ή δηλώνουν ψευδή στοιχεία κ.λπ.) διαπράττουν το αδίκημα του άρθρου 225 παρ. 2 ΠΚ, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 3996/2011, οι Διοικητικές Αρχές, οι Αρχές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποχρεώνονται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή, ιδιαίτερα με την παροχή στο ΣΕΠΕ μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών, για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Στα ως άνω δε στοιχεία σαφώς συμπεριλαμβάνονται και οι αστυνομικές ταυτότητες, που εκδίδονται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.