Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 132

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 132

Η παρ.7 του άρθρου 25 του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ Α' 104) όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Το Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων απαρτίζεται από :

α) Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

β) έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων Ιατρών Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του

γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ) με τον αναπληρωτή του,

δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας με τον αναπληρωτή του,

ε) τέσσερις εκπροσώπους της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται με απόφαση της διοίκησής της

στ) τέσσερις εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων από τη Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Εμπόριο και τον Τουρισμό με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται με αποφάσεις των διοικήσεών τους,

ζ) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τη διοίκησή του,

η) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τη διοίκησή του,

θ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τη διοίκησή του,

ι) έναν επιστήμονα ειδικό σε θέματα ασφάλειας της εργασίας, ια) έναν επιστήμονα ειδικό σε θέματα υγείας της εργασίας,

ιβ) δύο εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ με τους αναπληρωτές τους,

ιγ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων με τον αναπληρωτή του,

ιδ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) με τον αναπληρωτή του,

ιε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του,

ιστ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του,

ιζ) έναν Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με τον αναπληρωτή του.

Ο διορισμός των μελών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι σύμφωνα με τα εδάφια ε΄ έως θ΄ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή τους.

Στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται ειδικά θέματα, τα οποία αφορούν εργαζόμενους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα, ο αρμόδιος κατά περίπτωση Υπουργός, με μέριμνα του Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων, ορίζει αντιπρόσωπό του που συμμετέχει ως μέλος με δικαίωμα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων μπορούν, αν καλούνται, να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εμπειρογνώμονες ή ειδικοί επιστήμονες ή άλλοι ειδικοί πάνω σε θέματα που κάθε φορά εξετάζονται, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους παραπάνω φορείς ή αρχές αντίστοιχα, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει τον ένα ανά φορέα ή αρχή.»

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 132

Η παρ.7 του άρθρου 25 του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ Α' 104) όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Το Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων απαρτίζεται από :

α) Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

β) έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων Ιατρών Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του

γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ) με τον αναπληρωτή του,

δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας με τον αναπληρωτή του,

ε) τέσσερις εκπροσώπους της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται με απόφαση της διοίκησής της

στ) τέσσερις εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων από τη Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Εμπόριο και τον Τουρισμό με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται με αποφάσεις των διοικήσεών τους,

ζ) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τη διοίκησή του,

η) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τη διοίκησή του,

θ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τη διοίκησή του,

ι) έναν επιστήμονα ειδικό σε θέματα ασφάλειας της εργασίας, ια) έναν επιστήμονα ειδικό σε θέματα υγείας της εργασίας,

ιβ) δύο εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ με τους αναπληρωτές τους,

ιγ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων με τον αναπληρωτή του,

ιδ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) με τον αναπληρωτή του,

ιε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του,

ιστ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του,

ιζ) έναν Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με τον αναπληρωτή του.

Ο διορισμός των μελών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι σύμφωνα με τα εδάφια ε΄ έως θ΄ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή τους.

Στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται ειδικά θέματα, τα οποία αφορούν εργαζόμενους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα, ο αρμόδιος κατά περίπτωση Υπουργός, με μέριμνα του Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων, ορίζει αντιπρόσωπό του που συμμετέχει ως μέλος με δικαίωμα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων μπορούν, αν καλούνται, να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εμπειρογνώμονες ή ειδικοί επιστήμονες ή άλλοι ειδικοί πάνω σε θέματα που κάθε φορά εξετάζονται, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους παραπάνω φορείς ή αρχές αντίστοιχα, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει τον ένα ανά φορέα ή αρχή.»

Άρθρο 132

Η ανάγκη αντικατάστασης της παρ. 7 του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75), προκύπτει λόγω της έναρξης ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (π.δ. 113/2014), με τον οποίο καταργήθηκε η Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας. Επίσης, προκειμένου να υλοποιηθεί το άρθρο 37 του Ν. 4144/2013, με το οποίο ο ΣΕΤΕ αναγνωρίστηκε ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.