Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 127

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 127

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261) τροποποιείται ως εξής:

«2. Το Δ.Σ. του ΚΤΕΛ μπορεί με απόφασή του, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν και κατόπιν συμφωνίας του εργαζόμενου, να μεταβάλλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους σε άλλες, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος.»

2. Η περίπτωση ιε. της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3333/2005 (ΦΕΚ Α' 91), όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α' 225), τροποποιείται ως εξής:

«ιε. Το Δ.Σ. της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή του ΚΤΕΛ επιτρέπεται, με απόφασή του και κατόπιν συμφωνίας του εργαζόμενου, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, να μεταβάλλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους σε άλλες, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261) καταργείται.

4. Προστίθεται άρθρο 40 στο ΠΔ 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261) ως εξής:

«1. Πράξεις ή παραλείψεις των ιδιοκτητών λεωφορείων κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

2. Πρόσληψη τακτικού ή έκτακτου προσωπικού κατά παράβαση των γενικών ή ειδικών προσόντων, που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

3. Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση της διαδικασίας πρόσληψης και της δοκιμαστικής περιόδου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

4. Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των υποχρεώσεων περί τήρησης μητρώου προσωπικού και ατομικού φακέλου εργαζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

5. Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 του παρόντος, περί τοποθέτησης και μετάθεσης προσωπικού, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

6. Απόλυση προσωπικού κατά παράβαση του άρθρου 26 του παρόντος επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

7. Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των προβλεπόμενων στα άρθρα 30 και 32 του παρόντος, περί περιόδου εργασίας και διακοπών-αναπαύσεων, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

8. Πράξεις ή παραλείψεις των ιδιοκτητών των ΚΤΕΛ, καθώς και των ιδιοκτητών λεωφορείων, κατά παράβαση των περιορισμών απασχόλησης προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..»

5. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ΠΔ 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261) τροποποιείται ως εξής:

«1. Το προσωπικό του ΚΤΕΛ απολύεται από την Υπηρεσία για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους.» 

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 127

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261) τροποποιείται ως εξής:

«2. Το Δ.Σ. του ΚΤΕΛ μπορεί με απόφασή του, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν και κατόπιν συμφωνίας του εργαζόμενου, να μεταβάλλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους σε άλλες, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος.»

2. Η περίπτωση ιε. της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3333/2005 (ΦΕΚ Α' 91), όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α' 225), τροποποιείται ως εξής:

«ιε. Το Δ.Σ. της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή του ΚΤΕΛ επιτρέπεται, με απόφασή του και κατόπιν συμφωνίας του εργαζόμενου, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, να μεταβάλλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους σε άλλες, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261) καταργείται.

4. Προστίθεται άρθρο 40 στο ΠΔ 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261) ως εξής:

«1. Πράξεις ή παραλείψεις των ιδιοκτητών λεωφορείων κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

2. Πρόσληψη τακτικού ή έκτακτου προσωπικού κατά παράβαση των γενικών ή ειδικών προσόντων, που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

3. Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση της διαδικασίας πρόσληψης και της δοκιμαστικής περιόδου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

4. Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των υποχρεώσεων περί τήρησης μητρώου προσωπικού και ατομικού φακέλου εργαζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

5. Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 του παρόντος, περί τοποθέτησης και μετάθεσης προσωπικού, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

6. Απόλυση προσωπικού κατά παράβαση του άρθρου 26 του παρόντος επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

7. Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των προβλεπόμενων στα άρθρα 30 και 32 του παρόντος, περί περιόδου εργασίας και διακοπών-αναπαύσεων, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..

8. Πράξεις ή παραλείψεις των ιδιοκτητών των ΚΤΕΛ, καθώς και των ιδιοκτητών λεωφορείων, κατά παράβαση των περιορισμών απασχόλησης προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, επισύρουν την ποινή που προβλέπεται στο 458 Π.Κ..»

5. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ΠΔ 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261) τροποποιείται ως εξής:

«1. Το προσωπικό του ΚΤΕΛ απολύεται από την Υπηρεσία για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους.» 

