Πολυνομοσχέδιο

Τροπολογία ΧΧΧΧΧ

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο...

Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατόν να ιδρύονται στον ΟΑΕΔ Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ Μαθητείας), οι οποίες θα διέπονται από το νομικό καθεστώς του ν. 3475/2006 (Α’ 146).

Με την ίδια ή άλλη απόφαση, ορίζονται τα προγράμματα σπουδών, το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι τομείς και οι ειδικότητες, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας, ο κανονισμός λειτουργίας των ως άνω ΕΠΑΣ, τα κριτήρια επιλογής μαθητών, τα κριτήρια επιλογής διδακτικού προσωπικού, το πλαίσιο συνεργασίας με επιχειρήσεις εκτός και εντός της χώρας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

1. Για την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό και στα θέματα της αγοράς εργασίας, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να μεταφέρονται οργανικές θέσεις, περιλαμβανομένων κι αυτών με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έμμισθης εντολής, μεταξύ φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και στο Υπουργείο, για να καλύπτονται ανάγκες που θα προκόψουν από το νέο οργανισμό αυτού.

2. Το άρθρο 72 του Ν. 3996/2011 (Α’ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιλογή διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

1. Για την πλήρωση των θέσεων των διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στον ΟΑΕΔ.
Η επιλογή τους γίνεται με βάση αξιολογικούς πίνακες που συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και ισχύουν για δύο έτη.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις ως άνω θέσεις συντάσσονται, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού, οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες:

α) Πίνακας Διευθυντών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας, β) Πίνακας Διευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) γ) Πίνακας Διευθυντών ΚΕΚ ΑμΕΑ Γαλατσίου και Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσσαλονίκης, δ) Πίνακας Διευθυντών Πιλοτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΣΕΚ).
Οι υποψήφιοι δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και σε πέντε (5) θέσεις των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που κατά τόπο υπάγονται σε μία από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού και να ενταχθούν μέχρι και σε δύο (2) από τους οικείους Πίνακες.

3. Ως Διευθυντές των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στον ΟΑΕΔ, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στον Οργανισμό και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί τουλάχιστον οκτώ (8) έτη σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δομή του δημόσιου τομέα, ενώ θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν. 4327/2015 (Α' 50), το οποίο, στην προκειμένη περίπτωση, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

Κατά προτεραιότητα, επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν την προβλεπόμενη παιδαγωγική επάρκεια, ακόμη και όταν αυτοί συγκεντρώνουν μικρότερο άθροισμα μορίων έναντι συνυποψήφιων τους, οι οποίοι όμως δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη παιδαγωγική επάρκεια.

4. Ως κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ ορίζονται:
α. Η επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία,

β. Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου,

γ. Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.

5. Τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου αποτιμώνται ως ακολούθως:

α. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται με 9 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015 (Α' 50), β. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, αποτιμάται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015 (Α' 50). Ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας λογίζεται και:
αα. Ο χρόνος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν και υπηρετούν σε Διευθύνσεις και Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, ββ. Ο χρόνος υπηρεσίας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

γ. Το κριτήριο της προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης αποτιμάται με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψήφιου, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπου υποδείγματος που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα. Για τη στάθμιση των στοιχείων του προηγουμένου εδαφίου, κάθε μέλος του συμβουλίου οφείλει να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών κάθε μέλους του συμβουλίου.

6. Η κατάταξη των υποψηφίων στον οικείο πίνακα γίνεται με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες αυτοί συγκεντρώνουν, κατόπιν αποτίμησης των ως άνω κριτηρίων. Το ανώτατο σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές/ντριες των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35).

7. Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πραγματοποιείται από το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ. Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του παρόντος η διαδικασία της επιλογής θα ξεκινήσει ευθύς μετά τη συγκρότηση του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α’ 33). Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ορίζεται και ο Γραμματέας του, με τον αναπληρωτή του, που είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που μέλος του συμβουλίου επιλογής τυχαίνει να είναι υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις, αυτός δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν, κατά τα ανωτέρω, υπάρχει κώλυμα συμμετοχής τόσο του τακτικού όσο και του αναπληρωματικού μέλους, αυτά αναπληρώνονται από τους επόμενους υποψηφίους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής. Σε περίπτωση που υπάρχει κώλυμα συμμετοχής για τον Πρόεδρο, προεδρεύει ο αναπληρωτής του. Με απόφαση του Διοικητή που αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής των Διευθυντών των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ και της λειτουργίας του συμβουλίου.

8. Διευθυντής εκπαιδευτικής μονάδας του ΟΑΕΔ, η οποία καταργείται ή συγχωνεύεται, κατόπιν αίτησής του, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας του σε κενούμενη θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής μονάδας που κατά τόπον υπάγεται στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση με εκείνην, στην οποία υπαγόταν η καταργηθείσα ή συγχωνευθείσα εκπαιδευτική μονάδα.

9. Ως Υποδιευθυντές των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ επιλέγονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ & ΤΕ. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της παρούσας παραγράφου είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψήφιου. Ειδικότερα, πρώτο καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του υποψήφιου είναι η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Δεύτερο καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του υποψήφιου είναι η γνώση του σχετικά με το αντικείμενο του προς άσκηση έργου. Η γνώση του προηγουμένου εδαφίου συνάγεται από: α) την επιστημονική -παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως από το επίπεδο των σπουδών του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του (συνεδρίαση επιλογής), η οποία πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση (πρακτικό) επιλογής Υποδιευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, με βάση τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου. Στην ως άνω συνεδρίαση επιλογής δεν συμμετέχουν οι υποψήφιοι. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.

Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων διαβιβάζονται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στο Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, το οποίο, ύστερα από έλεγχο σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων και τη νομιμότητα της διαδικασίας για τη διαμόρφωση της πρότασης, προτείνει στον Διοικητή του ΟΑΕΔ την τοποθέτηση των στελεχών που έχουν επιλεγεί κατά τα ανωτέρω. Αν ο Σύλλογος των Διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση του προηγουμένου εδαφίου, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διαμορφώνεται με βάση τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου.

10. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει για τη διεύθυνση της εκπαιδευτικής μονάδας, για την οποία δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ, εκπαιδευτικό κλάδου ΤΕ -1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ, με τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόζονται, όσον αφορά την επιλογή από εκπαιδευτικούς Π.Ε.

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ γίνεται για διετή θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου του πρώτου έτους της θητείας και λήγει την 30η Ιουνίου του δεύτερου έτους της θητείας».

Άρθρο ...

Ρύθμιση οφειλών προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των πτωχών οφειλετών και άλλα θέματα
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Για τη ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πτωχών οφειλετών, καθώς και οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις προπτωχευτικές διαδικασίες συνδιαλλαγής και εξυγίανσης για χρέη που δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία που επικυρώθηκε δικαστικά, συστήνεται επιτροπή αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ η οποία αποτελείται από:

α. Το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β. τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή το συντονιστή του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

γ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ ή της Διεύθυνσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

δ. τον Προϊστάμενο του Α' ή Β' Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας.

ε. τον Προϊστάμενο ενός Τμήματος της Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή της Διεύθυνσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.
Εισηγητής ορίζεται ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων ή της Διεύθυνσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος των ανωτέρω Διευθύνσεων αναλόγως της ένταξης ή μη της εξεταζόμενης οφειλής στο ΚΕΑΟ.

2. Στις περιπτώσεις πτωχών οφειλετών, ανεξάρτητα αν οι οφειλές τους έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ κι εφόσον το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, το αίτημα εξετάζεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ενώ τα αιτήματα οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης εξετάζονται μόνο από την Επιτροπή, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.

3. Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος παρατείνεται αυτοδικαίως από 7/3/2016 η διοικητική σύμβαση μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Φορέα, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διαγωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο ... 

Ένταξη του ΕΤΑΤ και των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) στον ΕΦΚΑ - αναπροσαρμογή των χορηγούμενων παροχών

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέα περ. β ως εξής:

«β. η χορήγηση προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006 (Α'84),».

Οι περ. β, γ και δ αναριθμούνται σε γ, δ και ε αντίστοιχα.

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 53 του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» προστίθεται περ. Η ως εξής:
«Η. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)».

