Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 122

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 122 - Κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων ΟΑΕΔ στο Εθνικό Κτηματολόγιο

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18.04.2013) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την άσκηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής για εμπράγματα δικαιώματα που περιήλθαν σε αυτόν από τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), για μεν τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση μετά από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄162/02.08.2006) η προθεσμία είναι επταετής, για δε τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 η προθεσμία είναι δεκατετραετής».

2. Την αρμοδιότητα για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά φύλλα έχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, η οποία είναι αρμόδια για το Κτηματολόγιο του Ο.Α.Ε.Δ. και η οποία μεριμνά για την όλη οργάνωση και λειτουργία του.

3. Ο ως άνω Προϊστάμενος μπορεί να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους, κατά προτεραιότητα με ειδικότητα μηχανικού, που εργάζονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), να υποβάλλουν τις δηλώσεις του Ν. 2308/1995, να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα δικαιώματα, να ελέγχουν τους κτηματολογικούς πίνακες, να υποβάλλουν αιτήσεις διόρθωσης αυτών, να υποβάλλουν ενστάσεις κατά Πινάκων Α' Αναρτήσεως και Β' Αναρτήσεως και να εκπροσωπούν τον Ο.Α.Ε.Δ. ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών κατά τη συζήτηση των ως άνω ενστάσεων.

4. Την αρμοδιότητα για την ανεύρεση των εμπράγματων δικαιωμάτων του τ. Ο.Ε.Κ. από τα οικεία Υποθηκοφυλακεία, καθώς και την αρμοδιότητα έγερσης αναγνωριστικών, διεκδικητικών και εν γένει εμπράγματων αγωγών κατά Αναμορφωμένων Πινάκων Β' Αναρτήσεως και υποστήριξής τους ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, έχει η Νομική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 122 - Κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων ΟΑΕΔ στο Εθνικό Κτηματολόγιο

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18.04.2013) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την άσκηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής για εμπράγματα δικαιώματα που περιήλθαν σε αυτόν από τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), για μεν τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση μετά από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄162/02.08.2006) η προθεσμία είναι επταετής, για δε τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 η προθεσμία είναι δεκατετραετής».

2. Την αρμοδιότητα για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά φύλλα έχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, η οποία είναι αρμόδια για το Κτηματολόγιο του Ο.Α.Ε.Δ. και η οποία μεριμνά για την όλη οργάνωση και λειτουργία του.

3. Ο ως άνω Προϊστάμενος μπορεί να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους, κατά προτεραιότητα με ειδικότητα μηχανικού, που εργάζονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), να υποβάλλουν τις δηλώσεις του Ν. 2308/1995, να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα δικαιώματα, να ελέγχουν τους κτηματολογικούς πίνακες, να υποβάλλουν αιτήσεις διόρθωσης αυτών, να υποβάλλουν ενστάσεις κατά Πινάκων Α' Αναρτήσεως και Β' Αναρτήσεως και να εκπροσωπούν τον Ο.Α.Ε.Δ. ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών κατά τη συζήτηση των ως άνω ενστάσεων.

4. Την αρμοδιότητα για την ανεύρεση των εμπράγματων δικαιωμάτων του τ. Ο.Ε.Κ. από τα οικεία Υποθηκοφυλακεία, καθώς και την αρμοδιότητα έγερσης αναγνωριστικών, διεκδικητικών και εν γένει εμπράγματων αγωγών κατά Αναμορφωμένων Πινάκων Β' Αναρτήσεως και υποστήριξής τους ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, έχει η Νομική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 122- Κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων ΟΑΕΔ στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 122, αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18.04.2013), η οποία, τρεις μόλις μήνες μετά τη δημοσίευση του Ν. 4144/2013, υπερκεράστηκε από την αντικατάσταση των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α΄156/09.07.2013), ως εκ τούτου, η προσαρμογή της ισχύουσας διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του Ν. 4144/2013 είναι επιβεβλημένη, προκειμένου οι προθεσμίες για την άσκηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής για εμπράγματα δικαιώματα που περιήλθαν σε αυτόν από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Κ. να αντιστοιχηθούν με εκείνες που ισχύουν για το Δημόσιο.

Με τη δεύτερη παράγραφο ορίζονται ρητά τα όργανα του Ο.Α.Ε.Δ. και οι ασκούμενες από αυτά αρμοδιότητες, ενόψει της κατοχύρωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο των εμπράγματων δικαιωμάτων, στα οποία ο Ο.Α.Ε.Δ. υπεισήλθε, δυνάμει της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου του άρθρου 35 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18.04.2013), ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ. Η ανωτέρω ρύθμιση επιβάλλεται, ύστερα από την με αριθμό 222/2015 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ι΄Τμήμα/ Ε΄Διακοπών), σύμφωνα με την οποία ο ΟΑΕΔ οφείλει να εφαρμόζει τη δική του νομοθεσία, την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί πλήρη και όχι την ειδική διάταξη του άρθρου 64 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α΄272). Από τον συνδυασμό των οργανωτικών διατάξεων του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 19 και άρθρο 34 του Β.Δ. 405/1971) και του άρθρου 14 παρ. 2β) του Ν. 2664/1998, προκύπτει ότι κατεξοχήν αρμόδια για την οργάνωση και λειτουργία του Κτηματολογίου του Ο.Α.Ε.Δ. είναι η Διεύθυνση Προμηθειών του Οργανισμού, ενώ, σύμφωνα και με την προαναφερθείσα 222/2015 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι εργασίες της έρευνας σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια για την ανεύρεση εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Οργανισμού καθώς και της εκπροσώπησής του ενώπιον των δικαστικών αρχών διά της κατάθεσης αγωγών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δικηγόρων που υπηρετούν στη Νομική του Υπηρεσία».

Για να ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο του τ. Ο.Ε.Κ., λόγω του όγκου των εμπράγματων δικαιωμάτων, απαιτούνται πολλοί ειδικευμένοι υπάλληλοι. Τέτοιοι υπάλληλοι ήδη υπάρχουν: πρόκειται για περισσότερους από εκατό μηχανικούς, προερχόμενους από τον τ. Ο.Ε.Κ., οι οποίοι, μέχρι σήμερα, μολονότι το κατασκευαστικό έργο του τ. ΟΕΚ δεν προβλέπεται ως αρμοδιότητα του Ο.Α.Ε.Δ., δυστυχώς δεν έχουν αξιοποιηθεί σε εργασίες του Κτηματολογίου. Αποσκοπεί λοιπόν η προτεινόμενη διάταξη όχι τόσο στη ρητή κατανομή αρμοδιοτήτων ενόψει της διεκπεραίωσης των εργασιών που απαιτεί το Κτηματολόγιο του τ. Ο.Ε.Κ., όσο στη θεσμοποίηση της δραστηριοποίησης των μηχανικών που υπηρετούν στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. για την ασφαλέστερη δυνατή κατοχύρωση των εμπράγματων δικαιωμάτων του τ. Ο.Ε.Κ., η αξία των οποίων ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια Ευρώ.
Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.