Άρθρα 127

Οι ρυθμίσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 127 περιορίζουν τη δυνατότητα που παρεχόταν, με το προηγούμενο καθεστώς, σε Δ.Σ. των ΚΤΕΛ να μεταβάλλουν θέσεις εργασίας του προσωπικού σε άλλες από αυτές των ειδικοτήτων τους, εφόσον το επιβάλλουν λειτουργικές ανάγκες. Μία τέτοια πρόβλεψη, που δεν συνοδεύεται από τη συμφωνία του εργαζόμενου, συνιστά ευθεία μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, εφόσον, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό διαφορετικά καθήκοντα από εκείνα που έχουν συμφωνηθεί, είτε κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης εργασίας είτε μεταγενέστερα, μετά από ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση των όρων της, ή καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με δυσμενείς οικονομικές και ηθικές συνέπειες (ΑΠ 1370/2010 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 1559/2006 Αρμ 2006.1461 ΕφΘεσ 2162/1997 Αρμ 1997.1159, ΕφΘεσ 2785/1994 Αρμ 1995.194) υπάρχει βλαπτική μεταβολή. Εν προκειμένω η μονομερής μεταβολή της αρχικής και συμφωνημένης θέσης εργασίας, ακόμη κι αν δε θίγεται ο εργαζόμενος μισθολογικά, συνιστά προφανή μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, εφόσον έχει αρνητικές ηθικές συνέπειες για τον εργαζόμενο. Συνεπώς, η ως άνω μεταβολή θέσης εργασίας πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν συμφωνίας του εργαζόμενου.

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 129 επιδιώκεται η τήρηση διατάξεων επιτακτικού ή απαγορευτικού χαρακτήρα και ο συνακόλουθος περιορισμός των αυθαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των Κ.Τ.Ε.Λ., όπως, επίσης, και των ιδιοκτητών ή συνιδιοκτητών λεωφορείων.

Με την εν λόγω ρύθμιση καθίσταται σαφές πως η απαρίθμηση των λόγων απόλυσης προσωπικού των ΚΤΕΛ είναι περιοριστική και όχι ενδεικτική. Η ανάγκη αποσαφήνισης οφείλεται στην παρανόηση που δημιουργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της ΠΥΣ 6/2012 που, μάλιστα, οδήγησε και στην έκδοση της υπ' αριθμ. 52/ 2015 απόφασης του Αρείου Πάγου.

Η θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων από την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας εγγυάται τη λειτουργία του ως μέσο ελέγχου της τήρησης των χρονικών ορίων εργασίας των οδηγών, με θετικές συνέπειες για την οδική ασφάλεια και τα εργασιακά δικαιώματα των οδηγών.

Το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο θεμελίωνε διαφορετικά όρια ηλικίας ανάλογα με το είδος του οχήματος και κατ’ επέκταση της κατηγορίας επιβατών. Ωστόσο, οι επιβάτες δικαιούνται το ίδιο υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας ανεξαρτήτως κατηγορίας ή ηλικίας. Συνεπώς, είναι εύλογο να καθιερωθεί ένα ενιαίο όριο ηλικίας για όλα τα είδη οχημάτων. Επιπροσθέτως, υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο και με δεδομένο πως τα όρια συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αναπροσαρμόζονται στα εξήντα δύο (62) έτη με σαράντα (40) έτη ασφάλισης ή στα εξήντα επτά (67) έτη, οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων δεν θα ήταν σε θέση να συνταξιοδοτηθούν εκτός εάν κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους είχαν συμπληρώσει σαράντα (40) έτη ασφάλισης. Με την παρούσα τροποποίηση, παρέχεται η δυνατότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών να παραμένουν στην εργασία μέχρι τη συμπλήρωση του νομίμου ορίου συνταξιοδότησης των εξήντα επτά (67) ετών.

Οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2622/1998 ορίζουν ότι το προσωπικό ασφαλείας αποτελεί ειδική κατηγορία προσωπικού και απαγορεύουν τη μετάταξη ή την ανάθεση καθηκόντων σε άλλη κατηγορία προσωπικού πριν το 53o έτος της ηλικίας του. Το αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας τείνει να εκλείψει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεδομένου ότι δεν πραγματοποιούνται πλέον χρηματαποστολές ώστε να χρήζουν συνοδείας και για τις ανάγκες φρούρησης και ασφάλειας των μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απασχολούνται υπάλληλοι ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων. Επιπλέον υπάρχει τεράστια έλλειψη σε διοικητικό προσωπικό και δεδομένου ότι η ειδικότητα ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας στην οποία υπηρετούν, τείνει να είναι άνευ αντικειμένου, προτείνεται η άρση του περιορισμού που θέτει το άρθρο 17 του Ν.2622/1998.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.