3. Στο τέλος του του άρθρου 53 του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του άρθρου 61 περ. β' του ν. 3371/2005 (ΑΊ78).

4. Στο νομοσχέδιο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» μετά το άρθρο 73 προστίθεται νέο άρθρο 73 Α, ως εξής:

«Άρθρο 73Α Αναπροσαρμογή των προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών του τ. ΕΤΑΤ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η προσυνταξιοδοτική παροχή των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ που εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 53, υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,75%, υπολογιζόμενου επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των ταμείων ή κλάδων ή λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται έως το χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων άμεσης καταβολής κύριας σύνταξης.

2. Μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής μειώνεται κατά τα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης που λαμβάνει ο δικαιούχος και το απομένον ποσό επανυπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο
ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45%, υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης. Σε καμία περίπτωση το άθροισμα των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο ποσών (κύριας και επικουρικής σύνταξης και τυχόν διαφοράς) που λαμβάνει ο συνταξιούχος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής που ελάμβανε ο δικαιούχος, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

3. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου προσυνταξιοδοτικές και άλλες παροχές του τ. ΕΤΑΤ αναπροσαρμόζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και καταβάλλονται εφεξής στο ποσό που προκύπτει μετά τον κατά τα ανωτέρω υπολογισμό.

4. Οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο...

Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατόν να ιδρύονται στον ΟΑΕΔ Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ Μαθητείας), οι οποίες θα διέπονται από το νομικό καθεστώς του ν. 3475/2006 (Α’ 146).

Με την ίδια ή άλλη απόφαση, ορίζονται τα προγράμματα σπουδών, το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι τομείς και οι ειδικότητες, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας, ο κανονισμός λειτουργίας των ως άνω ΕΠΑΣ, τα κριτήρια επιλογής μαθητών, τα κριτήρια επιλογής διδακτικού προσωπικού, το πλαίσιο συνεργασίας με επιχειρήσεις εκτός και εντός της χώρας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

1. Για την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό και στα θέματα της αγοράς εργασίας, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να μεταφέρονται οργανικές θέσεις, περιλαμβανομένων κι αυτών με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έμμισθης εντολής, μεταξύ φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και στο Υπουργείο, για να καλύπτονται ανάγκες που θα προκόψουν από το νέο οργανισμό αυτού.

2. Το άρθρο 72 του Ν. 3996/2011 (Α’ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιλογή διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

1. Για την πλήρωση των θέσεων των διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στον ΟΑΕΔ.
Η επιλογή τους γίνεται με βάση αξιολογικούς πίνακες που συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και ισχύουν για δύο έτη.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις ως άνω θέσεις συντάσσονται, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού, οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες:

α) Πίνακας Διευθυντών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας, β) Πίνακας Διευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) γ) Πίνακας Διευθυντών ΚΕΚ ΑμΕΑ Γαλατσίου και Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσσαλονίκης, δ) Πίνακας Διευθυντών Πιλοτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΣΕΚ).
Οι υποψήφιοι δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και σε πέντε (5) θέσεις των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που κατά τόπο υπάγονται σε μία από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού και να ενταχθούν μέχρι και σε δύο (2) από τους οικείους Πίνακες.

3. Ως Διευθυντές των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στον ΟΑΕΔ, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στον Οργανισμό και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί τουλάχιστον οκτώ (8) έτη σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δομή του δημόσιου τομέα, ενώ θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν. 4327/2015 (Α' 50), το οποίο, στην προκειμένη περίπτωση, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

Κατά προτεραιότητα, επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν την προβλεπόμενη παιδαγωγική επάρκεια, ακόμη και όταν αυτοί συγκεντρώνουν μικρότερο άθροισμα μορίων έναντι συνυποψήφιων τους, οι οποίοι όμως δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη παιδαγωγική επάρκεια.

4. Ως κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ ορίζονται:
α. Η επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία,

β. Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου,

γ. Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.

5. Τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου αποτιμώνται ως ακολούθως:

α. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται με 9 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015 (Α' 50), β. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, αποτιμάται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015 (Α' 50). Ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας λογίζεται και:
αα. Ο χρόνος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν και υπηρετούν σε Διευθύνσεις και Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, ββ. Ο χρόνος υπηρεσίας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

γ. Το κριτήριο της προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης αποτιμάται με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψήφιου, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπου υποδείγματος που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα. Για τη στάθμιση των στοιχείων του προηγουμένου εδαφίου, κάθε μέλος του συμβουλίου οφείλει να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών κάθε μέλους του συμβουλίου.

6. Η κατάταξη των υποψηφίων στον οικείο πίνακα γίνεται με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες αυτοί συγκεντρώνουν, κατόπιν αποτίμησης των ως άνω κριτηρίων. Το ανώτατο σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές/ντριες των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35).

7. Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πραγματοποιείται από το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ. Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του παρόντος η διαδικασία της επιλογής θα ξεκινήσει ευθύς μετά τη συγκρότηση του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α’ 33). Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ορίζεται και ο Γραμματέας του, με τον αναπληρωτή του, που είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που μέλος του συμβουλίου επιλογής τυχαίνει να είναι υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις, αυτός δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν, κατά τα ανωτέρω, υπάρχει κώλυμα συμμετοχής τόσο του τακτικού όσο και του αναπληρωματικού μέλους, αυτά αναπληρώνονται από τους επόμενους υποψηφίους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής. Σε περίπτωση που υπάρχει κώλυμα συμμετοχής για τον Πρόεδρο, προεδρεύει ο αναπληρωτής του. Με απόφαση του Διοικητή που αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής των Διευθυντών των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ και της λειτουργίας του συμβουλίου.

8. Διευθυντής εκπαιδευτικής μονάδας του ΟΑΕΔ, η οποία καταργείται ή συγχωνεύεται, κατόπιν αίτησής του, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας του σε κενούμενη θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής μονάδας που κατά τόπον υπάγεται στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση με εκείνην, στην οποία υπαγόταν η καταργηθείσα ή συγχωνευθείσα εκπαιδευτική μονάδα.

9. Ως Υποδιευθυντές των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ επιλέγονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ & ΤΕ. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της παρούσας παραγράφου είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψήφιου. Ειδικότερα, πρώτο καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του υποψήφιου είναι η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Δεύτερο καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του υποψήφιου είναι η γνώση του σχετικά με το αντικείμενο του προς άσκηση έργου. Η γνώση του προηγουμένου εδαφίου συνάγεται από: α) την επιστημονική -παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως από το επίπεδο των σπουδών του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του (συνεδρίαση επιλογής), η οποία πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση (πρακτικό) επιλογής Υποδιευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, με βάση τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου. Στην ως άνω συνεδρίαση επιλογής δεν συμμετέχουν οι υποψήφιοι. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.

Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων διαβιβάζονται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στο Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, το οποίο, ύστερα από έλεγχο σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων και τη νομιμότητα της διαδικασίας για τη διαμόρφωση της πρότασης, προτείνει στον Διοικητή του ΟΑΕΔ την τοποθέτηση των στελεχών που έχουν επιλεγεί κατά τα ανωτέρω. Αν ο Σύλλογος των Διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση του προηγουμένου εδαφίου, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διαμορφώνεται με βάση τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου.

10. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει για τη διεύθυνση της εκπαιδευτικής μονάδας, για την οποία δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ, εκπαιδευτικό κλάδου ΤΕ -1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ, με τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόζονται, όσον αφορά την επιλογή από εκπαιδευτικούς Π.Ε.

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ γίνεται για διετή θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου του πρώτου έτους της θητείας και λήγει την 30η Ιουνίου του δεύτερου έτους της θητείας».

Άρθρο ...

Ρύθμιση οφειλών προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των πτωχών οφειλετών και άλλα θέματα
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Για τη ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πτωχών οφειλετών, καθώς και οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις προπτωχευτικές διαδικασίες συνδιαλλαγής και εξυγίανσης για χρέη που δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία που επικυρώθηκε δικαστικά, συστήνεται επιτροπή αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ η οποία αποτελείται από:

α. Το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β. τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή το συντονιστή του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

γ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ ή της Διεύθυνσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

δ. τον Προϊστάμενο του Α' ή Β' Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας.

