Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 131

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 131
Το άρθρο 1 του ΠΔ 296/1991 (ΦΕΚ Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 368/1989 "Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας" (ΦΕΚ 163 τ. Α΄/16 Ιουνίου 1989), συστήνεται Τμήμα Προώθησης της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας το οποίο απαρτίζεται από:

"(α) Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς

(γ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς με αναπληρωτή υπάλληλο του ίδιου Τμήματος

δ) Έναν Υπάλληλο της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων

Στην περίπτωση που τα προς συζήτηση θέματα αφορούν αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων αντί του ως άνω Προϊσταμένου του Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς και του αναπληρωτή του θα μετέχει ο Προϊστάμενος ή αναπληρωτής αυτού από την αρμόδια Διεύθυνση άλλου Υπουργείου."

(ε) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους

(στ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργαζομένων με τους αναπληρωτές τους

2. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων ορίζονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τις πιο αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων της χώρας και ειδικότερα, αντίστοιχα: 202

α) Από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.).

β) Από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.). 3. Σε περίπτωση που τα θέματα τα οποία έρχονται για μελέτη και γνωμοδότηση αναφέρονται αποκλειστικά στους δημοσίους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στους ναυτικούς, τότε επέρχονται στη σύνθεση του Τμήματος, ανάλογα με την περίπτωση, οι ακόλουθες μεταβολές.

Α) Εφόσον τα θέματα αναφέρονται στους δημοσίους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα τέσσερα (4) εργοδοτικά μέλη και τα αναπληρωματικά αυτών αντικαθίστανται από ίσο αριθμό εκπροσώπων των Υπουργείων: α. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) β. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

γ. Οικονομικών και

δ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τα τέσσερα (4) εργατικά μέλη και αναπληρωματικά αυτών αντικαθίστανται από ίσο αριθμό εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ.

Β) Εφόσον τα θέματα αναφέρονται στους ναυτικούς τα τέσσερα (4) εργοδοτικά μέλη και τα αναπληρωματικά αυτών αντικαθίστανται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Τα τέσσερα (4) εργατικά μέλη και τα αναπληρωματικά αυτών αντικαθίστανται από ίσο αριθμό εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

4. Ο διορισμός των μελών γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι 203 σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Τμήμα για την προώθηση της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή τους.

5. Καθήκοντα εισηγητή του Τμήματος ασκούν υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 131
Το άρθρο 1 του ΠΔ 296/1991 (ΦΕΚ Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 368/1989 "Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας" (ΦΕΚ 163 τ. Α΄/16 Ιουνίου 1989), συστήνεται Τμήμα Προώθησης της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας το οποίο απαρτίζεται από:

"(α) Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς

(γ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς με αναπληρωτή υπάλληλο του ίδιου Τμήματος

δ) Έναν Υπάλληλο της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων

Στην περίπτωση που τα προς συζήτηση θέματα αφορούν αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων αντί του ως άνω Προϊσταμένου του Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς και του αναπληρωτή του θα μετέχει ο Προϊστάμενος ή αναπληρωτής αυτού από την αρμόδια Διεύθυνση άλλου Υπουργείου."

(ε) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους

(στ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργαζομένων με τους αναπληρωτές τους

2. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων ορίζονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τις πιο αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων της χώρας και ειδικότερα, αντίστοιχα: 202

α) Από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.).

β) Από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.). 3. Σε περίπτωση που τα θέματα τα οποία έρχονται για μελέτη και γνωμοδότηση αναφέρονται αποκλειστικά στους δημοσίους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στους ναυτικούς, τότε επέρχονται στη σύνθεση του Τμήματος, ανάλογα με την περίπτωση, οι ακόλουθες μεταβολές.

Α) Εφόσον τα θέματα αναφέρονται στους δημοσίους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα τέσσερα (4) εργοδοτικά μέλη και τα αναπληρωματικά αυτών αντικαθίστανται από ίσο αριθμό εκπροσώπων των Υπουργείων: α. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) β. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

γ. Οικονομικών και

δ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τα τέσσερα (4) εργατικά μέλη και αναπληρωματικά αυτών αντικαθίστανται από ίσο αριθμό εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ.

Β) Εφόσον τα θέματα αναφέρονται στους ναυτικούς τα τέσσερα (4) εργοδοτικά μέλη και τα αναπληρωματικά αυτών αντικαθίστανται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Τα τέσσερα (4) εργατικά μέλη και τα αναπληρωματικά αυτών αντικαθίστανται από ίσο αριθμό εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

4. Ο διορισμός των μελών γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι 203 σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Τμήμα για την προώθηση της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή τους.

5. Καθήκοντα εισηγητή του Τμήματος ασκούν υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 131

Η παρούσα ρύθμιση επιβάλλεται, προκειμένου να υλοποιηθεί το άρθρο 37 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88).


Με την ψήφιση του Ν. 4144/2013 και ειδικότερα όπως προβλέπεται στο Άρθρο 37, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) αναγνωρίζεται ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα και εκπροσωπήσεις της χώρας όπου προβλέπεται συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Τέτοιο συλλογικό όργανο είναι και το Τμήμα Προώθησης της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας, που λειτουργεί στα πλαίσια του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.).

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.