Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 126

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 126

Στο άρθρο 6 του ΠΔ 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261), προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Συμβάσεις εργασίας, για την εγκυρότητα των οποίων απαιτείτο η τήρηση διαδικασίας επιλογής, θεωρούνται εξ αρχής έγκυρες, εάν οι εργαζόμενοι διαθέτουν τα γενικά και ειδικά προσόντα της θέσης τους. Έγκυρες θεωρούνται και οι ενεργές, κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας ρύθμισης, συμβάσεις εργαζομένων οι οποίοι προσλήφθηκαν απευθείας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του οικείου ΚΤΕΛ, εφόσον διαθέτουν τα γενικά και ειδικά προσόντα της θέσης τους. Σε περίπτωση που το υπηρετούν προσωπικό έχει προσληφθεί από μη εξουσιοδοτημένο μέλος της διοίκησης των ΚΤΕΛ, η πάροδος διμήνου από την πρόσληψη, χωρίς διατύπωση εναντίωσης εκ μέρους του ΚΤΕΛ, καθιστά έγκυρη την πρόσληψη.»

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 126

Στο άρθρο 6 του ΠΔ 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261), προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Συμβάσεις εργασίας, για την εγκυρότητα των οποίων απαιτείτο η τήρηση διαδικασίας επιλογής, θεωρούνται εξ αρχής έγκυρες, εάν οι εργαζόμενοι διαθέτουν τα γενικά και ειδικά προσόντα της θέσης τους. Έγκυρες θεωρούνται και οι ενεργές, κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας ρύθμισης, συμβάσεις εργαζομένων οι οποίοι προσλήφθηκαν απευθείας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του οικείου ΚΤΕΛ, εφόσον διαθέτουν τα γενικά και ειδικά προσόντα της θέσης τους. Σε περίπτωση που το υπηρετούν προσωπικό έχει προσληφθεί από μη εξουσιοδοτημένο μέλος της διοίκησης των ΚΤΕΛ, η πάροδος διμήνου από την πρόσληψη, χωρίς διατύπωση εναντίωσης εκ μέρους του ΚΤΕΛ, καθιστά έγκυρη την πρόσληψη.»

Άρθρο 126

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 126 επιδιώκεται η επέκταση των ισχυουσών ρυθμίσεων και στο προσωπικό που είχε προσληφθεί πριν τη θέση της σε ισχύ, διότι η εγκυρότητα των συμβάσεων θα πρέπει να κρίνεται ενιαία για όλο το προσωπικό. Σε διαφορετική περίπτωση καταλήγουμε σε ανεπιεική αποτελέσματα, να θεωρούνται δηλαδή άκυρες οι συμβάσεις εργαζομένων οι οποίοι διαθέτουν όλα τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πρόσληψης. Υπό την ισχύ του ΠΔ 229/1994 (προϊσχύσας Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΚΤΕΛ) άρθρο 5 παρ. 1, προβλεπόταν διαδικασία πρόσληψης με επιλογή, η οποία, ωστόσο, δεν έτυχε, στην πράξη, γενικής εφαρμογής, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν αμφισβητήσεις σχετικά με το κύρος συμβάσεων εργασίας που είχαν συναφθεί πριν από την ισχύ του και οι οποίες λειτούργησαν ομαλά επί σειρά ετών. Ήδη με το ΠΔ 246/2006, έχει απαλειφθεί η υποχρέωση τήρησης διαδικασίας επιλογής, με αποτέλεσμα να έχει αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, μόνο όμως για όσους έχουν προσληφθεί μετά τη θέση σε ισχύ του τελευταίου ΠΔ.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.