ε. τον Προϊστάμενο ενός Τμήματος της Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή της Διεύθυνσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.
Εισηγητής ορίζεται ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων ή της Διεύθυνσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος των ανωτέρω Διευθύνσεων αναλόγως της ένταξης ή μη της εξεταζόμενης οφειλής στο ΚΕΑΟ.

2. Στις περιπτώσεις πτωχών οφειλετών, ανεξάρτητα αν οι οφειλές τους έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ κι εφόσον το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, το αίτημα εξετάζεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ενώ τα αιτήματα οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης εξετάζονται μόνο από την Επιτροπή, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.

3. Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος παρατείνεται αυτοδικαίως από 7/3/2016 η διοικητική σύμβαση μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Φορέα, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διαγωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο ... 

Ένταξη του ΕΤΑΤ και των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) στον ΕΦΚΑ - αναπροσαρμογή των χορηγούμενων παροχών

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέα περ. β ως εξής:

«β. η χορήγηση προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006 (Α'84),».

Οι περ. β, γ και δ αναριθμούνται σε γ, δ και ε αντίστοιχα.

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 53 του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» προστίθεται περ. Η ως εξής:
«Η. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)».

3. Στο τέλος του του άρθρου 53 του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του άρθρου 61 περ. β' του ν. 3371/2005 (ΑΊ78).

4. Στο νομοσχέδιο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» μετά το άρθρο 73 προστίθεται νέο άρθρο 73 Α, ως εξής:

«Άρθρο 73Α Αναπροσαρμογή των προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών του τ. ΕΤΑΤ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η προσυνταξιοδοτική παροχή των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ που εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 53, υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,75%, υπολογιζόμενου επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των ταμείων ή κλάδων ή λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται έως το χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων άμεσης καταβολής κύριας σύνταξης.

2. Μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής μειώνεται κατά τα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης που λαμβάνει ο δικαιούχος και το απομένον ποσό επανυπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο
ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45%, υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης. Σε καμία περίπτωση το άθροισμα των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο ποσών (κύριας και επικουρικής σύνταξης και τυχόν διαφοράς) που λαμβάνει ο συνταξιούχος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής που ελάμβανε ο δικαιούχος, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

3. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου προσυνταξιοδοτικές και άλλες παροχές του τ. ΕΤΑΤ αναπροσαρμόζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και καταβάλλονται εφεξής στο ποσό που προκύπτει μετά τον κατά τα ανωτέρω υπολογισμό.

4. Οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.


Αιτιολονική Έκθεση

Άρθρο ...

Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η δυνατότητα λειτουργίας Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας στον ΟΑΕΔ, με σκοπό την εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας νέων ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν ευκαιρίες απόκτησης νέας τεχνογνωσίας, νέων εργαλείων και μεθοδολογίας για τις Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ, όπως και παράλληλα οφέλη για την απασχόληση των νέων, καθώς τόσο τα προγράμματα σπουδών (curricula) όσο και το Περιεχόμενο Μαθητείας στην επιχείρηση (training regulation) θα αναπτυχθούν με τη συνεργασία των κλαδικών επιχειρήσεων, αλλά και στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Στο πλαίσιο των θεσμικών αλλαγών στο ασφαλιστικό και στα θέματα της αγοράς εργασίας, και λόγω των ορίων της κείμενης νομοθεσίας για νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς οργανικών θέσεων και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με σχέση έμμισθης εντολής, μεταξύ φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

Με τη διάταξη αυτή, επιδιώκεται η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής Διευθυντών/ντριών & Υποδιευθυντών/ντριών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Το σύστημα αυτό, παρότι ειδικό ως εκ των ιδιομορφιών που χαρακτηρίζουν τις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, έχει δομηθεί κατ’ αναλογία του συστήματος, με το οποίο διεξάγεται η επιλογή των στελεχών στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ και ΤΕ του ΟΑΕΔ, να διεκδικήσουν θέσεις στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, υπό σαφείς προϋποθέσεις, με έμφαση στην προϋπόθεση της παιδαγωγικής επάρκειας. Η έμφαση αυτή δεν αποκλείει από τη διαδικασία επιλογής τους εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια, πλην όμως αυτοί έπονται όσων τη διαθέτουν, ακόμη και όταν οι πρώτοι συγκεντρώνουν υψηλότερο άθροισμα μορίων έναντι των συνυποψήφιων τους που διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια.

Παρέχεται, εξάλλου, στους ενδιαφερόμένους η δυνατότητα της κινητικότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως πέντε (5) εκπαιδευτικές μονάδες και ταυτόχρονης εγγραφής σε δύο από τους οικείους πίνακες.
Οι πίνακες που θα καταρτιστούν ανά Περιφερειακή Διεύθυνση αντιστοιχούν στις εκπαιδευτικές δομές του ΟΑΕΔ και είναι:

α. Πίνακας Διευθυντών/ντριών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας, β. Πίνακας Διευθυντών/ντριών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) γ. Πίνακας Διευθυντών/ντριών ΚΕΚ ΑμΕΑ Γαλατσίου και Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσσαλονίκης. δ. Πίνακας Διευθυντών/ντριών Πιλοτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΣΕΚ).
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (περ. 4.1 & 4.2), όπως επίσης και η αποτίμησή τους, (περ. 5.1 & 5.2), αυτά είναι απολύτως μετρήσιμα και είναι ίδια με εκείνα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως έχουν αποτυπωθεί στο άρθρο 19 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ A750)

Το κριτήριο της προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης θα αποτιμηθεί κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (υπηρεσιακό συμβούλιο των εκπαιδευτικών), με βάση τα κριτήρια της παρ. 5.3. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο Συμβούλιο να λάβει υπόψη και να προσμετρήσει τυχόν άλλες επιμορφώσεις ή σεμινάρια, τα οποία δεν προσμετρώνται στα κριτήρια της παρ. 4.1.

Στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και, προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, κάθε μέλος του συμβουλίου υποχρεούται να συμπληρώνει για κάθε υποψήφιο/α έντυπο υπόδειγμα, που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία (φυσική παρουσία, επιτεύγματα,  ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα) και με βάση αυτά, να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου/ας είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών κάθε μέλους του συμβουλίου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους υποψήφιους/ες να υποβάλλουν ένσταση ύστερα από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων με τα μόρια που έχουν λάβει ύστερα από την προσμέτρηση των κριτηρίων 4.1 & 4.2 και πριν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης ύστερα από την ανάρτηση των οικείων πινάκων, όπου περιλαμβάνεται το τελικό άθροισμα των μορίων που έχουν λάβει. Οι ενστάσεις και στις δύο περιπτώσεις εξετάζονται από το Συμβούλιο Επιλογής, συντάσσεται δε προς τούτο Πρακτικό, στο οποίο αιτιολογείται η αποδοχή ή η απόρριψη της ένστασης κατά ενδιαφερόμενο/η. Οι τελικοί πίνακες, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων, επικυρώνονται από τον Διοικητή/τρια του ΟΑΕΔ και αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Με βάση τους τελικούς πίνακες γίνεται και η τοποθέτηση των Διευθυντών/ντριών στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές μονάδες με απόφαση του Διοικητή/τριας του ΟΑΕΔ.

Προκειμένου να υπάρξει και ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, η επιλογή Διευθυντών/ντριών θα πραγματοποιηθεί από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ, όπως αυτοί αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 υπ. αα, του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ A750). Επειδή όμως μπορεί να υπάρξουν μονάδες για τις οποίες ενδεχομένως να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς ΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα στελέχωσης των μονάδων αυτών από εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ-1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ, με διαδικασία ανάλογη εκείνης των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ. Στην περίπτωση αυτή θα εκδοθεί ξεχωριστή προκήρυξη, που θα αφορά συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μονάδες.

Τέλος, η επιλογή των Υποδιευθυντών/ντριών των εκπαιδευτικών μονάδων του ΟΑΕΔ θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του προτεινόμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ και ΤΕ-1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ.


Άρθρο ...

