Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 124

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 124

Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα. της περίπτωσης β. της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 246/2006 (ΦΕΚ Α' 261), που προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α' 216), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προϋπόθεση της προηγούμενης κλήτευσης του εργαζόμενου από τον εργοδότη για την υποβολή πιστοποιητικού υγείας ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του άρθρου 50 του ν. 4199/2013, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάρτισής τους.»

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 124

Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα. της περίπτωσης β. της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 246/2006 (ΦΕΚ Α' 261), που προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α' 216), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προϋπόθεση της προηγούμενης κλήτευσης του εργαζόμενου από τον εργοδότη για την υποβολή πιστοποιητικού υγείας ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του άρθρου 50 του ν. 4199/2013, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάρτισής τους.»

Άρθρο 124

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 124 διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση της προηγούμενης κλήτευσης του εργαζόμενου από τον εργοδότη για υποβολή του πιστοποιητικού υγείας, που θεσπίστηκε με το άρθρο 50 του ν. 4199/2013, ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας που έχουν καταρτισθεί πριν τη θέση σε ισχύ της προαναφερόμενης διάταξης ανεξαρτήτως του χρόνου κατάρτισής τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των εργαζομένων ανεξαρτήτως χρόνου κατάρτισης της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.