Πολυνομοσχέδιο

Τροπολογία (TV)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο

Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Ά 133) ως εξής: « Το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός των κατωτέρω προθεσμιών: α. η πρώτη δόση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, β. η δεύτερη δόση εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη δόση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλλει την πρώτη δόση του τιμήματος εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, εκπίπτει και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οιασδήποτε εκ των επόμενων δόσεων του τιμήματος, ανακαλείται αυτοδικαίως η χορηγηθείσα άδεια. »  [Σχόλιο: Με την τροπολογία αυτή επιτρέπεται η τμιματική καταβολή του κόστους της τηλεοπτικής άδειας] 

Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 (Ά 133) προστίθεται παράγραφος 8α, ως εξής: «8α. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης των αδειοδοτούμενών παροχών περιεχομένου να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάσή τά διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπερβαίνει το ποσό της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται η 1.1.2018.».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο

Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Ά 133) ως εξής: « Το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός των κατωτέρω προθεσμιών: α. η πρώτη δόση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, β. η δεύτερη δόση εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη δόση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλλει την πρώτη δόση του τιμήματος εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, εκπίπτει και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οιασδήποτε εκ των επόμενων δόσεων του τιμήματος, ανακαλείται αυτοδικαίως η χορηγηθείσα άδεια. »

Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 (Ά 133) προστίθεται παράγραφος 8α, ως εξής: «8α. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης των αδειοδοτούμενών παροχών περιεχομένου να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάσή τά διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπερβαίνει το ποσό της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται η 1.1.2018.».


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 15 Απριλίου 2016 δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της προκήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης στην ελληνική επικράτεια, η οποία διήρκεσε μέχρι τις 4 Μαΐου 2016.

Η διαβούλευση αυτή, στην οποία συμμετείχαν μαζικά πολίτες και φορείς, δεν αποτελούσε ούτε πρόσχημα, ούτε διεκπεραίωση, αλλά είχε ως πρωταρχικό στόχο τη καταγραφή των απόψεων, των σχολίων και των προτάσεων των πολιτών, υπό τη μορφή δημόσιου διαλόγου σε ένα θέμα που άπτεταιτου κοινωνικού ενδιαφέροντος και που για πρώτη φορά επιχειρείται στην ελληνική επικράτεια, ήτοι της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.

Με την συγκεκριμένη τροπολογία επιχειρείται η ενσωμάτωση στο νόμο καί κατά συνέπεια στην προκήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης στην ελληνική επικράτεια, σχολίων της διαβούλευσης, τα οποία κρίθηκαν εποικοδομητικά, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία και βαρύτητα που δίνεται στηδιαβούλευση ως μια διαδικασία καταγραφής απόψεων μεταξύ ε μπλε κο μένω ν, με στόχο την προαγωγή και ενσωμάτωση εποικοδομητικών σχολίων.

Συγκεκριμένα με την εν λόγω τροπολογία αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Ά 133) και πλέον προβλέπεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του τιμήματος της κάθε άδειας από τον υπερθερματιστή σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Η δυνατότητα της τμηματικής καταβολής λειτουργεί ως κίνητρο για τους υποψηφίους προς αδειοδότηση και συνάδει με τον υγιή ανταγωνισμό και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Επιπλέον μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015('Α 133) προστίθεται παράγραφος 8“ με την οποία θεραπεύεται η σχετική παράλειψη και ορίζεται η 1.1.2018, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης - των αδειοδοτούμενων παρόχων περιεχομένου να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Σοφία Δερβιτσιώτη ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΗ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η προτεινόμενη τροπολογία έχει ως εξής:

«Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 ως εξής:
«Το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός των κατωτέρω προθεσμιών: α. η πρώτη δόση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, β. η δεύτερη δόση εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη δόση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλλει την πρώτη δόση του τιμήματος εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, εκπίπτει και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των επόμενων δόσεων του τιμήματος, ανακαλείται αυτοδικαίως η χορηγηθείσα άδεια.»

Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 προστίθεται παράγραφος 8α, ως εξής:

«8α. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης των αδειοδοτούμενών παρόχων περιεχομένου να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπερβαίνει το ποσό της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται η 1.1.2018.».

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Με την συγκεκριμένη τροπολογία επιχειρείται η ενσωμάτωση στο νόμο και κατά συνέπεια στην προκήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης στην ελληνική επικράτεια, σχολίων της διαβούλευσης, τα οποία κρίθηκαν εποικοδομητικά, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία και βαρύτητα που δίνεται στη διαβούλευση ως μια διαδικασία καταγραφής απόψεων μεταξύ εμπλεκόμενων, με στόχο την προαγωγή και ενσωμάτωση εποικοδομητικών σχολίων.

Συγκεκριμένα με την εν λόγω τροπολογία αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 και πλέον προβλέπεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του τιμήματος της κάθε άδειας από τον υπερθερματιστή σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Η δυνατότητα της τμηματικής καταβολής λειτουργεί ως κίνητρο για τους υποψηφίους προς αδειοδότηση και συνάδει με τον υγιή ανταγωνισμό και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Επιπλέον μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 προστίθεται παράγραφος 8α, με την οποία θεραπεύεται η σχετική παράλειψη και ορίζεται η
1.1.2018, ως ημερομηνία έναρξης.ισχύος της υποχρέωσης των αδειοδοτούμενων παρόχων περιεχομένου να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμ. 154 /9/2016

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων»

Α. Με την υπόψη τροπολογία ορίζεται ότι το τίμημα για κάθε δημοπρατούμενη άδεια επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης θα καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, αντί εφάπαξ και εντός 15 ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή, που ισχύει σήμερα. Συγκεκριμένα, η 1η δόση καταβάλλεται εντός 15 ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή, ενώ η 2η και η 3η δόση καταβάλλονται εντός 12 και 24 μηνών αντίστοιχα από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

Επίσης, ορίζεται η 1.1.2018 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης των αδειοδοτούμενων παρόχων περιεχομένου να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπερβαίνει το ποσό του 1 εκατ. €.

Β. Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προκαλείται χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
Αθήνα, ΜαΤου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης τροπολογίας, τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Α' 133), η οποία έχει ως εξής:
«3. Το τίμημα καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή με τραπεζική επιταγή που εκδίδεται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει η προκήρυξη και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει το τίμημα εντός της οριζόμενης προθεσμίας, εκπίπτει, και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης.»

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

Η τροπολογία κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαΐου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

75%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Με την κατάθεση αυτής της τροπολογίας γίνεται αλλαγή στον τρόπο καταβολής του κόστους τηλεοπτικής άδειας που πλέον δεν πρέπει να καταβάλλεται ΕΦΑΠΑΞ αλλά τμηματικά..