Ρύθμιση οφειλών προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των πτωχών οφειλετών και άλλα θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3522/2006 και συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 9 της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ A 94) προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης πτωχευτικών χρεών με κριτήρια την επισφάλεια είσπραξης των χρεών αυτών από το Δημόσιο και την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά με βάση το δεύτερο υποεδάφιο του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009, και την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4013/2011 (Α'204), και για τη ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις προπτωχευτικές διαδικασίες συνδιαλλαγής και εξυγίανσης εφόσον τα προς ρύθμιση χρέη δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία που επικυρώθηκε δικαστικά.

Αρμόδιο όργανο για τη ρύθμιση με βάση το άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ είναι η Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'), στην οποία προστίθενται, ως μέλος ένας Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο εισηγητές, εφόσον το συνολικό βασικό χρέος δεν υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Αν το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, το αίτημα εξετάζεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με το άρθρο 18 περ. δ του Ν. 1469/1984, προβλέπεται ότι οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου εφαρμόζονται ανάλογα και για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των εισπραττομένων από αυτό εσόδων τρίτων οργανισμών. Όπου δε σ' αυτές αναφέρεται Υπουργός, Δ/ντής Δημοσίου Ταμείου και υπάλληλος του Δημοσίου, νοούνται οι Διοικητής ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Δ/ντής Ταμείου Εισπράξεως Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Δ/ντής Ταμειακής Υπηρεσίας Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υπάλληλοι του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, από τους οποίους ασκούνται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες .

Επομένως η διάταξη του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ εφαρμόζεται ανάλογα και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επειδή, όμως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υπάρχει όργανο αντίστοιχο με την Επιτροπή του άρθρου 9 ν. 2386/1996 που λειτουργεί για το Δημόσιο, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η σύσταση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επιτροπής αρμόδιας για την εξέταση των αιτημάτων ρύθμισης οφειλών πτωχών οφειλετών καθώς και οφειλετών υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή για χρέη που δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία. Η Επιτροπή, εκτιμώντας την επισφάλεια είσπραξης της οφειλής και την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη θα μπορεί να αποφασίζει είτε την απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από την καταβολή μέρους ή όλων των προσαυξήσεων και προστίμων με εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου, είτε την καταβολή του βασικού χρέους και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε συνεχείς μηνιαίες δόσεις (μέχρι 90 κατ’ ανώτατο όριο), είτε συνδυασμό και των δύο περιπτώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ. Τέλος ρητά προβλέπεται ότι τα αιτήματα οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης υπάγονται, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής στην Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην παρ.9 του άρ.62Α όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9δ της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015), σε αντίθεση με τα αιτήματα πτωχών οφειλετών, όπου η εξέταση των περιπτώσεων με συνολικό βασικό χρέος άνω των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ γίνεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέσω της διαρκούς επικοινωνίας του με τους συναλλασσόμενους και τις Υπηρεσίες και κυρίως εξασφαλίζεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η επίτευξη των εισπρακτικών στόχων που έχουν τεθεί αλλά και η εισροή εσόδων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Άρθρο... 

Ένταξη του ΕΤΑΤ και των συνταξιούχων προσυνταςιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) στον ΕΦΚΑ - αναπροσαρμογή των χορηγούμενων παροχών

Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), που ιδρύθηκε με το ν. 3371/2005, χορηγεί τις προσυνταξιοδοτικές παροχές που προβλέπονταν από τις καταστατικές διατάξεις των ιδιωτικής προέλευσης φορέων ασφάλισης που λειτουργούσαν σε πιστωτικά ιδρύματα (Εμπορική Τράπεζα, Alpha Bank και Attica Bank). 
Οι ασφαλισμένοι στους εν λόγω φορείς, οι οποίοι με την υπαγωγή τους σε αυτούς εξαιρούνταν από την ασφάλιση στο γενικό φορέα επικουρικής ασφάλισης μισθωτών τ. ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑ, λαμβάνουν την προβλεπόμενη παροχή ακόμα και όταν δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης της κύριας σύνταξης, εφόσον  πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα οικεία καταστατικά. Για τούτο και καταβάλλουν υψηλότερες, σε σύγκριση με τα γενικώς προβλεπόμενα στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ εισφορές.

Με το ν. 3371/2005 την υποχρέωση χορήγησης των προσυνταξιοδοτικών αυτών παροχών ανέλαβε το ιδρυθέν με τον ίδιο νόμο νπδδ ΕΤΑΤ. Ήδη όμως το Ταμείο, ενόψει και της γενικότερης οικονομικής κρίσης, αδυνατεί να χορηγήσει τις παροχές στο ύψος που ορίζονταν από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, κλάδων, ενώσεων προσώπων κλπ.

Ενόψει των παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί ο πυρήνας του δικαιώματος της εν λόγω κατηγορίας των δικαιούχων περί λήψης προσυνταξιοδοτικής παροχής, κρίνεται επιβεβλημένη η ένταξη του Ταμείου στον κλάδο λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ και ο επανακαθορισμός του τρόπου υπολογισμού της εν λόγω παροχής. Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται μόνο το ποσοστό αναπλήρωσης, ενώ κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οικείες καταστατικές διατάξεις ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις λήψης της προσυνταξιοδτικής παροχής και τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών. Στη βάση των ίδιων κανόνων αναπροσαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του νόμου οι ήδη καταβαλλόμενες παροχές του ΕΤΑΤ.

Στο πλαίσιο ισότιμης αντιμετώπισης ομοειδών καταστάσεων στον ΕΦΚΑ εντάσσονται και οι δικαιούχοι προσυνταξιοδοτικής παροχής, οι οποίοι όμως δυνάμει της ρύθμισης του ν. 3455/2006 είχαν ενταχθεί στο τ. ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑ. Και οι παροχές αυτές αναπροσαρμόζονται βάσει των ενιαίων κανόνων, κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα για τις καταβαλλόμενες από το ΕΤΑΤ παροχές.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

Με την προτεινόμενη διάταξη της τροπολογίας αντικαθίσταται το άρθρο 72 του 3996/2011 (Α' 170), το οποίο έχει ως εξής:

«Επιλογή στελεχών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Για την επιλογή στελεχών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ισχύουν κατ' αναλογία τα προβλεπόμενα από το Κεφάλαιο Β' του ν. 3848/2010 (Α'71):

α) Οι διατάξεις, που αναφέρονται στα προσόντα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων, των Υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

β) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στις διατάξεις αυτές του Κεφαλαίου Β' αναφέρονται Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, νοείται το οικείο Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, όπου Σύλλογος Διδασκόντων νοείται ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας, όπου Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης νοείται ο Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ και όπου Διευθυντής Εκπαίδευσης νοείται ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.»

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθμ. 157/21/2016

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων».

Α. Με την υπό ψήφιση τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ι.α. Παρέχεται η δυνατότητα να ιδρύονται στον ΟΑΕΔ με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ Μαθητείας), οι οποίες θα διέπονται από το νομικό καθεστώς του Ν. 3475/2006.

Με την ίδια ή άλλη απόφαση, ορίζονται τα προγράμματα σπουδών, το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι τομείς και οι ειδικότητες οι οποίες θα υλοποιηθούν από τις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας, ο κανονισμός λειτουργίας των ως άνω ΕΠΑΣ, τα κριτήρια επιλογής μαθητών, τα κριτήρια επιλογής διδακτικού προσωπικού, το πλαίσιο συνεργασίας με επιχειρήσεις εκτός και εντός της χώρας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της υπό ψήφιση ρύθμισης.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να μεταφέρονται οργανικές θέσεις, περιλαμβανόμενων κι αυτών με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έμμισθης εντολής, μεταξύ φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και στο Υπουργείο, για να καλύπτονται ανάγκες που θα προκόψουν από το νέο οργανισμό αυτού.

γ. Επανακαθορίζονται οι διαδικασίες επιλογής διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

2. α. Συστήνεται επιτροπή αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πτωχών οφειλετών, καθώς και οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις προπτωχευτικές διαδικασίες συνδιαλλαγής και εξυγίανσης για χρέη που δεν ρυθμίζονται από την συμφωνία που επικυρώθηκε δικαστικά, η οποία αποτελείται υπό την οριζόμενη σύνθεση.

β. Στις περιπτώσεις πτωχών οφειλετών, ανεξάρτητα αν οι οφειλές τους έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, κι εφόσον το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ το αίτημα εξετάζεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ενώ τα αιτήματα οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, εξετάζονται μόνο από την Επιτροπή, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.

γ. Παρατείνεται αυτοδικαίως από 7/3/2016 η διοικητική σύμβαση μεταξύ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Φορέα, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διαγωνιστικής διαδικασίας.

3. α. Διευρύνεται ο σκοπός λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με τη χορήγηση και προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ).

β. Εντάσσεται και το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) στον Ε.Φ.Κ.Α.

γ. Η προσυνταξιοδοτική παροχή των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ που εντάσσεται στον ΕΦΚΑ υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,75%, υπολογιζόμενου επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται έως το χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων άμεσης καταβολής κύριας σύνταξης.

Μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής μειώνεται κατά τα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης που λαμβάνει ο δικαιούχος και το απομένον ποσό επανυπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45%, υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης. Σε καμία περίπτωση το άθροισμα των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο ποσών (κύριας και επικουρικής σύνταξης και τυχόν διαφοράς) που λαμβάνει ο συνταξιούχος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής που ελάμβανε ο δικαιούχος, κατ’ εφαρμογή της υπό ψήφιση ρύθμισης.

δ. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου προσυνταξιοδοτικές και άλλες παροχές του τ. ΕΤΑΤ αναπροσαρμόζονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης και καταβάλλονται εφεξής στο ποσό που προκύπτει μετά τον κατά τα ανωτέρω υπολογισμό.

Β. Σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τη ρύθμιση για τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον Ο.Α.Ε.Δ. προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. Για τη λειτουργία της εκπαίδευσης έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2016 το ποσό των 12 εκατ. € και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018. Για το ποσό αυτό θα γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη και για τα επόμενα έτη.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισμού του ΟΑ.Ε.Δ. από τη λειτουργία των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις για τη λειτουργία της εκπαίδευσης που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΟΑ.Ε.Δ. για το έτος 2016 ύψους 12 εκατ. € και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018. Για το ποσό αυτό θα γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη και για τα επόμενα έτη.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων»


Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Γενική Αξιολόγηση

Ι.Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου

Άρθρο 1: Με την παρ.1 του άρθρου 1 επιδιώκεται η εξασφάλιση της λειτουργίας των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας στον ΟΑΕΔ, με σκοπό την εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας νέων ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, θα υπάρξουν ευκαιρίες απόκτησης νέας τεχνογνωσίας, νέων εργαλείων και μεθοδολογίας για τις Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ, όπως και παράλληλα οφέλη για την απασχόληση των νέων, καθώς τόσο τα προγράμματα σπουδών (curricula) όσο και το Περιεχόμενο Μαθητείας στην επιχείρηση (training regulation) θα αναπτυχθούν με τη συνεργασία των κλαδικών επιχειρήσεων, αλλά και στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Με την παρ. 2 επιδιώκεται να υπάρξει εναρμόνιση με το πλαίσιο των θεσμικών αλλαγών στο ασφαλιστικό και στα θέματα της αγοράς εργασίας. Λόγω των ορίων της κείμενης νομοθεσίας για νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς οργανικών θέσεων και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με σχέση έμμισθης εντολής, μεταξύ φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

Με την παρ.3 η επιδιώκεται η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής Διευθυντών/-ντριών & Υποδιευθυντών/-ντριών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Το σύστημα αυτό, παρότι ειδικό ως εκ των ιδιομορφιών που χαρακτηρίζουν τις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, έχει δομηθεί κατ’ αναλογία του συστήματος, με το οποίο διεξάγεται η επιλογή των στελεχών στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ και ΤΕ του ΟΑΕΔ, να διεκδικήσουν θέσεις στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, υπό σαφείς προϋποθέσεις, με έμφαση στην προϋπόθεση της παιδαγωγικής επάρκειας. Η έμφαση αυτή δεν αποκλείει από τη διαδικασία επιλογής τους εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια, πλην όμως αυτοί έπονται όσων τη διαθέτουν, ακόμη και όταν οι πρώτοι συγκεντρώνουν υψηλότερο άθροισμα μορίων έναντι των συνυποψήφιων τους που διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια.

Όσον αφορά δε τα κριτήρια επιλογής αυτά είναι απολύτως μετρήσιμα και είναι ίδια με εκείνα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως έχουν αποτυπωθεί στο άρθρο 19 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α750)
Προκειμένου να υπάρξει και ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, η επιλογή Διευθυντών/ντριών θα πραγματοποιηθεί από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ, όπως αυτοί αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 υπ. αα, του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α750). Επειδή όμως μπορεί να υπάρξουν μονάδες για τις οποίες ενδεχομένως να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς ΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα στελέχωσης των μονάδων αυτών από εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ-1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ, με διαδικασία ανάλογη εκείνης των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ. Στην περίπτωση αυτή θα εκδοθεί ξεχωριστή προκήρυξη, που θα αφορά συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μονάδες.

Άρθρο 2: Με το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης πτωχευτικών χρεών με κριτήρια την επισφάλεια είσπραξης των χρεών αυτών από το Δημόσιο και την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά με βάση το δεύτερο υποεδάφιο του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009, και την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4013/2011 (Α'204), και για τη ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις προπτωχευτικές διαδικασίες συνδιαλλαγής και εξυγίανσης εφόσον τα προς ρύθμιση χρέη δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία που επικυρώθηκε δικαστικά.

Με το άρθρο 18 περ. δ του Ν. 1469/1984, προβλέπεται ότι οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου εφαρμόζονται ανάλογα και για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των εισπραττομένων από αυτό εσόδων τρίτων οργανισμών.

Επομένως η διάταξη του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ εφαρμόζεται ανάλογα και στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Επειδή, όμως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υπάρχει όργανο αντίστοιχο με την Επιτροπή του άρθρου 9 ν. 2386/1996 που λειτουργεί για το Δημόσιο, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η σύσταση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επιτροπής αρμόδιας για την εξέταση των αιτημάτων ρύθμισης οφειλών πτωχών οφειλετών καθώς και οφειλετών υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή για χρέη που δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία. Τέλος ρητά προβλέπεται ότι τα αιτήματα οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης υπάγονται, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής στην Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην παρ.9 του άρ.62Α όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9δ της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015), σε αντίθεση με τα αιτήματα πτωχών οφειλετών, όπου η εξέταση των περιπτώσεων με συνολικό βασικό χρέος άνω των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ γίνεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με την ακόλουθη ρύθμιση του συγκεκριμένου άρθρου διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέσω της διαρκούς επικοινωνίας του με τους συναλλασσόμενους και τις Υπηρεσίες και κυρίως εξασφαλίζεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η επίτευξη των εισπρακτικών στόχων που έχουν τεθεί αλλά και η εισροή εσόδων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Άρθρο 3: To Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) χορηγεί τις προσυνταξιοδοτικές παροχές που προβλέπονταν από τις καταστατικές διατάξεις των ιδιωτικής προέλευσης φορέων ασφάλισης που λειτουργούσαν σε πιστωτικά ιδρύματα (Εμπορική Τράπεζα, Alpha Bank και Attica Bank). Οι ασφαλισμένοι στους εν λόγω φορείς λαμβάνουν την προβλεπόμενη παροχή ακόμα και όταν δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης της κύριας σύνταξης, εφόσον πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα οικεία καταστατικά.

Με το ν. 3371/2005 την υποχρέωση χορήγησης των προσυνταξιοδοτικών αυτών παροχών ανέλαβε το ιδρυθέν με τον ίδιο νόμο νπδδ ΕΤΑΤ. Ήδη όμως το Ταμείο, ενόψει και της γενικότερης οικονομικής κρίσης, αδυνατεί να χορηγήσει τις παροχές στο ύψος που ορίζονταν από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, κλάδων, ενώσεων προσώπων κλπ.

Ενόψει των παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί ο πυρήνας του δικαιώματος της εν λόγω κατηγορίας των δικαιούχων περί λήψης προσυνταξιοδοτικής παροχής, κρίνεται επιβεβλημένη η ένταξη του Ταμείου στον κλάδο λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ και ο επανακαθορισμός του τρόπου υπολογισμού της εν λόγω παροχής. Στη βάση των ίδιων κανόνων αναπροσαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του νόμου οι ήδη καταβαλλόμενες παροχές του ΕΤΑΤ.

Στο πλαίσιο ισότιμης αντιμετώπισης ομοειδών καταστάσεων στον ΕΦΚΑ εντάσσονται και οι δικαιούχοι προσυνταξιοδοτικής παροχής, οι οποίοι όμως δυνάμει της ρύθμισης του ν. 3455/2006 είχαν ενταχθεί στο τ. ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑ. Και οι παροχές αυτές αναπροσαρμόζονται βάσει των ενιαίων κανόνων, κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα για τις καταβαλλόμενες από το ΕΤΑΤ παροχές.
2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα

Άρθρο 1: Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού καλύπτεται η ανάγκη λειτουργίας Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας στον ΟΑΕΔ, ώστε να μπορούν να εισαχθούν στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας νέες ειδικότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, θα υπάρξουν ευκαιρίες απόκτησης νέας τεχνογνωσίας, νέων εργαλείων και μεθοδολογίας για τις Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ, όπως και παράλληλα οφέλη για την απασχόληση των νέων, καθώς τόσο τα προγράμματα σπουδών (curricula) όσο και το Περιεχόμενο Μαθητείας στην επιχείρηση (training regulation) θα αναπτυχθούν με τη συνεργασία των κλαδικών επιχειρήσεων, αλλά και στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Με την παρ.2 προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς οργανικών θέσεων και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με σχέση έμμισθης εντολής, μεταξύ φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, τόσο λόγω των θεσμικών αλλαγών στο ασφαλιστικό και στα θέματα της αγοράς εργασίας όσο και λόγω των ορίων της κείμενης νομοθεσίας για νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Με την παρ.3 καθιερώνεται ένα ολοκληρωμένο, διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής Διευθυντών/-ντριών & Υποδιευθυντών/-ντριών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ το οποίο έχει δομηθεί κατ’ αναλογία του συστήματος με το οποίο διεξάγεται η επιλογή των στελεχών στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ και ΤΕ του ΟΑΕΔ, να διεκδικήσουν θέσεις στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, υπό σαφείς προϋποθέσεις, με έμφαση στην προϋπόθεση της παιδαγωγικής επάρκειας.

Παρέχεται, εξάλλου, στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα της κινητικότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως πέντε (5) εκπαιδευτικές μονάδες και ταυτόχρονης εγγραφής σε δύο από τους οικείους πίνακες.

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (περ. 4.1 & 4.2), όπως επίσης και η αποτίμησή τους, (περ. 5.1 & 5.2), αυτά είναι απολύτως μετρήσιμα και είναι ίδια με εκείνα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως έχουν αποτυπωθεί στο άρθρο 19 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α750)

Το κριτήριο της προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης θα αποτιμηθεί κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (υπηρεσιακό συμβούλιο των εκπαιδευτικών) με προσδιορισμένα κριτήρια. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο Συμβούλιο να λάβει υπόψη και να προσμετρήσει τυχόν άλλες επιμορφώσεις ή σεμινάρια. Στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και, προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, κάθε μέλος του συμβουλίου υποχρεούται να συμπληρώνει για κάθε υποψήφιο/α έντυπο υπόδειγμα, που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία (φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα) και με βάση αυτά, να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου/ας είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών κάθε μέλους του συμβουλίου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους υποψήφιους/ες να υποβάλλουν ένσταση ύστερα από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων με τα μόρια που έχουν λάβει ύστερα από την προσμέτρηση των ρητά προσδιορισμένων στην παρ .4 κριτηρίων και πριν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης ύστερα από την ανάρτηση των οικείων πινάκων, όπου περιλαμβάνεται το τελικό άθροισμα των μορίων που έχουν λάβει. Με βάση τους τελικούς πίνακες γίνεται και η τοποθέτηση των Διευθυντών/ντριών στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές μονάδες με απόφαση του Διοικητή/τριας του ΟΑΕΔ. Προκειμένου να υπάρξει και ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, η επιλογή Διευθυντών/-ντριών θα πραγματοποιείται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ, όπως αυτοί αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 υπ. αα, του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α750). Επειδή όμως μπορεί να υπάρξουν μονάδες για τις οποίες ενδεχομένως να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς ΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα στελέχωσης των μονάδων αυτών από εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ-1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ, με διαδικασία ανάλογη εκείνης των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ. Στην περίπτωση αυτή θα εκδοθεί ξεχωριστή προκήρυξη, που θα αφορά συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μονάδες.
Αρθρο 2: Με το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης πτωχευτικών χρεών με κριτήρια την επισφάλεια είσπραξης των χρεών αυτών από το Δημόσιο και την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά με βάση το δεύτερο υποεδάφιο του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009, και την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4013/2011 (Α'204), και για τη ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις προπτωχευτικές διαδικασίες συνδιαλλαγής και εξυγίανσης εφόσον τα προς ρύθμιση χρέη δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία που επικυρώθηκε δικαστικά. Αρμόδιο όργανο για τη ρύθμιση με βάση το άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ είναι η Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'), στην οποία προστίθενται, ως μέλος ένας Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο εισηγητές, εφόσον το συνολικό βασικό χρέος δεν υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Αν το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, το αίτημα εξετάζεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με το άρθρο 18 περ. δ του Ν. 1469/1984, προβλέπεται ότι οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου εφαρμόζονται ανάλογα και για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των εισπραττομένων από αυτό εσόδων τρίτων οργανισμών. Όπου δε σ' αυτές αναφέρεται Υπουργός, Δ/ντής Δημοσίου Ταμείου και υπάλληλος του Δημοσίου, νοούνται οι Διοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Δ/ντής Ταμείου Εισπράξεως Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Δ/ντής Ταμειακής Υπηρεσίας Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τους οποίους ασκούνται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες .

Επομένως η διάταξη του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ εφαρμόζεται ανάλογα και στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Επειδή, όμως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υπάρχει όργανο αντίστοιχο με την Επιτροπή του άρθρου 9 ν. 2386/1996 που λειτουργεί για το Δημόσιο, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η σύσταση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επιτροπής αρμόδιας για την εξέταση των αιτημάτων ρύθμισης οφειλών πτωχών οφειλετών καθώς και οφειλετών υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή για χρέη που δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία. Η Επιτροπή, εκτιμώντας την επισφάλεια είσπραξης της οφειλής και την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη θα μπορεί να αποφασίζει είτε την απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από την καταβολή μέρους ή όλων των προσαυξήσεων και προστίμων με εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου, είτε την καταβολή του βασικού χρέους και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε συνεχείς μηνιαίες δόσεις (μέχρι 90 κατ’ ανώτατο όριο), είτε συνδυασμό και των δύο περιπτώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ. Τέλος ρητά προβλέπεται ότι τα αιτήματα οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης υπάγονται, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής στην Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην παρ.9 του άρ.62Α όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9δ της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015), σε αντίθεση με τα αιτήματα πτωχών οφειλετών, όπου η εξέταση των περιπτώσεων με συνολικό βασικό χρέος άνω των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ γίνεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με την παρ.3 διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέσω της διαρκούς επικοινωνίας του με τους συναλλασσόμενους και τις Υπηρεσίες. Εξασφαλίζεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η επίτευξη των εισπρακτικών στόχων που έχουν τεθεί αλλά και η εισροή εσόδων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Άρθρο 3: Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), που ιδρύθηκε με το ν. 3371/2005, χορηγεί τις προσυνταξιοδοτικές παροχές που προβλέπονταν από τις καταστατικές διατάξεις των ιδιωτικής προέλευσης φορέων ασφάλισης που λειτουργούσαν σε πιστωτικά ιδρύματα (Εμπορική Τράπεζα, Alpha Bank και Attica Bank). Οι ασφαλισμένοι στους εν λόγω φορείς, οι οποίοι με την υπαγωγή τους σε αυτούς εξαιρούνταν από την ασφάλιση στο γενικό φορέα επικουρικής ασφάλισης μισθωτών τ. ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑ, λαμβάνουν την προβλεπόμενη παροχή ακόμα και όταν δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης της κύριας σύνταξης, εφόσον πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα οικεία καταστατικά.
Με το ν. 3371/2005 την υποχρέωση χορήγησης των προσυνταξιοδοτικών αυτών παροχών ανέλαβε το ιδρυθέν με τον ίδιο νόμο νπδδ ΕΤΑΤ. Ήδη όμως το Ταμείο, ενόψει και της γενικότερης οικονομικής κρίσης, αδυνατεί να χορηγήσει τις παροχές στο ύψος που ορίζονταν από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, κλάδων, ενώσεων προσώπων κλπ.

Ενόψει των παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί ο πυρήνας του δικαιώματος της εν λόγω κατηγορίας των δικαιούχων περί λήψης προσυνταξιοδοτικής παροχής, κρίνεται επιβεβλημένη η ένταξη του Ταμείου στον κλάδο λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ και ο επανακαθορισμός του τρόπου υπολογισμού της εν λόγω παροχής. Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται μόνο το ποσοστό αναπλήρωσης, ενώ κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οικείες καταστατικές διατάξεις ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις λήψης της προσυνταξιοδτικής παροχής και τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών. Στη βάση των ίδιων κανόνων αναπροσαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του νόμου οι ήδη καταβαλλόμενες παροχές του ΕΤΑΤ.
Στο πλαίσιο ισότιμης αντιμετώπισης ομοειδών καταστάσεων στον ΕΦΚΑ εντάσσονται και οι δικαιούχοι προσυνταξιοδοτικής παροχής, οι οποίοι όμως δυνάμει της ρύθμισης του ν. 3455/2006 είχαν ενταχθεί στο τ. ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑ. Και οι παροχές αυτές αναπροσαρμόζονται βάσει των ενιαίων κανόνων, κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα για τις καταβαλλόμενες από το ΕΤΑΤ παροχές.

3. Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

Αρθρο 1: Η ρύθμιση αυτή συμπεριλήφθηκε με σκοπό την εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας νέων ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας καθώς και προκειμένου να υπάρξουν ευκαιρίες απόκτησης νέας τεχνογνωσίας, νέων εργαλείων και μεθοδολογίας για τις Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ. Επιπλέον, με το άρθρο αυτό προκύπτουν παράλληλα οφέλη για την απασχόληση των νέων, καθώς τόσο τα προγράμματα σπουδών (curricula) όσο και το Περιεχόμενο Μαθητείας στην επιχείρηση (training regulation) θα αναπτυχθούν με τη συνεργασία των κλαδικών επιχειρήσεων, αλλά και στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Η παρ. 2 κρίθηκε αναγκαίο λόγω των θεσμικών αλλαγών στο ασφαλιστικό και στα θέματα της αγοράς εργασίας, και λόγω των ορίων της κείμενης νομοθεσίας για νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Η παρ.3 συμπεριλήφθηκε προκειμένου να καθιερωθεί ένα ολοκληρωμένο, διαφανές και αξιοκρατικό συστήματος επιλογής Διευθυντών/-ντριών & Υποδιευθυντών/- ντριών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ που έχει δομηθεί κατ’ αναλογία του συστήματος, με το οποίο διεξάγεται η επιλογή των στελεχών στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ και ΤΕ του ΟΑΕΔ, να διεκδικήσουν θέσεις στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, υπό σαφείς προϋποθέσεις, με έμφαση στην προϋπόθεση της παιδαγωγικής επάρκειας. Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα κινητικότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως πέντε (5) εκπαιδευτικές μονάδες και ταυτόχρονης εγγραφής σε δύο από τους οικείους πίνακες.

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (περ. 4.1 & 4.2), όπως επίσης και η αποτίμησή τους, (περ. 5.1 & 5.2), αυτά είναι απολύτως μετρήσιμα και είναι ίδια με εκείνα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως έχουν αποτυπωθεί στο άρθρο 19 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α750)
Το κριτήριο της προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης αποτιμάται με συγκεκριμένα κριτήρια ενώ παρέχεται εη δυνατότητα στο Συμβούλιο να λάβει υπόψη και να προσμετρήσει τυχόν άλλες επιμορφώσεις ή σεμινάρια, τα οποία δεν προσμετρώνται στα κριτήρια της παρ. 4.1. Στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και, προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, κάθε μέλος του συμβουλίου υποχρεούται να συμπληρώνει για κάθε υποψήφιο/α έντυπο υπόδειγμα, που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία (φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα) και με βάση αυτά, να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους υποψήφιους/-ες να υποβάλλουν ένσταση ύστερα από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων με τα μόρια που έχουν λάβει ύστερα από την προσμέτρηση των κριτηρίων 4.1 & 4.2 και πριν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης ύστερα από την ανάρτηση των οικείων πινάκων, όπου περιλαμβάνεται το τελικό άθροισμα των μορίων που έχουν λάβει. Οι τελικοί πίνακες, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων, επικυρώνονται από τον Διοικητή/τρια του ΟΑΕΔ και αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Προκειμένου να υπάρξει και ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, η επιλογή Διευθυντών/-ντριών προβλέπεται ότι θα πραγματοποιείται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ. Επειδή όμως μπορεί να υπάρξουν μονάδες για τις οποίες ενδεχομένως να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς ΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα στελέχωσης των μονάδων αυτών από εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ-1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ, με διαδικασία ανάλογη εκείνης των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ.
Τέλος, η επιλογή των Υποδιευθυντών/ντριών των εκπαιδευτικών μονάδων του ΟΑΕΔ θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του προτεινόμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ και ΤΕ-1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ.

Αρθρο 2: Με το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης πτωχευτικών χρεών με κριτήρια την επισφάλεια είσπραξης των χρεών αυτών από το Δημόσιο και την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά με βάση το δεύτερο υποεδάφιο του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009, και την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4013/2011 (Α'204), και για τη ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις προπτωχευτικές διαδικασίες συνδιαλλαγής και εξυγίανσης εφόσον τα προς ρύθμιση χρέη δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία που επικυρώθηκε δικαστικά. Αρμόδιο όργανο για τη ρύθμιση με βάση το άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ είναι η Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'), στην οποία προστίθενται, ως μέλος ένας Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο εισηγητές, εφόσον το συνολικό βασικό χρέος δεν υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Αν το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, το αίτημα εξετάζεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με το άρθρο 18 περ. δ του Ν. 1469/1984, προβλέπεται ότι οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου εφαρμόζονται ανάλογα και για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των εισπραττομένων από αυτό εσόδων τρίτων οργανισμών. Όπου δε σ' αυτές αναφέρεται Υπουργός, Δ/ντής Δημοσίου Ταμείου και υπάλληλος του Δημοσίου, νοούνται οι Διοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Δ/ντής Ταμείου Εισπράξεως Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Δ/ντής Ταμειακής Υπηρεσίας Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τους οποίους ασκούνται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες .

Επομένως η διάταξη του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ εφαρμόζεται ανάλογα και στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Επειδή, όμως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υπάρχει όργανο αντίστοιχο με την Επιτροπή του άρθρου 9 ν. 2386/1996 που λειτουργεί για το Δημόσιο, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η σύσταση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επιτροπής αρμόδιας για την εξέταση των αιτημάτων ρύθμισης οφειλών πτωχών οφειλετών καθώς και οφειλετών υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή για χρέη που δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία. Η Επιτροπή, εκτιμώντας την επισφάλεια είσπραξης της οφειλής και την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη θα μπορεί να αποφασίζει είτε την απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από την καταβολή μέρους ή όλων των προσαυξήσεων και προστίμων με εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου, είτε την καταβολή του βασικού χρέους και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε συνεχείς μηνιαίες δόσεις (μέχρι 90 κατ’ ανώτατο όριο), είτε συνδυασμό και των δύο περιπτώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ. Τέλος, ρητά προβλέπεται ότι τα αιτήματα οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης υπάγονται, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής στην Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην παρ.9 του άρ.62Α όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9δ της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14.8.2015), σε αντίθεση με τα αιτήματα πτωχών οφειλετών, όπου η εξέταση των περιπτώσεων με συνολικό βασικό χρέος άνω των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ γίνεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Η παρ. 3 εισήχθη προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέσω της διαρκούς επικοινωνίας του με τους συναλλασσόμενους και τις Υπηρεσίες και να εξασφαλιστεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η επίτευξη των εισπρακτικών στόχων που έχουν τεθεί αλλά και η εισροή εσόδων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Άρθρο 3: Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), που ιδρύθηκε με το ν. 3371/2005, χορηγεί τις προσυνταξιοδοτικές παροχές που προβλέπονταν από τις καταστατικές διατάξεις των ιδιωτικής προέλευσης φορέων ασφάλισης που λειτουργούσαν σε πιστωτικά ιδρύματα (Εμπορική Τράπεζα, Alpha Bank και Attica Bank). Οι ασφαλισμένοι στους εν λόγω φορείς, οι οποίοι με την υπαγωγή τους σε αυτούς εξαιρούνταν από την ασφάλιση στο γενικό φορέα επικουρικής ασφάλισης μισθωτών τ. ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑ, λαμβάνουν την προβλεπόμενη παροχή ακόμα και όταν δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης της κύριας σύνταξης, εφόσον πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα οικεία καταστατικά. Για τούτο και καταβάλλουν υψηλότερες, σε σύγκριση με τα γενικώς προβλεπόμενα στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ εισφορές.

Με το ν. 3371/2005 την υποχρέωση χορήγησης των προσυνταξιοδοτικών αυτών παροχών ανέλαβε το ιδρυθέν με τον ίδιο νόμο νπδδ ΕΤΑΤ. Ήδη όμως το Ταμείο, ενόψει και της γενικότερης οικονομικής κρίσης, αδυνατεί να χορηγήσει τις παροχές στο ύψος που ορίζονταν από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, κλάδων, ενώσεων προσώπων κλπ.

Ενόψει των παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί ο πυρήνας του δικαιώματος της εν λόγω κατηγορίας των δικαιούχων περί λήψης προσυνταξιοδοτικής παροχής, κρίνεται επιβεβλημένη η ένταξη του Ταμείου στον κλάδο λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ και ο επανακαθορισμός του τρόπου υπολογισμού της εν λόγω παροχής. Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται μόνο το ποσοστό αναπλήρωσης, ενώ κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οικείες καταστατικές διατάξεις ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις λήψης της προσυνταξιοδτικής παροχής και τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών. Στη βάση των ίδιων κανόνων αναπροσαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του νόμου οι ήδη καταβαλλόμενες παροχές του ΕΤΑΤ.
Στο πλαίσιο ισότιμης αντιμετώπισης ομοειδών καταστάσεων στον ΕΦΚΑ εντάσσονται και οι δικαιούχοι προσυνταξιοδοτικής παροχής, οι οποίοι όμως δυνάμει της ρύθμισης του ν. 3455/2006 είχαν ενταχθεί στο τ. ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑ. Και οι παροχές αυτές αναπροσαρμόζονται βάσει των ενιαίων κανόνων, κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα για τις καταβαλλόμενες από το ΕΤΑΤ παροχές.

4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Άρθρο 1 : Με το προτεινόμενο άρθρο εξασφαλίζεται η λειτουργίας Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας στον ΟΑΕΔ, με σκοπό την εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας νέων ειδικοτήτων και ευκαιριών απόκτησης νέας τεχνογνωσίας, νέων εργαλείων και μεθοδολογίας για τις Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ. Επιπλέον θα υπάρξουν παράλληλα οφέλη για την απασχόληση των νέων, καθώς τόσο τα προγράμματα σπουδών (curricula) όσο και το Περιεχόμενο Μαθητείας στην επιχείρηση (training regulation) θα αναπτυχθούν με τη συνεργασία των κλαδικών επιχειρήσεων, αλλά και στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Με την παρ.2 επιτυγχάνεται η προσαρμογή στο πλαίσιο των θεσμικών αλλαγών στο ασφαλιστικό και στα θέματα της αγοράς εργασίας, και λόγω των ορίων της κείμενης νομοθεσίας για νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Με την παρ.3 καθιερώνεται ένα ολοκληρωμένο, διαφανές και αξιοκρατικό συστήματος επιλογής Διευθυντών/ντριών & Υποδιευθυντών/ντριών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ και ΤΕ του ΟΑΕΔ, να διεκδικήσουν θέσεις στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, υπό σαφείς προϋποθέσεις, με έμφαση στην προϋπόθεση της παιδαγωγικής επάρκειας. Η έμφαση αυτή δεν αποκλείει από τη διαδικασία επιλογής τους εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια, πλην όμως αυτοί έπονται όσων τη διαθέτουν, ακόμη και όταν οι πρώτοι συγκεντρώνουν υψηλότερο άθροισμα μορίων έναντι των συνυποψήφιων τους που διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια.

Παρέχεται, εξάλλου, στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα της κινητικότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως πέντε (5) εκπαιδευτικές μονάδες και ταυτόχρονης εγγραφής σε δύο από τους οικείους πίνακες.

Η επιλογή ΔιευθυντώνΛντριών από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ θα έχει ως αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Επειδή όμως μπορεί να υπάρξουν μονάδες για τις οποίες ενδεχομένως να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς ΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα στελέχωσης των μονάδων αυτών από εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ-1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ, με διαδικασία ανάλογη εκείνης των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ. Στην περίπτωση αυτή θα εκδοθεί ξεχωριστή προκήρυξη, που θα αφορά συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μονάδες.

Αρθρο 2: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η σύσταση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επιτροπής αρμόδιας για την εξέταση των αιτημάτων ρύθμισης οφειλών πτωχών οφειλετών καθώς και οφειλετών υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή για χρέη που δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία. Η Επιτροπή, εκτιμώντας την επισφάλεια είσπραξης της οφειλής και την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη θα μπορεί να αποφασίζει είτε την απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από την καταβολή μέρους ή όλων των προσαυξήσεων και προστίμων με εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου, είτε την καταβολή του βασικού χρέους και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε συνεχείς μηνιαίες δόσεις (μέχρι 90 κατ’ ανώτατο όριο), είτε συνδυασμό και των δύο περιπτώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ. Τέλος ρητά προβλέπεται ότι τα αιτήματα οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης υπάγονται, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής στην Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην παρ.9 του άρ.62Α όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9δ της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015), σε αντίθεση με τα αιτήματα πτωχών οφειλετών, όπου η εξέταση των περιπτώσεων με συνολικό βασικό χρέος άνω των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ γίνεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με την παρ. 3 διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέσω της διαρκούς επικοινωνίας του με τους συναλλασσόμενους και τις Υπηρεσίες. Τέλος, εξασφαλίζεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η επίτευξη των εισπρακτικών στόχων που έχουν τεθεί αλλά και η εισροή εσόδων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Άρθρο 3: Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), που ιδρύθηκε με το ν. 3371/2005, χορηγεί τις προσυνταξιοδοτικές παροχές που προβλέπονταν από τις καταστατικές διατάξεις των ιδιωτικής προέλευσης φορέων ασφάλισης πουλειτουργούσαν σε πιστωτικά ιδρύματα (Εμπορική Τράπεζα, Alpha Bank και Attica Bank). Ήδη όμως το Ταμείο, ενόψει και της γενικότερης οικονομικής κρίσης, αδυνατεί να χορηγήσει τις παροχές στο ύψος που ορίζονταν από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, κλάδων, ενώσεων προσώπων κλπ.
Ενόψει των παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί ο πυρήνας του δικαιώματος της εν λόγω κατηγορίας των δικαιούχων περί λήψης προσυνταξιοδοτικής παροχής, κρίνεται επιβεβλημένη η ένταξη του Ταμείου στον κλάδο λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ και ο επανακαθορισμός του τρόπου υπολογισμού της εν λόγω παροχής. Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται μόνο το ποσοστό αναπλήρωσης, ενώ κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οικείες καταστατικές διατάξεις ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις λήψης της προσυνταξιοδτικής παροχής και τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών. Στη βάση των ίδιων κανόνων αναπροσαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του νόμου οι ήδη καταβαλλόμενες παροχές του ΕΤΑΤ.
Στο πλαίσιο ισότιμης αντιμετώπισης ομοειδών καταστάσεων στον ΕΦΚΑ εντάσσονται και οι δικαιούχοι προσυνταξιοδοτικής παροχής, οι οποίοι όμως δυνάμει της ρύθμισης του ν. 3455/2006 είχαν ενταχθεί στο τ. ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑ. Και οι παροχές αυτές αναπροσαρμόζονται βάσει των ενιαίων κανόνων, κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα για τις καταβαλλόμενες από το ΕΤΑΤ παροχές.
5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
Αρθρο 1: Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αρθρο 2: Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Αρθρο 3: Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.


Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.